Đề tài Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay

.1 Vai trò của sự nghiệp giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. 1.1.1 Vài nét về sự nghiệp giáo dục. Theo nghĩa rộng, giáo dục là sự truyền đạt kinh nghiệm, trí tuệ của thế hệ trước cho thế hệ sau những kinh nghiệm sản xuất, đời sống, sinh hoạt. Theo nghĩa hẹp, giáo dục trang bị những kiến thức và hình thành nhân cách con người. Giáo dục không phải sự áp đặt khuôn mẫu, càng không phải ngăn chặn sự nảy sinh các nhu cầu mà thông qua giáo dục để khơi dậy các nhu cầu chân chính, những khát vọng và những hoài bão. Giáo dục được coi là hoạt động sản xuất đặc biệt trong tất cả các hoạt động bởi đầu vào là con người và đầu ra cũng là con người nhưng với đầy đủ kiến thức, năng lực, hành vi, ý thức Thông qua giáo dục để phát triển trí tuệ, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực của con người. Sự nghiệp giáo dục được chia ra làm nhiều năm liên tục với nhiều cấp bậc học khác nhau phù hợp với trình độ tư duy và khả năng nhận thức của con người trong từng giai đoạn cụ thể. ở nước ta sự nghiệp giáo dục được chia ra làm các giai đoạn: - Giáo dục mầm non bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo. - Giáo dục phổ thông bao gồm bậc tiểu học, phổ thông cơ sở(cấp II) và phổ thông trung học( cấp III). - Giáo dục nghề nghiệp bao gồm trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. - Giáo dục đại học bao gồm trình độ cao đẳng và trình độ đại học. - Giáo dục sau đại học bao gồm trình độ thạc sỹ và trình độ tiến sỹ. Nền kinh tế trên thế giới và trong khu vực đang có những bước phát triển không ngừng, để nhanh chóng hoà nhập được thì đòi hỏi triình độ và năng lực cá nhân của con người Việt Nam. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục phải là nền móng, cá nhân phát triển toàn diện mới đưa đất nước hoà mình vào sự phát triển chung của các nước trên thế giới. 1.1.2 Vai trò của sự nghiệp giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Giáo dục hết sức cần thiết đối với sự phát triển của xã hội và tăng trưởng kinh tế. Không có một xã hội văn minh, kinh tế phát triển nếu không có một nguồn nhân lực phát triển cả về thể lực lẫn trí lực. Nghị quyết Đại hội Đảng IX luôn coi: “Giáo dục- đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân đòi hỏi các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội . phải có trách nhiệm, tạo điều kiện giúp cho sự nghiệp giáo dục phát triển. Để đánh giá sự tiến bộ về văn hoá xã hội ngày nay người ta dựa trên các chỉ tiêu cơ bản như: thu nhập, tuổi thọ, trình độ giáo dục .Các nước trên thế giới đều ý thức được rằng giáo dục- đào tạo không chỉ là phúc lợi xã hội, mà thực sự là đòn bẩy phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững. Quốc gia nào có giáo dục- đào tạo tốt, trình độ cao thì đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, ngược lại nạn thất học tăng lên sẽ làm đất nước nghèo đi và lắm tệ nạn xã hội. Trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá đang mở ra trước mắt, một nền kinh tế tri thức đang hình thành và phát triển thì đòi hỏi phải có những con người có trình độ hiểu biết thực sự. Điều này đặt ra thách thức cho Việt Nam bởi trình độ dân trí chưa cao, trình độ khoa học- kỹ thuật kém phát triển, vì vậy Văn kiện Đại hội Đảng VIII đã chỉ rõ: “Giáo dục đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, là động lực đưa đất nước thoát khỏi đói, nghèo, lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới”. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ CNH-HĐH phấn đấu đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo và lạc hậu, tiến lên một nước có nền công nghiệp hiện đại, nền văn hoá tiên tiến, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Muốn vậy phải có đội ngũ tri thức, các nhà kinh doanh, quản lý, chuyên gia giỏi ở nhiều lĩnh vực mà nền tảng của nó là giáo dục. Giáo dục được coi là chìa khoá tiến vào tương lai. Mặt khác, để có được đội ngũ cán bộ lao động có đủ năng lực tiếp cận với những công nghệ hiện đại, những phương pháp quản lý tiên tiến thì giáo dục- đào tạo phải luôn đi trước một bước đối với các ngành kinh tế khác, giáo dục- đào tạo phải là cơ sở để tạo tiền đề cho sự phát triển nền kinh tế. Để làm được điều đó phải quán triệt những quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của sự nghiệp giáo dục- đào tạo, phải nhanh chóng khắc phục những yếu kém của sự nghiệp giáo dục- đào tạo hiện nay để từ đó đảm bảo thực hiện được các mục tiêu kinh tế- xã hội. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục- đào tạo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội trong những năm qua đảng và nhà nước kêu gọi khuyến khích toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục- đào tạo. Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và toàn dân đã tập trung sức thực hiện các mục tiêu cơ bản về giáo dục, giải quyết những vướng mắt trong từng thời kỳ, phát triển nguồn nhân lực toàn diện đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH của đất nước

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc. Chi NSNN rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, trong ®ã cã chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc. Ho¹t ®éng qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc xuÊt ph¸t tõ lý do: + Chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc lµ mét kho¶n chi chiÕm tû träng lín trong tæng chi NSNN. + Néi dung chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc gåm nhiÒu kho¶n chi, môc chi kh¸c nhau liªn quan ®Õn nhiÒu chÝnh s¸ch chÕ ®é nªn cÇn qu¶n lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh sö dông NSNN. + Chi NSNN lµ mét m¶ng trong ho¹t ®éng cña NSNN mµ nhµ n­íc sö dông ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m«. Chi ng©n s¸ch ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c, chi ®óng môc ®Ých, ®óng kÕ ho¹ch, dùa trªn dù to¸n ®­îc duyÖt, triÖt ®Ó nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, chi trùc tiÕp qua kho b¹c nhµ n­íc...§Ó ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu trªn ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra vµ kiÓm so¸t. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn bé ®¸ng kÓ nh­ng vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. Nguyªn nh©n do tr×nh ®é ®éi ngò kÕ to¸n cßn thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc, c¸c môc tiªu ®Ò ra thùc hiÖn ch­a ®­îc tèt.. ®· lµm l·ng phÝ nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc. §Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc chóng ta cÇn ®i s©u cô thÓ vµo thùc tÕ. Do giíi h¹n vÒ thêi gian thùc tËp, kinh nghiÖm thùc tÕ nªn trong bµi luËn v¨n nµy chØ ®Ò cËp ®Õn gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä thêi gian qua. 2.1 Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm kinh Tõ- x· héi vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ- x· héi. Theo chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi tØnh VÜnh Phó cò ®­îc t¸ch ra thµnh hai tØnh lµ Phó Thä vµ VÜnh Phóc n¨m 1997. Phó Thä lµ mét tØnh thuéc vïng trung du miÒn nói phÝa b¾c, gi¸p víi c¸c tØnh Hµ T©y, Tuyªn Quang, VÜnh Phóc, Yªn b¸i... TØnh Phó Thä cã Thµnh phè ViÖt tr×( thµnh phè trùc thuéc tØnh), 1 thÞ x·, 10 huyÖn, 250 x· vµ 23 ph­êng, thÞ trÊn; diÖn tÝch tù nhiªn cña toµn tØnh lµ 3519,65km2, trong ®ã ®Êt n«ng- l©m nghiÖp chiÕm 246,4 ngh×n ha tøc 70% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, ®Êt chuyªn dïng, ë chiÕm 30,5 ha tøc 8,6% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, ®Êt ch­a sö dông chiÕm 75,1 ha tøc 21,4% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. D©n sè trªn toµn tØnh tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2003 cã 1.302.698 ng­êi, víi mËt ®é d©n sè trung b×nh lµ 370 ng­êi/ km2. Sè lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng lµ 750.600 ng­êi, trong ®ã sè lao ®éng ngµnh n«ng-l©m nghiÖp chiÕm 486.000( theo niªn gi¸m thèng kª n¨m 2003, tØnh Phó Thä). Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nhµ n­íc vµ sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, Uû ban nh©n d©n tØnh, Héi ®ång nh©n d©n tØnh, c¸c ban ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng tØnh Phó Thä ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ. Kinh tÕ- x· héi liªn tôc t¨ng theo tõng n¨m, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao, hÖ thèng dÞch vô c«ng phôc vô ng­êi d©n thuËn tiÖn, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh... C¬ cÊu kinh tÕ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ dÞch vô cã sù ph¸t triÓn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu; c«ng nghiÖp, x©y dùng chiÕm 38,7%; n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû s¶n chiÕm 28,5%; dÞch vô chiÕm 32,8%. §· ph¸t triÓn mét sè khu c«ng nghiÖp nh­ khu c«ng nghiÖp Thuþ V©n, khu c«ng nghiÖp B¹ch H¹c...nh»m thu hót lao ®éng nhµn rçi, t¨ng thu cho NSNN trªn ®Þa bµn tØnh. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn toµn diÖn. Trång rõng ®· ®­îc coi träng víi viÖc giao ®Êt ®Õn tõng hé, viÖc b¶o vÖ khoanh nu«i, ch¨m sãc rõng ë c¸c vïng ®· gãp phÇn phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, tõng b­íc c¶i thiÖn m«i tr­êng sinh th¸i. NhiÒu hîp t¸c x· kinh doanh cã hiÖu qu¶, kinh tÕ hé gia ®×nh, c¸ thÓ, kinh tÕ trang tr¹i ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, du lÞch trong nh÷ng n¨m qua t­¬ng ®èi æn ®Þnh, chiÕm kho¶ng 33% tæng s¶n phÈm toµn tØnh. Trong nh÷ng n¨m tíi tØnh ®ang chó träng ph¸t triÓn du lÞch, th­¬ng m¹i víi nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh mang tÇm cì quèc gia nh­: c«ng viªn v¨n lang, khu ®« thÞ míi b¾c ViÖt tr×. X©y dùng nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh ®an xen víi khu di tÝch lÞch sö §Òn Hïng, ®Ó §Òn Hïng lµ ®iÓm ®Õn cña nhiÒu kh¸ch thËp ph­¬ng. VÒ v¨n ho¸, x· héi: hÇu hÕt c¸c x· ®Òu cã tr¹m y tÕ, v× vËy søc khoÎ cña nh©n d©n ®­îc quan t©m, ®Þnh kú tæ chøc c¸c ®ît tiªm chñng, phßng ngõa bÖnh dÞch, chÊt l­îng ch÷a bÖnh ®­îc n©ng cao thªm mét b­íc; sè l­îng häc sinh c¸c cÊp ®Òu t¨ng, chÊt l­îng gi¸o dôc ®­îc n©ng lªn; tÝch cùc ®Èy m¹nh c¸c phong trµo phßng chèng tÖ n¹n x· héi, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi d©n. Tuy nhiªn lµ tØnh miÒn nói, trung du nªn hÇu hÕt c¸c trô së, c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c¸c c¬ quan quan träng kh¸c tËp trung ë Thµnh Phè ViÖt Tr×. §iÒu nµy g©y ra sù ph¸t triÓn kh«ng c©n b»ng trong toµn tØnh, tr­íc thùc tr¹ng ®ã §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn t×m ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó t¹o nªn sù c©n b»ng t­¬ng ®èi trªn toµn tØnh. 2.1.2 §Æc ®iÓm vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. Sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ tõng b­íc ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng lµ nhê thùc hiÖn tèt ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng cïng víi sù quan t©m, chØ ®¹o cña tØnh vµ quÇn chóng nh©n d©n trªn ®Þa bµn tØnh. §Ó t¹o c¬ së cho viÖc ®µo t¹o nh©n tµi ë bËc §H, C§, THCN...®­îc tèt h¬n cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh trong nh÷ng n¨m qua ®Ó cã ph­¬ng h­íng qu¶n lý cã hiÖu qu¶. HÖ thèng tr­êng líp: hiÖn nay cã ba lo¹i h×nh gi¸o dôc PTTH ®ã lµ c¸c tr­êng c«ng lËp, d©n lËp vµ b¸n c«ng trong ®ã hÖ thèng tr­êng c«ng lËp gi÷ vai trß chñ ®¹o lu«n ®¶m b¶o vÒ hÖ thèng c¬ së vµ chÊt l­îng gi¶ng d¹y. §èi víi tr­êng c«ng lËp: Trªn toµn tØnh Phó Thä hiÖn nay cã tÊt c¶ 31 tr­êng PTTH c«ng lËp. C¬ së vËt chÊt vµ quy m« gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä ®­îc thÓ hiÖn râ qua sè l­îng tr­êng líp vµ sè häc sinh qua c¸c n¨m häc, cô thÓ qua b¶ng sè liÖu: B¶ng 1: Sè tr­êng häc, líp häc, häc sinh PTTH hÖ c«ng lËp N¨m häc 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Sè tr­êng 30 30 31 Sè líp 517 571 631 Sè häc sinh 26.455 28.076 29.975 ( Nguån sè liÖu: Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2003, tØnh Phó Thä). Qua b¶ng sè liÖu cho ta thÊy n¨m häc 2001- 2002, 2002- 2003 sè tr­êng häc lµ 30, n¨m 2003- 2004 sè tr­êng häc lµ 31; trong khi ®ã sè l­îng häc sinh n¨m 2002- 2003 t¨ng so víi n¨m 2001- 2002 lµ 1621 häc sinh; n¨m 2003- 2004 sè häc sinh t¨ng so víi n¨m 2002- 2003 lµ 1899. §iÒu nµy cho thÊy sè l­îng häc sinh trong c¸c tr­êng c«ng lËp ngµy cµng ®­îc t¨ng lªn cïng víi sè l­îng c¸c líp häc ®­îc x©y dùng míi thªm qua c¸c n¨m, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu häc tËp cña ng­êi d©n. §èi víi lo¹i h×nh b¸n c«ng: ®­îc ®µo t¹o trong c¸c tr­êng c«ng lËp vµi n¨m gÇn ®©y gi¶m ®i vÒ sè l­îng häc sinh theo häc, thÓ hiÖn qua b¶ng 2: B¶ng 2: Sè häc sinh vµ sè líp hÖ b¸n c«ng n¨m häc 2002- 2003 vµ 2003- 2004 N¨m häc 2002- 2003 2003-2004 Sè líp 360 358 Sè häc sinh 19450 6672 ( Nguån sè liÖu: Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2003, tØnh Phó Thä) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy sè líp häc n¨m 2003- 2004 gi¶m so víi n¨m 2002- 2003, sè häc sinh theo häc gi¶m m¹nh tõ 19450 n¨m 2002-2003 xuèng cßn 6672 n¨m 2002- 2004. Do trong n¨m häc 2003- 2004 c¸c tr­êng PTTH c«ng lËp ®Òu më réng quy m« líp häc nªn sè l­îng sè häc sinh häc hÖ b¸n c«ng gi¶m nhanh. Cïng víi sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng tr­êng líp vµ sè l­îng häc sinh hÖ c«ng lËp lµ sù t¨ng lªn cña ®éi ngò gi¸o viªn. ThÓ hiÖn qua b¶ng 3: B¶ng 3: §éi ngò gi¸o viªn PTTH trong c¸c n¨m häc. N¨m häc 2002- 2003 2003- 2004 Sè gi¸o viªn 1.388 1.451 ( Nguån sè liÖu:Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2003, tØnh Phó Thä). Sè l­îng gi¸o viªn n¨m 2003- 2004 t¨ng 63 ng­êi so víi n¨m 2002- 2003. §éi ngò gi¸o viªn ngµy cµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng gi¶ng d¹y. Tr×nh ®é cña gi¸o viªn ®­îc n©ng lªn th«ng qua c¸c líp båi d­ìng, n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n do Së gi¸o dôc tØnh tæ chøc. ChÊt l­îng gi¸o dôc: ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu nh­: + XÕp lo¹i häc lùc, v¨n ho¸. + Tû lÖ tèt nghiÖp PTTH. + Tû lÖ ®ç §H, C§, THCN. B¶ng 4: ChÊt l­îng gi¸o dôc PTTH n¨m häc 2002- 2003 vµ 2003-2004. N¨m häc XÕp lo¹i v¨n ho¸(%) XÕp lo¹i h¹nh kiÓm(%) Giái Kh¸ TB Y-K Tèt Kh¸ TB Y-K 2002- 2003 2,4 32,2 57,9 7,5 52,8 40,0 6,0 1,2 2003- 2004 2,6 32,5 57,7 7,2 52,0 41,2 5,8 1,0 ( Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch tµi vô. Së GD-§T Phó Thä). Nh×n vµo b¶ng 4 ta thÊy chÊt l­îng gi¸o dôc PTTH tØnh Phó Thä cã xu h­íng ph¸t triÓn tèt vÒ h¹nh kiÓm vµ ®¹o ®øc, tû lÖ xÕp lo¹i v¨n ho¸ giái, kh¸ t¨ng; h¹nh kiÓm yÕu kÐm, trung b×nh gi¶m dÇn. Tèt nghiÖp PTTH ®¹t trªn 90%, nhiÒu g­¬ng häc sinh nghÌo v­ît khã häc tËp giái xuÊt hiÖn trªn kh¾p tØnh. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi ®Þnh h­íng cña §¶ng, nhµ n­íc vµ sù nç lùc ph©n ®Êu cña §¶ng uû c¬ quan tØnh, quÇn chóng nh©n d©n c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc PTTH ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn tr×nh ®é cßn chªnh lÖch gi÷a c¸c huyÖn, x· do ®iÒu kiÖn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn mét c¸ch ®ång ®Òu. Tr×nh ®é cña häc sinh cã sù chªnh lÖch lín gi÷a häc sinh thµnh phè víi häc sinh ë c¸c thÞ trÊn, huyÖn do ®iÒu kiÖn gi¶ng d¹y vµ ®éi ngò gi¸o viªn. Tr×nh ®é gi¸o dôc PTTH cã ®ång ®Òu hay kh«ng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­: m«i tr­êng häc tËp, con ng­êi, ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi...nh­ng quan träng nhÊt vÉn lµ nguån tµi chÝnh. §Ó tiÕp tôc sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ngµy cµng t­¬ng xøng víi vai trß quan träng cña nã th× cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ®óng ®¾n ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. 