Đề tài Ảnh hưởng của số lần cho ăn và dạng thức ăn đến sức sinh sản của heo nái

Nuôi heo nái nuôi con như thế nào để sau khi cai sữa heo nái giảm trọng thấp nhất, thời gian chờ phối được rút ngắn, các lứa đẻ tiếp theo vẫn ở mức tốt, heo con sinh trưởng nhanh đưa đến năng suất của cả đời heo nái đạt mức cao luôn là điều quan tâm hàng đầu của các nhà chăn nuôi heo nái. Bên cạnh việc cải thiện con giống và môi trường chăn nuôi thì yếu tố quản lý, chăm sóc và cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho nái trong giai đoạn tiết sữa nuôi con chiếm phần quan trọng. Tuy đã có rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước khuyến cáo rằng cho nái nuôi con ăn đến mức tối đa sẽ ảnh hưởng rất tốt đến các chỉ tiêu trên nhưng có rất ít các nghiên cứu nêu cụ thể phương pháp cho ăn như thế nào để đạt được mức ăn tối đa. Một số tác giả cho rằng heo nái nuôi con ăn thức ăn ẩm hay loãng thì nái sẽ ăn nhiều hơn khoảng 10 - 20%, cho ăn 3 lần hoặc hơn 3 lần trong ngày sẽ tăng lượng thức ăn ăn vào của nái lên 10 - 15%, vì khi cho ăn nhiều lần trong ngày thì thức ăn luôn mới, tăng tính thèm ăn của nái, đồng thời giảm bớt các nguyên nhân gây hư hại thức ăn, đặc biệt là khi khẩu phần chứa nhiều chất béo. Mục tiêu của đề tài là: xác định số lần cho ăn và dạng thức ăn thích hợp nhất đối với heo nái nuôi con khi xét đến một số chỉ tiêu trên heo mẹ và heo con cũng như hiệu quả kinh tế đạt được.

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ảnh hưởng của số lần cho ăn và dạng thức ăn đến sức sinh sản của heo nái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM 32 AÛNH HÖÔÛNG CUÛA SOÁ LAÀN CHO AÊN VAØ DAÏNG THÖÙC AÊN ÑEÁN SÖÙC SINH SAÛN CUÛA HEO NAÙI EFFECTS OF TIMES AND FORM OF FEEDING ON SOWS PERFORMANCE Nguyeãn Thò Kim Loan Boä moân Chaên nuoâi chuyeân khoa, Khoa Chaên nuoâi Thuù y, Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP.HCM Ñieän thoaïi: 08-8963890; 08-8871298; 0913.653274 Fax: 08-8963890; 08-8960713; Email: kimloans5@yahoo.com ABSTRACT Thirty lactating sows (parity form 2 – 5) of Yorkshire and Landrace breeds were randomly allocated into six treatments of two experimented factors (feeding times and feeding forms) - 5 sows per treatment with the same breed and body weight, including (lot 1) 3 times per day with dry feed, (lot 2) 3 times per day with wet feed (ratio 1:1), (lot 3) 4 times per day with dry feed, (lot 4) 4 times per day with wet feed, (lot 5) 5 times per day with dry feed, (lot 6) 5 times per day with wet feed. Weight loss of lactating sows, feed intake of sows, weaning-mating interval, and daily weight gain of piglets were improved in groups of sows fed 5 times per day, and in groups of sows supplied wet feed. Regarding to economic efficiency, when group fed 3 times