Đề tài Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông đà 12 – 5

Chương I: những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệm xây lắp I. Đặc điểm của ngành xây lắp và đặc điểm của các sản phẩm xây lắp: 1. Đặc điểm của ngành xây lắp: Trong các ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, XDCB là ngành sản xuất vật chất độc lập, mang tính chất công nghiệp, có chức năng tái sản xuất TSCĐ, tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, tăng tiềm lực quốc phòng của đất nước. Ngành XDCB có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chung giống các ngành khác như: sản phẩm xây lắp (SPXL) được tiến hành một cách liên tục, từ khâu thăm dò, điều tra khảo sát cho đến khâu thiết kế, thi công và quyết toán, bàn giao công trình (CT). Sản xuất xây lắp có tính dây chuyền giữa các khâu của hoạt động sản xuất, các khâu này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, ngành XDCB có những nét riêng biệt so với các ngành sản xuất khác. Sự khác biệt đó đã tác động rất nhiều đến công tác quản lý và hạch toán trong các DNXL. - Hoạt động xây lắp tiến hành ngoài trời, chịu ảnh hưởng rất nhiều của các điều kiện tự nhiên, chi phí (CP) trong XDCB cũng thường lớn và đặc biệt bao giờ cũng phải tính đến một lượng hao hụt nhất định. - Thời gian thi công các CT thường dài. - Việc tiến hành thi công các CT, HMCT của một DN thường tổ chức phân tán, không cùng một địa điểm nên rất khó cho việc quản lý. 2. Đặc điểm của các sản phẩm xây lắp: Quy trình XDCB cho kết quả là các SPXL. SPXL là những CT, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất và sử dụng lâu dài. Quá trình từ khi khởi công CT cho tới khi hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng thường dài, độ dài của nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng CT. Quá trình thi công xây lắp chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm nhiều công việc khác nhau, các sai lầm trong xây dựng lại khó sửa chữa và đem lại hậu quả rất lớn. Do đó, SPXL nhất thiết phải được thiết kế và lập dự toán riêng. Mặt khác, SPXL thường được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước (giá trúng thầu hoặc giá chỉ định thầu) nên tính chất hàng hoá của SPXL thể hiện không rõ. DN không phải thực hiện việc định giá bán SP như các DN sản xuất SP thông thường khác. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải lập dự toán, xác định đối tượng tập hợp CP và tính giá thành một cách chính xác, đảm bảo CP phải được tính toán đầy đủ và chi tiết. II. Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 1. Những lý luận chung về chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp: 11 Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất: Quá trình sản xuất kinh doanh của các DNXL là một quá trình tác động có mục đích vào các yếu tố đầu vào để tạo thành các SP là các CT, HMCT nhất địnhTrọng quá trình đó các DNXL phải huy động và sử dụng các nguồn tài lực, vật lực. Như vậy: CPSX trong các DNXL là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các CP cần thiết khác mà DN phải bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất thi công trong một thời kỳ nhất định. Theo dõi chế độ kế toán hiện hành áp dụng cho các DNXL theo Quyết định so1864/1998/QĐ/BTC^' ngày 1612/1998/ thì việc tổ chức kế toán ở các DNXL, đơn vị nhận thầu phải đảm bảo yêu cầu của kế toán nói chung áp dụng cho các cơ sở sản xuất. Cho nên CPSX của DNXL bao gồm: + CPSX xây lắp: là toàn bộ CPSX sản phẩm trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, nó là bộ phận cơ bản để tính thành giá thành SPXL. + CPSX ngoài xây lắp: là toàn bộ CP sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất ngoài xây lắp như hoạt động sản xuất công nghiệp phụ trợ, các hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ tro +. 12 Phân loại chi phí sản xuất: 12.1 Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: Theo cách phân loại này các CP có cùng nội dung và tính chất kinh tế được xếp chung vào cùng một yếu tố, không kể CP đó phát sinh ở đâu, dùng vào mục đích gì trong sản xuất SP, phục vụ quản lý hay sản xuất trực tiếp. Toàn bộ CPSX được chia thành các loại sau: - CPNVL: NVL chính, phụ, CCDC, thiết bị xây dựng, phụ tùng thay thế - CP nhiên liệu động lực: xăng, dầu, khí ga - CP BHXH, BHYT, KPCĐ - CP khấu hao TSCĐ - CP dịch vụ mua ngoài - CP khác bằng tiền Việc phân loại CP theo các yếu tố trên giúp ta biết những CP nào đã dùng vào sản xuất và kết cấu tỷ trọng của chúng. Từ đó, xây dựng định mức, dự toán CPSX và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dự toán CP trong DN.

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông đà 12 – 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µi chÝnh ngµy 30/12/1999. - HÖ thèng b¸o c¸o ®­îc tæ chøc theo mÉu cña Nhµ n­íc gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, vµ mét sè b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n trÞ. - C¨n cø ph¸p lý cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp lµ c¸c v¨n b¶n quyÕt ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. 2.2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. KÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông c¸c sæ sau cho viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy: Sæ NKC, sæ c¸i TK, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Hµng ngµy, c¨n cø chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n lËp chøng tõ vµ vµo c¸c sæ chi tiÕt liªn quan, sau ®ã vµo c¸c sæ c¸i TK kÕ to¸n phï hîp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ ®Þnh kú ph©n bæ, kÕt chuyÓn CP vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Chu tr×nh xö lý c¸c chøng tõ nh­ sau: NghiÖp vô ph¸t sinh Xö lý nghiÖp vô LËp chøng tõ Ghi sæ NKC, sæ c¸i, sæ chi tiÕt, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Kho¸ sæ cña kú sau Quy tr×nh c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SP (Phô lôc 11) II. Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 12- 5: Trong ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5, em xin tr×nh bµy t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo h×nh thøc kho¸n. Quy chÕ kho¸n t¹i XN ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Sau khi cã Hîp ®ång kinh tÕ ký víi chñ ®Çu t­ hoÆc nhËn ®­îc giÊy b¸o giao nhiÖm vô cña C«ng ty S«ng §µ 12 hay Tæng c«ng ty S«ng §µ, XN c¨n cø vµo tæng gi¸ trÞ hîp ®ång, tÝnh to¸n gi¸ trÞ hîp ®ång giao kho¸n cho chñ CT. Chñ CT ®­îc phÐp chi trong giíi h¹n nh­ sau: C = D – G x (F + Cq + L) Trong ®ã: C: Tæng sè tiÒn chñ CT ®­îc phÐp chi ®Ó hoµn thµnh CT, HMCT D: Doanh thu do CT, HMCT ®em l¹i G: Gi¸ trÞ s¶n l­îng F, Cq, L: Tû lÖ % cña phô phÝ ph¶i nép C«ng ty, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp Gi¸ trÞ s¶n l­îng = Doanh thu + VAT ®Çu ra cña CT Sau ®ã, nÕu chñ CT ®ång ý nhËn kho¸n, xÝ nghiÖp sÏ ký kÕt Hîp ®ång giao kho¸n víi chñ CT. Chñ CT khi nhËn hîp ®ång thi c«ng, sÏ tÝnh to¸n khèi l­îng c«ng viÖc cÇn lµm tr­íc m¾t, tõ ®ã sÏ lµm giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (BiÓu 02). Khi nhËn ®­îc giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng cña chñ CT, kÕ to¸n tr×nh yªu cÇu t¹m øng cho Gi¸m ®èc duyÖt. Khi Gi¸m ®èc ®ång ý duyÖt chi, kÕ to¸n lµm thñ tôc rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt vµ lµm h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111: 150.000.000 Cã TK 112: 150.000.000 Vµ xuÊt quü cho chñ CT. Khi xuÊt vèn cho chñ CT kÕ to¸n lËp phiÕu chi (BiÓu 03) vµ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 141: 150.000.000 Cã TK 111: 150.000.000 NhËn ®­îc tiÒn t¹m øng, chñ CT tiÕn hµnh tæ chøc thi c«ng. Khi ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Ó mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chñ CT chØ ®­îc phÐp ký nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ th× do Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ký. §èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tr×nh tù thùc hiÖn nh­ sau: + C¸c chøng tõ lµm ph¸t sinh CP sÏ ®­îc tËp hîp l¹i, kÕ to¸n sÏ ®Þnh kho¶n vµ tËp hîp CP trªn c¸c TK CP (®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng). + Cuèi kú kÕ to¸n ghi chÐp SP dë dang vµ khèi l­îng SP hoµn thµnh, kÕt chuyÓn CP sang TK CPSX kinh doanh dë dang (®­îc më chi tiÕt theo tõng CT, HMCT). + C¨n cø vµo khèi l­îng SP hoµn thµnh, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ khèi l­îng SP hoµn thµnh cña tõng CT, HMCT sang gi¸ trÞ hµng b¸n. 1. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12– 5: 1.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm tæ chøc SX vµ quy tr×nh c«ng nghÖ lµ thi c«ng c¸c CT chñ yÕu theo c¸c h×nh thøc kho¸n gän cho c¸c ®éi thi c«ng. C¨n cø vµo ngµnh nghÒ kinh doanh lµ c¸c SP x©y l¾p , cã thêi gian thi c«ng lín, ph©n t¸n, ë xa… C¨n cø vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña xÝ nghiÖp: Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh tËp trung t¹i Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp. Do vËy, xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp CPSX lµ tõng CT, HMCT. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i CPSX theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña CP nh­ sau: - CPNVLTT: gåm toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu cÇn thiÕt t¹o ra SP, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô… - CPNCTT: lµ c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, kÓ c¶ c«ng nh©n phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng, bao gåm c¶ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh. - CPSXC: gåm c¸c kho¶n chi cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ phôc vô chung trong ph¹m vi c«ng tr­êng hay ®éi x©y l¾p nh­: CP vËt liÖu, CCDC, khÊu hao TSC§, CP dÞch vô mua ngoµi, CP kh¸c b»ng tiÒn…. 1.3. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp: HiÖn nay, ®Ó tËp hîp CPSX phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, xÝ nghiÖp lùa chän ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp theo tõng CT. CP ph¸t sinh ®­îc ¸p dông cho CT nµo sÏ ®­îc tËp hîp hÕt cho CT ®ã. 1.4. Tµi kho¶n sö dông: Mét sè TK chÝnh nh­: TK 621, 622, 627, 154, 141… c¸c TK nµy ®Òu ®­îc më chi tiÕt theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña tõng CT vµ HMCT. HiÖn nay, XN kh«ng sö dông TK 623 ®Ó tËp hîp CPMTC mµ tËp hîp hÕt c¸c kho¶n môc CP liªn quan ®Õn MTC vµo TK 627 – CPSXC. 1.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp: 1.5.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Quy tr×nh h¹ch to¸n kho¶n môc CPNVLTT ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Phßng kÕ to¸n cïng Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vËt t­ vµ nh©n viªn cña phßng qu¶n lý kü thuËt c¨n cø vµo dù to¸n c¸c CT, ph­¬ng ¸n vµ kÕ ho¹ch thi c«ng ®Ó tÝnh to¸n l­îng vËt t­ cÇn thiÕt phôc vô CT vµ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­. Cô thÓ, l­îng vËt t­ cÇn thiÕt ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn dù to¸n CT vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu trªn thÞ tr­êng th«ng qua Biªn b¶n x¸c ®Þnh gi¸. Trªn c¬ së ®ã Phßng kÕ to¸n x¸c ®Þnh nh÷ng nguån cung cÊp hîp lý. Do xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng thøc kho¸n gän cho CT nªn xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh mua vËt t­ cho s¶n xuÊt mµ do chñ CT tù tæ chøc thu mua. VËt t­ ®­îc mua vµ ®­a ®Õn ch©n CT kh«ng th«ng qua kho cña xÝ nghiÖp mµ ®­îc theo dâi t¹i kho cña CT, do chñ CT vµ c¸c tæ ®éi x©y l¾p b¶o qu¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. V× vËy, kh«ng cã nghiÖp vô mua vËt t­ nhËp kho cña xÝ nghiÖp, còng nh­ kh«ng cã nghiÖp vô xuÊt kho vËt t­ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Nh­ng ®Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý, xÝ nghiÖp quy ®Þnh chñ CT chØ ®­îc phÐp ký nh÷ng hîp ®ång mua vËt t­ cã gi¸ trÞ ph¶i do Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ký hoÆc phã gi¸m ®èc mang giÊy uû quyÒn cña gi¸m ®èc ký thay. Vµo cuèi mçi th¸ng chñ CT tËp hîp nh÷ng chøng tõ cña c«ng viÖc mua vËt t­ xuÊt dïng cho ho¹t ®éng x©y l¾p trùc tiÕp vÒ cho kÕ to¸n xÝ nghiÖp, bao gåm: Hîp ®ång, Ho¸ ®¬n, GTGT, Ho¸ ®¬n cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn, Biªn b¶n giao nhËn vËt t­ hµng ho¸. Trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n CPNVLTT. Cô thÓ nh­ sau: Khi nhËn ®­îc c¸c Chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc ph¸t sinh CPNVLTT, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thùc tÕ cña NVL sö dông cho CT dùa trªn ho¸ ®¬n mua NVL vµ ho¸ ®¬n cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn (nÕu cã). Gi¸ thùc tÕ NVL = gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + CP vËn chuyÓn, bèc xÕp NÕu chñ CT cã GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, kÕ to¸n xem xÐt t×nh h×nh ph¸t sinh CP ®Õn thêi ®iÓm xin ®Ò nghÞ thanh to¸n víi t×nh h×nh sö dông vèn t¹m øng cña chñ CT, vµ tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt chi. NÕu Gi¸m ®èc xÐt duyÖt chi, kÕ to¸n viÕt PhiÕu chi, ®ång thêi chuyÓn phiÕu chi cho thñ quü xuÊt tiÒn mÆt cho chñ CT thanh to¸n cho ng­êi b¸n hoÆc lµm thñ tôc thanh to¸n víi ng­êi b¸n qua ng©n hµng. Khi thanh to¸n cho ng­êi b¸n hoÆc treo nî ng­êi b¸n trªn TK 331 – Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n cña xÝ nghiÖp, kÕ to¸n lËp chøng tõ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 141 (chi tiÕt) hoÆc: Nî TK 141 Cã TK 1111, 1121 Cã TK 331 Sau ®ã, kÕ to¸n ghi nhËn CPNVLTT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 (Chi tiÕt) Cã TK 141 (Chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 3388 (Chi tiÕt) NÕu nh­ CT kh«ng cã giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, kÕ to¸n sÏ tÝnh trõ vµo tiÒn vèn xuÊt t¹m øng cho chñ CT, lËp chøng tõ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 (chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 141 (chi tiÕt cho chñ CT) Vµ: Nî TK 133 – VAT ®­îc khÊu trõ Cã TK 3388 (chi tiÕt cho chñ CT) Ghi nhËn kho¶n nî thuÕ chñ CT ®· thanh to¸n cho xÝ nghiÖp VÝ dô cô thÓ: Víi GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña «ng §Æng Minh TuÖ ngµy 30/10/2003 kho¸n lµm rót tiÒn göi ng©n hµng ®Ó thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Khi thanh to¸n cho ng­êi b¸n thay cho CT, kÕ to¸n ghi nhËn kho¶n tiÒn nµy nh­ kho¶n t¹m øng cho chñ CT. Do ®ã, kÕ to¸n lËp chøng tõ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 141: 55.694.000 Cã TK 1121: 55.694.000 Sau ®ã víi Biªn b¶n giao nhËn vËt t­ hµng ho¸, Ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n tæng hîp chøng tõ: Nî TK 621: 51.540.000 Cã TK 141: 51.540.000 Nî TK 1331: 5.154.000 Cã TK 3388: 5.154.000 Sau khi lËp c¸c chøng tõ, kÕ to¸n vµo c¸c sæ cña h×nh thøc sæ kÕ to¸n NKC theo ®óng tr×nh tù: + Sæ NKC + Sæ c¸i TK 621 + Sæ chi tiÕt TK 62112 – CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum Cuèi kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo CPNVL TT ®· tËp hîp ®­îc trªn sæ chi tiÕt TK 621, kÕ to¸n kÕt chuyÓn CPNVLTT sang sæ c¸i, sæ chi tiÕt (më cho tõng CT, HMCT) t­¬ng øng. (C¸c biÓu 04, 05, 06) 1.