Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Dinh I - TP. Đà Lạt công suất 150m3 ngày đêm

MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Danh sách các từ viết tắt Danh sách các bảng Danh sách các hình PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề 2 2. Mục tiêu của đề tài 3 3. Nội dung thực hiện và phạm vi thực hiện 3 4. Phương pháp thực hiện 3 5. Ý nghĩa của đề tài 4 PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 1.1 Nguồn gốc nước thải sinh hoạt 6 1.2 Đặc tính nước thải sinh hoạt 6 1.3 Tác hại đến môi trường của nước thải sinh hoạt 9 1.4 Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ nước thải sinh hoạt 10 CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1 Phương pháp cơ học 12 2.1.1. Song chắn rác, lưới chắn rác 12 2.1.2. Ngăn tiếp nhận 13 2.1.3. Bể lắng cát 13 2.1.4. Bể điều hoà 14 2.1.5. Bể lắng 1 14 2.1.6. Bể vớt dầu mỡ 15 2.1.7. Bể lọc cơ học 15 2.2 Phương pháp hoá học 15 2.2.1 Phương pháp trung hoà 16 2.2.2 Phương pháp keo tụ ( đông tụ keo) 16 2.2.3 Phương pháp Ozone hoá 16 2.2.4 Phương pháp điện hoá 16 2.3. Phương pháp hoá lý 17 2.3.1 Hấp phụ 17 2.3.2 Trích ly 17 2.3.3 Chưng bay hơi (chưng cất) 17 2.3.4 Tuyển nổi 17 2.3.5 Trao đổi ion 18 2.3.6 Tinh thể hoá 18 2.3.7 Các quá trình màng 18 2.4. Phương pháp sinh học 18 2.5 Quy trình xử lý nước thải 21 CHƯƠNG III GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU DINH I – TP ĐÀ LẠT 3.1 Tên Dự án 26 3.2 Chủ Dự án 26 3.3 Vị trí địa lý của Dự án 26 3.4 Điều kiện tự nhiên và môi trường khu vực Dự an 27 3.4.1 Điều kiện về địa hình địa chất 27 A, Địa hình 27 B, Địa chất 28 3.4.2 Điều kiện về khí tượng thủy văn 32 A, Khí tượng 32 B, Thủy văn 37 3.4.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 38 A, Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 38 B, Hiện trạng chất lượng nước mặt 39 C, Hiện trạng tài nguyên rừng 40 3.5 Nội dung chủ yếu của Dự án 41 3.5.1 Tổng vốn đầu tư 41 3.5.2 Hiện trạng sử dụng đất 41 A, Hiện trạng về các công trình hiện hữu được giữ lại 41 B, Hiện trạng về cơ sở hạ tầng 41 3.5.3 Giải pháp quy hoạch kiến trúc cảnh quan 43 A, Quan điểm nâng cấp cải tạo công trình hiện hữu trong khu vực Dinh I 43 B, Quan điểm quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu cực xây mới 43 C, Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 44 3.5.4 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 48 A, Hệ thống giao thông 48 B, Hệ thống cấp nước 48 C, Hệ thống thoát nước thải 51 D, Hệ thống cấp điện 54 E, Hệ thống phòng cháy chữa cháy 55 3.5.5 Nguồn nhân lực của Dự án 56 3.5.6 Tiến độ thực hiện Dự án 57 CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI KHU DINH I – TP ĐÀ LẠT 4.1 Thành phần tính chất nước thải và yêu cầu về mức độ xử lý 59 4.2 Cơ sở lực chọn công nghệ xử lý 59 4.3 Dây chuyền công nghệ xử lý 61 4.4 Tính toán các công trình đơn vị 63 4.4.1 Thông số thiết kế 63 4.4.2 Song chắn rác (SCR) 63 4.4.3 Bể gom 65 4.4.4 Bể điều hòa 66 4.4.5 Bể lắng 1 70 4.4.6 Bể Aerotank 75 4.4.7. Bể lắng 2 83 4.4.8. Bể khử trùng 86 4.4.9 . Bể chứa nước 88 4.4.10 Bể chứa bùn 88 4.5 Dự toán tổng kinh phí đầu tư xây dựng và quản lý vận hành 90 4.5.1 Vốn đầu tư xây dựng 90 4.5.2 Chi phí quản lý vận hành 92 a, Chi phí hoá chất 92 b, Chi phí điện năng 92 c, Chi phí nhân công 92 d, Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 92 PHẦN III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 95 2. KIẾN NGHỊ 95

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Dinh I - TP. Đà Lạt công suất 150m3 ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I MÔÛ ÑAÀU 1. Ñaët vaán ñeà Vôùi khí haäu oân hoøa maùt meû, caûnh quan ñeïp vaø thô moäng, Ñaø Laït laø nôi nghæ döôõng, thaêm quan du lòch lyù töôûng. Cuøng vôùi caùc coâng trình xaây döïng kieán truùc ñoäc ñaùo, nôi ñaây ñaõ vaø ñang cuoán huùt haøng ngaøn du khaùch ñeán sinh soáng, du lòch vaø nghæ döôõng. Cuøng vôùi xu höôùng phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc noùi chung vaø cuûa TP Ñaø Laït noùi rieâng, ngaønh du lòch Ñaø Laït ñang caøng ngaøy phaùt trieån goùp phaàn taêng toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa thaønh phoá Ñaø Laït. Dinh I – TP Ñaø Laït naèm toïa laïc treân moät ngoïn ñoài roäng 60 ha. Tröôùc nay, dinh I laø nôi laøm vieäc cuûa Baûo Ñaïi vaø quan chöùc Hoaøng trieàu, veà sau Ngoâ Ñình Nhieäm duøng laøm nôi nghó döôõng. Sau ñoù, dinh thöï naøy vaãn ñöôïc laøm nôi nghæ maùt cuûa caùc nguyeân thuû quoác gia keá tieáp cuûa cheá ñoä cuõ cho ñeán naêm 1975. Sau 1975, dinh thöï ñöôïc duøng laøm nhaø khaùch Trung Öông. Vôùi caûnh quan ñeïp vaø thô moäng, cuøng vôùi moät quaàn theå kieán truùc sang troïng vaø hoaøn chænh. Dinh I coù theå thu huùt ngaøn ngaøn löôït khaùch du lòch veà ñaây tham quan nghæ döôõng. Do ñoù Coâng ty K’Gim – Haøn Quoác ñaõ ñaàu tö Dinh I thaønh khu khaùch saïn, nghæ döôõng, khu giaûi trí cao caáp. Khi moät khu ñoâ thò noùi chung hay moät khu nghæ döôõng noùi rieâng môùi ra ñôøi thì ngoaøi vieäc xaây döïng heä thoáng haï taàng kyõ thuaät toát, heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi cuõng caàn phaûi ñöôïc toå chöùc vaø ñaàu tö xaây döïng moät caùch ñoàng boä vaø hoaøn chænh, goùp phaàn laøm cho moâi tröôøng xung quanh trong saïch. Vieäc thu gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi laø yeâu caàu khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng. Nöôùc thaûi khu nghæ döôõng thaûi ra ôû daïng oâ nhieãm höõu cô, voâ cô caàn phaûi ñöôïc thu gom vaø xöû lyù ñaït tieâu chuaån thaûi tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän. Chính vì vaäy, ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm xaây döïng moät heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït phuø hôïp vaø hoaøn chænh cho khu nghæ döôõng cao caáp taïi khu vöïc Dinh I – TP Ñaø Laït, tænh Laâm Ñoàng. 2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø ñöa ra phöông aùn xöû lyù nöôùc thaûi moät caùch hôïp lyù vaø hieäu quaû phuø hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt trieån cuûa khu nghæ döôõng cao caáp taïi khu Dinh I – TP Ñaø Laït, goùp phaàn caûi thieän chaát löôïng moâi tröôøng khu nghæ döôõng vaø khu vöïc xung quanh, ñoàng thôøi goùp phaàn ñaûm baûo moâi tröôøng xanh saïch ñeïp ñeå baûo veä söùc khoûe con ngöôøi. 