2.2 Thùc tr¹ng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä trong thêi gian qua. Phó Thä lµ tØnh miÒn nói trung du, chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù CNH-H§H cña ®Êt n­íc tØnh Phó Thä còng ®· cã nh÷ng sù thay ®æi ®¸ng kÓ, c«ng nghiÖp ®­îc chó träng víi nhiÒu khu c«ng nghiÖp míi ®­îc x©y dùng, du lÞch ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn. Tuy nhiªn ®©y míi lµ ®iÓm khëi ®Çu nªn nguån thu tõ ®Þa ph­¬ng lµ ch­a ®¸ng kÓ. Cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh thu- chi ng©n s¸ch tØnh trong c¸c n¨m gÇn ®©y th«ng qua b¶ng sè liÖu: B¶ng 5 : T×nh h×nh thu- chi ng©n s¸ch tØnh n¨m 2002, 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Sè tiÒn Sè tiÒn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Thu ng©n s¸ch 406.000 451.578 440.000 367.616 Chi ng©n s¸ch 711.770 1.083.327 947.303 1.127.863 ( Nguån sè liÖu: Phßng HCSN- Së TC-VG Phó Thä) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy n¨m 2002 sè thu v­ît so víi dù to¸n lµ: 45.578( triÖu ®ång), sè chi v­ît so víi dù to¸n lµ: 371.557 ( triÖu ®ång). N¨m 2003 sè thu l¹i thÊp h¬n so víi dù to¸n: 72.384( triÖu ®ång), sè chi v­ît so víi dù to¸n lµ: 180.560. Trong khi sè chi cña tØnh t¨ng lªn qua tõng n¨m th× sè thu cña tØnh kh«ng æn ®Þnh, kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Qua sè thu cho thÊy t×nh h×nh kinh tÕ cña tØnh Phó Thä cßn kÐm ph¸t triÓn, kh«ng æn ®Þnh, thu ng©n s¸ch tØnh cßn thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu chi tiªu cña tØnh. T×nh h×nh chi NSNN cho c¸c lÜnh vùc trªn ®Þa bµn tØnh trong nh÷ng n¨m 2002, 2003 ph¶n ¸nh qua b¶ng 6: NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu chi ng©n s¸ch tØnh ta thÊy sè chi t¨ng lªn theo tõng n¨m, do ®ã c¸c môc chi còng t¨ng lªn. Tuy nhiªn cã nh÷ng môc chi n¨m sau gi¶m so víi n¨m tr­íc do môc tiªu kinh tÕ vµ vÊn ®Ò c©n ®èi tµi chÝnh cña toµn tØnh. Trong c¸c kho¶n chi cã môc lôc chi th× chi cho §Çu t­ X©y dùng c¬ b¶n vµ chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o chiÕm tû träng lín nhÊt. Chi Gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng kho¶n chi lín nhÊt trong c¬ cÊu NSNN, hµng n¨m cã tèc ®é t¨ng cao. Nguån chi cho gi¸o dôc ®¶m b¶o ®­îc viÖc chi l­¬ng, phô cÊp l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho toµn bé ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn phôc vô trong ngµnh gi¸o dôc. Cïng víi c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh ngµnh gi¸o dôc tù ®iÒu chØnh ng©n s¸ch cña m×nh tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¬ së trang thiÕt bÞ trong c¸c nhµ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua chi ng©n s¸ch cho gi¸o dôc trªn 20%, ®iÒu nµy cho thÊy gi¸o dôc cã vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Þa ph­¬ng. 2.2.1 C¬ cÊu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. Chi ng©n s¸ch cho sù nghiÖp gi¸o dôc bao gåm nhiÒu kho¶n chi kh¸c nhau cho c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc- ®µo t¹o nh­: MÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së, phæ th«ng trung häc, bæ tóc v¨n ho¸, gi¸o dôc th­êng xuyªn...T×nh h×nh chi ng©n s¸ch tØnh cho gi¸o dôc PTTH ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 7: B¶ng 7: T×nh h×nh chi ng©n s¸ch tØnh chi gi¸o dôc PTTH n¨m 2002 vµ 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Sè tuyÖt ®èi 19905 20828,6 22923 24246,7 ( Nguån sè liÖu : Phßng HCSN- Së TC- VG Phó Thä) NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng sè liÖu cho thÊy mÆc dï tØnh Phó Thä míi ®­îc t¸i thµnh lËp, nÒn kinh tÕ cña tØnh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ nguån NSNN cßn h¹n chÕ nh­ng sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä vÉn ®­îc chó träng vµ sè chi kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m c¶ vÒ kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ. N¨m 2002 kÕ ho¹ch chi lµ 19905 ( tr®), n¨m 2003 kÕ ho¹ch chi lµ 22923 (tr®), nh­ vËy n¨m 2003 kÕ ho¹ch ®Æt ra t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 3018 (tr®). N¨m 2003 thùc chi lµ 24246,7(tr®) v­ît so víi sè thùc chi n¨m 2002 lµ 3418,1 (tr®). Nh­ vËy nh×n c¶ vµo b¶ng ta thÊy sè chi thùc hiÖn lu«n cao h¬n so víi kÕ ho¹ch vµ sè chi n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc do ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së tr­êng líp ë c¸c tr­êng PTTH, t¨ng l­¬ng, trî cÊp cho gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn...lµm ph¸t sinh c¸c kho¶n chi ngoµi kÕ ho¹ch. Sè chi t¨ng thªm ngoµi kÕ ho¹ch ®­îc Së tµi chÝnh vµ c¸c ngµnh liªn quan phèi hîp kÞp thêi ®iÒu chØnh ®¸p øng kÞp thêi vµ ®ñ sè t¨ng thªm cña chi sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. §Ó cã thÓ nh×n nhËn mét c¸ch tæng qu¸t h¬n vÒ t×nh h×nh ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ta xem xÐt tæng sè chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc- ®µo t¹o toµn tØnh vµ tû träng chi ng©n s¸ch tØnh cho gi¸o dôc PTTH ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 8: B¶ng 8: Tû träng chi ng©n s¸ch tØnh cho gi¸o dôc PTTH §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Tæng chi ng©n s¸ch cho sù nghiÖp GD-§T 252.468 321.115 Sè chi ng©n s¸ch tØnh cho gi¸o dôc PTTH 20828,6 24246,7 Tû träng gi÷a chi gi¸o dôc PTTH vµ tæng chi sù nghiÖp gi¸o dôc ( %) 8,25 7,55 (Nguån sè liÖu: Phßng HCSN- Së TC-VG Phó Thä) NhËn xÐt: Ta thÊy trong c¬ cÊu chi NSNN tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc th× tû trong chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH cßn thÊp chØ chiÕm 8,25% n¨m 2002 vµ 7,55% n¨m 2003. Nguån vèn ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH thÊp do ngoµi phÇn NSNN cÊp cßn cã c¸c kho¶n häc phÝ cña häc sinh, v× vËy chÕ ®é bao cÊp cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH bÞ thu hÑp dÇn. N¨m 2003 hÖ thèng tr­êng c«ng lËp kh«ng ®æi, sè tr­êng häc d©n lËp ®­îc t¨ng lªn do ®ã tû träng chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH gi¶m xuèng chØ cßn 7,55%, tuy nhiªn sè tuyÖt ®èi vÉn t¨ng do sè chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc trªn ®Þa bµn toµn tØnh n¨m 2003 t¨ng so víi 2002. Chi NSNN tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc nh­ng sè chi nµy vÉn cßn h¹n hÑp, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn toµn tØnh. §iÒu nµy do nguån thu cña tØnh n¨m 2003 thÊp h¬n so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra, kinh tÕ cña tØnh ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh trong khi nhu cÇu chi gia t¨ng, chÝnh v× vËy cÇn cã sù lùa chän, c©n nh¾c mét c¸ch hîp lý c¸c môc chi ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ t×nh h×nh chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH theo c¸c nhãm, môc chi ta ®¸nh gi¸ qua b¶ng 9 NhËn xÐt: C¨n cø vµo tÝnh chÊt c¸c kho¶n chi th× chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH bao gåm: + Chi cho con ng­êi. + Chi nghiÖp vô chuyªn m«n( Gi¶ng d¹y, häc tËp). + Chi qu¶n lý hµnh chÝnh. + Chi mua s¾m, söa ch÷a lín, x©y dùng nhá. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu nh×n chung møc chi NSNN tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH cã sù biÕn ®æi theo chiÒu h­íng gia t¨ng. Møc chi ë c¸c nhãm ®Òu b»ng vµ v­ît kÕ ho¹ch thÓ hiÖn sù quan t©m cña c¸c cÊp, ngµnh cã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH cña tØnh. Chi cho con ng­êi: lµ kho¶n chi lín nhÊt trong c¬ cÊu chi th­êng xuyªn cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. Kho¶n chi nµy bao gåm: TiÒn l­¬ng, phô cÊp, b¶o hiÓm, häc bæng, th­ëng, phóc lîi, y tÕ, vÖ sinh...kho¶n chi nµy ®¶m b¶o ®êi sèng cho ®éi ngò gi¸o viªn. So víi n¨m 2002 th× chi cho con ng­êi n¨m 2003 t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi. NÕu so s¸nh møc ®é thùc hiÖn vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch th× møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2003 lµ 105,98% cao h¬n n¨m 2002 lµ 104,45%. Do sè gi¸o viªn t¨ng nªn chi cho l­¬ng, phô cÊp, b¶o hiÓm, phóc lîi...còng t¨ng lªn, do ®ã møc chi cho con ng­êi n¨m 2003 cao h¬n so víi n¨m 2002 lµ 2.835 (tr®). Tuy nhãm chi nµy chiÕm tû träng lín trong chi sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH, n¨m2002 lµ 72,30% vµ n¨m 2003 lµ 73,80% nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®êi sèng c¸n bé gi¸o viªn. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng viÖc d¹y häc cña gi¸o viªn t¹i c¸c tr­êng PTTH, sè l­îng gi¸o viªn nhiÒu nh­ng dµn tr¶i, sè gi¸o viªn cã kinh nghiÖm d¹y thªm ngoµi giê cßn phæ biÕn. Chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n: bao gåm s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu dïng cho ngµnh, dông cô gi¶ng d¹y, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm...kho¶n chi nµy t¹o ra ph­¬ng tiÖn d¹y vµ häc, gióp cho viÖc häc tËp g¾n liÒn gi÷a lý thuyÕt víi thùc tÕ, nã cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ gi¶ng d¹y vµ häc tËp. Chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n n¨m 2003 cao h¬n n¨m 2002 c¶ vÕ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi so víi chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. Tuy møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2002 lµ 105,87% cao h¬n so víi n¨m 2003 lµ 104,60% nh­ng chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n n¨m 2003 lµ 1799,1 (tr®) cao h¬n so víi n¨m 2002 lµ 1530,9 (tr®). Cïng víi sù t¨ng lªn cña sè tr­êng vµ líp häc mµ chi cho thiÕt bÞ, ®å dïng gi¶ng d¹y còng t¨ng lªn. Tuy nhiªn sè chi nµy cßn thÊp, do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ häc tËp t¹i c¸c tr­êng PTTH. Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: bao gåm chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng, chi v¨n phßng phÈm, chi héi nghÞ...Trong 2 n¨m 2002, 2003 chi qu¶n lý hµnh chÝnh t¨ng c¶ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi, kho¶n chi nµy cßn kh¸ cao n¨m 2002 lµ 1299,7 (tr®), n¨m 2003 lµ 1517,8 (tr®). Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i x©y dùng ®Þnh møc chi hîp lý h¬n, c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n kh«ng cÇn thiÕt ®Ó dµnh nguån chi cho c¸c kho¶n kh¸c quan träng h¬n. Chi mua s¾m- söa ch÷a lín- x©y dùng nhá: Trong n¨m 2003 sè chi cho nhãm MS- SCL- XDN chiÕm 12,52% trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH, n¨m 2002 sè chi cho nhãm MS- SCL- XDN chiÕm 14,11% trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. Nh­ vËy tû träng n¨m 2003 cã gi¶m so víi n¨m 2002 nh­ng vÒ sè tuyÖt ®èi n¨m 2003 vÉn cao h¬n n¨m 2002, ®iÒu nµy cho thÊy chi MS- SCL- XDN ®­îc æn ®Þnh qua c¸c n¨m. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng chi NSNN tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ta xem xÐt viÖc thay ®æi tû träng cña tõng nhãm, môc chi cô thÓ: Chi cho con ng­êi: Kho¶n chi nµy bao gåm: chi l­¬ng, phô cÊp, b¶o hiÓm, phóc lîi tËp thÓ...§©y lµ môc chi quan träng nhÊt bëi nã ®¶m b¶o ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn, hä lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc. Do vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ph¶i n©ng cao ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn, ®¶m b¶o cho hä cã cuéc sèng æn ®Þnh c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. N¨m 2002, 2003 chi NSNN cho con ng­êi trong sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH dao ®éng trong kho¶ng 69%- 70%. Thùc tÕ cho thÊy chi cho con ng­¬i n¨m nµo còng t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi nh­ng vÉn ch­a ®¶m b¶o ®êi sèng cho ®éi ngò gi¸o viªn. V× vËy t×nh tr¹ng gi¸o viªn d¹y thªm ngoµi giê cßn phæ biÕn, ®iÒu nµy khiÕn chÊt l­îng giê häc chÝnh kho¸ kh«ng ®­îc cao. ViÖc chi tr¶ l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho gi¸o viªn ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 10 NhËn xÐt: Chi l­¬ng lµ kho¶n chi lín nhÊt chiÕm 69,45% n¨m 2002 vµ 69,79 n¨m 2003 trong tæng chi cho con ng­êi. Nh­ng trªn thùc tÕ sè chi nµy vÉn kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn v× vËy ngoµi ra ®éi ngò gi¸o viªn cßn cã kho¶n thu nhËp thªm tõ phô cÊp, th­ëng... TiÒn l­¬ng: N¨m 2002 sè chi l­¬ng thùc tÕ lµ 10458,6 (tr®) chiÕm 69,45% tæng chi cho con ng­êi; n¨m 2003 sè chi thùc tÕ lµ 12488,3 (tr®) chiÕm 69,79% tæng chi cho con ng­êi. Ta thÊy tû träng chi vÒ tiÒn l­¬ng qua hai n¨m æn ®Þnh, kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. Nh­ng xÐt vÒ sè tuyÖt ®èi th× sè tiÒn l­¬ng n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 2029,7 (tr®), sè chi nµy t¨ng lªn do ®éi ngò gi¸o viªn t¨ng vµ hÖ sè l­¬ng cã sù thay ®æi. Phô cÊp: N¨m 2002 chi phô cÊp lµ3213,6 (tr®), n¨m 2003 chi phô cÊp lµ 3732,7 (tr®), nh­ vËy n¨m 2003 t¨ng chi phô cÊp so víi n¨m 2002 lµ 519,1 (tr®). Sè phô cÊp t¨ng thªm do c¸n bé gi¸o viªn l©u n¨m trong nghÒ ngµy cµng t¨ng theo tõng n¨m, mÆt kh¸c phô cÊp t¨ng cïng víi l­¬ng ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn. B¶o hiÓm: N¨m 2002 chi b¶o hiÓm lµ 1004,4 (tr®) chiÕm tû träng 6,67% trong tæng chi cho con ng­êi. N¨m 2003 chi b¶o hiÓm lµ 1202,5 (tr®) chiÕm 6,72 trong tæng chi cho con ng­êi. Sè chi b¶o hiÓm n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 do tÊt c¶ gi¸o viªn ®Òu tham gia mua b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng, hç trî thªm khi x¶y ra t×nh tr¹ng èm ®au... Häc bæng: N¨m 2002 chi häc bæng 231,9 (tr®), n¨m 2003 chi häc bæng lµ 282,7 (tr®), nh­ vËy n¨m 2003 chi häc bæng t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 50,8 (tr®). Sè chi nµy t¨ng lªn ®Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch häc sinh h¨ng h¸i häc tËp, tham gia vµo c¸c kú thi häc sinh giái cña tØnh vµ quèc gia. Th­ëng: N¨m 2002 chi th­ëng lµ 100,9 (tr®) chiÕm 0,67% trong tæng chi cho con ng­êi. N¨m 2003 chi th­ëng lµ 125,3 (tr®) chiÕm 0,70% trong tæng chi cho con ng­êi. Sè chi nµy t¨ng nh­ng chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng chi cho con ng­êi. Sè chi nµy lµ nguån ®éng viªn ®èi víi c¸c häc sinh, gi¸o viªn vµ c¸c tËp thÓ cã thµnh tÝch trong sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. Phóc lîi: §©y lµ kho¶n chi hç trî cho gi¸o viªn tiÒn tµu xe, nghØ phÐp n¨m. N¨m 2002 chi phóc lîi chiÕm 0,23% trong tæng chi cho con ng­êi, n¨m 2003 chi phóc lîi chiÕm 0,25% trong tæng chi cho con ng­êi. MÆc dï n¨m 2003 cã t¨ng nh­ng sè gi¸o viªn ngµy cµng t¨ng do ®ã kho¶n chi phóc lîi nµy trong nh÷ng n¨m tíi ph¶i t¨ng h¬n n÷a c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi. Y tÕ- vÖ sinh: C¶ 2 n¨m 2002, 2003 môc chi nµy chØ chiÕm 0,1% trong tæng chi cho con ng­êi, môc chi nµy ®¶m b¶o ho¹t ®éng tr¹m y tÕ cña tr­êng, ®¸p øng yªu cÇu thuèc vµ mét sè dông cô phôc vô viÖc ch÷a bÖnh th«ng th­êng x¶y ra trong tr­êng häc. Kho¶n chi cho con ng­êi ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn. Muèn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ häc tËp cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ chi cho con ng­êi h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi, bªn c¹nh ®ã cÇn t¨ng thªm c¸c kho¶n nh­ phóc lîi, th­ëng ®Ó gãp phÇn khuyÕn khÝch ®éi ngò gi¸o viªn. Chi