Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240

Lời mở đầu Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường. Vai trò của tài sản cố định và tốc độ tăng tài sản cố định trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý và sử dụng taì sản cố định. Muốn vậy cần tổ chức tốt công tác hạch toán để thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng giảm tài sản cố định về số lượng và giá trị, tình hình sử dụng, tình hình hao mòn và khấu hao TSCĐ. Việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có, nâng cao và sử dụng tối đa công suất tối đa máy móc thiết bị là biện pháp quan trọng để tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất, trang bị đổi mới TSCĐ. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, từng bước cải thiện đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Do vậy để tồn tại và phát triển cùng với việc phát triển sản xuất, quy mô trang bị TSCĐ cho các doanh nghiệp đòi hỏi một doanh nghiệp phải tự nâng cao và hoàn thiện công tác quản trị, công tác kế toán và tổ chức sản xuất kinh doanh để sản phẩm sản xuất ra có chỗ đứng vững chẳc trên thị trường. Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc khu quản lý đường bộ II được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ phân khu quản lý đường bộ 240. Trải qua một quá trình hoạt động với nhiều bước thăng trầm, công ty đã có nhiều bước phát triển đi lên. Hiện nay công ty có nhiều đội trực thuộc, có nguồn vốn kinh doanh lớn và nhiều loại TSCĐ có giá trị lớn. TSCĐ là tư liệu hoạt động có tầm quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì có vai trò quan trọng như vậy tài sản thường là những tài sản có giá trị lớn và việc hạch toán TSCĐ là rất phức tạp nên việc hiểu sâu hiểu kỹ về TSCĐ trên góc độ kế toán là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp nhưng với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Phùng Thị Lan Hương và sự giúp đỡ nhiệt tình các cô chú cán bộ ở phòng kế toán của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240”. Kết cấu đề tài gồm các phần chính sau: Phần I : Lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán TSCĐ. Phần II : Thực trạng tố chức hạch toán TSCĐ tại Công ty. Phần III: phương hướng hoàn thiện tố chức hạch toán TSCĐ tại Công ty. mục lục Lời mở đầu 1 phần i: lý luận chung về hạch toán tscđ ở các doanh nghiệp sản xuất I- Những vấn đề cơ bản về TSCĐ 3 1/ Khái niệm về TSCĐ 3 2/ Đặc điểm của TSCĐ 3 3/ Phân loại TSCĐ 5 4/ Đánh giá TSCĐ 8 II- Tổ chức hạch toán TSCĐ 11 1/ Hạch toán chi tiết 11 2/ Hạch toán tổng hợp 13 3/ Hạch toán khấu hao TSCĐ 28 4/ Hạch toán sửa chữa TSCĐ 32 5/ Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 34 Phần ii: thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 I- Tình hình và đặc điểm chung của công ty: 40 1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty 40 2/ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty 42 3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán 46 II- Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 47 1/ Phân loại và tính giá TSCĐ tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 48 2/ Hạch toán chi tiết TSCĐ 50 3/ Hạch toán tổng hợp 51 3.1 Hạch toán tăng TSCĐ 51 3.2 Hạch toán giảm TSCĐ 53 3.3 Hạch toán sửa chữaTSCĐ 56 3.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ 59 4/ Kiểm kê và đánh giá TSCĐ 63 5/ Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 63 phần iii những tồn tại và một số ý kiến hoàn thiện tổ chức quản lý và hạch toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ở công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 66 2/ Đánh giá chung về công tác quản lý cũng như hạch toán tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 67 3/ Một số kiến nghị, hoàn thiện quản lý hạch toán TSCĐ tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 69 Kết luận 74 Tài liệu tham khảo 77

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng gåm: + Phßng qu¶n lý lao th«ng: Phßng qu¶n lý giao th«ng qu¶n lý gi¸m s¸t kü thuËt nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng do C«ng ty qu¶n lý, thi c«ng h­íng dÉn cho ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn ®óg theo dù to¸n, thèng kª kü thuËt ®· ®­îc cÊp trªn duyÖt. Hµng n¨m lªn kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ s÷a ch÷a c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, nghiÖp thu theo dâi toµn bé hå s¬ nh÷ng c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong vµ ®­a vµo sö dông. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ thiÕt bÞ Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ thiÕt bÞ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ kiÓm tra cña phßng qu¶n lý giao th«ng, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch cÊp vèn trªn ph©n bæ cho yªu cÇu cÇn thiÕt s÷a ch÷a c«ng tr×nh. Hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch s÷a ch÷a vµ qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Ngoµi ra dùa vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nh©n lùc cña ®¬n vÞ t×m kiÕm ký kÕt hîp ®ång bæ sung cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty + Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng qu¶n lý toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. C¨n cø kÕ ho¹ch ®­îc giao hµng n¨m, lËp kÕ ho¹ch ®Þnh møc tiÒn l­¬ng ®èi víi ®¬n vÞ cÊp trªn vµ c¨n cø vµo s¶n l­îng thùc hiÖn giao cho ®¬n vÞ cÊp d­íi, lËp ®Þnh møc tiÒn l­¬ng ®Þnh møc lao ®éng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn khu, theo dâi c«ng t¸c b¶o hiÓm lao ®éng, an toµn lao ®éng vµ an ninh trËt tù. + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ víi chøc n¨ng qu¶n lý c¸c c«ng v¨n ®i vµ ®Õn, qu¶n lý con dÊu, qu¶n lý c¸c tµi s¶n trong c¸c khèi v¨n phßng cña C«ng ty. + Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n lËp kÕ ho¹ch k tµi chÝnh hµng n¨m, cô thÓ lËp kÕ ho¹ch thu chi phÝ cÇu Ch­¬ng D­¬ng, Th¨ng Long - Néi Bµi, lËp kÕ ho¹ch chi tiªu, dù kiÕn lîi nhuËn thùc hiÖn ®­îc tõ c¸c c«ng tr×nh. §ång thêi ghi chÐp tinh sto¸n ph¶n ¶nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, trung thøc, chÝnh x¸c kÞp thêi lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ph¶n s¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. + Ban thanh tra Ban thanh tra cã nhiÖm vô thanh tra c«ng t¸c thu phÝ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña toµn C«ng ty. s¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Ban gi¸m ®èc Phßng VËt t­ ThiÕt bÞ Phßng Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l­¬ng Ban Thanh tra Phßng Qu¶n lÝ Giao th«ng Phßng Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n §éi thu phÝ cÇu Ch­¬ng D­¬ng §éi s÷a ch÷a cÇu §­êng bé H¹t qu¶n lý cÇu Ch­¬ng D­¬ng §éi thu phÝ cÇu Th¨ng long Néi bµi H¹t qu¶n lý B¾c Th¨ng Long Néi bµi * Ngoµi 6 phßng ban trªn d­íi C«ng ty cã 5 ®¬n vÞ trùc thuéc. T¹i mçi ®¬n vÞ cã mét ®éi tr­ëng vµ mét nh©n viªn kÕ to¸n trùc tiÕp chØ ®¹o vµ theo dâi + §éi thu phÝ cÇu Ch­¬ng D­¬ng: 182 ng­êi cã nhiÖm vô thu phÝ qua cÇu Ch­¬ng D­¬ng + §éi thu phÝ qua cÇu Th¨ng Long - Néi Bµi: 144 ng­êi cã nhiÖm vô thu phÝ qua cÇu Th¨ng Long - Néi Bµi + H¹t qu¶n lý ®­êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi; 28 ng­êi lµm nhiÖm vô duy tu qu¶n lý ®­êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi. Söa ch÷a nhá mét sè h­ háng ph¸t sinh trªn ®­êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi. + H¹t qu¶n lý cÇu Ch­¬ng D­¬ng: 66 ng­êi cã nhiÖm vô duy tu s÷a ch÷a th­êng xuyªn cÇu Ch­¬ng D­¬ng. §¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, s÷a ch÷a h­ háng võa vµ s÷a ch÷a cÇu Ch­¬ng D­¬ng + §éi s÷a ch÷a cÇu ®­êng bé: 48 ng­êi lµm nhiÖm vô s÷a ch÷a c«ng tr×nh giao th«ng d­íi h×nh thøc ®¹i tu vµ n©ng cÊp. Söa ch÷a vµ x©y dùng c¸c lo¹i cÇu võa vµ nhá. Gia c«ng c¬ khÝ c¸c lo¹i c«ng tr×nh giao th«ng. s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Ban gi¸m ®èc Phßng VËt t­ ThiÕt bÞ Phßng Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l­¬ng Ban Thanh tra Phßng Qu¶n lÝ Giao th«ng Phßng Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n §éi tr­ëng §éi thu phÝ cÇu Ch­¬ng D­¬ng §éi tr­ëng §éi s÷a ch÷a cÇu §­êng bé H¹t tr­ëng H¹t qu¶n lý cÇu Ch­¬ng D­¬ng §éi tr­ëng §éi thu phÝ cÇu Th¨ng long - Néi bµi H¹t tr­ëng H¹t qu¶n lý B¾c Th¨ng Long Néi bµi 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. 