3. Noäi dung thöïc hieän vaø phaïm vi thöïc hieän Noäi dung vaø phaïm vi thöïc hieän cuûa ñeà taøi goàm caùc vaán ñeà sau: - Tìm hieåu veà nguoàn goác, ñaëc tính vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng coù lieân quan cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït. - Thu thaäp taøi lieäu toång quan veà caùc phöông phaùp vaø quy trình xöû lyù nöôùc thaûi. - Thu thaäp döõ lieäu cuûa döï aùn khu nghæ döôõng cao caáp taïi khu vöïc Dinh I – TP Ñaø Laït vaø ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng cuûa khu vöïc ñaët döï aùn. - Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù cho nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa döï aùn. - Tính toaùn chi tieát caùc coâng trình ñôn vò trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaõ ñeà xuaát vaø döï toaùn kinh phí ñaàu tö. 4. Phöông phaùp thöïc hieän ñeà taøi + Thu thaäp taøi lieäu lyù thuyeát vaø caùc döõ lieäu cuûa döï aùn. + Phaân tích, toång hôïp caùc nguoàn döõ lieäu thu thaäp ñöôïc ñeå ñeà xuaát quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi phuø hôïp cho döï aùn. + Tính toaùn, thieát keá chi tieát caùc coâng trình ñôn vò trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. 5. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi Vôùi hy voïng caûi thieän chaát löôïng moâi tröôøng cuûa khu nghæ döôõng, ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû caùc soá lieäu khaûo saùt thöïc teá, caùc taøi lieäu lieân quan vaø tuaân thuû caùc nguyeân taéc lyù thuyeát, caùc tieâu chuaån xaây döïng, do ñoù ñeà taøi hoaøn toaøn coù khaû naêng trieån khai thöïc hieän neáu tieáp tuïc ñöôïc nghieân cöùu xem xeùt toaøn dieän vaø chi tieát hôn. PHAÀN II NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI CHÖÔNG I TOÅNG QUAN VEÀ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT Nguoàn goác nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït laø nöôùc ñöôïc thaûi boû sau khi ñaõ söû duïng cho caùc muïc ñích sinh hoaït cuûa coäng ñoàng: taém, giaët giuõ, taåy röûa, veä sinh caù nhaân,… Chuùng thöôøng ñöôïc thaûi ra töø caùc caên hoä, cô quan, tröôøng hoïc, beänh vieän, chôï vaø caùc coâng trình coâng coäng khaùc. Löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa moät khu daân cö phuï thuoäc vaøo soá daân, vaøo tieâu chuaån caáp nöôùc vaø ñaëc ñieåm cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc. Tieâu chuaån caáp nöôùc sinh hoaït cho moät khu daân cö phuï thuoäc vaøo khaû naêng cung caáp nöôùc cuûa nhaø maùy nöôùc hay caùc traïm caáp nöôùc hieän coù. Caùc trung taâm ñoâ thò thöôøng coù tieâu chuaån caáp nöôùc cao hôn so vôùi caùc vuøng ngoaïi thaønh vaø noâng thoân, do ñoù löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït tính treân moät ñaàu ngöôøi cuõng coù söï khaùc bieät giöõa thaønh thò vaø noâng thoân. Nöôùc thaûi sinh hoaït ôû caùc trung taâm ñoâ thò thöôøng thoaùt baèng heä thoáng thoaùt nöôùc daãn ra caùc soâng raïch, coøn caùc vuøng ngoaïi thaønh vaø noâng thoân do khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc neân nöôùc thaûi thöôøng ñöôïc tieâu thoaùt töï nhieân vaøo caùc ao hoà hoaëc thoaùt baèng bieän phaùp töï thaám. Nöôùc thaûi sinh hoaït goàm 2 loaïi: Nöôùc thaûi nhieãm baån do chaát baøi tieát cuûa con ngöôøi töø caùc phoøng veä sinh. Nöôùc thaûi nhieãm baån do caùc chaát thaûi sinh hoaït khaùc nhö : caën töø nhaø beáp, caùc chaát thoái röõa, keå caû töø laøm veä sinh saøn nhaø. Thaønh phaàn vaø ñaëc tính nöôùc thaûi sinh hoaït Thaønh phaàn vaø caùc chaát chöùa trong nöôùc thaûi sinh hoaït bao goàm: caùc chaát höõu cô, caùc chaát voâ cô vaø caùc vi sinh vaät. 1/ Chaát höõu cô trong nöôùc thaûi sinh hoaït chieám khoaûng 50-60% toång caùc chaát, bao goàm caùc chaát höõu cô thöïc vaät: caën baõ thöïc vaät, rau, hoa quaû, giaáy…vaø caùc chaát höõu cô ñoäng vaät: chaát baøi tieát cuûa ngöôøi vaø ñoäng vaät, xaùc ñoäng vaät… Caùc chaát höõu cô trong nöôùc thaûi theo ñaëc tính hoùa hoïc goàm chuû yeáu laø protein (chieám 40-60%) hydrat carbon (25-50%); vaø caùc chaát beùo, daàu môõ (10%). Ureâ cuõng laø chaát höõu cô quan troïng trong nöôùc thaûi sinh hoaït. 2/ Chaát voâ cô trong nöôùc thaûi chieám 40-42% goàm chuû yeáu caùt, ñaát seùt, caùt acid, bazô voâ cô, daàu khoaùng… 3/ Nhieàu daïng vi sinh vaät coù maët trong nöôùc thaûi goàm: vi khuaån, virus, naám, rong taûo, trung giun saùn… ÔÛ nhöõng khu daân cö ñoâng ñuùc, ñieàu kieän veä sinh thaáp keùm, nöôùc thaûi sinh hoaït khoâng ñöôïc xöû lyù thích ñaùng laø moät trong nhöõng nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng. Löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït dao ñoäng trong phaïm vi raát lôùn, tuy thuoäc vaøo möùc soáng vaø thoùi quen cuûa ngöôøi daân, coù theå ñöôïc öôùc tính baèng 80% löôïng nöôùc ñöôïc caáp. Nöôùc thaûi sinh hoaït thöôøng chieám töø 65 – 85% löôïng nöôùc caáp ñi qua ñoàng hoà caùc hoä daân, caùc cô quan, beänh vieän, tröôøng hoïc, khu thöông maïi, khu giaûi trí,.. 65% aùp duïng cho hôi noùng, khoâ, nöôùc caáp duøng caû cho vieäc töôùi caây coû. Giöõa löôïng nöôùc thaûi vaø taûi troïng chaát thaûi cuûa chuùng bieåu thò baèng caùc chaát laéng hoaëc BOD5 coù moät moái töông quan nhaát ñònh. Taûi troïng chaát thaûi trung bình tính theo ñaàu ngöôøi trong ñieàu kieän ôû Ñöùc vôùi nhu caàu caáp nöôùc 150 lít/ngaøy ñöôïc trình baøy trong baûng 1.1. Thaønh phaàn ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc trình baøy ôû baûng 1.2 Baûng 1.1. Taûi troïng chaát thaûi trung bình 1 ngaøy tính theo ñaàu ngöôøi Caùc chaát Toång chaát thaûi (g/ngöôøi.ngaøy) Chaát thaûi höõu cô (g/ngöôøi.ngaøy) Chaát thaûi voâ cô (g/ngöôøi.ngaøy)  Toång löôïng chaát thaûi Caùc chaát tan Caùc chaát khoâng tan Chaát raén Chaát lô löûng 190 100 90 60 30 110 50 60 40 20 80 50 30 20 10  (Nguoàn: Xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp, tính toaùn thieát keá coâng trình, Laâm Minh Trieát, naêm 2004) Baûng1.2. Thaønh phaàn ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït Caùc chaát (mg/l) Möùc ñoä oâ nhieãm  Naëng Trung bình Thaáp  Toång chaát raén Chaát raén hoøa tan Chaát raén khoâng hoøa tan Toång chaát raén lô löûng Chaát raén laéng BOD5 DO Toång Nitô Nitô höõu cô Nitô amoniac NO2 NO3 Clorua Ñoä kieàm Chaát beùo Toång phoát pho 1000 700 300 600 12 300 0 85 35 50 0,1 0,4 175 200 40 - 500 350 150 350 8 200 0 50 20 30 0,05 0,2 100 100 20 8 200 120 80 120 4 100 0 25 10 15 0 0,1 15 50 0 -  (Nguoàn: Xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp, tính toaùn thieát keá coâng trình, Laâm Minh Trieát, naêm 2004) Nöôùc thaûi sinh hoaït coù thaønh phaàn vôùi caùc giaù trò ñieån hình nhö sau: COD=500mg/l, BOD5=250mg/l, TS=720mg/l, SS=220mg/l, Photpho=8mg/l, Nitô NH3 vaø Nitô höõu cô=40mg/l. Nhö vaäy, nöôùc thaûi sinh hoaït coù haøm löôïng chaát dinh döôõng khaù cao, ñoâi khi vöôït