per day was rated 100%, group fed 4 or 5 times per day were 116.28% and 139.04%, respectively. And when group supplied dry feed was rated 100%, group supplied wet feed was 110.95%. MÔÛ ÑAÀU Nuoâi heo naùi nuoâi con nhö theá naøo ñeå sau khi cai söõa heo naùi giaûm troïng thaáp nhaát, thôøi gian chôø phoái ñöôïc ruùt ngaén, caùc löùa ñeû tieáp theo vaãn ôû möùc toát, heo con sinh tröôûng nhanh ñöa ñeán naêng suaát cuûa caû ñôøi heo naùi ñaït möùc cao luoân laø ñieàu quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc nhaø chaên nuoâi heo naùi. Beân caïnh vieäc caûi thieän con gioáng vaø moâi tröôøng chaên nuoâi thì yeáu toá quaûn lyù, chaêm soùc vaø cung caáp chaát dinh döôõng ñaày ñuû cho naùi trong giai ñoaïn tieát söõa nuoâi con chieám phaàn quan troïng. Tuy ñaõ coù raát nhieàu taøi lieäu trong vaø ngoaøi nöôùc khuyeán caùo raèng cho naùi nuoâi con aên ñeán möùc toái ña seõ aûnh höôûng raát toát ñeán caùc chæ tieâu treân nhöng coù raát ít caùc nghieân cöùu neâu cuï theå phöông phaùp cho aên nhö theá naøo ñeå ñaït ñöôïc möùc aên toái ña. Moät soá taùc giaû cho raèng heo naùi nuoâi con aên thöùc aên aåm hay loaõng thì naùi seõ aên nhieàu hôn khoaûng 10 – 20%, cho aên 3 laàn hoaëc hôn 3 laàn trong ngaøy seõ taêng löôïng thöùc aên aên vaøo cuûa naùi leân 10 – 15%, vì khi cho aên nhieàu laàn trong ngaøy thì thöùc aên luoân môùi, taêng tính theøm aên cuûa naùi, ñoàng thôøi giaûm bôùt caùc nguyeân nhaân gaây hö haïi thöùc aên, ñaëc bieät laø khi khaåu phaàn chöùa nhieàu chaát beùo. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø: xaùc ñònh soá laàn cho aên vaø daïng thöùc aên thích hôïp nhaát ñoái vôùi heo naùi nuoâi con khi xeùt ñeán moät soá chæ tieâu treân heo meï vaø heo con cuõng nhö hieäu quaû kinh teá ñaït ñöôïc. VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP Ñoái töôïng khaûo saùt: heo naùi töø khi sinh ñeán khi cai söõa heo con vaø leân gioáng laïi. Boá trí thí nghieäm Thí nghieäm ñöôïc tieán haønh treân heo naùi lai giöõa gioáng Yorkshire vaø Landrace, coù löùa ñeû töø löùa thöù 2 ñeán löùa thöù 5. Heo naùi ñöôïc choïn coù cuøng nguoàn goác, ñöôïc boá trí ñoàng ñeàu veà gioáng, löùa ñeû, troïng löôïng sau khi sinh, soá heo con choïn nuoâi/oå, cuøng daõy chuoàng. Loâ thí nghieäm 1 2 3 4 5 6 Soá laàn cho aên/ngaøy 3 4 5 Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt* Khoâ Öôùt* Khoâ Öôùt* Soá naùi (con) 5 5 5 5 5 5 TL naùi 3 ngaøy sau khi sinh (kg) 188,0 190,2 192,4 188,6 188,2 190,8 Soá heo con sô sinh choïn nuoâi/oå 9,80 10,00 9,80 10,00 9,80 10,00 TL bình quaân heo con (kg/con) 1,43 1,44 1,45 1,45 1,48 1,45 *: thöùc aên hoãn hôïp ñöôïc laøm öôùt vôùi tyû leä 1:1 (1kg thöùc aên troän vôùi 1 lít nöôùc) Sô ñoà boá trí thí nghieäm NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 