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: CP nµy bao gåm: + TiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña chñ CT + TiÒn c«ng cña lao ®éng thuª ngoµi. Víi lao ®éng thuª ngoµi: Khi thuª lao ®éng ngoµi, chñ CT ký Hîp ®ång nh©n c«ng (theo ph­¬ng thøc kho¸n gän) Do qu¸ tr×nh thi c«ng kÐo dµi, chñ CT th­êng ph¶i øng tr­íc cho c«ng nh©n thuª ngoµi khi ®ã, chñ CT lµm giÊy biªn nhËn t¹m øng víi ®éi tr­ëng bªn giao kho¸n ®Ó x¸c nhËn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh CPNCTT. Khi CT XDCB hoµn thµnh, bªn nhËn kho¸n bµn giao cho bªn giao kho¸n. Hai bªn tiÕn hµnh lµm biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh. Cuèi th¸ng, khi CT hoµn thµnh, chñ CT tËp hîp nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn nghiÖp vô kÕ to¸n lµm ph¸t sinh CPNCTT ®Ó chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp. Phßng kÕ to¸n nhËn chøng tõ vµ kiÓm tra l¹i, tr×nh gi¸m ®èc duyÖt, sau ®ã kÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu chi xuÊt tiÒn cho chñ CT ®Ó chñ CT thanh to¸n víi lao ®éng thuª ngoµi hoÆc tÝnh trõ vµo tiÒn t¹m øng cña chñ CT. §ång thêi chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó kÕ to¸n tËp hîp CPNCTT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (chi tiÕt theo CT) Cã TK 111 (1) HoÆc: Nî TK 622 (chi tiÕt) Cã TK 141 (chi tiÕt) Lao ®éng thuª ngoµi kh«ng ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c trÝch c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§). Víi hîp ®ång nh©n c«ng thuª ngoµi ngµy 10/02/2003 cña chñ CT ký kÕt víi «ng NguyÔn §øc Thµnh vµ giÊy biªn nhËn tiÒn t¹m øng ngµy 30/10/2003, kÕ to¸n lËp chøng tõ h¹ch to¸n: Nî TK 622: 35.000.000 (chi tiÕt: CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum) Cã TK 141: 35.000.000 (chi tiÕt: CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum) Sau ®ã kÕ to¸n vµo c¸c sæ NKC, sæ c¸i TK 622, sæ chi tiÕt TK 622 (më cho tõng CT). BiÓu 07, 08, 09, 10 §èi víi tiÒn l­¬ng cña chñ CT: TiÒn l­¬ng cña chñ CT ®­îc xÝ nghiÖp kho¸n theo ®Þnh møc, hµng th¸ng dùa trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng víi tû lÖ trÝch theo quy ®Þnh lµ 19% (BHXH 15%, BHYT 2%, KPC§ 2%) cïng víi sè tiÒn l­¬ng kho¸n cña chñ CT ®Ó tÝnh vµo CPNCTT. KÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ h¹ch to¸n tæng hîp theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (chi tiÕt) Cã TK 334 Vµ: Nî TK 622 (chi tiÕt) Cã TK 3382, 3383, 3384 Kho¶n l­¬ng kho¸n chñ CT chÝnh lµ phÇn “l­¬ng thùc tr¶” trªn b¶ng “Danh s¸ch thu BHXH, BHYT, KPC§ cña c¸c CT” vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña chñ CT còng ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c cét BHXH, BHYT, KPC§; phÇn “Thu cña CT”. Tuy nhiªn, cã thªm mét bót to¸n mét Nî, nhiÒu Cã ®Ó tÝnh c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Nî TK 622 (më chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 3382, 3383, 3384 Cô thÓ nh­ ®èi víi CT Nhµ v¨n ho¸ L§ Kom Tum, l­¬ng xÝ nghiÖp kho¸n cho chñ CT lµ 1.800.000 ®. Dùa vµo møc l­¬ng kho¸n Êy, kÕ to¸n tÝnh ra sè BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó tÝnh vµo CP NVL TT nh­ sau: BHXH = 1.800.000 x 15% = 270.000 BHYT = 1.800.000 x 2% = 36.000 KPC§ = 1.800.000 x 2% = 36.000 Sau ®ã kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 : 2.142.000 Cã TK 334: 1.800.000 Cã TK 3382: 36.000 Cã TK 3383: 270.000 Cã TK 3384: 36.000 Sau ®ã vµo sæ NKC, sæ c¸i TK 622, sæ chi tiÕt TK 622 1.5.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: ë xÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5 do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt lµ tæ chøc thi c«ng nh÷ng CT riªng biÖt, cã sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý phôc vô thi c«ng CT nªn CPSXC ph¸t sinh ë CT nµo ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho CT ®ã mµ kh«ng ph¶i ph©n bæ. CPSXC bao gåm c¸c kho¶n: + CPMTC + CP khÊu haoTSC§, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng CT vµ c«ng t¸c qu¶n lý ë tæ, ®éi. + CP dÞch vô mua ngoµi + CP kh¸c b»ng tiÒn + CP dông cô s¶n xuÊt + C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý phôc vô thi c«ng CT. KÕ to¸n sö dông TK 627 vµ c¸c TK cÊp 2 ®Ó tËp hîp CPSXC. Cô thÓ nh­ sau: §èi víi nh©n viªn ph©n x­ëng NÕu chñ CT thuª bé phËn qu¶n lý kü thuËt bªn ngoµi th× tr×nh tù h¹ch to¸n CP nh©n viªn ph©n x­ëng gièng nh­ tr×nh tù h¹ch to¸n CPNCTT, nghÜa lµ kÕ to¸n chØ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thuª nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt mµ chñ CT chuyÓn vÒ ®Ó h¹ch to¸n CP mµ kh«ng cÇn ph¶i trÝch BHXH, BHYT, KPC§. NÕu chñ CT yªu cÇu ®­îc xÝ nghiÖp hç trî nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt th× CP Ban qu¶n lý CT lµ nh÷ng kho¶n chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV qu¶n lý CT lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®­îc xÝ nghiÖp giao nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý ë CT. Do xÝ nghiÖp kho¸n gän c¸c kho¶n chi cho chñ CT nªn chñ CT cã tr¸ch nhiÖm tr¶ l­¬ng cho nh÷ng nh©n viªn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp lµm viÖc ë CT theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. H×nh thøc nµy còng gièng nh­ viÖc ®i thuª nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt nh­ng cã kh¸c lµ nh÷ng nh©n viªn nµy lµ lao ®éng trong danh s¸ch cña xÝ nghiÖp. V× vËy, xÝ nghiÖp vÉn ph¶i tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho sè nh©n viªn nµy vµ nép cho c¬ quan b¶o hiÓm. Bé phËn nh©n viªn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp lµm viÖc cho chñ CT chÝnh lµ bé phËn kh«ng h­ëng l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp ®­îc nªu trong Danh s¸ch thu BHXH, BHYT, KPC§ MÆc dï xÝ nghiÖp kh«ng tr¶ l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ë CT nh­ng ®Ó cã c¨n cø thùc hiÖn tÝnh trÝch c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh, vµo cuèi mçi th¸ng c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng mµ nh©n viªn h­ëng, B¶ng chÊm c«ng do chñ CT göi lªn vµ møc l­¬ng tèi thiÓu “290.000®”, kÕ to¸n tÝnh ra l­¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn qu¶n lý lµm viÖc ë CT theo c«ng thøc sau: L­¬ng c¬ b¶n = HÖ sè l­¬ng x Sè ngµy c«ng trong th¸ng x 290.000 22 Sau ®ã dùa trªn l­¬ng c¬ b¶n tÝnh ra BHXH, BHYT ®­îc phÐp tÝnh vµo CPSX: BHXH = L­¬ng c¬ b¶n x 15%; BHXH = L­¬ng c¬ b¶n x 5% Riªng KPC§ ®­îc trÝch trªn møc l­¬ng kho¸n mµ xÝ nghiÖp quy ®Þnh cho c¸c nh©n viªn qu¶n lý ®i lµm viÖc ë CT: KPC§ = L­¬ng kho¸n x 2% §ång thêi c¨n cø vµo chøng tõ thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cho nh©n viªn qu¶n lý cña chñ CT göi vÒ, kÕ to¸n h¹ch to¸n CP nh©n viªn ph©n x­ëng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 (chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 141, 3382, 3383, 3384 Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp lËp c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kho¶n môc CP nh©n viªn ph©n x­ëng dùa trªn “B¶ng thanh to¸n l­¬ng nh©n viªn QL" vµ “Danh s¸ch thu BHXH, BHYT, KPC§”, thªm chøng tõ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ chøng tõ h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. VÝ dô: H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum. Nî TK 627: 9.600.000 Cã TK 141: 9.600.000 H¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ vµo CP: Nî TK 6271: 785.272 Cã TK 3382: 172.000 Cã TK 3383: 541.120 Cã TK 3384: 72.152 Sau ®ã vµo sæ NKC; sæ c¸i TK 6271; sæ c¸i TK 334, 3382, 3383, 3384; sæ chi tiÕt TK 6271 (më chi tiÕt cho tõng CT) Sè liÖu trªn sæ chi tiÕt TK 6271 sÏ lµ c¨n cø ®Ó cuèi th¸ng sau khi kÕt chuyÓn sang sæ c¸i TK 154 vµ sæ chi tiÕt TK 154 t­¬ng øng cho tõng CT, ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh cña CT, HMCT. (BiÓu 11) §èi víi kho¶n môc CPNVL: Th«ng th­êng trong thi c«ng c¸c CT cña XN kh«ng ph¸t sinh kho¶n môc