caû yeâu caàu cho quaù trình xöû lyù sinh hoïc. Thoâng thöôøng caùc quaù trình xöû lyù sinh hoïc caàn caùc chaát dinh döôõng theo tyû leä sau: BOD5:N:P = 100:5:1 Moät tính chaát ñaëc tröng nöõa cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït laø khoâng phaûi taát caû caùc chaát höõu cô ñeàu coù theå bò phaân huûy bôûi caùc vi sinh vaät vaø khoaûng 20-40% BOD thoaùt ra khoûi quaù trình xöû lyù sinh hoïc cuøng vôùi buøn. Ñoái vôùi nöôùc thaûi ra töø caùc nhaø veä sinh coâng coäng cuõng nhö töø hoä daân seõ theo heä thoáng thoaùt nöôùc qua beå töï hoaïi 3 ngaên. Beå töï hoaïi laø coâng trình ñoàng thôøi laøm hai chöùc naêng: laéng vaø phaân huûy caën laéng. Caën raén ñöôïc giöõ laïi trong beå töø 3 - 6 thaùng, döôùi aûnh höôûng cuûa caùc vi sinh vaät kî khí, caùc chaát höõu cô bò phaân huûy, moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí vaø moät phaàn taïo thaønh caùc chaát voâ cô hoøa tan. Nöôùc thaûi laéng trong beå vôùi thôøi gian thích hôïp seõ ñaûm baûo hieäu suaát xöû lyù cao. Tuy nhieân, nöôùc sau qua beå töï hoaïi khoâng ñaït tieâu chuaån thaûi, do ñoù nöôùc thaûi sau khi qua beå töï hoaïi 3 ngaên ñöôïc xaû vaøo heä thoáng coáng thaûi chung cuûa khu daân cö. Heä thoáng coáng thaûi naøy seõ daãn ñeán heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung, xöû lyù ñaït tieâu chuaån tröôùc khi thaûi ra nguoàn tieáp nhaän. Taùc haïi ñeán moâi tröôøng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït Taùc haïi ñeán moâi tröôøng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït laø do caùc thaønh phaàn toàn taïi trong nöôùc thaûi gaây ra. COD, BOD: söï khoaùng hoùa, oån ñònh chaát höõu cô tieâu thuï moät löôïng lôùn vaø gaây thieáu huït oxy cuûa nguoàn tieáp nhaän daãn ñeán aûnh höôûng ñeán heä sinh thaùi moâi tröôøng nöôùc. Neáu oâ nhieãm quaù möùc, ñieàu kieän yeám khí coù theå hình thaønh. Trong quaù trình phaân huûy yeám khí sinh ra caùc saûn phaåm nhö: H2S, NH3, CH4,… laøm cho nöôùc coù muøi hoâi thoái vaø laøm giaûm pH cuûa moâi tröôøng. SS: laéng ñoïng ôû nguoàn tieáp nhaän, gaây ñieàu kieän yeám khí. Vi truøng gaây beänh: gaây ra caùc beänh lan truyeàn baèng ñöôøng nöôùc nhö tieâu chaûy, ngoä ñoäc thöùc aên, vaøng da,… N, P: ñaây laø nhöõng nguyeân toá dinh döôõng ña löôïng. Neáu noàng ñoä trong nöôùc quaù cao seõ daãn ñeán hieän töôïng phuù döôõng hoùa (söï phaùt trieån buøng phaùt cuûa caùc loaïi taûo, laøm cho noàng ñoä oxy trong nöôùc raát thaáp vaøo ban ñeâm gaây ngaït thôû vaø dieät vong caùc vi sinh vaät, trong khi ñoù noàng ñoä oxy ban ngaøy raát cao do quaù trình hoâ haáp cuûa taûo thaûi ra). Maøu: gaây maát myõ quan. Daàu môõ; gaây muøi, ngaên caûn khueách taùn oxy treân beàn maët. Kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng töø nöôùc thaûi sinh hoaït Nguoàn nöôùc maët laø soâng, hoà, suoái, bieån,…, laø nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi töø khu daân cö, ñoâ thò, khu coâng nghieäp hay caùc xí nghieäp coâng nghieäp. Moät soá nguoàn nöôùc trong soá ñoù laø nguoàn nöôùc ngoït quyù giaù, soáng coøn cuûa ñaát nöôùc, neáu bò oâ nhieãm do nöôùc thaûi thì chuùng ta phaûi traû giaù raát ñaét vaø haäu quaû khoâng löôøng heát. Vì vaäy nguoàn nöôùc phaûi ñöôïc baûo veä khoûi söï oâ nhieãm cuûa nöôùc thaûi. OÂ nhieãm nguoàn nöôùc maët chuû yeáu laø do taát caû caùc daïng nöôùc thaûi chöa xöû lyù xaû vaøo nguoàn nöôùc laøm thay ñoåi caùc tính chaát hoùa lyù vaø sinh hoïc cuûa nguoàn nöôùc. Söï coù maët cuûa caùc chaát ñoäc haïi xaû vaøo nguoàn nöôùc seõ laøm phaù vôõ caân baèng sinh hoïc töï nhieân cuûa nguoàn nöôùc vaø kìm haõm quaù trình töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc. Khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän xaùo troän vaø pha loaõng cuûa nöôùc thaûi vôùi nöôùc nguoàn. Söï coù maët cuûa caùc vi sinh vaät, trong ñoù coù caùc vi khuaån gaây beänh, ñe doïa tính an toaøn veä sinh cuûa nguoàn nöôùc. Bieän phaùp ñöôïc coi laø hieäu quaû nhaát ñeå baûo veä nguoàn nöôùc laø: Haïn cheá soá löôïng nöôùc thaûi xaû vaøo nguoàn nöôùc. Giaûm thieåu noàng ñoä oâ nhieãm trong nöôùc thaûi theo quy ñònh baèng caùch aùp duïng coâng ngheä xöû lyù phuø hôïp ñuû tieâu chuaån xaû ra nguoàn nöôùc. Ngoaøi ra vieäc nghieân cöùu aùp duïng coâng ngheä söû duïng laïi nöôùc thaûi trong chu trình kín coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng. Vieäc xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi noùi chung vaø nöôùc thaûi sinh hoaït noùi rieâng laø caàn thieát ñoái vôùi haàu heát caùc nguoàn thaûi, nhaèm laøm saïch nöôùc tröôùc khi ñöa trôû laïi moâi tröôøng. Tuyø theo ñieàu kieän noäi taïi cuûa moãi ñòa phöông seõ coù nhöõng yeâu caàu khaùc nhau veà möùc ñoä xöû lyù. Tuy nhieân, toái thieåu phaûi ñaûm baûo khi nöôùc thaûi trôû ra moâi tröôøng thì nguoàn tieáp nhaän phaûi coù khaû naêng hoài phuïc, nghóa laø moâi tröôøng coù khaû naêng töï trôû laïi traïng thaùi caân baèng töï nhieân, coù theå ñoàng hoaù löôïng chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi ñöôïc thaûi vaøo. Trong moïi tröôøng hôïp caàn caân nhaéc khaû naêng töï laøm saïch cuûa caùc nguoàn tieáp nhaän trong ñieàu kieän töï nhieân ñeå quyeát ñònh möùc ñoä caàn xöû lyù. Xeùt veà khía caïnh moâi tröôøng, ñeå duy trì caân baèng sinh thaùi baûo veä moâi tröôøng thì vieäc xöû lyù nöôùc thaûi oâ nhieãm laø heát söùc caàn thieát nhaèm traùnh nhöõng haäu quaû tieâu cöïc ñoái vôùi moâi tröôøng. Ñoù chính laø muïc ñích chính yeáu maø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi caàn ñaït ñöôïc. CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CAÙC PHƯƠNG PHAÙP XỬ LYÙ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït noùi chung vaø noùi rieâng ñeàu bao goàm caùc nhoùm phöông phaùp sau: phöông phaùp cô hoïc, phöông phaùp hoaù hoïc, phöông phaùp hoaù lyù vaø phöông phaùp sinh hoïc. 2.1 Phöông phaùp cô hoïc Trong nöôùc thaûi thöôøng coù caùc loaïi taïp chaát raén côõ khaùc nhau bò cuoán theo, nhö rôm coû, goã maãu, bao bì chaát deûo, giaáy, gieû, daàu môõ noåi, caùt, soûi, vv…Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi haït lô löûng ôû daïng huyeàn phuø raát khoù laéng. Xöû lyù cô hoïc nhaèm loaïi boû caùc taïp chaát khoâng hoaø tan vaø moät phaàn caùc chaát ôû daïng keo ra khoûi nöôùc thaûi nhaèm ñaûm baûo cho heä thoáng thoaùt nöôùc hoaëc caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi phía sau hoaït ñoäng oån ñònh. Phöông phaùp cô hoïc ñöôïc thöïc hieän ôû caùc coâng trình xöû lyù sau : 2.1.1. Song chaén raùc, löôùi chaén raùc Duøng ñeå chaén giöõ caùc caën