33 Ñieàu kieän thí nghieäm: theo quy trình cuûa traïi. Ngaøy naùi sinh cho aên 0,5 kg; töø ngaøy thöù 1 ñeán ngaøy thöù 4 taêng daàn moãi ngaøy 1 kg vaø cho aên töï do töø ngaøy thöù 5 vôùi soá laàn cho aên töông öùng laø 3, 4, 5 laàn/ngaøy. - Naùi aên 3 laàn trong ngaøy vaøo luùc: 6 giôø, 11 giôø vaø 17 giôø - Naùi aên 4 laàn trong ngaøy vaøo luùc: 6 giôø, 10 giôø, 14 giôø vaø 17 giôø - Naùi aên 5 laàn trong ngaøy vaøo luùc: 6 giôø, 10 giôø, 14 giôø, 17 giôø vaø 21 giôø Thaønh phaàn dinh döôõng cuûa thöùc aên daønh cho naùi ñeû (tính treân moät kg thöùc aên hoãn hôïp) goàm 16,5% protein thoâ; 6,04% xô thoâ; 4,13% beùo; 88% vaät chaát khoâ; 0,97% Ca; 0,60% P; 6,12% khoaùng toång soá; 0,82% NaCl (Boä moân Dinh Döôõng, khoa CNTY Tröôøng ÑHNL); 3100 kcal naêng löôïng trao ñoåi (ME)/kg thöùc aên (tính toaùn toång hôïp). Chæ tieâu khaûo saùt - Caùc chæ tieâu treân naùi: giaûm troïng, löôïng thöùc aên trong giai ñoaïn nuoâi con vaø thôøi gian chôø phoái. - Caùc chæ tieâu treân heo con: taêng troïng, löôïng thöùc aên tieâu thuï vaø tyû leä ngaøy con tieâu chaûy ñeán 21 ngaøy tuoåi. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN Caùc chæ tieâu treân heo naùi Giaûm troïng cuûa naùi Giaûm troïng cuûa nhoùm cho aên daïng thöùc aên khoâ cao hôn nhoùm cho aên daïng thöùc aên öôùt. Tuy nhieân söï khaùc bieät naøy khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (P > 0,05). Giaûm troïng naùi nhieàu nhaát ôû nhoùm cho aên 3 laàn trong ngaøy vaø ít nhaát laø nhoùm cho aên 5 laàn trong ngaøy (P < 0,001). Ñieàu naøy coù theå laø do löôïng thöùc aên tieâu thuï cuûa naùi ôû nhoùm cho aên 5 laàn trong ngaøy cao hôn, töø ñoù naùi ít huy ñoäng döôõng chaát trong cô theå hôn ñeå taïo söõa vaø ñôõ hao moøn cô theå hôn khi nuoâi con. Theo Whittemore (1998), trong thôøi gian nuoâi con, löôïng thöùc aên tieâu thuï ít seõ giaûm saûn löôïng söõa nhöng aûnh höôûng traàm troïng hôn laø söï giaûm troïng cuûa heo naùi, töø ñoù daãn ñeán vieäc keùo daøi thôøi gian leân gioáng laïi sau cai söõa hoaëc khoâng leân gioáng. Phaïm Höõu Doanh vaø Löu Kyû (2004) cho raèng khi naùi aên ñöôïc ñaày ñuû chaát hôn ñeå saûn xuaát söõa thì cô theå ñôõ hao moøn hôn, ñieàu naøy phuø hôïp vôùi keát quaû thí nghieäm. Löôïng thöùc aên tieâu thuï cuûa naùi Löôïng thöùc aên tieâu thuï cuûa naùi trong ngaøy ôû nhoùm cho aên thöùc aên daïng khoâ thaáp hôn nhoùm cho aên thöùc aên daïng öôùt nhöng khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (P > 0,05). Tuy nhieân, nhoùm cho aên 5 laàn trong ngaøy coù löôïng thöùc aên tieâu thuï nhieàu nhaát, keá ñeán laø nhoùm cho aên 4 laàn trong ngaøy vaø thaáp nhaát laø nhoùm cho aên 3 laàn trong ngaøy (P < 0,001). Coù theå khi cho heo aên nhieàu laàn trong ngaøy thì löôïng dòch vò tieát