CPNVL dïng cho BQL CT. Nh­ng XN dïng TK 6272 – CPNVL ®Ó h¹ch to¸n kho¶n môc CP nguyªn, nhiªn liÖu sö dông cho MTC do kh«ng sö dông TK 623 – CPMTC. Trong quý IV, do CT ®· s¾p ®i vµo hoµn thµnh bµn giao cho nªn CP nguyªn, nhiªn vËt liÖu sö dông cho MTC kh«ng ph¸t sinh. §«i víi kho¶n môc CPCCDC nhá: CCDC nhá lµ c¸c CC, DC dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt nh­ CP dông cô nhá ®Ó x©y dùng l¸n tr¹i, c¸c ®å dïng nhá cho Ban qu¶n lý ®éi… nh÷ng CCDC nµy cã gi¸ trÞ nhá nªn ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo CPSX. Chñ CT ph¶i tËp häp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n vµo TK 6273 – CPCCDC theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6273 (chi tiÕt) Cã TK 141 Sau ®ã lÇn l­ît vµo c¸c sæ NKC, sæ c¸i TK 6273, sæ c¸i TK 111, sæ chi tiÕt TK 6273, sæ chi tiÕt TK 1111. §èi víi kho¶n môc KHTSC§: TSC§ sö dông ë CT chñ yÕu lµ m¸y mãc thi c«ng, cã thÓ lµ cña xÝ nghiÖp hoÆc ®i thuª ngoµi. NÕu lµ cña xÝ nghiÖp th× thùc hiÖn trÝch khÊu hao. Do c¬ chÕ kho¸n gän nªn chñ CT ph¶i tr¶ mäi yÕu tè ®Çu vµo cña CT, v× vËy nÕu CT cã sö dông TSC§ cña xÝ nghiÖp trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× coi nh­ xÝ nghiÖp cho chñ CT thuª TSC§ vµ xÝ nghiÖp coi ®ã lµ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô. Hµng th¸ng, kÕ to¸n trÝch khÊu hao nh÷ng TSC§ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng ë CT vµ tÝnh vµo kho¶n môc CP khÊu hao TSC§ cña ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô, lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cña ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô mµ kh«ng tÝnh vµo CP khÊu haoTSC§ cña CT. §Þnh kú hoÆc khi thanh to¸n hîp ®ång, kÕ to¸n viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng cho chñ CT. Chñ CT l¹i hoµn nh÷ng ho¸ ®¬n ®ã, cïng c¸c ho¸ ®¬n thuª m¸y kh¸c ®Ó h¹ch to¸n vµo TK 6277 - CP dÞch vô mua ngoµi cña CT. ViÖc tÝnh khÊu hao ®­îc tÝnh cho tõng TSC§ cô thÓ, hiÖn nay xÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao b»ng ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng (theo QuyÕt ®Þnh 166/Q§/BTC ngµy 30/12/1999 vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§). Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña TSC§ = Nguyªn gi¸ cña TSC§ Thêi gian sö dông Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng cña TSC§ = Møc trÝch khÊu hao hµng n¨m 12 Khi TSC§ míi mua vÒ hay míi h×nh thµnh ®­a vµo sö dông, c¨n cø vµo thiÕt kÕ kü thuËt vµ yªu cÇu sö dông, kÕ to¸n x¸c ®Þnh thêi gian sö dông vµ c«ng thøc ®Ó hµng th¸ng tÝnh khÊu hao cho tÊt c¶ c¸c TSC§ trªn c¬ së TSC§ sö dông. C¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông TSC§ cho tõng ho¹t ®éng, kÕ to¸n ph©n bæ CP khÊu hao vµ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6274 (chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng) Cã TK 214 Vµ: Nî TK 009 Sau ®ã vµo sæ NKC, sæ c¸i TK 6274, sæ c¸i TK 214, sæ chi tiÕt TK 6274 (chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng). §«i víi CP dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm: CP ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, CP thuª ngoµi söa ch÷a nhá, CP thuª nhµ cho nh©n viªn qu¶n lý CT, CP thuª MTC, CP mua ngoµi kh¸c. Do thi c«ng th­êng xa xÝ nghiÖp nªn MTC chñ yÕu ®­îc thuª ngoµi v× vËy kho¶n môc CP MTC th­êng chiÕm tû träng lín trong CP dÞch vô mua ngoµi. Khi ®ã chñ CT ph¶i tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ liªn quan nh­: hîp ®ång thuª, hîp ®ång thuª nhµ, vµ cuèi th¸ng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®Ó h¹ch to¸n vµo CPSXC theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6277 (chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 141 Riªng kho¶n môc CPMTC, nÕu chñ CT sö dông m¸y cña xÝ nghiÖp; ®ång thêi víi viÖc ghi nhËn CPMTC vµo kho¶n môc CP dÞch vô mua ngoµi cña CT, kÕ to¸n xÝ nghiÖp cßn ph¶i ghi nhËn doanh thu néi bé cña ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô m¸y thi c«ng. Nî TK 141 (nÕu chñ CT ch­a thanh to¸n) Nî TK 111, 112 (nÕu chñ CT thanh to¸n) Cã TK 512 Cã TK 333 Sau khi h¹ch to¸n, kÕ to¸n c¸c sæ NKC, sæ c¸i TK 6277, sæ chi tiÕt TK 6277. Sæ chi tiÕt TK 6277 lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n theo dâi vµ ®Ó kÕt chuyÓn sang TK 154– CPSXKD dë dang vµ sæ chi tiÕt TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng CT. §èi víi CP kh¸c b»ng tiÒn: Bao gåm: CP giao dÞch, CP tiÕp kh¸ch…, xÝ nghiÖp còng h¹ch to¸n l·i vay cña chñ CT vµo kho¶n môc CP kh¸c b»ng tiÒn ®Ó tÝnh vµo gi¸ thµnh cña CT. KÕ to¸n tÝnh l·i vay cña chñ CT theo c«ng thøc sau: Lv = (M® - Mv + Pn + Lvt) x Sn x 0,75%/30 Trong ®ã: Lv: L·i vay kú nµy; Lvt: L·i vay kú tr­íc M®: tiÒn chuyÓn ®i, ®­îc tÝnh theo tæng sè ph¸t sinh bªn nî TK 141 (chi tiÕt cho CT) Mv: tiÒn chuyÓn ®i, ®­îc tÝnh b»ng sè tiÒn ®­îc nghiÖm thu thanh to¸n cña CT. Pn: c¸c kho¶n ph¶i nép xÝ nghiÖp, tÝnh trÝch theo tû lÖ hîp ®ång giao kho¸n Sn: sè ngµy trong th¸ng 0,75%: L·i suÊt cho vay 1 th¸ng. XÝ nghiÖp dïng TK 6278 – CP kh¸c b»ng tiÒn ®Ò h¹ch to¸n kho¶n môc CP nµy, khi ph¸t sinh CP nµy, chñ CT vµ Ban qu¶n lý CT ph¶i tËp hîp ho¸ ®¬n, chøng tõ liªn quan vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6278 Cã TK 141 hoÆc Cã TK 111 L·i vay ®­îc h¹ch to¸n: Nî TK 6278 Cã TK 515 Sau ®ã vµo c¸c sæ NKC, sæ c¸i TK 6278, sæ chi tiÕt TK 6278 Sæ chi tiÕt TK 6278 lµ c¨n cø ®Ó khi sang sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 154 – CP SXKD dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh SP. 1.5.4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: T¹i XN, nguyªn t¾c h¹ch to¸n CPSX vµo gi¸ thµnh lµ tËp hîp theo kho¶n môc CP: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + Chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸c CP nµy tËp hîp trªn TK 621, 622, 627 (chi tiÕt), cuèi cïng kÕ to¸n tæng hîp l¹i phôc vô viÖc tÝnh gi¸ thµnh. XÝ nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 nªn ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Do ®ã, xÝ nghiÖp sö dông TK 154 – CP CPSXKD dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh SP. (TK ngµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng CT). Cuèi th¸ng, kÕ to¸n chuyÓn ®Ó tæng hîp toµn bé CPSX sang sæ chi tiÕt TK 154 cña tõng CT ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Cô thÓ nh­ sau: Cuèi th¸ng, c¨n cø tæng sè ph¸t sinh bªn nî cña c¸c sæ chi tiÕt TK 621, 622, 6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278, kÕ to¸n tæng hîp lµ nhiÖm vô kÕt chuyÓn sang sæ chi tiÕt t­¬ng øng TK 154. - KÕt chuyÓn kho¶n môc CPNVLTT Nî TK 154 : 197.372.061 Cã TK 621 : 197.372.061 KÕt chuyÓn kho¶n môc CPNCTT: Nî TK 154 : 35.251.340 Cã TK 622 : 35.251.340 KÕt chuyÓn kho¶n môc CPSXC: Nî TK 154 : 47.586.906 Cã TK 6271 : 10.385.272 Cã TK 6272 : 12.427.082 Cã TK 6273 : 111.500 Cã TK 6274 : 132.900 Cã TK 6277 : 11.457.906 Cã TK 6278 : 13.072.246 Sau khi kÕt chuyÓn vµo c¸c sæ NKC; sæ c¸i TK 154; sæ c¸i TK 621, 622, 6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278; sæ chi tiÕt TK 154 vµ sæ chi tiÕt TK 621, 622, 6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278. Nh­ vËy, toµn bé CPSX ph¸t sinh trong th¸ng ®­îc tËp hîp trªn TK 154, HMCT cã giai ®o¹n hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu, thanh to¸n hoÆc khi CT hoµn thµnh toµn bé bµn giao, ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô th× sÏ kÕt chuyÓn sang TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n. 