baån coù kích thöôùc lôùn hoaëc daïng sôïi nhö giaáy, rau coû raùc ( haàu heát laø caùc chaát baån coù nguoàn goác höõu cô)…ñöôïc goïi chung laø raùc. Raùc thöôøng ñöôïc chuyeån tôùi maùy nghieàn raùc, sau khi ñöôïc nghieàn nhoû seõ ñöôïc ñöa trôû laïi tröôùc song chaén raùc hoaëc chuyeån tôùi beå phaân huyû caën. * Baûo veä bôm, van, ñöôøng oáng, caùnh khuaáy… * Khi song chaén raùc keát hôïp thieát bò nghieàn raùc giuùp giaûm ñöôïc caùc böôùc beân ngoaøi (thu gom raùc, chuyeân chôû…), giaûm caùc vaán ñeà choân laáp xöû lyù raùc. * Söû duïng maùy nghieàn raùc ñeå nghieàn raùc nhoû ra giuùp giaûm coâng taùc vaän chuyeån raùc ñeán nôi caàn xöû lyù, vaø giaûm dieän tích choân laáp raùc khi xöû lyù. Hình 2.1: Song chaén raùc 2.1.2. Ngaên tieáp nhaän : Nöôùc thaûi ñöôïc ñöa ñeán baèng bôm vaø ñöôøng oáng aùp löïc ñeán ngaên tieáp nhaän. Ngaên tieáp nhaän nöùôc thaûi ñöôïc ñaët ôû vò trí cao ñeå nöôùc thaûi töø ñoù chaûy qua töøng coâng trình ñôn vò cuûa traïm xöû lyù. 2.1.3. Beå laéng caùt Ñöôïc thieát keá trong quy trình xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm taùch caùc taïp chaát voâ cô coù troïng löôïng rieâng lôùn ( nhö caùt, soûi, xæ than…), caùc taïp chaát naøy khoâng coù lôïi ñoái vôùi caùc quaù trình laøm trong, xöû lyù sinh hoaù nöôùc thaûi vaø xöû lyù caën cuõng nhö khoâng coù lôïi ñoái vôùi caùc thieát bò coâng ngheä trong quy trình do coù khaû naêng gaây taéc ngheõn heä thoáng. Caùt töø beå laéng caùt ñöa ñi phôi khoâ ôû saân phôi sau ñoù coù theå taän duïng laïi cho nhöõng muïc ñích xaây döïng Hình 2.2: Beå laéng caùt ngang 2.1.4. Beå ñieàu hoaø: Löu löôïng vaø chaát löôïng nöôùc thaûi töø coáng thu gom chaïy veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi, ñaëc bieät ñoái vôùi doøng thaûi coâng nghieäp vaø doøng thaûi nöôùc möa thöôøng xuyeân dao ñoäng theo thôøi gian trong ngaøy. Khi xaây döïng beå ñieàu hoaø coù theå ñaûm baûo cho caùc coâng trình xöû lyù laøm vieäc oån ñònh vaø ñaït ñöôïc giaù trò kinh teá. 2.1.5. Beå laéng 1 Ñeå taùch caùc chaát lô löûng coù troïng löôïng rieâng lôùn hôn troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc. Chaát lô löûng naëng hôn seõ töø töø laéng xuoáng ñaùy, coøn chaát lô löûng nheï hôn seõ noåi treân maët nöôùc. Duøng nhöõng thieát bò thu gom vaø vaän chuyeån caùc chaát baån laéng vaø boït noåi (goïi chung laø caën) leân coâng trình xöû lyù caën. Haøm löôïng chaát lô löûng sau beå laéng ñôït I caàn ñaït < 150(mg/l). Hình 2.3: Beå laéng 1 2.1.6. Beå vôùt daàu môõ Thöôøng ñöôïc aùp duïng khi xöû lyù nöôùc thaûi coù chöùa daàu môõ (nöôùc thaûi cuûa moät soá xí nghieäp aên uoáng, cheá bieán bô söõa, caùc loø moå, xí nghieäp eùp daàu…), nhaèm taùch caùc taïp chaát nheï. Ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït khi haøm löôïng daàu môõ khoâng cao thì vieäc vôùt daàu môõ thöïc hieän ngay ôû beå laéng nhôø thieát bò gaït chaát noåi. 2.1.7. Beå loïc cô hoïc Nhaèm taùch caùc taïp chaát phaân taùn nhoû ra khoûi nöôùc maø beå laéng khoâng laéng ñöôïc. Nöôùc thaûi ñöôïc cho ñi qua lôùp loïc ñaëc bieät hoaëc qua lôùp vaät lieäu loïc, coâng rình naøy söû duïng chuû yeáu cho moät soá loaïi nöôùc thaûi coâng nghieäp. Phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi baèng cô hoïc coù theå loaïi boû khoûi nöôùc thaûi 60% taïp chaát khoâng hoaø tan vaø 20% BOD, vaø thöôøng thì xöû lyù cô hoïc giöõ vai troø xöû lyù sô boä tröôùc khi qua caùc giai ñoaïn xöû lyù sinh hoïc, hoaù hoïc. 2.2 Phöông phaùp hoaù hoïc Thöïc chaát cuûa phöông phaùp hoaù hoïc laø ñöa vaøo nöôùc thaûi chaát phaûn öùng naøo ñoù ñeå gaây taùc ñoäng vôùi caùc taïp chaát baån, bieán ñoåi hoaù hoïc vaø taïo caën laéng hoaëc taïo caùc daïng chaát hoaø tan nhöng khoâng ñoäc haïi, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Theo giai ñoaïn vaø möùc ñoä xöû lyù, phöông phaùp hoaù hoïc seõ coù taùc duïng taêng cöôøng quaù trình xöû lyù cô hoïc hoaëc sinh hoïc. Nhöõng phaûn öùng dieãn ra trong quaù trình naøy coù theå laø phaûn öùng oxy hoaù khöû, caùc phaûn öùng keát hôïp taïo keát tuûa, phaûn öùng trung hoaø, phaûn öùng phaân huyû caùc chaát ñoäc haïi. 2.2.1 Phöông phaùp trung hoaø Duøng ñeå ñöa moâi tröôøng nöôùc thaûi coù chöùa caùc axid voâ cô hoaëc kieàm veà daïng trung tính coù pH = 6,5 – 7,5. Phöông phaùp naøy coù theå thöïc hieän baèng nhieàu caùch: troän laãn nöôùc thaûi coù tính acid vôùi nöôùc thaûi coù tính bazô; boå sung theâm caùc taùc nhaân hoaù hoïc; loïc qua lôùp vaät lieäu loïc coù taùc duïng trung hoaø, haáp phuï khí chöùa axid baèng nöôùc thaûi chöùa kieàm,… 2.2.2 Phöông phaùp keo tuï ( ñoâng tuï keo) Duøng ñeå laøm trong vaø khöû maøu nöôùc thaûi baèng caùc chaát keo tuï ( pheøn) vaø caùc chaát trôï keo tuï ñeå lieân keát caùc chaát raén ôû daïng lô löûng vaø daïng keo coù trong nöôùc thaûi thaønh nhöõng daïng boâng caën coù kích thöôùc lôùn coù theå laéng. 2.2.3 Phöông phaùp Ozone hoaù Laø phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi coù chöùa caùc chaát voâ cô daïng hoaø tan vaø daïng keo baèng ozone. Ozone deã daøng nhöôøng oxy nguyeân töû cho caùc taïp chaát höõu cô. 2.2.4 Phöông phaùp ñieän hoaù Coù taùc duïng phaù huyû caùc taïp chaát ñoäc haïi coù trong nöôùc thaûi baèng caùch oxy hoaù ñieän hoaù treân cöïc anode hoaëc duøng ñeå thu hoài caùc chaát quyù ( ñoàng, chì, saét…). Thoâng thöôøng hai nhieäm vuï keå treân ñöôïc giaûi quyeát ñoàng thôøi. => Phöông phaùp xöû lyù hoaù hoïc thöôøng ñöôïc aùp duïng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp. Tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa phöông vaø ñieàu kieän veä sinh cho pheùp, phöông phaùp naøy coù theå thöïc hieän ôû giai ñoaïn sô boä ban ñaàu hay coù theå hoaøn taát ôû giai ñoaïn cuoâí cuøng cuûa quy trình xöû lyù. 2.3. Phöông phaùp hoaù lyù Nhöõng phöông phaùp hoaù lyù ñeàu döïa treân cô sôû öùng duïng caùc quaù trình: haáp phuï, haáp thuï, tuyeån noåi, trao ñoåi ion, taùch baèng caùc maøng, chöng caát, trích ly, coâ ñaëc… 2.3.1 Haáp phuï Duøng ñeå taùch caùc chaát höõu cô vaø khí hoaø tan ra khoûi nöôùc thaûi baèng caùch taäp trung nhöõng chaát ñoù treân beà maët chaát haáp phuï ( haáp phuï hoaù lyù hoaëc baèng caùc töông taùc hoaù hoïc giöõa caùc chaát baån hoaø tan vôùi caùc chaát raén (haáp phuï hoaù hoïc). 2.3.2 Trích ly Duøng ñeå taùch caùc chaát baån hoaø tan ra khoûi nöôùc thaûi baèng caùch boå sung moät chaát dung moâi khoâng hoaø tan vaøo nöôùc, nhöng ñoä hoaø tan cuûa chaát baån trong dung moâi cao hôn nöôùc. 