ra nhieàu hôn, do ñoù thöùc aên seõ ñöôïc tieâu hoùa toát hôn, nhaát laø ñoái vôùi cellulose. Chaúng haïn, khi cho aên 3 laàn trong ngaøy cellulose tieâu hoùa 13%, khi chuyeån sang cho aên 5 laàn trong ngaøy thì tieâu hoùa ñeán 19,7% (Vöông Ñoáng vaø Traàn Cöø, 1971). Beân caïnh ñoù, naùi ñöôïc cho aên nhieàu laàn trong ngaøy seõ laøm taêng tính theøm aên cuûa naùi, naùi thích aên hôn, töø ñoù laøm taêng löôïng thöùc aên aên vaøo trong ngaøy. Ñoàng thôøi, troän nöôùc vaøo thöùc aên vaø cho aên nhieàu laàn trong ngaøy giuùp taêng möùc aên vaøo cuûa heo naùi (Nguyeãn Ngoïc Tuaân vaø Traàn Thò Daân, 2000). Theo Whittemore (1998) vaø Nguyeãn Baïch Traø (2003), cho heo naùi nuoâi con aên thöùc aên aåm hay loaõng thì naùi seõ aên nhieàu hôn khoaûng 10 – 20%. Keát quaû nghieân cöùu cuûa Todd See (2003), neáu cho naùi aên nhieàu laàn trong ngaøy seõ laøm taêng löôïng Baûng 1. Giaûm troïng cuûa heo naùi (kg) Soá laàn cho aên 3 4 5 Xaùc suaát Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt X 13,80a 13,40a 12,00ab 9,80bc 8,00c 6,40c Sx 2,28 1,95 2,00 1,30 0,71 0,55 ns Daïng thöùc aên Khoâ 11,27 ± 3,01 Öôùt 9,87 ± 3,23 ns Soá laàn cho aên 3 13,60k ± 2,01 4 10,90l ± 1,97 5 7,20m ± 1,03 P < 0,001 * Caùc kyù töï khaùc nhau (a, b, c) hoaëc (k, l, m) chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa (P < 0,05) NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM 34 Baûng 2. Löôïng thöùc aên tieâu thuï bình quaân cuûa naùi trong giai ñoaïn nuoâi con (kg/con/ngaøy) Soá laàn cho aên 3 4 5 Xaùc suaát Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt X 4,14a 4,25a 4,51ab 4,76bc 5,08c 5,31c Sx 0,26 0,09 0,24 0,31 0,13 0,24 ns Daïng thöùc aên Khoâ 4,58 ± 0,45 Öôùt 4,77 ± 0,50 ns Soá laàn cho aên 3 4,20k ± 0,19 4 4,63l ± 0,29 5 5,19m ± 0,22 P < 0,001 * Caùc kyù töï khaùc nhau trong cuøng moät haøng (a, b, c) hoaëc cuøng moät coät (k, l, m) chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa (P < 0,05) Baûng 3. Thôøi gian leân gioáng laïi sau cai söõa (ngaøy) Soá laàn cho aên 3 4 5 Xaùc suaát Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt X 6,40a 5,80ab 5,60abc 5,00bc 4,40cd 3,80d Sx 0,89 0,84 0,55 0,71 0,55 0,45 ns Daïng thöùc aên Khoâ 5,47 ± 1,06 Öôùt 4,87 ±1,06 ns Soá laàn cho aên 3 6,10k ± 0,88 4 5,30l ± 0,68 5 4,10m ± 0,57 P < 0,001 * Caùc kyù töï khaùc nhau trong cuøng moät haøng (a, b, c, d) hoaëc cuøng moät coät (k, l, m) chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa (P < 0,05) Baûng 4. Taêng troïng tuyeät ñoái heo con töø sô sinh ñeán 21 ngaøy tuoåi (g/con/ngaøy) Soá laàn cho aên 3 4 5 Xaùc suaát Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt X 172,86a 180,38a 191,89ab 208,02bc 222,60cd 235,23d Sx 15,50 9,52 8,92 4,75 9,79 6,84 ns Daïng thöùc aên Khoâ 195,78 ± 23,85 Öôùt 