3.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n lµ mét bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp. HiÖn nay Phßng kÕ to¸n cã 8 nh©n viªn kÕ to¸n: - KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Phô tr¸ch chung c«ng t¸c kÕ to¸n cña toµn C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh. - KÕ to¸n vËt t­: cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt tån kho tõng lo¹i vËt t­. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n quü: thùc hiÖn thu chi qòy tiÒn mÆt * KÕ to¸n ng©n hµng: thùc hiÖn c¸c giao dÞch víi ng©n hµng, theo dâi l·i vay vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ng©n hµng. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: cã nhiÖm vô tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô theo dâi c«ng viÖc kÕ to¸n cña Phßng, hç trî cho c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. - KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî: Theo dâi thanh to¸n víi ng©n hµng Nhµ n­íc, ng­êi b¸n vµ thanh to¸n t¹m øng. Ngoµi ra d­íi c¸c ®éi trùc thuéc C«ng ty cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n b¸o sæ. C¸c nh©n viªn kinh tÕ thu thËp c¸c chøng tõ chuyÓn vÒ Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña C«ng ty. Tõ ®ã kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô xö lÝ c¸c chøng tõ vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh... Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 ®­îc tæ chøc theo lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung KÕ to¸n Tæng hîp kÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n Ng©n hµng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n vËt t­ Nh©n viªn kÕ to¸n c¸c §éi, H¹t KÕ to¸n quü 3.2. H×nh thøc kÕ to¸n HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 114/Q§/TC/C§TC ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông lµ hÖ thèng chøng tõ ghi sæ. HiÖn nay c«ng ty ®· thùc hiÖn c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. II-Thùc trang tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 1. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ TSC§ t¹i C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 a. Ph©n lo¹i TSC§ §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ ë C«ng ty vÒ c¬ b¶n ®­îc ph©n lo¹i theo 3 tiªu thøc * Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn TSC§ h÷u h×nh TSC§ h÷u h×nh cña C«ng ty gåm nh÷ng lo¹ sau: 1) Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 2) M¸y mãc thiÕt bÞ 3) Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 4) ThiÕt bÞ qu¶n lý TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña C«ng ty trong n¨m 2003 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: STT Tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ Tû träng (%) 1 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 6.683.597.450 39,9 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 6.283.749.635 37,5 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶I 3.450.003.730 20,4 4 ThiÕt bÞ qu¶n lý 372.233.190 2,2 Tæng céng 16.744.584.005 100,0 * Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh 1) TSC§ ®Çu t­ mua s¾m b»ng nguån vèn ng©n s¸ch cÊp 2) TSC§ mua s¾m ®Çu t­ b»ng nguån vèn tùcã TSC§ ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: (N¨m 2003) STT Tµi s¶n Nguyªn gi¸ Tû träng (%) 1 Mua s¾m b»ng vèn ng©n s¸ch cÊp 15.040.264.655 89,8 2 Mua s¾m b»ng vèn tù cã 1.704.319.350 10,2 Tæng céng 16.744.584.005 100,0 * Ph©n lo¹i theo t×nh h×nh sö dông 1) TSC§ dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh 2) TSC§ kh«ng dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ ph©n lo¹i theo t×nh h×nh sö dông ®­îc thÓ hiÖn tren b¶ng sau (N¨m 2003) STT Tµi s¶n Nguyªn gi¸ Tû träng (%) 1 Tronng ®ã dïng cho SXKD 5.625.854.466 33,6 2 Kh«ng dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh 11.118.729.539 10,266,4 Tæng 16.744.584.005 100,0 b. TÝnh gi¸ TSC§: C«ng ty h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh Cô thÓ: * Ngµy 15/06/2003 C«ng ty mua mét m¸y Camera quan s¸t chuyªn dïng víi : Sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n lµ : 121.829.000® Chi phÝ vËt chuyÓn l¾p ®Æt : 0 KÕ to¸n ghi sæ theo nguyªn gi¸ m¸y lµ: 21.829.000 ® * Ngµy 22/11/2003 C«ng ty cã mua mét « t« con phôc vô qu¶n lý doanh nghiÖp víi ®¬n gi¸ ho¸ ®¬n lµ: 415.408.000® Chi phÝ vËn chuyÓn : 0 KÕ to¸n ghi sæ theo nguyªn gi¸ m¸y lµ: 415.408.000® 2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ T¹i C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ lu«n dùa trªn mét hÖ thèng ®Çy ®ñ chøng tõ gèc chøng minh tÝnh hîp ph¸p cho c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh bao gåm: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, hãa ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, biªn b¶n thanh lý, hoa sd¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, quyÕt ®Þnh thanh lý, nh­îng b¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ thÝch hîp C«ng ty qu¶n lý TSC§ theo: - Hå s¬ kü thuËt do phßng kü thuËt lËp vµ l­u tr÷. - Hå s¬ kÕ to¸n do Phßng kÕ to¸n lËp Bªn c¹nh ®ã TSC§ cßn ®­îc ®¸nh sè hiÖu vµ theo dâi trªn sæ "Chi tiÕt TSC§" Sæ chi tiÕt cã mÉu nh­ sau: 3. H¹ch to¸n tæng hîp 3.1. H¹ch to¸n t¨ng TSC§ TSC§ t¹i C«ng ty t¨ng chñ yÕu lµ do mua s¾m b»ng nguån vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn vay ng©n hµng, t¨ng do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµn giao. a. T¨ng TSC§ do mua s¾m (kÓ c¶ mua míi hoÆc mua l¹i TSC§ ®· sö dông) Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých C«ng ty vÉn ®­îc Nhµ n­íc cÊp vèn hµng n¨m nh­ng thñ tôc xÐt duyÖt kÐo dµi nªn viÖc nhËn ®­îc vèn cÊp ph¸t chËm kh«ng ®¸p øng kÞp nhu cÇu sö dông TSC§ cña C«ng ty. V× vËy C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau: vèn tù cã, vèn vay ng©n hµng, vèn vay cña c¸c ®èi t­îng kh¸c. ViÖc nua s¾m TSC§ ®­îc ký kÕt hîp ®ång gi÷a C«ng ty vµ bªn b¸n. Trong hîp ®ång nªu râ tªn tµi s¶n, chñng lo¹i, quy c¸c phÈm chÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n. Khi giao hµng bªn b¸n sÏ gioa cho C«ng ty: Ho¸n ®¬n b¸n hµng ho¸ hoÆc ho¸ ®¬n GTGT vµ lËp biªn b¶n bµn giao TSC§. Trong n¨m 1999 C«ng ty ch­a cã nghiÖp vô ph¸t sinh, t¨ng gi¶m tµi s¶n do ®ã em lÊy sè liÖu cña n¨m 2003. Cô thÓ: Ngµy 16/12/2003 C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 cã mua mét m¸y nÊu r¶i s¬n víi : - Gi¸ mua: 298.785.500® - Bªn b¸n chÞu mäi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng cña bªn b¸n vµ biªn b¶n bµn giao m¸y kÕ to¸n vµo sæ: + Chøng tõ ghi sæ + Sæ c¸i TK2113 + Vµ c¸c sæ chi tiÕt kh¸c - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng cña bªn b¸n khi giao hµng. Khi giao hµng hai bªn lËp biªn b¶n bµn giao TSC§ ®Ó x¸c ®Þnh viÖc giao nhËn TSC§ víi néi dung nh­ sau: Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2003 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Ngµy th¸ng n¨m 2003 vÒ viÖc bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh Bªn giao nh©n TSC§: ¤ng (Bµ) : NguyÔn Quang Huy ¤ng (Bµ) : NguyÔn §øc Trung ¤ng (Bµ) : Lª Thanh Lan §Þa ®iÓm giao nhËn: X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh­ sau: Nguyªn gi¸: 298.785.500®, tû lÖ phô phÝ vËn chuyÓn... Sè khÊu hao SCL Sè khÊu hao c¬ b¶n: 0 NhËn xÐt tãm t¾t: M¸y míi 100% X¸c nhËn viÖc giao nh©n TSC§ nh­ sau Sè Tªn quy c¸ch N­íc N¨m C«ng N¨m Nguyªn gi¸ TSC§ Nguyªn Tû lÖ TT m· hiÖu TSC§ s¶n xuÊt sö dông suÊt s¶n xuÊt C­íc phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ l¾p ®Æt Gi¸ mua gi¸ TSC§ hao mßn 1 M¸y nÊu, r¶i s¬n 2003 0 0 298.785.500 298.785.500 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn Ng­êi giao (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) KÕ to¸n c¨n cø trªn c¸c chøng tõ ghi: Nî TK 2113 - M¸y mãc thiÕt bÞ : 298.785.500® Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n : 298.785.500® KÕ to¸n vµo sæ theo mÉu sæ chøng tõ ghi sæ (1-1), Sæ c¸i tµi kho¶n 2113 theo mÉu sæ (1-2) b. T¨ng TSC§ do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh Trong tr­êng hîp nµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn XDCB ®­îc tËp hîp vµo TK241 - XDCB dë dang. Sau khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ trªn TK241 ®Ó ghi t¨ng TSC§. Cô thÓ: Ngµy 29/11/2003 C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 nhËn bµn giao mét TSC§ do XDCB hoµn thµnh ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh ®­îc duyÖt lµ: 112.947.326,68 ®ång Khi t¨ng TSC§ do XDCB hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông kÕ to¸n ghi: Nî TK221: 112.947.326,68 ®ång Cã TK241: 112.947.326,68 ®ång BiÕt TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n kÕ to¸n ghi bót to¸n chuyÓn nguån Nî TK441: 112.947.326,68 ®ång Cã TK411: 112.947.326,68 ®ång 3.2. H¹ch to¸n gi¶m TSC§ TSC§ cña C«ng ty gi¶m chñ yÕu do thanh lý, nh­îng b¸n. Mäi tr­êng hîp thanh lý nh­îng b¸n TSC§ ph¶i cã kÕ ho¹ch. §èi víi TSC§ thuéc nguån vèn ng©n s¸ch khi b¸n ph¶i b¸o c¸o vµ cã quyÕt ®Þnh cña Bé chñ qu¶n. a. Gi¶m TSC§ do nh­îng b¸n Ngµy 25/10/2003 C«ng ty cã nh­îng b¸n mét xe « t« Mekong (¤ t« nµy dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh) cho bªn mua - Nguyªn gi¸: 400.000.000® - Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ: 120.000.000® - Gi¸ trÞ thu håi (gi¸ b¸n): 200.000.000® - Thuéc nguån vèn: ng©n s¸ch cÊp C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn nh­îng b¸n TSC§ bao gåm: + Tê tr×nh ®Ò nghÞ b¸n xe do bé phËn qu¶n lý TSC§ lËp. Gi¸m ®èc xem xÐt vµ phª duyÖt + Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho + Biªn b¶n bµn giao TSC§ C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ghi Nî TK 214 280.000.000 (PhÇn gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 821 120.000.000 (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 400.000.000 (PhÇn nguyªn gi¸) C¨n cø vµo phiÕu thu sè tiÒn nh­îng b¸n « t« do bªn mua tr¶ kÕ to¸n ghi Nî TK 111 200.000.000® Cã TK 721 400.000.000® KÕ to¸n vµo sæ theo mÉu sæ chøng tõ ghi sæ (2-1), sæ c¸i tµi kho¶n 2114 theo mÉu sæ (2-2) b. Gi¶m TSC§ do thanh lý TSC§ ®­îc thanh lý lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ qu¸ cò ®· háng kh«ng sö dông ®­îc C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thanh lý TSC§ gåm: - QuyÕt ®Þnh thanh lý TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ - C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c C¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh­ tr­êng hîp nh­îng b¸n VÝ dô: trong tr­êng hîp TSC§ ®­îc thanh lý nh­ng ch­a b¸n ®­îc víi gi¸ do C«ng ty ®Þnh gi¸. C«ng ty triÖu tËp héi ®ång ®Þnh gi¸ l¹i TSC§ ®ã Cô thÓ: Côc §BVN Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam Khu QL§B II §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 42/H§ ---------- š ] › ---------- — ] – Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2003 V/v: B¸n xe m¸y ®· thanh lý biªn b¶n häp héi ®ång ®Þnh gi¸ TSC§ ®· thanh lý C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 852/TCKT ngµy 8/7/1997 cña Khu QL§B II vÒ viÖc thanh lý tµi s¶n thuéc C«ng ty qu¶n lý vµ s÷a ch÷a ®­êng bé 240 C¨n cø vµo biªn b¶n sè 470/H§ ngµy 19/8/1997 ®Þnh gi¸ b¸n xe cÈu Zin lµ 20.000.000® §Õn nay ®· qua 5 th¸ng kh«ng cã kh¸ch tr¶ theo gi¸ ®ã; nay héi ®ång ®Þnh gi¸ quyÕt ®Þnh l¹i gi¸ b¸n cho phï hîp nh­ sau: Gi¸ b¸n míi cho xe cÈu Zin sè 29D-8908 lµ: 16.000.000® (M­êi s¸u triÖu ®ång) Héi ®ång còng quyÕt ®Þnh b¸n m¸y nÐn khÝ W6/7 ®· thanh lý víi gi¸: 8.000.000® (T¸m triÖu ®ång) Giao cho phßng KHVTTB lµm thñ tôc b¸n Giao cho phßng TCKT thu håi gi¸ trÞ b¸n theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc Ch÷ ký cña c¸c uû viªn Chñ tÞch héi ®ång Phã gi¸m ®èc TrÇn Nh­ Ch©u §ç ThÞ §Þnh NguyÔn V¨n Thanh NguyÔn §øc Hïng 3.3. H¹ch to¸n s÷a ch÷a TSC§ ë C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240, toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ph¸t sinh trong thêi kú ®­îc h¹ch to¸n th¼ng vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn viÖc sö dông TSC§ (TK627, TK 642) mµ kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh tr­íc hoÆc ph©n bæ dÇn chi phÝ SCC TSC§. Cô thÓ: Ngµy 2/5/2003 c«ng ty cã tiÕn hµnh ký hîp ®ång söa ch÷a TSC§ víi tr¹m b¶o hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a xe TK (carservice stuation). Néi dung hîp ®ång nh­ sau: Hµ néi ngµy 2/5/2003 hîp ®ång söa ch÷a sè: 77/98 Hä tªn kh¸ch hµng: NguyÔn §×nh Hoan- c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. §Þa chØ : 26 B V©n Hå 2 §iÖn tho¹i: 9761828 Lo¹i xe: TOYOTA CAMRY BiÓn cè : 31A- 1754 Sè khung: Sè km : 81311 mile Tªn c«ng ty söa ch÷a: Tr¹m b¶o hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a xe du lÞch phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Þa chØ : 25 A L¸ng H¹, §èng ®a, Hµ néi §iÖn tho¹i 8562141 Fax (844)8561694 Néi dung söa ch÷a I.TiÒn c«ng 1. §¹i tu toµn bé m¸y 1.500.000 2. TiÓu tu gÇm 850.000 3. B¶o d­ìng kiÓm tra n¹p ga ®iÒu hoµ 950.000 Céng 3.300.000 II. Phô tïng Thay mét sè phô tïng 50. 411.500 ® Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång 53.711.500 ® Thµnh tiÒn: n¨m m­¬i ba triÖu b¶y tr¨m m­êi mét ngµn ba tr¨m ®ång ch½n. Ghi chó: Khi xe vµo b¶o d­ìng, söa ch÷a, kh¸ch hµng t¹m øng 50% tiÒn hîp ®ång Khi b¶o d­ìng söa ch÷a nÕu cã ph¸t sinh hai bªn sÏ cïng nhau bµn b¹c gi¶i quyÕt. Thêi gian b¶o hµnh: 03 th¸ng hoÆc 5000km (tuú thuéc ®iÒu kiÖn nµo tíi tr­íc) kÓ tõ ngµy xe ra x­ëng. Kh¸ch hµng Tr¹m Tr­ëng Yªu cÇu xe ra tr­íc ngµy 19/5/2003 NguyÔn TiÕn Long Tr­íc khi l¾p r¸p yªu cÇu cho kh¸ch hµng xem phô tïng Gi¸m ®èc §oµn Ngäc CÇu Khi hÕt h¹n hîp ®ång söa ch÷a th× tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó chuÈn bÞ ®­a tµi s¶n trë l¹i ho¹t ®éng. Biªn b¶n nghiÖm thu cã néi dung nh­ sau: biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc söa ch÷a Chóng t«i gåm : ¤ng : NguÔn V¨n Dòng: §¹i diÖn tr¹m söa ch÷a, b¶o d­ìng, b¶o hµnh xe du lÞch ¤ng : NguyÔn V¨n B×nh: §¹i diÖn c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ch÷a ®­êng bé 240 Cïng nhau lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc söa ch÷a «t« TOYOTA CAMRY. 