2.3.3 Chöng bay hôi (chöng caát) Laø quaù trình caáp nhieät lieân tuïc ñeå hoaù hôi nöôùc thaûi, trong ñoù caùc chaát hoaø tan cuøng bay hôi leân theo. Khi ngöng tuï, hôi nöôùc vaø chaát baån ñaõ bay hôi seõ hình thaønh caùc lôùp rieâng bieät vaø do ñoù deã daøng taùch caùc chaát baån ra. 2.3.4 Tuyeån noåi Laø phöông phaùp duøng ñeå loaïi boû caùc chaát baèng caùch taïo cho chuùng khaû naêng deã noåi leân maët nöôùc khi baùm theo caùc boït khí. Ngöôøi ta cho vaøo nöôùc chaát tuyeån noåi hoaëc caùc taùc nhaân tuyeån noåi ñeå thu huùt vaø keùo caùc chaát tuyeån noåi leân maët nöôùc, sau ñoù loaïi hoãn hôïp chaát baån vaø chaát tuyeån noåi ra khoûi nöôùc. Khi tuyeån noåi ngöôøi ta thöôøng duøng caùc boït khí nhoû li ty, phaân taùn vaø baõo hoaø trong nöôùc. Nhöõng haït chaát baån chöùa trong nöôùc ( daàu, sôïi giaáy, cenllulose, len…) seõ dính vaøo caùc boït khoâng khí vaø cuøng caùc boït khoâng khí noåi leân maët nöôùc, roài ñöôïc loaïi boû khoûi nöôùc. 2.3.5 Trao ñoåi ion Laø phöông phaùp thu hoài caùc anion baèng caùc chaát trao ñoåi ion (ionide). Caùc chaát trao ñoåi ion laø caùc chaát raén trong thieân nhieân hoaëc vaät lieäu nhöïa nhaân taïo. Chuùng khoâng hoaø tan trong nöôùc vaø trong dung moâi höõu cô, coù khaû naêng trao ñoåi ion. Phöông phaùp trao ñoåi ion cho pheùp thu ñöôïc nhöõng chaát quyù trong nöôùc thaûi vaø cho hieäu suaát xöû lyù khaù cao. 2.3.6 Tinh theå hoaù Laø phöông phaùp loaïi caùc chaát baån khoûi nöôùc ôû traïng thaùi tinh theå. 2.3.7 Caùc quaù trình maøng Laø phöông phaùp taùch caùc chaát tan khoûi caùc haït keo baèng caùch duøng caùc maøng thaám choïn loïc. Ñoù laø caùc maøng xoáp caáu taïo ñaëc bieät coù khaû naêng cho nöôùc thaûi ñi qua trong khi ñoù caùc haït keo seõ bò giöõ laïi treân beà maët lôùp maøng. Tuøy yeâu caàu vaø khaû naêng kyõ thuaät cho pheùp coù caùc kích thöôùc phuø hôïp cuûa caùc loaïi maøng: maøng vi loïc ( microfiltration), maøng sieâu loïc ( ultrafiltration), maøng loïc nano( nanofiltration), maøng loïc thaåm thaáu ngöôïc (reverse osmosis), ñieän thaåm taùch ( electro dialysis). Thöôøng söû duïng xöû lyù nöôùc thaûi ôû baäc cao. Ngoaøi caùc phöông phaùp phoå bieán ôû treân, ñeå xöû lyù chaát baån trong nöôùc thaûi, ngöôøi ta coøn duøng caùc phöông phaùp nhö: khöû hoaït tính phoùng xaï, khöû muøi, khöû khí, khöû muoái trong nöôùc thaûi. 2.4. Phöông phaùp sinh hoïc Cô sôû cuûa phöông phaùp naøy laø döïa vaøo khaû naêng soáng vaø hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät ñeå oxy hoaù caùc lieân keát höõu cô phaân taùn daïng keo vaø daïng hoaø tan coù trong nöôùc thaûi. Vi sinh vaät söû duïng caùc chaát höõu cô coù saün trong nöôùc thaûi laøm nguoàn dinh döôõng nhö: Cacbon, Nitô, Phosphor, Kali … Vi sinh vaät söû duïng vaät chaát naøy ñeå kieán taïo teá baøo cuõng nhö tích luyõ naêng löôïng cho quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån, chính vì vaäy sinh khoái vi sinh vaät khoâng ngöøng taêng leân. Treân cô sôû ñoù coù theå phaân loaïi nhö sau: + Quaù trình sinh hoïc hieáu khí ( aerobic) + Quaù trình sinh hoïc kî khí (anaerobic) Ngoaøi ra coøn coù hai quaù trình phuï + Quaù trình thieáu khí (anoxic0 + Quaù trình tuyø nghi (facultative) Caùùc coâng trình xöû lyù sinh hoïc phaân thaønh 2 nhoùm: + Nhoùm caùc coâng trình xöû lyù thöïc hieän trong ñieàu kieän töï nhieân; hoà sinh vaät, heä thoáng xöû lyù baèng thöïc vaät nöôùc ( luïc bình, lau, saäy, taûo….), caùnh ñoàng töôùi, caùnh ñoàng loïc, ñaát ngaäp nöôùc, baõi loïc ngaàm,vv… + Nhoùm caùc bieän phaùp xöû lyù thöïc hieän trong ñieàu kieän nhaân taïo; quaù trình buøn hoaït tính ( activated sludge process), quaù trình dính baùm (attached growth processes), hoà sinh hoïc keát hôïp thoåi khí, möông oxy hoaù (oxydation ditch), ñóa quay sinh hoïc, maøng loïc sinh hoïc, ao hoà oån dònh nöôùc thaûi, beå UASB, beå taïo khí sinh hoïc (biogas)… Do caùc ñieàu kieän nhaân taïo cuûa quaù trình coù theå ñieàu khieån ñöôïc neân quaù trình xöû lyù dieãn ra nhanh hôn, cöôøng ñoä maïnh hôn vaø coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Hình 2.4 :Ñaát ngaäp nöôùc Hình 2.5: Möông oxy hoaù Hình 2.6: Beå suïc khí Hình 2.7 : Beå laéng II 2.5 Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi Tuyø theo yeâu caàu xöû lyù vaø khaû naêng kyõ thuaät, chuùng ta löïa choïn phöông phaùp xöû lyù vaø keát hôïp caùc phöông phaùp laïi thaønh moät quy trình xöû lyù lieân tuïc. Quy trình xöû lyù thöôøng goàm caùc giai ñoaïn sau: tieàn xöû lyù hay xöû lyù sô boä, xöû lyù sô caáp ( baäc 1), xöû lyù thöù caáp ( baäc 2), xöû lyù baäc cao, khöû truøng vaø xöû lyù caën. Bảng 2.1: Caùc giai ñoaïn trong quy trình xöû lyù nöôùc thaûi COÂNG ÑOAÏN NHIEÄM VUÏ COÂNG TRÌNH ÑIEÅN HÌNH  Tieàn xöû lyù hay xöû lyù sô boä Baûo veä maùy bôm, loaïi boû phaàn lôùn caën naëng, vaät noåi ( daàu, môõ, boït…) coù theå gaây caûn trôû, taéc ngheõn cho caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo. Song chaén raùc, maùy nghieàn caét vuïn raùc, beå laéng caùt, beå vôùt daàu môõ, beå laøm thoaùng sô boä, beå ñieàu hoaø löu löôïng vaø noàng ñoä  Xöû lyù sô caáp (baäc I) Loaïi boû bôùt moät phaàn caën lô löûng vaø caùc chaát noåi nhö daàu môõ. Coù theå ñoàng thôøi vôùi vieäc phaân huyû kî khí caën laéng ôû phaàn döôùi cuûa caùc coâng trình oån ñònh caën. Caùc loaïi beå laéng: beå laéng hai voû, beå laéng ngang, beå laéng ñöùng, beå laéng radian, vv…  Xöû lyù thöù caáp hay xöû lyù baäc II Phaân huyû sinh hoïc caùc chaát höõu cô daïng phöùc, maïch voøng hay daïng polymer thaønh caùc chaát höõu cô monomer, chaát höõu cô oån ñònh, caùc ñôn chaát voâ cô. Caùc chaát naøy sau phaân huyû keát thaønh boâng caën ñeå loaïi boû ra khoûi nöôùc thaûi. Beå Aerotank, beå loïc sinh hoïc, beå SBR, möông oxy hoaù, vv…. Trong tröôøng hôïp thöïc hieän trong ñieàu kieän nhaân taïo thì yeâu caàu phaûi coù theâm coâng ñoaïn laéng caùc caën sinh hoïc( boâng buøn hay maøng vi sinh vaät) goïi laø beå laéng ñôït 2.  Xöû lyù baäc cao hay xöû lyù baäc III Tieáp tuïc giaûm bôùt noàng ñoä baån (theo chaát lô löûng, BOD, COD, Nitô, Phosphor vaø caùc chaát khaùc…), naâng cao chaát löôïng nöùôc thaûi ñaõ ñöôïc xöû lyù ñeå coù theå xaû vaøo nguoàn tieáp nhaän vôùi yeâu caàu veä sinh cao hoaëc öùng duïng cho muïc ñích söû duïng laïi trong caùc quaù trình saûn xuaát. Tuyeån noåi daïng boït, phöông phaùp keo tuï vaø haáp phuï, nung ñoát ( oxy hoaù baèng oxy khoâng khí thöôøng ôû ñieàu kieän nhieät ñoä 3000C vaø aùp suaát 100 at ), ñoát chaùy hay bôm saâu xuoáng loøng ñaát qua caùc gieáng khoan; khöû hoaït tính nöôùc thaûi chöùa caùc chaát phoùng xaï  Khöû truøng Muïc ñích cuûa quaù trình naøy nhaèm ñaûm baûo loaïi boû vi truøng vaø virus gaây beänh chöùa trong nöôùc thaûi, khöû maøu, khöû muøi tröôùc khi xaû vaøo nguoàn tieáp nhaän. Coù theå tieán haønh khöû truøng baèng clo, ozone, tia cöïc tím, ion baïc, vv…nhöng caàn caân nhaéc kyõ veà maët kinh teá. Phoå bieán laø duøng clo vaø caùc hôïp chaát chöùa clo.  