207,88 ± 24,14 ns Soá laàn cho aên 3 176,62k ± 12,76 4 199,96l ± 10,85 5 228,92m ± 10,38 P < 0,001 * Caùc kyù töï khaùc nhau trong cuøng moät haøng (a, b, c, d) hoaëc cuøng moät coät (k, l, m) chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa (P < 0,05) NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 35 thöùc aên tieâu thuï 10–15% so vôùi naùi coù cheá ñoä aên bình thöôøng, ñieàu naøy raát phuø hôïp vôùi keát quaû thí nghieäm. Thôøi gian leân gioáng laïi sau cai söõa Thôøi gian leân gioáng laïi cuûa naùi sau khi cai söõa ôû nhoùm cho aên thöùc aên daïng khoâ laø daøi hôn nhoùm cho aên thöùc aên daïng öôùt nhöng khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (P > 0,05). ÔÛ nhoùm cho aên 3 laàn trong ngaøy coù thôøi gian leân gioáng laïi daøi nhaát vaø ngaén nhaát laø nhoùm cho aên 5 laàn trong ngaøy (P < 0,001). Haäu quaû cuûa söï giaûm troïng nhieàu trong thôøi gian nuoâi con aûnh höôûng raát lôùn ñeán thôøi gian leân gioáng laïi (Reese vaø ctv, 1984; Whittemore vaø Morgan, 1990; Whittemore, 1998). Nhö vaäy khi cho naùi aên 5 laàn/ngaøy vaø thöùc aên daïng öôùt thì naùi seõ aên ñöôïc nhieàu thöùc aên hôn, giaûm troïng ít hôn vaø thôøi gian leân gioáng laïi sôùm hôn. Treân heo con Taêng troïng töø sô sinh ñeán 21 ngaøy tuoåi Baûng 5. Löôïng thöùc aên tieâu thuï bình quaân cuûa heo con (g/con/ngaøy) Soá laàn cho aên 3 4 5 Xaùc suaát Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt X 8,89a 7,65ab 7,07b 6,98b 5,65c 4,74c Sx 0,82 0,29 0,64 0,29 0,66 0,34 ns Daïng thöùc aên Khoâ 7,20 ± 1,52 Öôùt 6,46 ± 1,32 ns Soá laàn cho aên 3 8,27k ± 0,87 4 7,02l ± 0,47 5 5,20m ± 0,69 P < 0,001 * Caùc kyù töï khaùc nhau trong cuøng moät haøng (a, b, c) hoaëc cuøng moät coät (k, l, m) chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa (P < 0,05) Baûng 6. Tyû leä ngaøy con tieâu chaûy (%) Soá laàn cho aên 3 4 5 Xaùc suaát Daïng thöùc aên Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt X 8,71a 7,94ab 7,06bc 6,40c 5,95cd 4,85d Sx 1,27 0,62 0,49 0,45 0,62 0,52 ns Daïng thöùc aên Khoâ 7,24 ± 1,42 Öôùt 6,40 ± 1,40 ns Soá laàn cho aên 3 8,33k ± 1,03 4 6,73l ± 0,56 5 5,40m ± 0,79 P < 0,001 * Caùc kyù töï khaùc nhau trong cuøng moät haøng (a, b, c, d) hoaëc cuøng moät coät (k, l, m) chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa (P < 0,05) Töø keát quaû baûng 4 cho thaáy cheá ñoä dinh döôõng coù vò trí raát quan troïng, quyeát ñònh ñeán vieäc ñaûm baûo naùi coù ñuû söõa toát cho con buù vaø ít bò hao moøn cô theå. Naùi ñöôïc cho aên 5 laàn trong ngaøy seõ aên ñöôïc löôïng thöùc aên nhieàu hôn, saûn xuaát nhieàu söõa vaø heo con taêng troïng nhanh hôn vaø sau khi cai söõa heo naùi leân gioáng laïi sôùm hôn. Ngoaøi ra, heo con mau lôùn hôn vì ôû giai ñoaïn naøy heo con sinh tröôûng vaø