nghiÖp vô chuyªn m«n: Nhãm chi nµy bao gåm: mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®å dïng gi¶ng d¹y, gi¸o tr×nh, vËt thÝ nghiÖm...gióp cho viÖc d¹y vµ häc ®­îc thiÕt thùc h¬n gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Nhãm chi nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo quy m«, chÊt l­îng cña tõng tr­êng trªn ®Þa bµn tØnh. Nhu cÇu chi cho kho¶n chi nµy ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 11: NhËn xÐt: Sè chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n n¨m 2002 lµ 1530,9 (tr®), n¨m 2003 lµ 1799,1 (tr®). Sè chi nµy t¨ng lªn do: + §Çu t­ më réng hÖ thèng th­ viÖn, mua thªm c¸c lo¹i ®Çu s¸ch tham kh¶o ®Ó phôc vô häc sinh vµ gi¸o viªn t×m hiÓu vµ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò thuËn tiÖn. + Chóng ta ®ang ë trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin, hÇu hÕt c¸c tr­êng ®Òu ®­a tin häc vµo thµnh mét bé m«n chÝnh, v× vËy viÖc chi ®Ó ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, phÇn mÒm lµ ®iÒu tÊt yÕu. + Sè l­îng gi¸o viªn t¨ng, quy m« ®­îc më réng ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc ph¶i t¨ng chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó viÖc d¹y vµ häc ®­îc tèt h¬n. Qua b¶ng sè liÖu cho ta thÊy sè chi cho s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ dông cô häc tËp ®Òu t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi. Chi cho s¸ch gi¸o khoa n¨m 2002 lµ 462,33 (tr®) chiÕm 30,2% n¨m 2003 lµ 564,92 (tr®) chiÕm 31,4% trong tæng chi nghiÖp vô chuyªn m«n. Chi cho dông cô gi¶ng d¹y häc tËp n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 153,02 (tr®). Chi mua in Ên vµ chi kh¸c n¨m 2003 ®· gi¶m vÒ tû träng so víi n¨m 2002, chi mua in Ên n¨m 2002 lµ 79,61 (tr®), n¨m 2003 lµ79,52; chi kh¸c n¨m 2002 lµ 184,32 (tr®), n¨m 2003 lµ 197 (tr®). Thùc tÕ kho¶n chi in Ên kh«ng cÇn thiÕt trong viÖc ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH, cÇn c¾t gi¶m kho¶n chi nµy ®Ó tËp chung chi vµo c¸c môc, nhãm chi cÇn thiÕt h¬n. Trong khi ®ã chi kh¸c lµ kho¶n chi mµ c¬ quan tµi chÝnh kh«ng biÕt ®­îc chÝnh x¸c sö dông vµo c«ng viÖc g×, môc ®Ých g× l¹i chiÕm tû träng kh¸ cao trong chi nghiÖp vô chuyªn m«n. Kho¶n chi nµy rÊt khã kiÓm so¸t v× thÕ dÔ g©y ra t×nh tr¹ng l·ng phÝ, sö dông bõa b·i, n¨m 2003 cã gi¶m vÒ tû träng nh­ng vÒ sè tuyÖt ®èi vÉn t¨ng so víi n¨m 2002. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn gi¶m chi vµ x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c môc trong kho¶n chi nµy ®Ó sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: Nhãm chi nµy bao gåm: héi nghÞ s¬ kÕt ®Çu n¨m, cuèi n¨m, ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, héi th¶o vÒ gi¸o dôc, c«ng t¸c phÝ, phô cÊp ®i ®­êng, ®iÖn tho¹i, n­íc, ®iÖn...Nhãm chi nµy mÆc dï kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc nh­ng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. V× vËy ®ßi hái ph¶i chi ®óng, ®ñ, kÞp thêi vµ qu¸n triÖt nguyªn t¾c tiÕt kiÖm- hiÖu qu¶. T×nh h×nh chi NSNN cho qu¶n lý hµnh chÝnh t¹i c¸c tr­êng PTTH thÓ hiÖn qua b¶ng 12: NhËn xÐt: §©y lµ kho¶n chi nh»m duy tr× sù ho¹t ®éng vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh ë c¸c tr­êng häc, kho¶n chi nµy cã tû träng æn ®Þnh qua 2 n¨m 2002, 2003 lµ 6,24% vµ 6,26%. Tuy chiÕm tû träng thÊp trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh cho gi¸o dôc PTTH, nh­ng trong nh÷ng n¨m tíi cÇn gi¶m dÇn c¸c kho¶n chi tiªu kh«ng cÇn thiÕt trong môc chi nµy. §ång thêi ph¶i t×m ra ®­îc mét ®Þnh møc chi hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý v× nÕu møc chi thÊp th× ho¹t ®éng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, nÕu møc chi cao g©y l·ng phÝ nguån vèn. Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng: Trong kho¶n chi nµy bao gåm: thanh to¸n tiÒn n­íc, ®iÖn, ®iÖn tho¹i, b¸o chÝ...chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng n¨m 2003 lµ 574,48 (tr®), n¨m 2002 lµ 505,58 (tr®), nh­ vËy n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 68,9 (tr®). Tuy nhiªn tû träng chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng n¨m 2003 lµ 37,85% l¹i thÊp h¬n n¨m 2002 lµ 38,9%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vÒ dÞch vô c«ng céng ®· cã nh÷ng thay ®æi theo chiÒu h­íng tèt, bëi chi c¸c kho¶n vÒ ®iÖn n­íc kh«ng ®æi nh­ng kho¶n chi vÒ th«ng tin liªn l¹c ®· ®­îc kiÓm so¸t phÇn nµo, ®©y lµ kho¶n chi khã kiÓm so¸t dÔ g©y ra t×nh tr¹ng sö dông vµo môc ®Ých riªng. C¸c tr­êng häc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý tèt h¬n n÷a ®Ó c¸c kho¶n chi thËt sù mang l¹i hiÖu qu¶ vµ ®óng môc ®Ých víi tªn gäi c¸c kho¶n chi. Chi v¨n phßng phÈm: Kho¶n chi nµy n¨m 2003 lµ 299,01 (tr®) chiÕm 19,70% trong tæng chi qu¶n lý hµnh chÝnh, n¨m 2002 lµ 256,69 (tr®) chiÕm 19,75% trong tæng chi qu¶n lý hµnh chÝnh. Nh×n chung mÆc dï tû träng ®· cã xu h­íng gi¶m nh­ng trong nh÷ng n¨m tíi kho¶n chi nµy cÇn ®­îc gi¶m h¬n n÷a, ®Ó dµnh nguån kinh phÝ phôc vô c¸c kho¶n chi hîp lý kh¸c. Chi héi nghÞ: Kho¶n chi nµy dïng vµo c¸c dÞp nh­: héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt, tËp huÊn nghiÖp vô, tiÕp ®oµn ra, ®oµn vµo...Nh×n vµo b¶ng sè liÖu n¨m 2002 chi héi nghÞ lµ 59,27 (tr®) chiÕm 4,56% trong tæng chi qu¶n lý hµnh chÝnh, n¨m 2003 chi héi nghÞ lµ 85,61 (tr®) chiÕm 5,64% trong tæng chi qu¶n lý hµnh chÝnh. Nh­ vËy chi héi nghÞ t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi, trªn thùc tÕ hÇu nh­ kh«ng cã tr­êng PTTH nµo thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é quy ®Þnh vÒ chi héi nghÞ. Chi c«ng t¸c phÝ: Kho¶n chi nµy phô cÊp tiÒn ®i ®­êng vµ ho¹t ®éng cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô...N¨m 2003 chi c«ng t¸c phÝ lµ 558,70 (tr®) chiÕm 36,81% trong tæng chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh, n¨m 2002 chi c«ng t¸c phÝ lµ 478,16 (tr®) chiÕm 36,79% trong tæng chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh. Môc chi nµy chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi. Nguyªn nh©n do ®éi ngò gi¸o lu«n ®­îc t¨ng c­êng ®i häc båi d­ìng nghiÖp vô, häc cao häc...Tuy vËy kho¶n chi nµy qu¶n lý ch­a ®­îc chÆt chÏ, viÖc thanh to¸n ch­a ®óng víi thùc tÕ, th­êng lµ cao h¬n thùc tÕ. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n n÷a trong chi c«ng t¸c phÝ, më c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô t¹i tØnh ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn. Chi mua s¾m, söa ch÷a lín, x©y dùng nhá: §©y lµ kho¶n chi nh»m ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cã vai trß kh¸ quan träng, ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña häc sinh vµ gi¸o viªn. Khi sè häc sinh cã xu h­íng t¨ng lªn ®ßi hái c¬ së vËt chÊt còng ph¶i ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. Nhãm chi nµy cã xu h­íng gi¶m trong n¨m 2003, ®Ó cã thÓ hiÓu cô thÓ h¬n ta ®¸nh gi¸ qua b¶ng 13: NhËn xÐt: MÆc dï c¶ 2 n¨m 2002 vµ n¨m 2003 ®Òu thùc hiÖn v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra, n¨m 2002 kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 2778 (tr®) vµ thùc hiÖn lµ 2938,9 (tr®), n¨m 2003 kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 2856 (tr®) vµ thùc hiÖn lµ 3035,7 (tr®) nh­ng tû träng n¨m 2003 l¹i gi¶m so víi n¨m 2002. Chi mua s¾m: Chi mua s¾m chiÕm 45,21% hay 1328,9 (tr®) trong tæng chi cho MS- SCL- XDN n¨m 2002 vµ chiÕm 46,88% hay 1423 (tr®) trong tæng chi cho MS- SCL- XDN n¨m 2003. Nh­ vËy n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 94,1 (tr®) lµ do sè l­îng häc sinh t¨ng dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ ®å dïng häc tËp vµ dông cô gi¶ng d¹y còng t¨ng. Chi söa ch÷a lín- x©y dùng nhá: Tû träng n¨m 2003 chiÕm 53,12% trong tæng chi cho MS- SCL- XDN gi¶m so víi n¨m 2002 chiÕm 54,79% trong tæng chi cho MS- SCL- XDN. Trong n¨m 2002, 2003 c¸c tr­êng kh«ng cã nhu cÇu x©y dùng l¹i, më réng líp häc, sè tr­êng tu bæ l¹i Ýt nªn kho¶n chi nµy gi¶m so víi n¨m 2002 vÒ mÆt tû träng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nguån vèn ®ãng gãp cña häc sinh nªn chi MS- SCL- XDN trong tæng chi cho gi¸o dôc PTTH chØ chiÕm mét phÇn nhá. Thùc tÕ cho thÊy kho¶n chi nµy rÊt khã kiÓm so¸t, v× vËy trong thêi gian tíi cÇn t¨ng c­êng qu¶n lý, cÇn t×m hiÓu tõ thùc tÕ t¹i c¸c c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn ®­îc ®Çu t­. Qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc trong thêi gian qua cho thÊy tØnh Phó Thä ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn. Sè chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, ®iÒu ®ã chøng tá sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, c¬ quan ban ngµnh trong ®Þa ph­¬ng. Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý, trong nh÷ng n¨m tíi cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm ®ã vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. 2.2.2 Thùc tr¹ng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. Cïng víi viÖc kh«ng ngõng ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH c«ng t¸c t¨ng c­êng qu¶n lý chi NSNN lµ rÊt cÇn thiÕt. §Ó ®¶m b¶o sö dông nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng bÞ l·ng phÝ, thÊt tho¸t...cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé cña c¸c ngµnh cã liªn quan vµ c¬ quan tµi chÝnh. C«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN quyÕt ®Þnh ®Õn môc tiªu ®Ò ra, hiÖu qu¶ cña kho¶n chi...v× vËy viÖc qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH lµ yªu cÇu cÇn thiÕt. C«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN ®­îc thùc hiÖn qua 3 giai ®o¹n: lËp dù to¸n chi, chÊp hµnh dù to¸n vµ quyÕt to¸n chi. LËp dù to¸n: ­u ®iÓm: Trong nh÷ng n¨m võa qua trong qu¸ tr×nh lËp dù to¸n chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH Së tµi chÝnh- vËt gi¸ tØnh Phó Thä ®· chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc, c¨n cø mµ Bé tµi chÝnh ®· quy ®Þnh. X©y dùng ®Þnh møc chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH dùa vµo nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh. Nh­îc ®iÓm: + LËp dù to¸n ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ch­a g¾n víi t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi thùc tÕ cña tØnh. Trong khi nguån thu kh«ng æn ®Þnh th× chi sù nghiÖp gi¸o dôc t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, nguån vèn ®Çu t­ bÞ dµn tr¶i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng viÖc n©ng cÊp tr­êng häc bÞ dë dang g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp. +Khi x©y dùng d­ to¸n chi cho c¸c ch­¬ng tr×nh, môc tiªu xu thÕ chung lµ x©y dùng cao h¬n møc thùc tÕ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng sö dông kinh phÝ chi cho c¸c ch­¬ng tr×nh, g©y thÊt tho¸t vèn ®èi víi NSNN. + ViÖc lËp dù to¸n cña c¸c tr­êng PTTH ch­a dù tÝnh ®­îc chÝnh x¸c sè tiÒn sÏ sö dông trong n¨m theo tõng môc chi. Do vËy vÉn cßn t×nh tr¹ng ph¶i ®iÒu chØnh dù to¸n vµo cuèi niªn ®é. ChÊp hµnh dù to¸n: Bao gåm viÖc ph©n phèi, cÊp ph¸t vèn NSNN cho ho¹t ®éng cña c¸c tr­êng PTTH, ®ång thêi gi¸m s¸t, kiÓm tra t×nh h×nh sö dông kinh phÝ cña c¸c tr­êng. ­u ®iÓm: ViÖc cÊp ph¸t ®­îc tiÕn hµnh khi cã trong dù to¸n ®­îc duyÖt, ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do nhµ n­íc quy ®Þnh vµ ph¶i ®­îc thñ tr­ëng ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ chuÈn chi. Víi m« h×nh cÊp ph¸t theo h¹n møc kinh phÝ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, kÞp thêi, linh ho¹t, h¹n chÕ ®­îc c¸c tiªu cùc trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t nh­ c¬ chÕ cò. M« h×nh cÊp ph¸t kinh phÝ: Së tµi chÝnh- vËt gi¸ Phó Thä C¸c tr­êng PTTH KBNN tØnh Phó Thä C¸c KBNN thÞ x·, huyÖn (1) (4) (2) (3) Chó thÝch: (1): Së tµi chÝnh- vËt gi¸ tØnh Phó Thä th«ng b¸o HMKP cho c¸c tr­êng PTTH. (2): Së tµi chÝnh- vËt gi¸ tØnh Phó Thä th«ng b¸o HMKP cña c¸c tr­êng PTTH sang KBNN tØnh Phó Thä. (3): KBNN tØnh Phó Thä th«ng b¸o vµ ®iÒu chuyÓn vèn xuèng KBNN c¸c huyÖn, thÞ x·. (4): C¸c tr­êng PTTH ®Õn KBNN thÞ x·, huyÖn nhËn kinh phÝ. Nh­îc ®iÓm: + V× ¸p dông cÊp ph¸t theo h¹n møc kinh phÝ nªn Së tµi chÝnh- vËt gi¸ Phó Thä khã kh¨n trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông kinh phÝ cña c¸c tr­êng PTTH. CÊp ph¸t theo h¹n møc kinh phÝ dÔ lµm ph©n t¸n nguån vèn, ph¸t sinh t×nh tr¹ng chi tiªu dån dËp vµo cuèi n¨m. + C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t mang tÝnh th­êng xuyªn ch­a cao, chØ míi kiÓm tra ë nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ ë kh©u quyÕt to¸n nªn kh«ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c viÖc sö dông nguån kinh phÝ ®· ®­îc cÊp ph¸t. QuyÕt to¸n chi NSNN: §©y lµ kh©u cuèi cïng trong chu tr×nh qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc. Kh©u nµy ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së xem xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c kho¶n chi ®· nªu trong b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó x¸c nhËn c¸c kho¶n chi theo ®óng dù to¸n, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ n­íc quy ®Þnh. ­u ®iÓm: C¸c tr­êng PTTH lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo ®óng mÉu biÓu, chÕ ®é do nhµ n­íc ban hµnh göi Së tµi chÝnh- vËt gi¸ Phó Thä ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra quyÕt to¸n. Nh­îc ®iÓm: + C«ng t¸c quyÕt to¸n NSNN diÔn ra chËm do c¸c tr­êng PTTH kh«ng nép quyÕt to¸n ®óng kú h¹n. + §éi ngò kÕ to¸n cßn yÕu vÒ chuyªn m«n, chñ yÕu lam viÖc theo kinh nghiÖm nªn c«ng t¸c kÕ to¸n cßn nhiÒu sai ph¹m. 2.3 Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. Nguyªn nh©n cña nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trong nh÷ng n¨m qua: + §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, c¸c ban ngµnh vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph­¬ng. C¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vµ bæ sung ®Ó ®¸p øng vµ ®éng viªn kÞp thêi ®èi víi ®éi ngò gi¸o viªn. + Cã sù phèi hîp nhÞp nhµng cña c¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ, Së tµi chÝnh- vËt gi¸ tØnh Phó Thä vµ KBNN tØnh Phó Thä, v× vËy c«ng t¸c cÊp ph¸t diÔn ra nhanh vµ kÞp thêi. Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trong nh÷ng n¨m qua: + Tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò kÕ to¸n ngµnh gi¸o dôc ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Ch­a chÊp hµnh ®óng chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh, chi mua s¾m chñ yÕu lµ chøng tõ tù kª khai, thiÕu biªn nhËn cña ng­êi b¸n. + C«ng t¸c gi¸m s¸t, kiÓm tra kh«ng mang tÝnh th­êng xuyªn, chñ yÕu ®¸nh gi¸ th«ng qua quyÕt to¸n nªn kh«ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông kinh phÝ ë c¸c ®¬n vÞ. + Dù to¸n n¨m cña c¸c tr­êng lËp ch­a s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ, ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®ªn dù to¸n. Ch­¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä. 3.1 Môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn cña sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä trong thêi gian tíi. §êi sèng cña nh©n d©n trong nh÷ng n¨m qua ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, v× vËy nhu cÇu häc tËp cña ng­êi d©n ngµy cµng cao. Chi ng©n s¸ch cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH t¨ng kh«ng ngõng qua tõng n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi. MÆc dï ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ mµ trong nh÷ng n¨m tíi ®ßi hái sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH cÇn ph¶i kh¾c phôc, tr­íc m¾t tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò nh­: + T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c tr­êng PTTH trªn ®Þa bµn tØnh. Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc ®Ó söa ch÷a, n©ng cÊp, x©y dùng míi, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y. + T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra vµ kiÓm tra, kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c hiÖn t­îng xÊu trong ngµnh gi¸o dôc nh­: viÖc d¹y thªm, häc thªm trµn lan; trong thi cö, tuyÓn sinh; cÊp ph¸t vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ... + Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc vµ t¸c phong c«ng t¸c. + T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn, ®¶m b¶o ®éi ngò gi¸o viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu d¹y häc t¹i c¸c tr­êng PTTH theo c¸c ch­¬ng tr×nh ®æi míi. + T¨ng c­êng gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc quèc phßng cho häc sinh t¹i c¸c tr­êng PTTH trªn ®Þa bµn tØnh. Th­êng xuyªn phæ biÕn kiÕn thøc vÒ phßng chèng ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi trong nhµ tr­êng. + Ch¨m lo h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn, ngoµi l­¬ng cÇn t¨ng thªm c¸c kho¶n chi nh­ phô cÊp, khen th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ®éi ngò gi¸o viªn tÝch cùc h¬n víi c«ng t¸c d¹y häc. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ë ®Þa bµn tØnh Phó Thä nh÷ng n¨m tíi. Trong tÊt c¶ c¸c nguån vèn cña tØnh ®Çu t­ cho gi¸o dôc PTTH th× nguån vèn NSNN lu«n gi÷ vai trß chñ ®¹o nh­ng nguån vèn NSNN kh«ng thÓ tho¶ m·n hÕt c¸c nhu cÇu chi cña lÜnh vùc nµy. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu, ph­¬ng h­íng gi¸o dôc PTTH cña tØnh trong thêi gian tíi cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN, c¸c gi¶i ph¸p nµy kh«ng chØ ®Æt ra ®èi víi ngµnh tµi chÝnh tØnh mµ cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan. 3.2.1 §a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho gi¸o dôc. Trong nh÷ng n¨m qua, chi NSNN cho gi¸o dôc PTTH ngµy cµng t¨ng nh­ng nh­ thÕ lµ ch­a ®ñ so víi nhu cÇu ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. V× vËy, t¨ng c­êng huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh trong d©n, c¸c tæ chøc ®Ó t¹o ra nguån thu bæ sung cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Cô thÓ nh­: Quü khuyÕn häc: Lµ kho¶n tiÒn ®ãng gãp cña häc sinh do cha mÑ häc sinh thu vµ qu¶n lý nh»m tÆng, th­ëng cho häc sinh cã thµnh tÝch häc tËp cao ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn häc tËp cña häc sinh. HÇu hÕt c¸c tr­êng PTTH trªn ®Þa bµn tØnh ®Òu cã quü khuyÕn häc víi møc ®ãng gãp tõ 10.000 ®Õn 15.000 ®ång/ häc sinh/ n¨m. Quü khuyÕn häc cã vai trß quan träng trong viÖc khÝch lÖ tinh thÇn häc tËp, n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh gãp phÇn thùc hiÖn tèt môc tiªu, nhiÖm vô, yªu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc PTTH ®· ®Ò ra. Huy ®éng c¸c nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n: Nguån vèn ®ãng gãp nµy bao gåm tiÒn x©y dùng c¬ b¶n vµ tiÒn häc phÝ. §©y lµ kho¶n thu kh¸ lín vµ mang tÝnh chÊt b¾t buéc hç trî cho chi sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ nµy cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nh­: + C¸c tr­êng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ thu vµ sö dông quü. Sè thu tõ häc phÝ vµ x©y dùng c¸c tr­êng ph¶i më tµi kho¶n t¹i KBNN ®Ó qu¶n lý viÖc thu- chi. Mét phÇn c¸c tr­êng nép NSNN, phÇn cßn l¹i ®¬n vÞ ®­îc phÐp sö dông nh­ng ph¶i lËp b¸o c¸o thu- chi cã x¸c nhËn cña KBNN n¬i giao dÞch göi Së tµi chÝnh- vËt gi¸ Phó Thä. + Trong qu¸ tr×nh thu- chi ph¶i tiÕn hµnh c«ng khai minh b¹ch, sö dông c¸c kho¶n chi ®óng môc ®Ých. Ng­êi tham gia ®ãng gãp kinh phÝ cÇn ph¶i biÕt ®­îc sè kinh phÝ ®ã ®­îc sö dông cho môc ®Ých g× vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh sö dông kinh phÝ tèt ®Õn ®©u. + T¨ng thu häc phÝ t¹i nh÷ng n¬i mµ thu nhËp vµ ®êi sèng cña ng­êi d©n cã møc thu nhËp cao, æn ®Þnh. T¹i nh÷ng vïng th­a d©n, ®êi sèng kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víi viÖc thu häc phÝ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bá häc v× kh«ng cã tiÒn ®ãng häc phÝ. + C¸c c¬ quan tµi chÝnh cÇn cã sù kiÓm tra, kiÓm so¸t th­êng xuyªn ®èi víi viÖc sö dông kinh phÝ vµ thu häc phÝ t¹i c¸c tr­êng. Tuú theo quy m«, vÞ trÝ cña tõng tr­êng ®Ó bè trÝ c¬ cÊu chi mét c¸ch hîp lý nhÊt. Nguån kh¸c: Tranh thñ sù gióp ®ì c¸c kho¶n tiÒn ñng hé cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. Më réng giao l­u hîp t¸c quèc tÕ ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc. Kinh tÕ cña tØnh trong nh÷ng n¨m qua cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nguån thu cßn h¹n hÑp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu chi tiªu. V× vËy cÇn tranh thñ sù gióp ®ì tõ c¸c nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch ®Çu t­ vµo sù nghiÖp gi¸o dôc ®Ó gi¶m g¸nh nÆng cho NSNN. 3.2.2 §iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu chi. Trong c¬ cÊu chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH chi cho con ng­êi chiÕm tû träng lín nhÊt trªn 70% tæng chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH mÆc dï vËy vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn. Kho¶n chi cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp cßn t­¬ng ®èi thÊp, n¨m 2003 chØ chiÕm 7,42% trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc, trong khi ®ã ®©y lµ kho¶n chi cã tÝnh chÊt ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc. Trong khi ®ã chi qu¶n lý hµnh chÝnh cßn kh¸ cao vµ thùc sù kh«ng cÇn thiÕt, n¨m 2003 chiÕm tû träng 6,26% trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. Chi x©y dùng, mua s¾m, söa ch÷a ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc vÒ c¬ së vËt chÊt, nh­ng trong nh÷ng n¨m tíi cÇn cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a. Nh×n chung c¬ cÊu chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä vÒ tû träng t­¬ng ®èi hîp lý, trong nh÷ng n¨m tíi cÇn: + N©ng cao tû träng chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®­îc cao h¬n. + Gi¶m tû träng chi qu¶n lý hµnh chÝnh, thùc hiÖn triÖt ®Ó nguyªn t¾c tiÕt kiÖm- hiÖu qu¶. 3.2.3 T¨ng chi cho gi¸o dôc PTTH c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi. Trong nh÷ng n¨m qua sù nghiÖp gi¸o dôc ®· chøng tá ®­îc vai trß quan träng cña m×nh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ tû träng gãp phÇn ®­a gi¸o dôc n­íc ta cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tÝch cùc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. NhËn thøc ®­îc tÇm chiÕn l­îc, sù quan träng ®ã mµ trong nh÷ng n¨m qua sù nghiÖp gi¸o dôc tØnh Phó Thä lu«n ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng phèi hîp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a. Chi ng©n s¸ch tØnh cho sù nghiÖp gi¸o dôc n¨m 2003 lµ 321.115 (tr®) hay chiÕm 28,47% trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh, n¨m 2002 lµ 252.468 hay chiÕm 23,3% trong tæng chi ng©n s¸ch tØnh. MÆc dï t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi cña tØnh Phó Thä trong n¨m 2002, 2003 cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc vÉn kh«ng ngõng t¨ng lªn. Tuy nhiªn chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH kh«ng t¨ng lªn nhiÒu, n¨m 2002 lµ 20828,6 (tr®), n¨m 2003 lµ24246,7 (tr®), sè t¨ng qu¸ Ýt so víi t¨ng chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc cña tØnh. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi cÇn t¨ng chi h¬n n÷a cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ®Ó ph¸t huy ®­îc vai trß quan träng cña m×nh trong sù nghiÖp gi¸o dôc nãi chung. 