Xöû lyù caën Nhieäm vuï cuûa xöû lyù caën laø: laøm giaûm theå tích vaø ñoä aåm cuûa caën, oån ñònh caën, khöû truøng vaø söû duïng caën. Chöùa caën voâ cô trong ñaàm, hoà, khu ñaát troáng. Khi ñieàu kieän veà maët baèng haïn cheá duøng caùc thieát bò: laøm khoâ caën treân maùy loïc chaân khoâng, maùy quay ly taâm, maùy loïc eùp chaân khoâng vv…  Trong moïi tröôøng hôïp chuùng ta phaûi caân nhaéc ñeå löïa choïn phöông phaùp xöû lyù hay taùi söû duïng nöôùc thaûi moät caùch hieäu quaû nhaát, kinh teá nhaát veà xaây döïng vaø quaûn lyù. Nöôùc thaûi Xöû lyù Sô boä Xöû lyù Baäc I xöû lyù baäc II Nguoàn tieáp nhaän Hình 2.8: Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi phoå bieán Hình 2.9: Ví duï veà sô ñoà xöû lyù nöôùc thaûi sô caáp vaø thöù caáp CHÖÔNG III GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN KHU NGHÆ DÖÔÕNG CAO CAÁP TAÏI KHU DINH I – TP ÑAØ LAÏT 3.1. Teân Döï aùn Döï aùn ñaàu tö naâng caáp, caûi taïo vaø xaây döïng môùi khu nghæ döôõng cao caáp taïi khu Dinh I – TP Ñaø Laït, quy moâ 181.828,96 m2. 3.2 Chuû Döï aùn Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn KGIM Ñaïi chæ truï sôû chính 38-23 Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul – Korea. Ñieän thoaïi 82-2-556-3571 Fax 82-2-552-4996 Ñaïi dieän Oâng Lee Don Young Chöùc vuï Chuû tòch kieâm Toång giaùm ñoác Quoác tòch Haøn Quoác Coâng ty TNHH AGIM ñöôïc thaønh laäp theo giaáy chöùng nhaän Ñaàu tö soá 421043000306 do UBND Tænh Laâm Ñoäng caáp ngaøy 16/07/2008 vôùi caùc ngaønh ngheà kinh doanh chính: a, Ñaàu tö naâng caáp Dinh I ñeå kinh doanh dòch vuï vaø du lòch; b, Ñaàu tö xaây döïng khaùch saïn ñeå kinh doanh du lòch vaø caùc ngaønh ngheà lieân quan; c, Dòch vuï quaûn lyù, Ñieàu haønh caùc dòch vuï khaùch saïn. 3.3 Vò trí ñòa lyù cuûa Döï aùn Khu vöïc döï aùn naèm ôû Dinh I, soá 01 ñöôøng Traàn Quang Dieäu – Phöôøng 10 – TP Ñaø Laït. Vò trí naøy yeân tónh, bieät laäp, khoâng quaù xa trung taâm thaønh phoá vaø raát thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi. Khu ñaát thöïc hieän döï aùn coù khoái caän nhö sau: - Phía Baéc : giaùp Khu phoá 7, phöôùng 10, TP Ñaø Laït; - Phía Nam : giaùp Khu nhaø ôû ( taäp theå Dinh I); - Phía Ñoâng : giaùp Ñöôøng Traàn Thaùi Toâng; - Phía Taây : Giaùp ñöôøng Traàn Quang Dieäu. Khu vöïc döï aùn ñöôïc phaân ñònh thaønh 2 khu vöïc: Khu vöïc I: Goàm caùc coâng trình kieán truùc hieän höõu, heä thoáng ñöôøng haàm döôùi ñaát, saân vöôøn thöôïng uyeån, vöôøn hoa, ñöôøng ñi gaén lieàn vôùi coâng trình. Khu vöïc naøy phaûi ñöôïc baûo veä nguyeân traïng. Khu vöïc II: Ñaát röøng caûnh quan hieän höõu. Khu vöïc naøy ñöôïc pheùp xaây döïng caùc coâng trình phuïc vuï cho vieäc phaùt huy giaù trò di tích. 3.4 Ñieàu kieän töï nhieân vaø moâi tröôøng khu vöïc döï an 3.4.1 Ñieàu kieän veà ñòa hình, ñòa chaát A. Ñòa hình Ñoä cao trung bình cuûa tp Ñaø Laït laø 1.500m so vôùi maët bieån. Nôi cao nhaát trong trung taâm thaønh phoá laø Baûo taøng tænh Laâm Ñoàng (1.523m), nôi thaáp nhaát laø thung luõng Nguyeãn Tri Phöông (1.398,2m). Beân trong cao nguyeân, ñòa hình Ñaø Laït phaân thaønh hai phaàn roõ reät: Baäc ñòa hình thaáp laø vuøng trung taâm caùo daïng nhö moät loøng chaûo bao goàm caùc daõy ñoài ñænh troøn, doác thoaûi coù ñoä cao töông ñoái 25 – 100 m, löôïn soùng nhaáp nhoâ, ñoä phaân caét yeáu, ñoä cao trung bình khoaûng 1.500 m. Bao quanh khu vöïc loøng chaûo naûy laø caùc ñænh nuùi vôùi ñoä cao khoaûng 1.700 m taïo thaønh vaønh ñai che chaén gioù cho vuøng trung taâm. Phía Ñoâng Baéc coù hai nuùi thaáp: hoøn OÂng (Laùp Beâ Baéc 1.738m) vaø hoøn Boä (Laùp Beâ Nam 1.709m). ÔÛ phía Baéc, ngöï trò cao nguyeân Lang Biang laø daõy nuùi Baø (Lang Biang) huøng vó, cao 2.169m, keùo daøi theo truïc Ñoâng Baéc – Taây Nam töø suoái Ña Sar (ñoå vaøo Ña Nhim) ñeán Ña Me (ñoå vaøo Ñaï Ñôøng). Phía Ñoâng aùn ngöõ bôûi daõy nuùi ñænh Gioù Huù (1.644 m). Veà phía Taây Nam, caùc daõy nuùi höôùng vaøo Taø Nung giuõa daõy Yaøng Sôreng maø caùc ñænh cao tieâu bieåu laø Pin Hatt (1.691m) vaø You Lou Rouet (1.632m). Beân ngoaøi cao nguyeân laø caùc doác nuùi töø hôn 1700 m ñoät ngoät ñoå xuoáng caùc cao nguyeân beân döôùi coù ñoä cao töø 700 – 900m. Chính ñaëc ñieåm ñaïi hình ña daïng, bình nguyeân xen keõ thung luõng ñaõ taïo neân nhöõng bieán ñoåi cuûa caùc yeáu toá töï nhieân khaùc nhö khí haäu, thaûm thöïc vaät, thoå nhöôõng . . . vaø taïo ra nhöõng caûnh quan thieân nhieân kyø thuù cho thaønh phoá du lòch. Khu vöïc quy hoaïch Döï aùn naèm treân ñòa baøn phöôøng 10 – tp Ñaø Laït. Do ñoù, ñòa hình cuõng mang ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng cao nguyeân, coù ñoä doác cao khoaûng 700, deã bò xoùi moøn, röûa troâi laøm thoaùi hoùa ñaát. B. Ñòa chaát Töø maët ñaát hieän höõu ñeán ñoä saâu ñaõ khaûo saùt laø 25m. Neàn ñaát taïi khu vöïc khaûo saùt ñöôïc caáu taïo bôûi 03 lôùp ñaát chính vaø lôùp ñaát thaáu kính (chæ xuaát hieän cuïc boä) ñöôïc theå hieän roõ nhö sau: Lôùp ñaát soá 1: Ñaát seùt boät maøu naâu vaøng, trò soá chuøy tieâu chuaån N = 9 – 15. Lôùp ñaát 1 xuaát hieän caùc vò trí hoá khoan vôùi chieàu saâu maët lôùp, ñaùy lôùp vaø beà daøy taïi caùc vò trí hoá khoan: Baûng 3.1: Lôùp ñaát soá 1 Hố khoan Mặt lớp Đáy lớp Bề dày lớp  Độ sâu (m) Cao độ (± m) Độ sâu(-m) Cao độ(± m) (m)  BH1 0.0 1538.0 6.7 1531.3 6.7  BH2 0.0 1544.0 10.0 1534.0 10.0  BH3 0.0 1536.0 4.5 1531.5 4.5  BH4 0.0 1528.0 5.0 1523.0 5.0  (Nguoàn: Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát – Coâng ty Coå phaàn TM & DV xaây döïng Phöông Ñoâng) Tính chaát cô lyù ñaëc tröng: - Ñoä aåm töï nhieân W = 25,2% - Dung troïng öôùt (w = 1,812 g/cm3 - Dung troïng khoâ (d = 1,447 g/cm3 - Löïc dính ñôn vò C = 0,246 kg/cm2 - Goùc ma saùt trong ( = 11o00’ Lôùp ñaát soá 2: AÙ seùt maøu naâu vaøng xaùm traéng, traïng thaùi deûo cöùng, trò soá chuøy tieâu chuaån N = 14 - 25. Lôùp ñaát soá 2 chæ xuaát hieän taïi vò trí hoá khoan BH1 vôùi beà daøy 11.2m. Tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: - Ñoä aåm töï nhieân W = 20,5% - Dung troïng öôùt (w = 1,909 g/cm3 - Dung troïng khoâ (d = 1,585 g/cm3 - Löïc dính ñôn vò C = 0,292 kg/cm2 - Goùc ma saùt trong ( = 13o00’ Lôùp ñaát thaáu kính (KT): AÙ seùt soûi saïn maøu xaùm traéng, traïng thaùi cöùng, trò soá