phaùt trieån chuû yeáu nhôø vaøo söõa meï. Keát quaû naøy cuõng phuø hôïp vôùi dieãn giaûi cuûa Henry vaø ctv (1984), heo naùi ñöôïc cho aên möùc aên cao thì heo con seõ coù taêng troïng tuyeät ñoái 222g/con/ngaøy vaø cho aên möùc aên thaáp thì heo con chæ cho taêng troïng tuyeät ñoái laø 180g/con/ngaøy. Löôïng thöùc aên cuûa heo con Khi heo naùi ñöôïc cho aên 5 laàn/ngaøy vôùi thöùc aên daïng öôùt thì naùi seõ aên nhieàu thöùc aên hôn, vì vaäy löôïng söõa tieát ra nhieàu hôn, ñaûm baûo cho heo con NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM 36 ñöôïc buù no hôn neân löôïng thöùc aên tieâu thuï cuûa heo con ít hôn. Tyû leä ngaøy con tieâu chaûy Heo con taêng tröôûng nhanh do nguoàn söõa meï doài daøo vaø ñöôïc chaêm soùc toát coù theå löôùt qua ñöôïc beänh, nhaát laø chöùng tieâu chaûy thöôøng gaëp ôû heo con theo meï. Tyû leä ngaøy con tieâu chaûy giaûm roõ reät ôû nhoùm heo naùi cho aên 5 laàn/ngaøy vaø thöùc aên daïng öôùt. Hieäu quaû kinh teá Hieäu quaû kinh teá ñöôïc tính döïa treân söï cheânh leäch veà caùc khoaûn chi khaùc nhau giöõa caùc loâ trong thôøi gian thí nghieäm nhö thöùc aên cuûa naùi, thöùc aên heo con, thöùc aên cho naùi chôø phoái vaø chi phí ñieàu trò Baûng 7. Öôùc tính chi phí 3 4 5 Soá laàn cho aên Daïng thöùc aên Chæ tieâu Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Thöùc aên (TAÊ) cuûa naùi 21 ngaøy (kg) 86,92 89,26 94,72 99,92 106,60 111,40 Chí phí (CP) TAÊ cuûa naùi (ñoàng) (1) 265.345 272.488 289.156 305.030 325.423 340.076 TAÊ heo con (kg) 1,76 1,58 1,40 1,44 1,16 0,98 CP TAÊ heo con (ñoàng) (2) 19.360 17.380 15.400 15.840 12.760 10.780 Thôøi gian naùi chôø phoái (ngaøy) 6,40 5,80 5,60 5,00 4,40 3,80 Löôïng TAÊ trong thôøi gian chôø phoái (kg/con) 12,80 11,60 11,20 10,00 8,80 7,60 CPTAÊ naùi chôø phoái (ñoàng) (3) 35.632,0 32.291,5 31.178,0 27.837,5 24.497,0 21.156,5 Toång soá ngaøy heo con tieâu chaûy (TC) 17,20 16,40 14,00 13,20 12,20 10,00 CP ñieàu trò TC (ñoàng) (4) 32.680 31.160 26.600 25.080 23.180 19.000 Toång chi = (1)+(2)+(3)+(4) (ñoàng) 353.017 353.319 362.334 373.788 385.860 391.012 Ghi chuù: - Giaù thöùc aên cuûa naùi nuoâi con: 3052,75 ñoàng/kg - Giaù thöùc aên taäp aên heo con: 11.000 ñoàng/kg - CP ñieàu trò tieâu chaûy/con/ngaøy: 1.900 ñoàng - Löôïng TAÊ/ngaøy cuûa naùi chôø phoái: 2 kg - Giaù thöùc aên naùi chôø phoái: 2783,75 ñoàng/kg Baûng 8. Toång thu töø taêng troïng heo con ñeán 21 ngaøy tuoåi 3 4 5 Soá laàn aên Daïng TA Chæ tieâu Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Khoâ Öôùt Taêng troïng toaøn oå heo con ñeán 21 ngaøy (kg) 34,02 37,10 37,92 42,84 45,84 48,38 Giaù l kg heo con (ñoàng) 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Toång thu töø heo con (ñoàng) 1.496.880 1.632.400 1.668.480 1.884.960 2.016.960 