1.C¸c môc tiªu hîp ®ång ®· ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt. 2. Trong qu¸ tr×nh söa ch÷a ®· ph¸t sinh thªm mét sè viÖc (cã phô lôc kÌm theo). 3. ¤t« ®· ch¹y thö ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. M¸y ®­îc b¶o hµnh kÓ tõ ngµy 25/5/2003. C¸c thµnh viªn: 1. §¹i diÖn c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240 2. §¹i diÖn tr¹m söa ch÷a, b¶o d­ìng, b¶o hµnh xe dl Cïng Ký: Khi c«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh ®· ®­îc nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n, v× ®©y lµ tµi s¶n söa ch÷a phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh nªn toµn bé chi phÝ cña söa ch÷a ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ghi. Nî TK 627 : 53.711.500® Cã TK 331 : 53. 711.500® 3.4 H¹ch to¸n khÊu hao TSC§. C«ng ty qu¶n lý liªn doanh vµ söa ch÷a ®­êng bé 240 thùc hiÖn tÝnh khÊu hao theo quy ®Þnh 1062 TC/ QDSTC Bé tµi chÝnh vµ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. + Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo ®­êng th¼ng. + Møc tÝnh khÊu hao : Møc tÝnh khÊu hao Nguyªn gi¸ cña TSC§ trung b×nh hµng n¨m = cña tµi s¶n cè ®Þnh Thêi gian sö dông Møc tÝnh khÊu hao Møc tÝnh khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña TSC§ = mét quý 4 Tr­êng hîp trÝch khÊu hao tµi s¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch cÊp c«ng ty h¹ch to¸n t¨ng nguån kinh phÝ h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. Nî TK 6274 Cã TK 214 §ång thêi ghi Nî TK 466 Cã TK 441 Nh÷ng TSC§ kh«ng ph¶i tÝnh khÊu hao mµ chØ tÝnh hao mßn 1 lÇn gåm. TSC§ thuéc dù tr÷ Nhµ n­íc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý hé gi÷ hé... TSC§ kh«ng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña riªng doanh nghiÖp nh­ ®ª ®Ëp, cÇu cèng, ®­êng x¸, bÕn b·i... mµ Nhµ n­íc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý. KhÊu hao TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ = 1 n¨m sè n¨m sö dông Tr­êng hîp trÝch khÊu hao tµi s¶n thuéc nguån vèn kinh doanh. Hµng quý, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n ghi. §èi víi TSC§ phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng SXKD ghi: Nî TK 627 Cã TK 214 §èi víi TSC§ phôc vô qu¶n lý SXKD Nî TK 642 Cã TK 214 b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ (Quý 4 - 2003) TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh TSC§ thuéc nguån kinh phÝ h×nh thµnh Cho Bé phËn s¶n xuÊt (6274) 87.641.051 Cho bé phËn qu¶n lý (6424) 49.579.911 Cho ho¹t ®éng tµi chÝnh (811) 7.066.650 5.203.038 Tæng 144.287.612 C¨n cø vµo b¶ng trªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n kÕ to¸n: TrÝch khÊu hao TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh Nî TK 6274: 87641051 Nî TK 6424: 49579911 Nî TK 811 : 7066650 Cã TK 214 : 144.287.612 TrÝch khÊu hao TSC§ thuéc nguån vèn kinh phÝ h×nh thµnh Nî TK 627: 5203038 Cã TK 214: 5203038 §ång thêi ghi gi¶m nguån kinh phÝ h×nh thµnh TSC§ Nî TK 466: 5203038 Cã TK 214: 5203038 ®¬n vÞ.......... chøng tõ ghi sæ Sè ............ Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi Sè Ngµy Nî Cã chó 9 10 11 12 TrÝch khÊu hao Q4/98 - TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh +TrÝch khÊu hao cho bé phËn s¶n xuÊt +TrÝch khÊu hao cho bé phËn qu¶n lý +TrÝch khÊu hao cho ho¹t ®éng tµi chÝnh - TSC§ thuéc nguån kinh phÝ h×nh thµnh +TrÝch khÊy hao cho ho¹t ®éng tµi chÝnh §ång thêi ghi 6274 6424 811 811 466 214 214 214 214 441 87.641.051 49579911 7066650 5203038 5203038 Céng 154.693.688 KÌm theo ......... Chøng tõ gèc Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (ký) (ký) sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2003 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1 2 3 1 2 3 9 10 11 12 31/12/98 - - - 87.641.051 49.579.911 7.066.650 5.203.038 Céng Céng Ngµy.....th¸ng.....n¨m 199... Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) 4. KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ TSC§ C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng 240 ®· thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh Cø mçi kú kÕ to¸n c«ng ty ®Òu cã tæ chøc kiÓm kª TSC§ ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu gi÷a sè thùc tÕ víi sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n ®Ó ph¸t hiÖn tµi s¶n thõa, thiÕu, thay ®æi vÒ sè l­îng. Tr­íc khi thùc hiÖn kiÓm kª c«ng ty thµnh lËp héi ®ång kiÓm kª gåm c¸c thµnh viªn sau: - Gi¸m ®èc c«ng ty - KÕ to¸n tr­ëng - KÕ to¸n TSC§ - Vµ c¸c thµnh viªn kh¸c nh­ th­ ký... Do gi¸m ®èc c«ng ty lµm chñ tÞch. Khi thùc hiÖn kiÓm kª héi ®ång kiÓm kª sÏ lËp biªn b¶n kiÓm kª 5. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ H¹ch to¸n TSC§ cÇn nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña TSC§ qua c¸c thêi kú kh¸c nhau, nghiªn cøu c¸c nguån bæ xung TSC§ vµ nguyªn nh©n lo¹i bá c¸c lo¹i TSC§, nghiªn cøu theo dâi khÊu hao TSC§ tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ vµ h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. H¹ch to¸n cµng ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th× qu¶n lý cµng chÆt chÏ, hiÖu qu¶ sö dông cµng cao. Tuy nhiªn nÕu chØ h¹ch to¸n th«i th× ch­a ®ñ vµ muèn t¨ng c­êng qu¶n lý TSC§ th× sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­îc ®­a vµo ph©n tÝch qua c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó cã ®­îc th«ng tin cÇn thiÕt. §Çu tiªn ta xem xÐt c¬ cÊu cña tµi s¶n cè ®Þnh so víi tæng tµi s¶n trong nh÷ng n¨m qua ®· hîp lý ch­a ®Ó cïng h­íng tíi mét c¬ cÊu tèt nhÊt cho tµi s¶n cña c«ng ty dùa vµo sè liÖu cña ba n¨m gÇn ®©y (1996 - 2003) qua b¶ng sau: ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1.Tæng tµi s¶n trong ®ã +Tµi s¶n l­u ®éng +Tµi s¶n cè ®Þnh 12.002.741.714 6.119.270.112 5.883.471.602 12.663.374.914 7.114.281.537 5.549.093.377 23.312.920.717 12.263.926.802 11.048.993.915 2.Tû suÊt TSC§/ Tæng TS 49% 43,82% 47,4% 3.Tû suÊt TSL§/ Tæng TS 51% 56,18% 52,6% Ta cã thÓ thÊy tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n gi¶m dÇn qua tõng n¨m tõ 49% (n¨m 2001) xuèng 47,4% (n¨m 2003) mÆc dï gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh«ng gi¶m qua c¸c n¨m thËm chÝ t¨ng nhanh: tõ 5.883.471.602 ® (n¨m 2001) t¨ng 11.048.993.915 ® (n¨m 2003) nh­ng v× gi¸ trÞ tæng tµi s¶n t¨ng m¹nh nªn dÉn ®Õn sù gi¶m ®i nµy ta dÔ nhËn thÊy sù bÊt hîp lý trong viÖc ®Çu t­ vÒ TSC§. VËy nhu cÇu ®Æt ra lµ c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i viÖc ®Çu t­ mua s¾m, x©y dùng tµi s¶n nh­ thÕ nµo ®Ó võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu qu¶n lý bªn c¹nh ®ã tr¸nh t×nh tr¹ng v­ît qu¸ møc cÇn thiÕt, tr¸nh t×nh tr¹ng TS thõa kh«ng dïng ®Õn, g©y h­ háng l·ng phÝ, kh«ng hiÖu qu¶... TiÕp theo ®Ó theo dâi nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty ph¶i xem xÐt c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh ë hai n¨m 2002 vµ 2003 Lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 2002 Tû träng (%) N¨m 2003 Tû träng (%) Chªnh lÖch 1.Nhµ cöa- VËt kiÕn tróc 6.683597450 37,8 6.683597450 39,9 2,1 2.M¸y mãc thiÕt bÞ 5.739223581 32,4 6.283749635 37,5 5,1 3.Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn 4.987302000 28,2 3.405003730 20,4 -7,8 4.ThiÕt bÞ qu¶n lý 285233190 1,6 372231190 2,2 0,6 Tæng céng 17.695356211 100 16.744584005 100 0 Qua c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh trong hai n¨m 2002 vµ 2003 cho thÊy tæng gi¸ trÞ TSC§ trong n¨m 1997 lµ 17.695.356.221 ®. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ (5.739.223.581) chiÕm 32,4% gi¶m so víi n¨m 2003 (544.526.054 ®), ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn (4.987.302.000 ®) chiÕm 28,2%, thiÕt bÞ qu¶n lý (285.233.190) chiÕm 1,6%, nhµ cöa - vËt kiÕn tróc chiÕm phÇn lín trong tæng tµi s¶n so víi 3 lo¹i tµi s¶n: M¸y mãc thiÕt bÞ, Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn vµ thiÕt bÞ qu¶n lý. TiÕp theo ta xem xÐt tiÕp c¸c chØ tiªu trong n¨m 2003 th× cã mét lo¹i tµi s¶n gi¶m ®i vÒ gi¸ trÞ: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i; truyÒn dÉn cßn cã 3.405.003.730 ® gi¶m (1.582.298.270 ®) trong khi ®ã th× M¸y mãc thiÕt bÞ (nh­ ®· nãi ë trªn) vµ ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ qu¶n lý l¹i t¨ng lªn lµ 372.231.190 (86.998.000 ®) ®iÒu nµy chøng tá r»ng ë c«ng ty ®· cã sù c¶i tiÕn trong ph­¬ng ph¸p qu¶n lý còng nh­ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý doanh nghiÖp. Nãi chung qua b¶ng trªn ta thÊy phÇn lín TSC§ trong n¨m 2003 ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2002. C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do Nhµ n­íc giao nhê viÖc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, thiÕt bÞ qu¶n lý ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Do vËy viÖc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ qu¶n lý lµ hîp lý PhÇn III nh÷ng tån t¹i vµ mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tsc® nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tsc® ë c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. KÕ to¸n lµ viÖc quan s¸t ghi chÐp ph©n lo¹i, tæng hîp c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ cña chóng nh»m cung cÊp th«ng tin cã Ých cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét tæ chøc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n lu«n ph¶i ®­îc hoµn thiÖn - ViÖc n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¹ch to¸n gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cña ®¬n vÞ. MÆt kh¸c nã gióp Nhµ n­íc kiÓm tra chÆt chÏ qu¸ tr×nh sö dông vèn kinh doanh vµ chÊp hµnh ph¸p luËt ë doanh nghiÖp nh»m ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c phï hîp ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. TSC§ lµ sù thÓ hiÖn cña vèn cè ®Þnh, lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÌ ph­¬ng diÖn hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i b»ng mäi c¸ch sö dông tèi ®a c«ng suÊt cu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, kÞp thêi thay thÕ m¸y mãc l¹c hËu, b¶o qu¶n b¶o d­ìng tèt m¸y mãc thiÕt bÞ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông ®Ó ®¶m b¶o thu håi vèn ®Çu t­. ChÝnh v× vËy yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ mét c¸ch khoa häc, x©y dùng ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh viÖc sö dông c¸c TSC§. Trªn c¬ së ®ã gióp cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 2. §Þnh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. Trùc thuéc khu qu¶n lý ®­êng bé II, c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240 lµ mét doanh nghiÖp lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao thùc hiÖn thu nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, liªn tôc ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc quy ®Þnh. Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· 3 n¨m ®­îc thµnh phè Hµ Néi tÆng b»ng khen vÒ c«ng t¸c thu nép ng©n s¸ch. Bªn c¹nh viÖc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do Nhµ n­íc giao c«ng ty cßn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n trong c«ng ty b»ng c¸ch ký kÕt hîp ®ång, nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh víi bªn ngoµi lµm t¨ng nguån vèn tù cã cña c«ng ty. C«ng ty còng ®· biÕt ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt tiªn tiÕn t¹o nªn chÊt l­îng c«ng tr×nh tèt h¬n, söa ch÷a cÇu ®­êng ®­îc nhanh chãng ®¶m b¶o chÊt l­îng cã nh­ vËy nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc h»ng n¨m ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. a. VÒ c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n: ViÖc ph©n chia, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty, ë c¸c ®éi trùc thuéc lµ hoµn tµn hîp lý vµ phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt quy m« cña c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty gåm 7 bé phËn trong ®ã kÕ to¸n TSC§ lµ ng­êi ghi chÐp ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô cã liªn quan tíi TSC§, khÊu hao TSC§, söa ch÷a lín TSC§... Toµn bé c¸c c«ng viÖc trªn còng nh­ c¸c nghiÖp vô kh¸c ph¸t sinh ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. Sö dông m¸y vi tÝnh trong h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét tiÕn bé míi kÓ c¶ vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ. ViÖc sö dông kÕ to¸n b»ng m¸y ®· lµm gi¶m bít ®¸ng kÎ khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, ®©y lµ lo¹i sæ ®¬n gi¶n vµ thÝch hîp víi kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh. b. VÒ b¶n th©n c¸c bé phËn kÕ to¸n trong tæng thÓ: Mçi c¸n bé kÕ to¸n ®Òu nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh víi c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhËn. Mçi c¸ nh©n ®Òu n¾m ch¾c phÇn hµnh kÕ to¸n mµ m×nh thùc hiÖn, th­êng xuyªn theo dâi t×m hiÓu c¸c quy chÕ tµi chÝnh míi nhÊt ®Ó bæ xung hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng tèt h¬n. Gi÷a c¸c bé phËn cßn cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau cïng bæ xung hç trî cho nhau ®Ó ®¹t tíi mét kÕt qu¶ ®óng ®¾n, chÝnh x¸c, tèt nhÊt cho toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. c. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ * C«ng t¸c qu¶n lý TSC§: TSC§ cña c«ng ty ®­îc phËn lo¹i râ rµng hîp lý phï hîp víi môc ®Ých vµ yªu cÇu sö dông TSC§. TSC§ cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo 3 chØ tiªu: + Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn + Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh + Ph©n lo¹i theo t×nh h×nh sö dông TSC§ ViÖc theo dâi b¶o vÖ TSC§ rÊt chÆt chÏ, cô thÓ qua kÕt qu¶ kiÓm kª tµi s¶n n¨m 2003 kh«ng bÞ mÊt m¸t hay thiÕu hôt. d. C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ TSC§ ®­îc ph¶n ¸nh, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng mét c¸ch chÆt chÏ s¸t sao. TSC§ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch, ®­îc theo dâi trªn sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn ®ã lµ mét sè ­u ®iÓm vÒ c¶ c«ng t¸c kÕ to¸n (kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n TSC§ nãi riªng) vµ qu¶n lý, hiÖn nay c«ng t¸c nµy vÉn kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn. Tuy nhiªn kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu ë kh©u nµy hay kh©u kh¸c. 3. Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn qu¶n lý, h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. D­íi ®©y lµ mét sè tån t¹i mµ em m¹nh d¹n ®Ò suÊt ra theo ý kiÕn riªng cña m×nh ch¾c ch¾n nã cã thÓ ch­a ®­îc chÝnh x¸c l¾m v× chØ sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp vµ víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kh«ng thÓ nµo cã c¸ch nh×n s¸ng suèt cña nh÷ng ng­êi ®· lµm viÖc l©u n¨m. VÊn ®Ò thø nhÊt: VÒ khÊu hao TSC§ C«ng ty tiÕn hµnh khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 1062 TC/Q§/CSTC cña Bé tr­ëng B« Tµi ChÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông trÝch khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. C«ng ty tiÕn hµnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng. §©y lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn nay ®Òu ¸p dông, nh­ng nã còng cã nh­îc ®iÓm lµ nã cã thÎ kh«ng tÝnh to¸n chÝch x¸c, kh«ng tÝnh ®óng, khong trÝch ®ñ hao mßn vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc thùc chÊt gi¸ trÞ tµi s¶n chuyÓn vµo chi phÝ, dÉn ®Õn sai lÖch trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh lµm sai kÕt qu¶ kinh doanh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy møc khÊu hao ®­îc tÝnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao theo c«ng th­cs sau: Møc khÊu hao 1 n¨m Nguyªn gi¸ TSC§ = Thêi gian sö dông hoÆc : Møc khÊu hao 1 n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao. V× thÕ cho nªn vµo nh÷ng n¨m cuèi cña qu¸ tr×nh sö dông gi¸ trÞ hao mßn thÊp, nh­ng møc khÊu hao c¬ b¶n kh«ng ®æi n¨ng suÊt lµm viÖc cña tµi s¶n ®· kÐm ®i nhiÒu nh­ng vÉn ph¶i trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh. Nh­ nh÷ng n¨m ®Çu khi mµ TSC§ vÉn cßn sö dông tèt v× thÕ nªn rÊt khã thu håi nèt phÇn vèn ®ã. HiÖn nay trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p khÊu hao hiÖn ®¹i tuy r»ng nã cã phøc t¹p vÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh, nh­ng l¹i chÝnh x¸c. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµo ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ sè hao mßn, gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, kÝch thÝch lao ®éng t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt. ë n­íc ta hiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ vèn vµo n­íc ta, nhiÒu c«ng ty liªn doanh cã vèn n­íc ngoµi, hoÆc c¸c c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi liªn tôc ®­îc lËp nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y - §èi víi mét sè trong nh÷ng c«ng ty nµy Bé tµi chÝnh ®· linh ®éng cho ¸p dông thùc nghiÖm ph­¬ng ph¸p khÊu hao hiÖn ®¹i. §ã lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh theo thêi gian. VÒ c¬ b¶n ph­¬ng ph¸p nµy cã 2 ph­¬ng ph¸p. Ph­¬ng ph¸p 1: KhÊu hao gia tèc theo mét tû lÖ khÊu hao cè ®Þnh trªn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ cuèi n¨m tr­íc. Tû lÖ khÊu hao = Tû lÖ khÊu hao theo ®­êng th¼ng x 2 Møc khÊu hao tõng n¨m ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc khÊu hao n¨m thø nhÊt = Nguyªn gi¸ TSC§ x tû lÖ KH. Møc khÊu hao n¨m thø hai = Nguyªn gi¸ TSC§ - Sè tiÒn KH n¨m 1 x tû lÖ KH Møc khÊu hao n¨m thø n = Nguyªn gi¸ TSC§ - Sè tiÒn KH n¨m n-1 x tûlÖ KH Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× ®Õn nh÷ng n¨m cuèi tuy gi¸ trÞ tµi s¶n cßn Ýt nh­ng ®Ó thu håi hoµn toµn th× rÊt l©u. §Ó kh¾c phôc nhùc ®iÓm nµy ng­êi ta ®Ò ra ph­¬ng ph¸p khÊu hao thø hai Ph­¬ng ph¸p 2: X¸c ®Þnh sè n¨m sö dông TSC§ Sè n¨m sö dông TSC§ (N) = n (n+1)/2 n : lµ n¨m sö dông cuèi cïng TSC§ Gi¸ trÞ cña TSC§ = Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ ®µo + Chi phÝ tû lÖ TSC§ th¶i ­íc tÝnh ­íc tÝnh Møc KH n¨m 1 : n x Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¶i trÝch khÊu hao N Møc KH n¨m 2 : n - 1 x Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¶i trÝch khÊu hao N ................. Møc KH n¨m n : 1 x Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¶i trÝch khÊu hao N C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh trªn cã nhiÒu ­u ®iÓm lµ rót ng¾n thêi gian thu håi vèn ®Çu t­, tËp trung vµo nh÷ng n¨m ®Çu khi TSC§ cßn míi, n¨ng lùc s¶n xuÊt cßn cao, h¹n chÕ hao mßn v« h×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vµ h¹ l·i suÊt tÝn dông t¹o kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, t¹o nguån t¸i ®Çu t­, ®æi míi kü thuËt gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n trong kinh doanh. Tuy nhiªn khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n c©n nh¾c cô thÓ chi tiÕt. §èi víi c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240 trong ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ vèn, vÒ con ng­êi, vÒ tr×nhh ®é n¨ng lùc ho¹t ®éng vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ TSC§... Kh«ng thÓ nãi ngay ®­îc r»ng khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt mµ cÇn ph¶i cã sù ®¸nh gi¸, tÝnh to¸n kü l­ìng mäi thiÖt h¹i nÕu nh­ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy. Trªn ®©y còng chØ lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó tham kh¶o nh»m môc ®Ých theo ®¬, qu¶n lý TSC§ vµ hao mßn TSC§ tèt h¬n. VÊn ®Ò thø hai: T¨ng c­êng b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh gi÷ vai trß quan träng cña c«ng ty trong ®ã chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho x©y dùng c«ng tr×nh, söa ch÷a cÇu ®­êng v× thÕ viÖc b¶o qu¶n sÏ dÔ dÉn tíi mÊt m¸t h­ háng g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. ChÝnh v× vËy khi ®­a TSC§ vµo sö dông cÇn ph©n râ tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cho c¸c bé phËn, phßng ban, tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo chøc n¨ng ®Ó ®Õn khi TSC§ bÞ mÊt h­ háng th× kh«ng cã bé phËn nµo chÞu tr¸ch nhiÖm. C«ng ty còng nªn cã c¸c gi¶i ph¸p vÒ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt nh»m t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc qu¶n lý sö dông TSC§ nh­: Th­ëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ b¶o qu¶n tèt TSC§ cho nh÷ng ph¸t minh trong viÖc huy ®éng c«ng suÊt cña TSC§, ph¹t nh÷ng tr­êng hîp b¶o qu¶n, vËn hµnh TSC§ kh«ng ®óng kü thuËt, quy c¸ch ®Ó h­ háng, mÊt m¸t. C«ng ty còng cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c b¶o d­ìng, b¶o tr× nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho tµi s¶n ®Æc biÖt lµ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. VÊn ®Ò thø ba: Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch phôc vô h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§. Trªn thùc tÕ viÖc theo dâi TSC§ trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp t­¬ng ®èi chÆt chÏ chÝnh x¸c. Tuy nhiªn viÖc theo dâi trªn mét sæ tæng hîp sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra. Do ®ã c«ng ty nªn cÇn lËp thªm thÎ TSC§ ®Ó tµi s¶n ®­îc theo dâi vµ h¹ch to¸n cô thÓ, chÝnh x¸c h¬n. §Æc biÖt lµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ c«ng ty cÇn lËp ®óng theo mÉu quy ®Þnh. Ghi thÎ TSC§: ThÎ TSC§ víi môc ®Ých theo dâi chi tiÕt tõng TSC§ cña ®¬n vÞ, t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨m cña tõng TSC§. ThÎ TSC§ gåm bèn phÇn chÝnh: 1.Ghi c¸c chØ tiªu chung vÒ TSC§ nh­ trªn, ký hiÖu, quy c¸ch, sè hiÖu, n­íc s¶n xuÊt, n¨m sö dông, c«ng suÊt, diÖn tÝch thiÕt kÕ, ngµy th¸ng n¨m vµ lý do ®×nh chØ ho¹t ®éng cña TSC§. 