thuøy tieâu chuaån N = 31 – 35. Lôùp ñaát KT xuaát hieän taïi vò trí hoá khoan vôùi chieàu saâu maët lôùp, ñaùy lôùp vaø beà maët daøy taïi caùc vò trí hoá khoan nhö sau: Baûng 3.2: Lôùp ñaát thaáu kính Hố khoan Mặt lớp Đáy lớp Bề dày lớp  Độ sâu (-m) Cao độ (± m) Độ sâu (-m) Cao độ (± m) (m)  BH1 17.9 1520.1 20.0 1518.0 2.1  BH4 8.8 1519.2 12.2 1515.8 3.4  (Nguoàn: Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát – Coâng ty Coå phaàn TM & DV xaây döïng Phöông Ñoâng) Tính chaát cô lyù ñaëc tröng: - Ñoä aåm töï nhieân W = 16,1% - Dung troïng öôùt (w = 1,974 g/cm3 - Dung troïng khoâ (d = 1,700 g/cm3 - Löïc dính ñôn vò C = 0,537 kg/cm2 - Goùc ma saùt trong ( = 16o45’ Lôùp ñaát soá 3: Ñaát seùt boät maøu naâu vaøng ñoám ñoû, traïng thaùi nöûa cöùng ñeán cöùng, trò soá chuøy tieâu chuaån N = 16 – 36. Lôùp ñaát soá 3 xuaát hieän taïi caùc vò trí hoá khoan vôùi chieàu saâu maët lôùp, ñaùy lôùp vaø beà daøy taïi caùc vò trí hoá khoan sau: Bảng 3.3: Lớp đất số 3 Hố khoan Mặt lớp Đáy lớp Bề dày lớp  Độ sâu (-m) Cao độ (± m) Độ sâu (-m) Cao độ (± m) (m)  BH 1 20.0 1518.0 25.0 1513.0 5.0  BH 2 10.0 1534.0 25.0 1519.0 15.0  BH 3 4.5 1531.5 25.0 1511.0 20.5  BH4 5.0 1523.0 8.8 1519.2 3.8   BH5 12.2 1515.8 25.0 1503.0 12.8  BH6 0.0 1546.0 25.0 1521.0 25.0  (Nguoàn: Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát – Coâng ty Coå phaàn TM & DV xaây döïng Phöông Ñoâng) Tính chaát cô lyù ñaëc tröng: - Ñoä aåm töï nhieân W = 21,9% - Dung troïng öôùt (w = 1,858 g/cm3 - Dung troïng khoâ (d = 1,524 g/cm3 - Löïc dính ñôn vò C = 0,381 kg/cm2 - Goùc ma saùt trong ( = 14o35’ Baûng 3.4: Baûng toång hôïp tính chaát cô lyù lôùp ñaát Lớp đất Mô tả đất Chùy tiêu chuẩn Độ ẩm Dung trọng (g/cm3) Tỷ trọng Thí nghiệm cắt Hệ số nén av (1-kG/cm2) Mô duyn tổng biến dạng (E0/1-2kG/cm2)    Ướt Khô  C j    SPT (N) W% gw gd GS kG/cm2 % cm2/kG kG/cm2  1 Đất sét bột màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng 9-15 25.2 1.812 1.447 2.683 0.246 11 0.023 34.367  2 Á sét màu nâu vàng xám trắng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng 14-25 20.5 1.909 1.585 2.674 0.292 13 0.022 42.605  TK Á sét sỏi sạn màu nâu vàng, trạng thái cứng 31-35 16.1 1.974 1.700 2.678 0.575 16.45 0.016 55.713  4 Đất sét bột màu nâu vàng đốm đỏ, trạng thái cứng đến nửa cứng 16-36 21.9 1.858 1.524 2.693 0.381 14.35 0.016 46.801  (Nguoàn: Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát – Coâng ty Coå phaàn TM & DV xaây döïng Phöông Ñoâng) Ñaùnh giaù keát quaû khaûo saùt ñòa chaát Keát quaû coâng taùc khaûo saùt ñòa chaát coâng trình taïi khu vöïc döï kieán xaây döïng “Ñaàu tö naâng caáp, caûi taïo vaø xaây döïng môùi khu nghæ döôõng cao caáp 5 sao taïi khu Dinh I: vôùi 5 hoá khoan saâu ñeán 25m cho thaáy caùc loaïi ñaát taïi ñaây coù caùc ñaëc ñieåm sau: Lôùp ñaát 1: Ñaát seùt boät traïng thaùi cöùng deûo, beà daøy töø 4,5m – 10m. Ñaây laø lôùp ñaát coù söùc chòu taûi trung bình. Lôùp ñaát 2: AÙ seùt traïng thaùi deûo cöùng ñeán nöûa cöùng, chæ xuaát hieän ôû hoá khoan BH1 vôùi beà daøy 11,2m. Lôùp ñaát naøy coù söùc chòu taûi trung bình. Lôùp ñaát TK: AÙ seùt soûi saïn traïng thaùi cöùng, chæ xuaát hieän taïi vò trí hoá khoan BH1 vaø BH4. Vôùi beà daøy thay ñoåi töø 2,1m – 3,4m. Lôùp ñtaá naøy coù söùc chòu taûi cao. Lôùp ñaát soá 3: Ñaát seùt boät, traïng thaùi nöûa cöùng nöûa ñeán cöùng, beà daøy 3,8m taïi vò trí hoá khoan BH4, beà daøy phaùt hieän thay ñoåi töø 5,0m – 25m. Lôùp ñaát naøy coù söùc chòu taûi töø trung bình ñeán cao. 3.4.2 Ñieàu kieän veà khí töôïng, thuûy vaên Khí töôïng Theo phaân loaïi khí haäu, tænh Laâm Ñoàng thuoäc vuøng 4 cuûa khí haäu Taây Nguyeân vôùi khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Nhieät ñoä Nhieät ñoä laø moät trong nhöõng yeáu toá töï nhieân aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc quaù trình chuyeån hoùa vaø phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Nhieät ñoä khoâng khí caøng cao thí toác ñoä caùc phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra caøng nhanh, thuùc ñaåy quaù trình bay hôi dung moâi höõu cô caøng maïnh vaø thôøi gian löu toàn caùc chaát oâ nhieãm caøng nhoû. Söï bieán thieân giaù trò nhieät ñoä seõ aûnh höôûng ñeán quaù trình trao ñoåi nhieät cuûa cô theå vaø söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng. Nhieät ñoä trung bình: 18oC Baûng 3.5: Nhieät ñoä trung bình taïi Ñaø Laït Cả năm 2004 2005 2006 2007  17.8 18.0 18.3 18.1  Tháng 1 16.1 15.4 16.8 16.3  Tháng 2 16.6 17.5 17.4 16.7  Tháng 3 18.2 17.5 18.3 18.0  Tháng 4 19.1 18.9 18.9 19.0  Tháng 5 18.9 18.8 19.6 19.5  Tháng 6 18.6 19.6 19.3 19.4  Tháng 7 18.5 18.5 18.7 18.8  Tháng 8 18.2 18.3 18.5 19.3  Tháng 9 18.7 18.6 18.8 18.9  Tháng 10 17.7 18.4 18.2 18.0  Tháng 11 17.6 17.9 18.1 16.7  Tháng 12 15.7 16.8 16.7 16.8  (Nguoàn: trung taâm döï baùo khí töôïng thuûy vaên Laâm Ñoàng, 2008) Ñoä aåm. Ñoä aåm khoâng khí cuõng nhö nhieät ñoä, laø moät trong nhöõng yeáu toá töï nhieân aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình baûo quaûn nhieân lieäu, chuyeån hoùa chaát oâ nhieãm vaø söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng taïi khu vöïc. Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí trong caùc muøa möa khaù cao (83 – 92%). Thaùng 7, 8, 9 vaø 10 coù ñoä aåm raát lôùn (treân 90%). Caùc thaùng muøa khoâ töø 76 – 83%. Baûng3.6: Ñoä aåm trung bình taïi Ñaø Laït( ñôn bò tính: %) Cả năm 2004 2005 2006 2007  86 87 87 86  Tháng 1 83 80 86 83  Tháng 2 78 76 82 76  Tháng 3 85 81 81 83  Tháng 4 88 80 86 85  Tháng 5 89 87 87 88  Tháng 6 90 90 91 87  Tháng 7 89 92 93 90  Tháng 8 92 92 94 92  Tháng 9 86 92 90 89  Tháng 10 84 91 88 91  Tháng 11 87 87 83 86  Tháng 12 82 91 83 80  (Nguoàn: trung taâm döï baùo khí töôïng thuûy vaên Laâm Ñoàng, 2008) Cheá ñoä möa Möa coù taùc duïng loïc bôùt caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí vaø pha loaõng caùc chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng nöôùc. Vì vaäy, vaøo muøa möa, caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí thöôøng xuyeân thaáp hôn vaøo muøa khoâ. Tuy nhieân, muøa möa cuõng deã daøng keùo theo caùc chaát oâ nhieãm xuoáng nguoàn nöôùc, laøm taêng oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët. Soá ngaøy möa trung bình trong naêm 162 ÷ 195 ngaøy. Vaøo muøa khoâ chæ coù 15 ÷ 20 ngaøy möa ôû vuøng ít möa vaø 40 ngaøy ôû nôi möa nhieàu. Thaùng ít möa nhaát laø thaùng 1 hoaëc thaùng 2. löôïng möa trung bình thnag1 vaøo khoaûng 6 ÷ 14mm ôû nôi möa ít, 41 ÷ 52mm ôû nôi möa nhieàu. Thôøi gian coøn laïi cuûa muøa khoâ coù löôïng möa thaùng trung bình töø 16 ÷ 40mm. Muøa möa thöôøng baét ñaàu vaøo trung tuaàn thaùng 5 vaø keát thuùc vaøo haï tuaàn thaùng 10 hoac ñaàu thaùng 11. vaøo thaùng 4 vaø 5 do gioù muøa Taây Nam chæ môùi baét ñaàu hoaït ñoäng neân chuû yeáu laø möa raøo vaø doâng vaøo buoåi chieàu. Töø thaùng 6 trôû ñi, khi gioù muøa Taây Naam ñaõ oån ñònh thì thöôøng möa caû ngaøy. Trong maøu möa, thaùng naøo cuõng coù möa treân 150mm, caøng veà giöõa muøa löôïng möa caøng lôùn. Vuøng phía Nam, Taây Nam löôïng möa chæ moät cöïc ñaïi vaøo thaùng 7 hoaëc 8, caùc nôi khaùc chæ coù moät cöïc ñaïi chính vaøo thaùng 9. löôïng möa thaùng trung bình cuûa nhöõng thaùng naøy ñaït 250 ÷ 300mm ôû nôi möa ít vaø 300 ÷ 400mm ôû nôi möa nhieàu, cöïc ñaïi phuï xaûy ra ñaàu muøa möa (thaùng 5 vôùi löôïng möa thaùng trne6 200mm). Löôïng möa thaùng 11 ôû taát caû caùc nôi ñeàu nhoû hôn so vôùi thaùng 10 töø 85 ÷ 147mm. Soá ngaøy möa caùc thaùng 7, 8, 9 dao ñoäng 25 ÷ 28 ngaøy/thaùng, thaùng 1, 2 soá ngaøy möa khoân quaù 4 ngaøy; caùc thaùng coøn laïi soá ngaøy möa trung bình vaøo khoaûng 5 ÷ 24 ngaøy. Baûng 3.7: Löôïng möa vaøo caùc naêm (ñôn vò tính: mm) Cả năm 2004 2005 2006 2007  1.654 1.817 1.710 2.052  Tháng 1 2 - 26 0  Tháng 2 9 19 16 0  Tháng 3 147 82 101 97  Tháng 4 226 116 89 84  Tháng 5 168 172 176 339  Tháng 6 348 183 162 147  Tháng 7 331 199 165 205  Tháng 8 254 258 281 530  Tháng 9 120 354 349 294  Tháng 10 42 263 306 208  Tháng 11 5 91 18 147  Tháng 12 2- 80 21 1  (Nguoán: trung taâm döï baùo khí töôïng thuûy vaên Laâm Ñoàng, 2008) Böùc xaï maët trôøi Böùc xaï maët trôøi laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán cheá ñoä nhieät trong vuøng vaø qua ñoù seõ aûnh höôûng ñeán möùc ñoä beàn vöõng khí quyeån vaø phaùt taùn, bieán ñoåi chaát oâ nhieãm. Soá giôø naéng trung bình : 2.079h/naêm Soá giôø chieáu naéng trung bình thaùng nhieàu nhaát : 236h/thaùng Soá giôø chieáu naéng trung bình thaùng ít nhaát : 126h/thaùng Baûng3.8 : Soá giôø chieáu naéng vaøo caùc thaùng trong 4 naêm Cả năm 2004 2005 2006 2007  2.221 1.941 2.192 1.961  Tháng 1 222 268 212 170  Tháng 2 229 248 216 251  Tháng 3 227 239 235 204  Tháng 4 184 208 194 204  Tháng 5 175 183 197 199  Tháng 6 131 157 162 164  Tháng 7 158 112 105 128  Tháng 8 98 119 120 104  Tháng 9 169 90 135 116  Tháng 10 196 102 149 94  Tháng 11 226 145 241 114  Tháng 12 206 70 226 213  (Nguoán: trung taâm döï baùo khí töôïng thuûy vaên Laâm Ñoàng, 2008) Gioù: Gioù laø moät nhaân toá quan troïng trong quaù trình phaùt taùn vaø lan truyeàn caùc chaát trong khí quyeån. Khi vaän toác gioù caøng lôùn, khaû naêng lan truyeàn buïi vaø caùc chaát oâ nhieãm caøng xa, khaû naêng pha loaõng vôùi khoâng khí saïch caøng lôùn. Ngöôïc laïi, khi toác ñoä gioù nhoû hoaëc laëng gioù thì chaát oâ nhieãm seõ taäp trung taïi khu vöïc gaàn nguoàn thaûi. Vuøng Ñaø Laït ôû xa bieån neân ít chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa baõo, nhöng trong naêm toác ñoä gioù trung bình töông ñoái lôùn so vôùi moät soá vuøng ñoàng baèng. Toác ñoä gioù muøa ñoâng lôùn hôn muøa heø. Höôùng gioù trong caùc muøa töông ñoái oån ñònh. Toác ñoä gioù trung bình laø 2,1m/s, toác ñoä gioù cöïc ñaïi ghi ñöôïc ôû Ñaø Laït laø 23m/s. Hieän töôïng thôøi tieát khaùc: Ñaø Laït coøn coù nhöõng hieän töôïng thôøi tieát ñaùng chuù yù nhö söông muø, söông muoái, möa doâng vaø möa ñaù. Nhöõng hieän töôïng naøy khoân coù tính chaát ñònh kyø, song ñaây cuõng laø moät trong nhöõng ñaëc ñieåm taïo neân söùc haáp daãn cuûa Ñaø Laït. Baûng 3.9: Soá ngaøy coù gioâng vaø söông muø trung bình thaùng Tháng Ngày có dông Ngày có sương mù  Đà lạt Liên Khương Đà lạt Liên Khương  1 1 0 6 0  2 1 1 9 0  3 4 4 13 0  4 11 7 16 0  5 11 21 9 2  6 8 26 4 0  7 8 23 6 0  8 5 20 4 0  9 9 4 8 2  10 5 14 6 1  11 2 1 3 3  12 1 1 3 0  Nhiều năm 66 122 97 8  ( Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lâm đồng) Thuûy vaên Laâm Ñoàng – Ñaø Laït coù khaù nhieàu soâng suoái, maät ñoä phaân boá ñeàu, trung bình khoaûng 0,6km/km2, vôùi 3 soâng chính: Ña Daâng, Ña Nhim vaø La Ngaø. Do ñaëc ñieåm ñòa hình ñoài nuùi nhieàu neân haàu heát caùc soâng suoái ôû ñaây coù löu vöïc khaù nhoû, taïo neân nhieàu gheành thaùc ôû phía thöôïng nguoàn raá ñeïp nhö thaùc Cam Ly, Prenn, Lieân Khöông, Ñatanla,Gougah, Hang Coïp, Baûo Ñaïi, Pongour, Ñambri (Baûo Loäc), Baûy Taàng (Baûo Loäc) . . . Ngoaøi ra coøn coù nhieàu hoà nöôùc maët, phaàn lôùn laø hoà nhaân taïo ñeå phuïc vuï cho thuûy ñieän (nhö hoà Ña Nhim), cho noâng nghieäp (nhö hoà Quang Hieäp, Pro, Ña Teû . . .) vaø ñaëc bieät laø ñeå taïo thaéng caûnh du lòch nhö Hoà Xuaân Höông, hoà Ña Thieän, hoà Than Thôû, hoà Tuyeàn Laâm. . . 3.4.3 Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân (khoâng khí, nöôùc) taïi khu vöïc thöïc hieän döï aùn ñaõ ñöôïc Coâng ty TNHH AGIM keát hôïp vôùi caùc ñôn vò ño ñaïc: phoøng thí nghieäm hoùa lyù, vi sinh, vaät lieäu xaây döïng – Trung taâm öùng duïng KHCN & tinh hoïc Laâm Ñoàng, Trung taâm phaân tích – Vieän nghieân cöùu haït nhaân Ñaø laït ño ñaïc, laáy maãu vaø phaân tích. Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí Baûng 3.10: Keát quaû phaân tích buïi vaø hôi buïi Thông số Vị trí đo Bụi mg/m3 SO2 mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3  Trong khu đất dự án 0,046 0,103 0,037 2,3  Tại đường giao thông, ranh giới của dự án 0,121 0,212 0,201 15,6  TCVN 5937 - 2005 0,3 0,35 0,2 30  (Nguồn: Viện nghiên cứu hạt nhân Đà lạt, 09/2009) Ghi chuù: TCVN 5937 – 2005: Chaát löôïng khoâng khí – Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. Nhaän xeùt: So saùnh keát quaû phaân tích buïi vaø hôi khí taïi khu vöïc döï aùn vôùi TCVN 5937:2005 cho thaáy caùc thoâng soá ño ñaïc ñeàu ñaït tieâu chuaån quy ñònh. Bảng 3.11: Kết quả đo vi khí hậu và tiếng ồn Stt Thông số Vị trí đo Nhiệt độ (0C) Độ ẩm (%) Tiếng ồn (dBA)  1 Trong khu đất dự án 20,6 80 45- 50  2 Tại đường giao thông, ranh giới của dự án 20,6 80 60 - 65  TCVN 5949 – 1998 - - ≤ 60  (Nguồn: Viện nghiên cứu hạt nhân Đà lạt, 09/2009) Ghi chuù: TCVN 5949 – 1998: Aâm hoïc – Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö – Möùc oàn toái ña cho pheùp. Nhaän xeùt: So saùnh keát quaû ño tieáng oàn taïi khu vöïc döï aùn vôùi TCVN 5949 – 1998 cho thaáy tieáng oàn taïi caùc khu vöïc ño ñeàu hôïp tieâu chuaån quy ñònh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docXLNTSINH HOAT 150M3.doc
 • docbìa.doc
 • docDANH MUÏC CAÙC BAÛNG.doc
 • docloi cam on.doc
 • docMUC LUC.doc
 • docnhiemvudoan.doc
 • pdfXLNTSINH HOAT 150M3.pdf
Luận văn liên quan