2.128.720 Baûng 9. Phaàn traêm cheânh leäch giöõa thu vaø chi so vôùi loâ 1 Soá laàn cho aên Daïng thöùc aên 3 4 5 Tính chung nhoùm Khoâ 100,00 114,19 142,60 (100,00)* Öôùt 111,82 132,11 151,92 (110,95)* Tính chung nhoùm (100,00)** (116,28)** (139,04)** *: So saùnh giöõa 2 nhoùm cho aên thöùc aên daïng khoâ vaø daïng öôùt **: So saùnh giöõa 3 nhoùm cho aên 3 laàn, 4 laàn vaø 5 laàn/ngaøy NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 37 tieâu chaûy heo con. Sau ñoù so saùnh giöõa caùc loâ cuõng nhö caùc nhoùm cho aên 3 laàn, 4 laàn, 5 laàn/ngaøy vaø nhoùm cho aên thöùc aên khoâ vôùi thöùc aên öôùt vôùi nhau. Töø baûng 7, 8 vaø 9 cho thaáy, nhoùm heo naùi aên 5 laàn/ngaøy seõ mang laïi hieäu quaû kinh teá cao nhaát trong 3 nhoùm. Nhoùm heo naùi cho aên thöùc aên daïng öôùt seõ hieäu quaû hôn cho aên daïng khoâ. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát luaän Cho naùi nuoâi con aên 5 laàn trong ngaøy coù theå naâng cao naêng suaát sinh saûn cuûa naùi vaø caûi thieän ñöôïc löôïng thöùc aên tieâu thuï, cuõng nhö troïng löôïng, taêng troïng tuyeät ñoái heo con ñeán 21 ngaøy tuoåi. Ñeà nghò Phöông phaùp cho naùi nuoâi con aên 4 ñeán 5 laàn trong ngaøy vôùi daïng thöùc aên öôùt neân ñöôïc aùp duïng trong caùc traïi chaên nuoâi hieän nay nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh teá. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Phaïm Höõu Doanh vaø Löu Kyû, 2004. Kyõ thuaät nuoâi lôïn naùi maén ñeû sai con. NXB Noâng Nghieäp Haø Noäi. Vöông Ñoáng vaø Traàn Cöø, 1971. Kyõ thuaät chaên nuoâi lôïn naùi. NXB Noâng nghieäp Haø Noäi. Nguyeãn Baïch TraØ, 2003. Giaùo trình chaên nuoâi heo. Tuû saùch Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. Nguyeãn Ngoïc Tuaân vaø Traàn Thò Daân, 2000. Kyõ thuaät chaên nuoâi heo. NXB Noâng Nghieäp Tp. Hoà Chí Minh. Henry R.W., Pickardd.W., Hughes P.E., 1984. The effect of lactation length and food level on subsequent reproductive performance in the sow. Animal Production. 38: 527. Reese D.E., Peo E.R., and Lewis A.J., 1984. Relationship of lactation energy intake and occurrence of postweaning estrus to body and backfat composition in sows. Journal of Animal Science. 58: 1236-1244. Todd See, 2003. Feeding sows to increase milk flow (Nutrition), http:// www.porkmag.com/ printfriendly.asp?ed_id=346. Whittemore C.T., 1998. Energy value of feedstuffs for pigs. In the science and practice of pig production, 2nd edition. Whittemore C.T., Morgan C.A., 1990. Model components for the determination of energy and protein requirements for breeding sows: a review. Livestock Production Science. 26: 1-37.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẢnh hưởng của số lần cho ăn và dạng thức ăn đến sức sinh sản của heo nái.pdf
Luận văn liên quan