3.2.4 T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ë c¸c kh©u lËp dù to¸n, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n NSNN. Qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc PTTH lµ c«ng t¸c v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt. Quy tr×nh qu¶n lý bao gåm ba kh©u: lËp dù to¸n, chÊp hµnh dù to¸n vµ quyÕt to¸n, chóng cã quan hÖ h÷u c¬ g¾n bã vµ t¸c ®éng lÉn nhau. V× vËy viÖc qu¶n lý kh«ng chØ tiÕn hµnh ë mét kh©u nµo ®ã mµ ph¶i lµ qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc ë nhiÒu kh©u. Kh©u lËp dù to¸n: Dù to¸n ®­îc lËp ph¶i chi tiÕt, ®Çy ®ñ néi dung vµ nhu cÇu chi, cã tÝnh thùc tiÔn cao ®Ó lµm c¨n cø v÷ng ch¾c cho c¬ quan chøc n¨ng ph©n bæ mét c¸ch hîp lý. LËp dù to¸n ph¶i ®óng theo môc lôc ng©n s¸ch, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ yªu cÇu ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. ChÊp hµnh dù to¸n: §©y lµ qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ cÊp ph¸t vèn NSNN cho c¸c tr­êng PTTH. ë kh©u nµy Së tµi chÝnh- vËt gi¸ Phó Thä phèi hîp víi KBNN tØnh ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sè kinh phÝ cho c¸c tr­êng. C¾t gi¶m c¸c kho¶n chi héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ... trong chi qu¶n lý hµnh chÝnh ®Ó dµnh nguån kinh phÝ tËp trung vµo chi nghiÖp vô chuyªn m«n. Cïng víi c«ng t¸c cÊp ph¸t cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ cña c¸c tr­êng cã ®óng môc ®Ých hay kh«ng, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi lµm thÊt tho¸t nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc. QuyÕt to¸n: C«ng t¸c lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ tÝnh thèng nhÊt tõ c¸c ®¬n vÞ thô h­ëng cho ®Õn ®¬n vÞ cÊp trªn. KÌm theo c¸c b¸o c¸o lµ phÇn gi¶i tr×nh vµ ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc tõ sö dông nguån kinh phÝ. T×m hiÓu nguyªn nh©n vµ rót ra biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý ®Ó lµm c¬ së cho viÖc lËp dù to¸n n¨m sau. 3.2.5 Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c tr­êng PTTH. + Chi tiªu néi bé tr­íc tiªn ph¶i ®¶m b¶o ­u tiªn chi cho con ng­êi vµ chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n. Bè trÝ c¸c kho¶n chi hîp lý ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lÊy kho¶n chi nµy ®Ó bï vµo kho¶n chi kh¸c. + Tuú theo quy m«, sè l­îng líp häc, sè häc sinh, chÊt l­îng häc tËp... ®Ó cã hÖ thèng sè s¸ch ghi chÐp phï hîp vµ ®¶m b¶o cho viÖc theo dâi qu¶n lý ®­îc thuËn tiÖn. + H¹ch to¸n râ rµng c¸c nguån vèn ®­îc h­ëng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc hay ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó viÖc kiÓm tra vµ gi¸m s¸t dÔ dµng vµ chÆt chÏ h¬n. + Thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh ë c¸c tr­êng, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, xö lý kÞp thêi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m chÕ ®é, môc ®Ých. + CÇn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô kÕ to¸n cho kÕ to¸n c¸c tr­êng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chi. 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p trªn. 3.3.1 CÇn nhËn thøc ®Çu t­ cho gi¸o dôc lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Chi ng©n s¸ch cho sù nghiÖp gi¸o dôc nãi chung vµ sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH nãi riªng kh«ng trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. Gi¸o dôc gióp chóng ta n©ng cao d©n trÝ, båi d­ìng nh©n tµi, t¹o nªn ®éi ngò chuyÓn giao c«ng nghÖ...rót ng¾n sù ph¸t triÓn cña n­íc ta so víi c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. V× thÕ viÖc ®Çu t­ cho gi¸o dôc lµ hÕt søc quan, nã träng mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc vµ lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 3.3.2 Ban hµnh kÞp thêi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH. CÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸c häc sinh cã tr­êng hîp khã kh¨n. cã chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi häc sinh vµ gi¸o viªn cã thµnh tÝch tèt trong d¹y vµ häc. C¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é nµy ph¶i ®­îc ban hµnh kÞp thêi vµ cã v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ®Ó nhanh chãng ®i vµo thùc tiÔn. 3.3.3 §iÒu kiÖn kinh tÕ. Gi÷a sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ lu«n cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi nhau, kinh tÕ ph¸t triÓn t¹o tiÒn ®Ò cho sù nghiÖp gi¸o dôc ph¸t triÓn, cßn gi¸o dôc lµ nÒn t¶ng cña ph¸t triÓn kinh tÕ. MÆc dï trong nh÷ng n¨m võa qua sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh Phó Thä ch­a cao nh­ng sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc lu«n ®­îc ­u tiªn. Trong nh÷ng n¨m tíi c¸c cÊp, c¸c ngµnh , ®Þa ph­¬ng cÇn cã sù phèi hîp h¬n n÷a ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh Phó Thä xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng vµ ®Ó t¹o c¬ së vËt chÊt cho sù ph¸t triÓn cña sù nghiÖp gi¸o dôc. 3.3.4 T¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc. Ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc lµ tr¸ch nhiÖm kh«ng cña riªng ai, v× vËy ph¶i lµm cho ng­êi d©n hiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi sù nghiÖp gi¸o dôc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc tõ c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ®Çu t­ vµo sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ®Ó lµm gi¶m g¸nh nÆng cho NSNN. KÕt luËn Môc lôc Ch­¬ng I: Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc ë n­íc ta hiÖn nay. 1.1 vai trß cña sù nghiÖp gi¸o dôc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. 1.1.1 Vµi nÐt vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc. 1.1.2 Vai trß cña sù nghiªp gi¸o dôc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. 1.2 Chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc. 1.2.1 Néi dung chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc. 1.2.2 Vai trß cña chi ng©n s¸ch nhµ n­íc ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc. 1.3 Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc. 1.3.1 Néi dung qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc. 1.3.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä nh÷ng n¨m võa qua. 2.1 Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm kinh tÕ- x· héi vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ- x· héi. 2.1.2 §Æc ®iÓm vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. 2.2 Thùc tr¹ng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä trong thêi gian võa qua. 2.2.1 C¬ cÊu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. 2.2.2 Thùc tr¹ng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. 2.3 Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä trong thêi gian tíi. 3.1 Môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn cña sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ë Phó Thä trong thêi gian tíi. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp gi¸o dôc PTTH ë ®Þa bµn tØnh Phó Thä nh÷ng n¨m tíi. 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p ®Ò ra. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh nhµ n­íc- Tr­êng Häc viÖn tµi chÝnh. 2. Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Thä n¨m 2003. 3. T¹p chÝ gi¸o dôc vµ thêi ®¹i. 4. LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2002. 5. B¸o c¸o quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cña Së tµi chÝnh- vËt gi¸ Phó Thä. 6. B¸o c¸o tæng kÕt cña Së gi¸o dôc- ®µo t¹o tØnh Phó Thä n¨m 2003- 2004.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay.doc
Luận văn liên quan