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5: Quy tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ SP dë dang cuèi kú ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Cuèi mçi kú kÕ to¸n cã SP x©y dùng hoµn thµnh bµn giao ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý, Phßng qu¶n lý kü thuËt vµ phßng kÕ ho¹ch sÏ kiÓm kª, x¸c ®Þnh khèi l­îng dë dang cuèi kú cho tõng s¶n phÈm x©y dùng hoµn thµnh cô thÓ. Sau ®ã, bé phËn thèng kª cña Phßng qu¶n lý kü thuËt sÏ nép ®¬n gi¸ dù to¸n KLXL dë dang cuèi kú t­¬ng øng. Sau khi nhËn Biªn b¶n kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cña Phßng qu¶n lý kü thuËt chuyÓn sang, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh CP thùc thÕ cña tõng khèi l­îng dë theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng khèi l­îng dë dang = Khèi l­îng dë dang x §¬n gi¸ dù to¸n x Tû lÖ hoµn thµnh CP thùc tÕ cña khèi l­îng dë dang cuèi kú = CP thùc tÕ dë dang ®Çu kú + CP thùc tÕ ph¸t sinh trong kú x Gi¸ trÞ dù to¸n bµn giao cuèi kú Gi¸ trÞ dù to¸n KLXL bµn giao trong kú + Tæng gi¸ trÞ dù to¸n cña c¸c khèi l­îng dë dang cuèi kú NÕu trong kú kh«ng cã SP x©y dùng hoµn thµnh bµn giao th× sè liÖu kÕ to¸n tËp hîp ®­îc trªn sæ chi tiÕt TK 154 theo dâi cho tõng CT, HMCT (sè luü kÕ, kÓ c¶ sè d­ ®Çu kú vµ ph¸t sinh trong kú chuyÓn tõ TK CPSX sang) chÝnh lµ toµn bé CPSX sÏ ph¸t sinh cña tõng CT, HMCT ch­a ®­îc nghiÖm thu vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sè d­ nî TK 154 (më chi tiÕt) vµo cuèi kú. §ã chÝnh lµ gi¸ thµnh SP dë dang cuèi kú. CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum bµn giao toµn bé vµo cuèi th¸ng 12/2003 nªn quý IV n¨m 2003, xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i tæ chøc ®¸nh gi¸ SP dë dang theo quy tr×nh trªn. §Ó minh ho¹ cho qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ SP dë dang cuèi kú, em xin tr×nh bµy viÖc ®¸nh gi¸ SP dë dang cña CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum vµo cuèi quý II n¨m 2003 khi cã khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Dùa trªn biªn b¶n kiÓm kª KLXL dë dang cuèi quý II n¨m 2003, vµ c¸c sè liÖu tËp hîp ®­îc trªn c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vÒ CP ph¸t sinh cho CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum trong quý II, tµi liÖu dù to¸n cña CT nµy kÕ to¸n cã c¸c sè liÖu sau: + CP thùc tÕ cña KLXL dë ®Çu kú : 654.487.521 ® + CP thùc tÕ cña KLXL thùc hiÖn trong kú : 1.112.353.657 ® + Gi¸ trÞ dù to¸n cña KLXL hoµn thµnh bµn giao trong kú : 1.575.264.095 ® + Gi¸ trÞ dù to¸n cña KLXL dë dang cuèi kú : 125.953.685 ® KÕ to¸n tÝnh ra CP thùc tÕ cña KLXK dë dang cuèi kú lµ: CP thùc tÕ cña KLXL dë dang cuèi kú = 654.487.521 + 1.112.353.657 x 125.953.685 = 130.812.268 1.575.264.095 + 125.953.685 3. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5: 3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh: §¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh ®óng gi¸ thµnh SP kh«ng chØ lµ nguyªn t¾c trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn gióp c¸c nhµ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt thi c«ng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông CP, kÞp thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng kho¶n môc CP ph¸t sinh kh«ng hîp lý, l·ng phÝ cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ xö lý. T¹i xÝ nghiÖp, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ CT, HMCT hoµn thµnh bµn giao hoÆc khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý hoÆc hoµn thµnh theo giai ®o¹n. 3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: XÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n: Gi¸ thµnh thùc tÕ = CPSX dë dang ®Çu kú + CPSX ph¸t sinh trong kú - CPSX dë dang cuèi kú KÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 154 (chi tiÕt tõng CT) ®Ó lÊy sè liÖu: + CPSX dë dang ®Çu kú lµ sè d­ ®Çu kú sæ chi tiÕt TK 154 + CPSX ph¸t sinh trong kú chÝnh lµ tæng sè ph¸t sinh bªn nî trong kú cña sæ chi tiÕt TK 154 + CPSX dë dang cuèi kú ®­îc ®¸nh gi¸ theo c¸ch ®¸nh gi¸ SP dë dang nh­ trªn. Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh thùc tÕ cña KLXL hoµn thµnh bµn giao vµo cuèi th¸ng 12/2003, CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum ®­îc tÝnh nh­ sau: 987.045.554 + 1.061.228.877 – 0 = 2.039.274.431 3.3. H¹ch to¸n kÕ to¸n gi¸ thµnh: Do trong s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng, cã nh÷ng s¶n phÈm x©y dùng cã khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p lín v­ît qu¸ n¨ng lùc s¶n xuÊt thi c«ng, xÝ nghiÖp cã thÓ ph©n bæ bít mét phÇn c«ng viÖc cho c¸c nhµ thÇu phô. Sau khi nhËn ®­îc gi¸ trÞ x©y l¾p nhµ thÇu phô, cuèi kú sÏ ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 154 (chi tiÕt) kÓ c¶ KLXL ®ã ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô hay ch­a. C¨n cø vµo Biªn b¶n bµn giao gi¸ trÞ KLXL cña nhµ thÇu phô, Biªn b¶n thanh to¸n vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c, kÕ to¸n h¹ch to¸n chøng tõ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 (chi tiÕt cña CT cã gi¸ trÞ x©y l¾p bµn giao nhµ thÇu phô) Cã TK 1111 (nÕu ®· thanh to¸n cho nhµ thÇu phô) Cã TK 331 (nÕu ch­a thanh to¸n) Víi nh÷ng KLXL mµ xÝ nghiÖp hoµn thµnh bµn giao trong kú, ®­îc x©y dùng lµ tiªu thô th× sÏ ®­îc tÝnh gi¸ thµnh vµ kÕt chuyÓn sang TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n. NÕu KLXL xÝ nghiÖp thi c«ng hoµn thµnh nh­ng ch­a bµn giao hoÆc ch­a ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô th× vÉn ®Ó trªn chi tiÕt TK 154. Tr­íc khi tÝnh gi¸ thµnh cña CT, HMCT kho¸n, kÕ to¸n sÏ so s¸nh CP thùc tÕ víi ®Þnh møc CP chñ CT ®­îc chi theo hîp ®ång giao kho¸n. NÕu cña CT chi v­ît møc, kÕ to¸n sÏ lùa chän lo¹i bá CP b»ng c¸ch ghi gi¶m c¸c kho¶n CP, ®¶m b¶o lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp. Sau khi ®iÒu chØnh hîp lý, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh, kÕt chuyÓn sang gi¸ vèn hµng b¸n. VÝ dô: Khi CT Nhµ VHL§ KonTum hoµn thµnh toµn bé, nghiÖm thu, bµn giao thanh to¸n giai ®o¹n cuèi, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh vµ lËp b¶ng tæng hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ thµnh sang TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n nh­ sau: Nî TK 632: 2.039.274.431 Cã TK 154: 2.039.274.431 Sau ®ã kÕ to¸n vµo sè NKC, sæ c¸i TK 154, sæ c¸i TK 632, sæ chi tiÕt TK 154. Khi ®ã c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho CT, HMCT hoµn thµnh ®· ®­îc hoµn tÊt. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé cña CT, HMCT hoµn thµnh, nghiÖm thu, ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n ph©n bæ mét phÇn CP qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®­îc tÝnh cho CT, HMCT hoµn thµnh theo gi¸ trÞ s¶n l­îng cña CT, HMCT ®ã ®èi víi tæng gi¸ thµnh s¶n l­îng xÝ nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong kú. Cuèi kú kÕ to¸n, cã ph¸t sinh doanh thu do hoµn thµnh bµn giao CT, HMCT KLXL quy ­íc, ®­îc thanh to¸n, kÕ to¸n chuyÓn doanh thu vµ gi¸ thµnh toµn bé cña CT, HMCT sang TK 911 – X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ KD, còng ®­îc thùc hiÖn chi tiÕt cho tõng CT, HMCT th«ng qua B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh theo c«ng tr×nh, s¶n phÈm. Ch­¬ng Iii: Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp s«ng ®µ 12 – 5 I. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung: 1. ¦u ®iÓm: 1.1. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®· phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ víi sè biªn chÕ hîp lý nªn lu«n ®¹t hiÖu qu¶, ®óng ng­êi, ®óng viÖc kh«ng cã hiÖn t­îng c«ng vô nhµn rçi. XÝ nghiÖp ®· vµ ®ang tæ chøc cho c¸n bé ®i häc nghiÖp vô n©ng cao chuyªn m«n. M« h×nh kÕ to¸n tËp trung mµ xÝ nghiÖp ¸p dông rÊt phï hîp víi n¨ng lùc qu¶n lý, quy m« s¶n xuÊt còng nh­ h×nh thøc s¶n xuÊt theo ph­¬ng thøc kho¸n. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc xö lý t¹i phßng kÕ to¸n, gióp kÕ to¸n kiÓm so¸t ®­îc toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ trong xÝ nghiÖp. H×nh thøc kÕ to¸n NKC ®ang ®­îc ¸p dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay cña xÝ nghiÖp còng lµ mét ­u ®iÓm trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n v× nã rÊt thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy. 1.2. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: HiÖn nay, xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kho¸n trong thi c«ng x©y l¾p v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CP vµ tÝnh gi¸ thµnh t­¬ng ®èi thuËn lîi. Tuy nhiªn c¸ch tæ chøc nµy còng t­¬ng ®èi khoa häc. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë: - ViÖc tËp hîp, lu©n chuyÓn chøng tõ t­¬ng ®èi chÆt chÏ, mÆc dï ®· giao kho¸n cho chñ c«ng tr×nh, cho phÐp chñ c«ng tr×nh ®­îc tù tæ chøc thu mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ hoµn chøng tõ l¹i cho xÝ nghiÖp nh­ng xÝ nghiÖp vÉn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi trong ®Þnh møc, tr¸nh tèi ®a sù thÊt tho¸t vÒ tµi s¶n, tiÒn vèn. - C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®­îc ho¹ch to¸n t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ®óng víi b¶n chÊt cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh - ViÖc ph©n lo¹i CP theo môc ®Ých, c«ng dông; tæ chøc theo dâi CP chi tiÕt cho tõng CT, HMCT ®· lµm cho sè liÖu tËp hîp ®­îc ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c nhÊt qu¸n. - Qu¶n lý CP theo ph­¬ng thøc gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c th«ng sè kÕ hoach, ®Þnh møc; chñ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý CP ph¸t sinh mét c¸ch trùc tiÕp th× nã liªn quan ®Õn lîi Ých cña chñ CT. - §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng CT, HMCT rÊt phï hîp vµ thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n rÊt thÝch hîp víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh vµ víi c¶ ph­¬ng thøc bµn giao thanh to¸n mµ xÝ nghiÖp ¸p dông. 2. Nh÷ng tån t¹i 2.1. C«ng t¸c tËp hîp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ . Víi ®Æc thï cña ho¹t ®éng x©y l¾p th­êng ph¸t sinh t¹i c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau, ®Þa ®iÓm thi c«ng ë xa trô së xÝ nghiÖp, v× vËy chøng tõ kh«ng ®­îc cËp nhËt cho kÕ to¸n khi ph¸t sinh ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi. Th­êng chØ vµo cuèi th¸ng kÕ to¸n míi nhËn ®­îc chøng tõ ph¸t sinh trong th¸ng ®ã v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh gÆp nhiÒu khã kh¨n, c«ng viÖc bÞ dån nhiÒu vµo cuèi kú, g©y søc Ðp cho c¸n bé kÕ to¸n. H¬n n÷a khi chñ c«ng tr×nh bËn kh«ng tËp hîp ®­îc chøng tõ chuyÓn vÒ trong th¸ng nªn dån hÕt chi phÝ sang th¸ng sau, lµm chi phÝ ph¸t sinh ®ét biÕn. MÆt kh¸c kÕ to¸n chØ ®­îc tiÕp nhËn c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh chi phÝ th«ng qua c¸c chøng tõ mµ chñ c«ng tr×nh chuyÓn vÒ nªn kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh trung thùc cña c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2. C«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ: + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Thùc tÕ hÇu hÕt sè nguyªn vËt liÖu mua vÒ ®Òu ®­îc xuÊt dïng lu«n cho c«ng tr×nh, chñ c«ng tr×nh vµ ®éi tr­ëng ®é thi c«ng x©y l¾p trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ c©n ®èi, kh«ng h¹ch to¸n th«ng qua kho cña xÝ nghiÖp. Cho nªn cã thÓ dÔ x¶y ra t×nh t×nh tr¹ng khai khèng vËt t­ sö dông, mÊt m¸t, l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt. + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Theo quy ®Þnh cña kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, kho¶n môc CPNCTT chØ gåm c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ phô cÊp theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p, nh­ng t¹i xÝ nghiÖp trong kho¶n môc CPNCTT cã bao gåm c¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña chñ CT. Dï trªn thùc tÕ chñ CT lµ nh©n viªn cña xÝ nghiÖp nh­ng kh«ng ph¶i lµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn viÖc tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña chñ c«ng tr×nh vµo kho¶n môc nµy lµ kh«ng hîp lý. + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. T¹i xÝ nghiÖp do ¸p dông c¬ chÕ kho¸n cho chñ CT, khi ph¸t sinh kho¶n chi phÝ m¸y thi c«ng ®i thuª ngoµi,®Ó thuËn tiÖn chñ CT l¹i ®Ó phÇn tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng víi chøng tõ thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho nh©n c«ng trong hîp ®ång thuª nh©n c«ng. Khi chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n l¹i h¹ch to¸n vµo c¶ kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. V× vËy, kho¶n môc nµy kh«ng ®­îc h¹ch to¸n chÝnh x¸c. H¬n n÷a hiÖn nay kho¶n môc nµy kh«ng ®­îc h¹ch to¸n riªng mµ h¹ch to¸n vµo kho¶n môc CPSXC, trªn c¸c kho¶n môc chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh kh«ng cã kho¶n môc CPMTC. + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n cña xÝ nghiÖp hiÖn nay kho¶n môc CPSXC lín h¬n rÊt nhiÒu so víi thùc tÕ thùc cña kho¶n môc nµy v× nã ph¶i g¸nh thªm kháan môc CPMTC. C¸c yÕu tè cÊu thµnh cña CPMTC ph¸t sinh l¹i ®­îc h¹ch to¸n vµo c¸c yÕu tè t­¬ng øng cña CPSXC. MÆt kh¸c viÖc x¸c ®Þnh vµ tËp hîp CPSXC ë xÝ nghiÖp cßn mang tÝnh chñ quan vµ thiÕu chÆt chÏ. Mét sè kho¶n CP chung cña xÝ nghiÖp chØ khèng chÕ tØ lÖ chi dùa trªn Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång mµ kh«ng c¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nµo mang tÝnh chÊt hÖ thèng theo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hîp lý. + H¹ch to¸n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: Nh÷ng kho¶n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt x©y l¾p nh­ CP cho viÖc ph¸ ®i lµm l¹i, h­ háng mÊt m¸t kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n kh«ng ®­îc theo dâi vµ tÝnh vµo TK 811 – CP ho¹t ®éng kh¸c nh­ chÕ ®é quy ®Þnh mµ ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh SPXL. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy kh«ng ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cho s¶n phÈm vµ kh«ng cã t¸c dông trong viÖc ng¨n ngõa, viÖc t¸i vi ph¹m. 2.3. Tµi kho¶n sö dông: XÝ nghiÖp ®· sö dông hÖ thèng TK dµnh cho c¸c DNXL theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§-BTC cña Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 16/12/1998 tuy nhiªn t¹i xÝ nghiÖp vÉn ch­a sö dông TK 623 – CP m¸y thi c«ng ®Ó tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng mµ l¹i h¹ch to¸n chung vµo TK 627. Nh×n chung nh÷ng tån t¹i kÓ trªn cña xÝ nghiÖp còng gièng nh­ nh÷ng doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 - 5 1. Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n trong ®ã, viÖc t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p gióp tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt . §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, XÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµ h¹ch to¸n chi phÝ, nh­ng trªn thùc tÕ , c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ph¸t sinh cña xÝ nghiÖp cßn ch­a ®­îc tèt. Thªm vµo ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc kÞp thêi ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. 2.1. VÒ viÖc ph©n lo¹i chi phÝ. HiÖn nay xÝ nghiÖp chØ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong xÝ nghiÖp theo 3 kho¶n môc. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Dï kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ m¸y thi c«ng cã néi dung vµ tÝnh chÊt kinh tÕ nh­ nhau, chóng ®Òu ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c yªu tè chi phÝ nh­ nhau ( nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu, CCDC, khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn) nh­ng chóng cã môc ®Ých vµ c«ng dông kinh tÕ kh¸c nhau. Nªn xÝ nghiÖp nªn ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong xÝ nghiÖp thµnh 4 kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ m¸y thi c«ng Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 2.2. VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vµ tµi kho¶n sö dông : 2.2.1.VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng khai khèng vËt t­ sö dông, mÊt m¸t, l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt, theo em nªn ch¨ng xÝ nghiÖp nªn thµnh lËp ®éi gi¸m s¸t trùc tiÕp ë c«ng tr×nh. NÕu ®éi gi¸m s¸t thÊy cã hiÖn t­îng khai b¸o kh«ng trung thùc cña chñ CT th× cã thÓ kÞp thêi b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp, phßng kÕ to¸n sÏ kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ hîp lÖ vµ b¸o c¸o víi ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp . 2.2.2. VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Theo quy chÕ kho¸n gän, chñ c«ng tr×nh cã nghÜa vô ph¶i chi tr¶ cho c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong giíi h¹n chi cña hîp ®ång giao kho¸n, em nghÜ kho¶n chi phÝ bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña chñ c«ng tr×nh còng gièng nh­ kho¶n chi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c¸c nh©n viªn qu¶n lý (lµ nh©n viªn cña XÝ nghiÖp lµm viÖc t¹i c«ng tr×nh). Do vËy xÝ nghiÖp kh«ng thùc hiÖn tr¶ l­¬ng mµ chñ c«ng tr×nh ph¶i tr¶ l­¬ng cho chÝnh b¶n th©n m×nh. V× vËy xÝ nghiÖp nªn h¹ch to¸n kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cñc chñ c«ng tr×nh vµo TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng cña kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6271: TiÒn l­¬ng cña chñ c«ng tr×nh Cã TK 141 : Vµ : Nî TK 6271 : C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña chñ c«ng tr×nh ®­îc tÝnh vµo chi phÝ Cã TK 3382 : KPC§ . Cã TK 3383 : BHXH Cã TK 3384 :BHYT Cô thÓ, ®èi víi c«ng tr×nh nhµ v¨n ho¸ Lao ®éng Kontum, thay v× h¹ch to¸n : Nî TK 622 : 2.142.000 Cã TK 334 : 1.800.000 Cã TK 3382 : 36.000 Cã TK 3383 : 270.000 Cã TK 3384 : 36.000 XÝ nghiÖp nªn h¹ch to¸n : Nî TK 6271 : Sè tiÒn l­¬ng cña chñ c«ng tr×nh tù tr¶ cho b¶n th©n Cã TK 141 Vµ trÝch nép c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho chñ c«ng tr×nh nh­ c¸c nh©n viªn kh¸c cña XÝ nghiÖp : Nî TK 6271 : 342.000 Cã TK 3382 : 36.000 Cã TK 3383 : 270.000 Cã TK 3384 : 36.000 Nh­ vËy kho¶n môc CPNCTT cña th¸ng 10/2003 sÏ gi¶m ®i ®­îc 2.142.000®. Kho¶n môc chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng l¹i t¨ng lªn, cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m chi phÝ so víi c¸ch h¹ch to¸n hiÖn nay cña xÝ nghiÖp, nh­ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ tu©n thñ theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh dµnh cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 2.2.3.VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng : -H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ MTC, thay v× h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ SXC, xÝ nghiÖp nªn h¹ch to¸n theo kho¶n môc chi phÝ MTC. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ MTC nh­ hiÖn nay cña xÝ nghiÖp sÏ kh«ng ®¶m b¶o chÝnh x¸c ph¶n ¸nh c¸c kho¶n môc chi phÝ. H¬n n÷a h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng vµo cïng víi chi phÝ SXC lµm cho tû träng cña chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tæng chi phÝ ph¸t sinh lín, g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ qu¶n trÞ trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña chi phÝ. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n riªng kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng theo ®óng quy ®Þnh , xÝ nghiÖp nªn sö dông TK 623- Chi phÝ m¸y thi c«ng vµ hÖ thèng tµi kho¶n cÊp 2 cña tµi kho¶n nµy. + TK 6231 – Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y: bao gåm l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, tiÒn c«ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC. +TK 6232 – Chi phÝ vËt liÖu : Gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu sö dông cho MTC. +TK 6233 – Chi phÝ CCDC : gåm gi¸ trÞ c¸c c«ng cô xuÊt dïng cho MTC. +TK6234– KhÊu hao TSC§: gåm c¸c kho¶n khÊu hao cña m¸y thi c«ng +TK 6237- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Nh­ dÞch vô thuª ngoµi, söa ch÷a MTC, thuª vËn chuyÓn m¸y ®Õn c«ng tr×nh. +TK 6238- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : Gåm c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc sö dông MTC cho s¶n xuÊt, ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn. Cô thÓ nh­ trong th¸ng 10/2003 cã h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ thuª giµn gi¸o Pal: Nî TK 6277 : 4.850.000 Cã TK 141 : 4.850.000 Nªn thay b»ng h¹ch to¸n : Nî TK 6237 : 4.850.000 Cã TK 141 : 4.850.000 MÆc dï c¸ch h¹ch to¸n trªn kh«ng lµm thay ®æi tæng chi phÝ cña c«ng tr×nh nh­ng nã ®­îc ph¶n ¶nh theo ®óng kho¶n môc chi phÝ, gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp dÔ dµng theo dâi vµ ph¸t hiÖn nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn lo¹i bá khi chñ c«ng tr×nh chi v­ît ®Þnh møc. 2.2.4.VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Do kho¶n môc CPMTC ®· ®­îc h¹ch to¸n theo ®óng TK cña nã nªn kho¶n môc CPSXC sÏ gi¶m ®i vµ viÖc h¹ch to¸n sÏ dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n. 2.3. VÒ quy chÕ qu¶n lý vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý: HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông ph­¬ng thøc kho¸n gän trong qu¶n lý ®Çu t­ x©y l¾p. Dï cã nh÷ng quy chÕ nhÊt ®Þnh ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng sai sãt m¾c ph¶i trong qu¶n lý mµ ®iÓn h×nh lµ viÖc khèng chÕ kho¶n chi cho chñ c«ng tr×nh. NÕu kho¶n chi v­ît qu¸ ®Þnh møc cho phÐp, kÕ to¸n míi tiÕn hµnh lo¹i bá chi phÝ ®Ó gi¶m gi¸ thµnh. Quy gän mäi tr¸ch nhiÖm cho chñ c«ng tr×nh trong ®iÒu kiÖn g¾n liÒn lîi Ých vËt chÊt víi nghÜa vô cña chñ c«ng tr×nh khiÕn cho XÝ nghiÖp kh«ng bao giê ph¶i chÞu lç nh­ng chØ ®­îc h­ëng lîi nhuËn trong mét ®Þnh møc tÝnh tr­íc nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cao. Theo em nªn ch¨ng xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän kÕt hîp víi h×nh thøc qu¶n lý tËp trung. Nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ kh«ng lín cã thÓ ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän toµn bé, nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín h¬n, thêi gian x©y dùng l©u dµi th× ¸p dông h×nh thøc qu¶n lý tËp trung hoÆc kho¸n gän tõng phÇn. Bëi v× nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian x©y dùng l©u dµi th­êng ph¶i høng chÞu nh÷ng rñi ro vÒ l·i vay vµ gi¸ c¶ vËt t­ do sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh mµ c¸ nh©n chñ c«ng tr×nh kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc. ChuyÓn ®æi nh­ vËy cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÆt chÏ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ uy tÝn cña XÝ nghiÖp. Trªn ®©y chØ lµ mét vµi ý kiÕn ®­îc ®­a ra sau qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. Em hy väng cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng m¹nh cña XÝ nghiÖp trong t­¬ng lai./. Phô lôc 1 : C¸c ký hiÖu ch÷ viÕt t¾t trong bµi XDCB : X©y dùng c¬ b¶n DNXL : Doanh nghiÖp x©y l¾p DN : Doanh nghiÖp SPXL : s¶n phÈm x©y l¾p SP : S¶n phÈm CT : C«ng tr×nh HMCT : H¹ng môc c«ng tr×nh CP : Chi phÝ CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh CPNVL : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu CPNVLTT: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp NVL : Nguyªn vËt liÖu CCDC : C«ng cô dông cô MTC : M¸y thi c«ng CPMTC : Chi phÝ m¸y thi c«ng CPNC : Chi phÝ nh©n c«ng CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung CPSXKD : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh BHXH : B¶o hiÓm x· héi BHYT : B¶o hiÓm y tÕ KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn TK : Tµi kho¶n NKC : NhËt ký chung CBCNV : C¸n bé c«ng nh©n viªn QL : Qu¶n lý DD§K : Dë dang ®Çu kú DDCK : Dë dang cuèi kú Phô lôc 2: C¸c tµi liÖu tham kh¶o QuyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5. Quy chÕ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p – NXB Tµi chÝnh 1999 H­íng dÉn thùc hµnh chi phÝ s¶n xuÊt & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp – NXB Thèng kª. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh KÕ to¸n tµi chÝnh – NXB Tµi chÝnh 2004 (T¸c gi¶ PGS.TS. NguyÔn V¨n C«ng . Gi¸o tr×nh kÕ to¸n doanh nghiÖp II – NXB Lao ®éng x· héi 2003. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n XDCB–Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i – NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi – 2000 Mét sè luËn v¨n cña c¸c anh chÞ kho¸ tr­íc ./. Môc lôc Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 1 I. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p: 1 1. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p : 1 2. §Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p : 1 II. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 2 1.Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p : 2 1.1. Kh¸i niÖm b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt : 2 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt : 2 1.2.1. Ph©n lo¹i theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ : 2 1.2.2. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ : 3 2. Nh÷ng lý luËn chung vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 3 2.1. Kh¸i niÖm b¶n chÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm : 3 2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm : 3 2.2.1 .C¨n cø theo sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 3 2.2.2. C¨n cø theo ph¹m vi tÝnh to¸n gi¸ thµnh : 4 3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 5 4. Vai trß vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : 5 4.1. Vai trß: 5 4.2. NhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n : 6 III. Néi dung kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 6 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 6 1.1. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp híp s¶n xuÊt: 6 1.2. X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 6 1.3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông trong tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 7 1.4. Tµi kho¶n sö dông: 7 1.5. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 8 1.5.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 8 1.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 8 1.5.3. KÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng: 9 1.5.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: 9 1.5.5. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 9 1.6. §Æc ®iÓm kÕ to¸n kho¸n néi bé ë doanh nghiÖp x©y l¾p 10 1.6.1. ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng 10 1.6.2. ë ®¬n nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ to¸n riªng 10 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang : 10 2.1. Trong ®iÒu kiÖn ®­îc thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh theo giai ®o¹n x©y dùng cã dù to¸n riªng : 10 2.1.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ dù to¸n : 10 2.1.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm : 10 2.2. Trong ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn tÊt ®­îc bµn giao: 10 IV. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 11 4.1.X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 11 4.2. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 11 4.2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n : 11 4.2.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: 12 4.2.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng: 12 4.2.4. Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ : 12 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 13 I. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 13 1. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 13 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 13 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ: 13 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 14 2. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 14 2.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 14 2.2. HÖ thèng kÕ to¸n: 15 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 16 1. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 18 1.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 18 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp : 18 1.3. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp : 18 1.4. Tµi kho¶n sö dông : 18 1.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp: 18 1.5.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : 18 1.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : 20 1.5.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : 22 1.5.4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 26 2. §¸ng gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 27 3. TÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 28 Ch­¬ng III: Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 31 I. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung 31 1. ¦u ®iÓm : 31 2. Nh÷ng tån t¹i: 32 II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 33 1. Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12.5: 33 2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt : 33 2.1. VÒ viÖc ph©n lo¹i chi phÝ : 33 2.2.VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vµ tµi kho¶n sö dông: 34 2.3. VÒ quy chÕ qu¶n lý vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý : 36 BiÓu 01: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2001 – 2002 – 2003 §¬n vÞ: 1000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1. Tæng doanh thu 13.854.684 14.998.311 13.899.000 2. Doanh thu thuÇn 13.854.684 14.998.311 13.677.290 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 13.081.973 13.896.516 11.917.624 4. Lîi nhuËn gép 772.771 1.101.794 1.759.660 5. Lîi nhuËn thuÇn kinh doanh 35.067 212.929 351.910 6. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 38.945 72.276 98.703 Phô lôc 9 XÝ nghiÖp cã c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý theo c¬ cÊu chøc n¨ng: Ban gi¸m ®èc P. KÕ ho¹ch P. Tæ chøc hµnh chÝnh P. Tµi chÝnh kÕ to¸n P. Qu¶n lý kü thuËt Tæ ®éi x©y dùng sè 1 Tæ ®éi x©y dùng sè 2 Tæ ®éi x©y dùng sè 3 Tæ ®éi x©y dùng sè 4 Phô lôc 10 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n xÝ nghiÖp s«ng §µ 12 - 5 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n thuÕ Thñ quü Phô lôc 11 Quy tr×nh c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Chøng tõ gèc Sæ NKC Sæ c¸i Sæ chi tiÕt liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng B¶ng tæng hîp sè d­ chi tiÕt B¶ng tæng hîp CP theo tõng kho¶n môc B¶ng tæng hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh B¶ng ph©n bæ Trong ®ã: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi kú : KiÓm tra ®èi chiÕu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông đà 12 – 5.DOC
Luận văn liên quan