2.Ghi c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸ cña TSC§ ngay khi b¾t ®Çu h×nh thµnh TSC§ qua c¸c thêi kú do ®¸nh gi¸ l¹i, trang bÞ thªm hoÆc th¸o bít c¸c bé phËn v.v... vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch qua c¸c n¨m Víi c¸c TSC§ kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao nh­ng ph¶i tÝnh hao mßn th× còng tÝnh vµ ghi gi¸ trÞ hao mßn vµo thÎ. 3.Ghi sè phô tïng kÌm theo 4.Ghi gi¶m TSC§: Ghi sè ngµy th¸ng n¨m cña nh÷ng tõ ghi gi¶m TSC§ vµ lý do gi¶m. C¨n cø ®Ó lËp thÎ: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ Vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan. B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§: §Ó ph¶n ¸nh sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch vµ ph©n bè khÊu hao cho c¸c ®èi t­îng sö dông TSC§ hµng kú. B¶ng ph©n bæ ®­îc lËp theo mÉu cña Bé Tµi ChÝnh nh­ sau: Trong ®ã: Sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc: LÊy tõ b¶ng tÝnh khÊu hao th¸ng tr­íc cña toµn c«ng ty, b¶ng tÝnh sè khÊu hao ph¶i nép cña tõng ®¬n vÞ. C¸c dßng khÊu hao t¨ng, gi¶m quý nµy ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng TSC§ cã liªn quan ®Õn khÊu hao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy ®­îc tÝnh b»ng sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc + sè khÊu hao t¨ng trong th¸ng - sè khÊu hao gi¶m trong th¸ng. kÕt luËn Tµi s¶n cè ®Þnh lµ t­ liÖu lao ®éng quan träng, lµ mét lÜnh vùc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Lµm sao ®Ó sö dông, qu¶n lý, h¹ch to¸n TSC§ tèt lµ mét vÊn ®Ò quan träng víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Lµ sinh viªn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ tr­êng c®ktktcn1hµ néi trong nh÷ng n¨m häc tËp lý thuyÕt trªn ghÕ nhµ tr­êng cïng thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240, ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n, c¸c c« chó trong c«ng ty, cña b¹n bÌ vµ ®Æc biÖt ®­îc sù gióp ®ì h­íng dÉn cña c« gi¸o Phïng thÞ Lan H­¬ng nay em ®· hoµn thµnh chuuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240”. Ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó trong c«ng ty vµ c¸c b¹n gióp em hoµn thiÖn nhËn thøc, hiÓu biÕt cña m×nh. Hµ néi ngµy 14 th¸ng 3n¨m 2004 MÉu sè: 02 - TSC§. §¬n vÞ: ................ Ban hµnh theo Q§ sè: 1141 TC/Q§/C§KT §Þa chØ: ................ Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh thÎ tµi s¶n cè ®Þnh Sè: .............. Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ......... lËp thÎ ........... KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) ...................................... C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 199... Tªn, ký m· hiÖu, quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§ ...... sè hiÖu TSC§ ........ N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng) ................. N¨m ®­a vµo sö dông .............. C«ng suÊt (diÖn tÝch) thiÕt kÕ ....................... §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 199... Lý do ®×nh chØ: ............................................................. Sè hiÖu Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh chøng tõ Ngµy, th¸ng, n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån A B C 1 2 3 4 Sè TT Tªn, quy c¸ch dông cô, phô tïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ trÞ A B C 1 2 Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè ....... ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 199... Lý do gi¶m: ................................................................................. tµi liÖu tham kh¶o KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp - Khoa KÕ to¸n tr­êng §HKTQD HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp (NXB TCHN 1995) H¹ch to¸n kÕ to¸n kiÓm tra vµ ph©n tÝch - Bé Tµi ChÝnh KÕ to¸n doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 1994 T¹p chÝ kÕ to¸n T¹p chÝ tµi chÝnh T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ T¹p chÝ th«ng tin lý luËn. môc lôc Lêi më ®Çu 1 phÇn i: lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tsc® ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I- Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ TSC§ 3 1/ Kh¸i niÖm vÒ TSC§ 3 2/ §Æc ®iÓm cña TSC§ 3 3/ Ph©n lo¹i TSC§ 5 4/ §¸nh gi¸ TSC§ 8 II- Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ 11 1/ H¹ch to¸n chi tiÕt 11 2/ H¹ch to¸n tæng hîp 13 3/ H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ 28 4/ H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ 32 5/ H¹ch to¸n TSC§ ®i thuª vµ cho thuª 34 PhÇn ii: thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240 I- T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty: 40 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 40 2/ §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 42 3/ §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n 46 II- Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. 47 1/ Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. 48 2/ H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ 50 3/ H¹ch to¸n tæng hîp 51 3.1 H¹ch to¸n t¨ng TSC§ 51 3.2 H¹ch to¸n gi¶m TSC§ 53 3.3 H¹ch to¸n söa ch÷aTSC§ 56 3.4 H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ 59 4/ KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ TSC§ 63 5/ Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 63 phÇn iii nh÷ng tån t¹i vµ mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ë c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. 1/ Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. 66 2/ §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ h¹ch to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. 67 3/ Mét sè kiÕn nghÞ, hoµn thiÖn qu¶n lý h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240. 69 KÕt luËn 74 Tµi liÖu tham kh¶o 77 sæ c¸i tµi kho¶n 2141 - Hao Mßn TSC§ h÷u h×nh N¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: §ång Ngµy th¸ng chøng tõ Néi dung TK§¦ Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã D­ Nî D­ Cã D­ ®Çu kú ......... 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho chi phÝ s¶n xuÊt 6274 87641051 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho bé phËn qu¶n lý 6424 49579911 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho ho¹t ®éng tµi chÝnh 811 7066650 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho ho¹t ®éng tµi chÝnh (TSC§ thuéc nguån kinh phÝ h×nh thµnh) 811 5203038 D­ cuèi kú ......... T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ vµ t¨ng gi¶m khÊu hao TSC§ (T¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240) (N¨m 2003) ChØ tiªu Nhµ cöa VËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ P.tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn Dông cô qu¶n lý Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c Tæng céng Nguyªn gi¸ TSC§ D­ ®Çu kú 2025093860 3121106135 2574894562 316103990 8037198547 T¨ng trong kú 632357590 7188789500 830109168 56129200 8707385458 Gi¶m trong kú D­ cuèi kú 2657454450 10309895635 3405003730 572233190 16744584005 Gi¸ trÞ hao mßn D­ ®Çu kú 492971571 875504926 1003694135 115934538 2488105170 T¨ng trong kú 567315835 1278269986 11261396009 100503090 3207484920 Gi¶m trong kú D­ cuèi kú 1060287406 2153774912 2265090144 216437628 5695590090 Gi¸ trÞ cßn l¹i D­ ®Çu kú 1532422289 2245601209 1571200427 200169452 5549093377 D­ cuèi kú 1597164044 8156120723 1139913586 155795562 11048993915 Bé, Tæng côc ................. b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao §¬n vÞ ............................ Tµi s¶n cè ®Þnh Sè TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao (%) hoÆc thêi gian sö dông N¬i sö dông Toµn DN TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 142 Chi phÝ b¸n hµng TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 241 XDCB dë dang TK 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Nguyªn gi¸ TSC§ Sè khÊu hao Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) .. ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc II. Sè KHTSC§ t¨ng trong th¸ng - - - III. Sè KHTSC§ gi¶m trong th¸ng - - IV. Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy (I+II+III) Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ ............................... ............................... Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 199... Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc ................. b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao §¬n vÞ ............................ Tµi s¶n cè ®Þnh Sè TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao (%) hoÆc thêi gian sö dông N¬i sö dông Toµn DN TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 142 Chi phÝ b¸n hµng TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 241 XDCB dë dang TK 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Nguyªn gi¸ TSC§ Sè khÊu hao Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) .. ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc II. Sè KHTSC§ t¨ng trong th¸ng - - - III. Sè KHTSC§ gi¶m trong th¸ng - - IV. Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy (I+II+III) Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ ............................... ............................... Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 199... Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÎu sè 01: thÎ tµi s¶n cè ®Þnh cã mÉu sau. Sè TT Chøng tõ Tªn TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông Sè hiÖu TSC§ Nguyªn gi¸ KhÊu hao Chøng tõ Lý do gi¶m Sè Ngµy Tû lÖ KH Sè KH n¨m Sè Ngµy 199 199 199 BiÓu sè 02: b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao hoÆc thêi gian sö dông N¬I sö Dông Toµn DN TK 627 Chi phÝ sx chung TK 641 Chi phÝ b¸n hµng TK 642 Chi phÝ qu¶n lý DN TK 241 XDCB dë dang TK 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Nguyªn gi¸ TSC§ Sè KH PX (s¶n phÈm) PX (s¶n phÈm) PX (s¶n phÈm) ..... I.Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc II.Sè KH TSC§ ®· t¨ng th¸ng nµy. III.Sè KH TSC§ gi¶m th¸ng nµy. IV.Sè KH ph¶i tÝnh th¸ng nµy. Ng­êi lËp b¶ng Ngµy..........th¸ng.........n¨m199... (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) BiÓu sè 03: Sæ chi tiÕt tµi s¶n theo ®¬n vÞ sö dông (PX, toµn DN). N¨m 199... §¬n vÞ: .............. Tªn bé phËn (phßng, ban hoÆc ng­êi sö dông) Ghi t¨ng TSC§ vµ c«ng cô lao ®éng Ghi gi¶m TSC§ vµ c«ng cô lao ®éng Ghi chó Chøng tõ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch TSC§ vµ c«ng cô lao ®éng nhá §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Sè tiÒn Chøng tõ Sè l­îng §¬n gi¸ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng n¨m Sè hiÖu Ngµy th¸ng n¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ng­êi ghi sæ Ngµy ..........th¸ng.............n¨m 199... (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Sæ c¸i tµi kho¶n 2113 (N¨m 2003) (MÉu sæ 1-2) Sè Ngµy Néi TKDV Tæng ph¸t sinh D­ D­ chøng tõ chøng tõ Dung Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã nî cã D­ ®Çu kú 3121106135 ......... ........... ......... ...... .......... .......... ........... .......... 16/12/98 Mua m¸y nÊu v¶i s¬n 331 298.785.500 ......... ........... ......... ...... .......... .......... ........... .......... D­ cuèi kú ......... ........... ......... ...... .......... .......... ........... .......... chøng tõ ghi sæ Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2003 (MÉu sæ 1-1) TrÝch Sè hiÖu tµi kho¶n Sè Ghi YÕu Nî Cã tiÒn chó Mua 01 m¸y nÊu r¶i s¬n 2113 331 298.785.500 Céng 298.785.500 chøng tõ ghi sæ Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2003 (MÉu sè 2-1) §¬n vÞ : ®ång TrÝch Sè hiÖu tµi kho¶n Sè Ghi YÕu Nî Cã tiÒn chó Nh­îng b¸n mét xe « t« Mekong 214 821 2114 2114 280.000.000 120.000.000 Céng 400.000.000 Sæ c¸i tµi kho¶n 2114 (N¨m 2003) (TrÝch) (MÉu sæ 2-2) Sè Ngµy Néi TKDV Tæng ph¸t sinh D­ D­ chøng tõ chøng tõ dung Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã nî cã D­ ®Çu kú 2.574.894.562 ......... ........... ......... ...... .......... .......... ........... .......... 25/10/98 Nh­îng b¸n mét xe « t« Mekong 821 120.000.000 25/10/98 Nh­îng b¸n mét xe « t« Mekong 214 280.000.000 ......... ........... ......... ...... .......... .......... ........... .......... D­ cuèi kú 3.405.003.730 +++++ sæ c¸i tµi kho¶n 2141 - Hao Mßn TSC§ h÷u h×nh N¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: §ång Ngµy th¸ng chøng tõ Néi dung TK§¦ Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã D­ Nî D­ Cã D­ ®Çu kú ......... 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho chi phÝ s¶n xuÊt 6274 87641051 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho bé phËn qu¶n lý 6424 49579911 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho ho¹t ®éng tµi chÝnh 811 7066650 30/12/98 TrÝch khÊu hao cho ho¹t ®éng tµi chÝnh (TSC§ thuéc nguån kinh phÝ h×nh thµnh) 811 5203038 D­ cuèi kú ......... T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ vµ t¨ng gi¶m khÊu hao TSC§ (T¹i c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 240) (N¨m 2003) ChØ tiªu Nhµ cöa VËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ P.tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn Dông cô qu¶n lý Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c Tæng céng Nguyªn gi¸ TSC§ D­ ®Çu kú 2025093860 3121106135 2574894562 316103990 8037198547 T¨ng trong kú 632357590 7188789500 830109168 56129200 8707385458 Gi¶m trong kú D­ cuèi kú 2657454450 10309895635 3405003730 572233190 16744584005 Gi¸ trÞ hao mßn D­ ®Çu kú 492971571 875504926 1003694135 115934538 2488105170 T¨ng trong kú 567315835 1278269986 11261396009 100503090 3207484920 Gi¶m trong kú D­ cuèi kú 1060287406 2153774912 2265090144 216437628 5695590090 Gi¸ trÞ cßn l¹i D­ ®Çu kú 1532422289 2245601209 1571200427 200169452 5549093377 D­ cuèi kú 1597164044 8156120723 1139913586 155795562 11048993915 sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 2003 Sè Tªn Danh ®iÓm N­íc N¨m §¬n vÞ Tæng Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i TT Tµi s¶n tµi s¶n s¶n xuÊt sö dông qu¶n lý nguyªn gi¸ Ng©n s¸ch Tù cã Ng©n s¸ch Tù cã Ng©n s¸ch Tù cã A B C D E G 1 2 3 4 5 6 7 I Nhµ 1. Nhµ lµm viÖc V©n Hå 1986 V/phßng 1325.644.450 736.070.000 589.574.450 294.251.000 231.514.000 441.819.000 346.828.000 2. Nhµ x­ëng Phó Viªn 1997 §éi SC 106.944.000 106.944.000 7.486.000 99.458.000 II. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1. ¤ t« Toyota – Model (Thuéc vèn tù cã) ............. 29H 3688 NhËt 1986 §éi SC 160.000.000 160.000.000 80.000.000 80.000.000 ¤ t« Srec chë n­íc (thuéc vèn ng©n s¸ch) ........ 29K 3020 Nga 1988 H¹t CD 69.700.000 69.700.000 41.820.000 27.880.000 Bé, Tæng côc ................. b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao §¬n vÞ ............................ Tµi s¶n cè ®Þnh Sè TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao (%) hoÆc thêi gian sö dông N¬i sö dông Toµn DN TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 142 Chi phÝ b¸n hµng TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 241 XDCB dë dang TK 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Nguyªn gi¸ TSC§ Sè khÊu hao Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) Ph©n x­ëng (s¶n phÈm) .. ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc II. Sè KHTSC§ t¨ng trong th¸ng - - - III. Sè KHTSC§ gi¶m trong th¸ng - - IV. Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy (I+II+III) Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ ............................... ............................... Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 199... Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240.doc
Luận văn liên quan