Đề tài Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp

Phần mở đầu Năm 2005 khép lại với những yếu tố bất ngờ của thị trường bất động sản như: “đóng băng” của thị trường, cầu về hàng hóa bất động sản cho thuê tăng đột ngột, giá cả hàng hóa bất động sản thay đổi không thể lường được . có thể nói thị trường bất động sản Việt Nam đang trong quá trình xác lập một cơ chế hoạt động. Những nóng lạnh của thị trường hiện nay là một điều khó tránh khỏi. Sự phát triển của lĩnh vực đầy nhạy cảm này sẽ được nhìn nhận như thế nào trong thời gian tới, nguyên nhân của những bất cập của thị trường .đó là những vấn đề luôn được đặt ra cho mọi người tham gia thị trường ngay cả phía nhà nước và cả phía người dân. đề tài “ thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp” được đề cập nhằm giúp cho người nghiên cứu tìm hiểu về lý luận thị trường bất động sản cung cầu và các yếu tố hình thành nên thị trường, phản ứng của các yếu tố khi có sự thay đổi của thị trường. Đồng thời thông qua đề án để thấy được một số nguyên nhân từ đó đưa ra một số giải pháp cho thị trường trong thời gian tới. để thị trường có thể hoạt động thông suốt và hiệu quả đúng định hướng và mong muốn của xã hội. Thị trường bất động sản rất rộng lớn phong phú đa dạng về hình thức và loại hình vì vậy trong khuôn khổ của một đề án môn học xin được đề cập nhiều đến thị trường bất động sản Việt Nam và một số kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. đối tượng chủ yếu là thị trường mua bán nhà đất. Nội dung của đề án môn học được cấu tạp thành 3 chương Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản Chương II: Thực tiễn hoạt động của thị trường bất động sản Chương III: Giải pháp phát triển thị trường bất động sản . Phụ lục Chương I. Cơ sở lý luận của thị trường bất động sản . 1 I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò thị trường bất động sản 1 1.1 Khái niệm 1 1.2 Phân loại 2 1.3 Vai trò 5 1.4 Đặc điểm 7 II. Các yếu tố tác động lên thị trường bất động sản 10 III. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 13 Chương II. Thực tiễn hoạt động của thị trường bất động sản 18 2.1 Thực tiễn hoạt động của thị trường 18 2.2 Hạn chế và nguyên nhân tồn tại 28 2.2.1Hạn chế 28 2.2.2 Nguyên nhân 30 Chương III Giải pháp phát triển thị trường bất động sản 31 3.1 Định hướng phát triển thị trường 31 3.2 Giải pháp 32

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3233 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mÊy l©u mµ ®· nøt nÎ, Èm mèc…….. kh«ng nh÷ng thÕ c¸c dÞch vô nh­: an ninh, ®iÖn nø¬c,….kh«ng ho¹t ®éng mµ kh«ng biÕt kªu ai. Chñ ®Çu t­ kh«ng thÊy , c¬ quan qu¶n lÝ còng kh«ng cã.®iÒu nµy ®ßi hái nhµ n­íc ph¶i bæ sung c¸c chÝnh s¸ch hîp lÝ. Ngay trong néi t¹i cña thÞ tr­êng biÕn ®éng cña c¸c thÞ tr­êng cÊu thµnh thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n còng kh¸c nhau thËm chÝ lµ tr¸i ng­îc nhau ,gi¸ c¶,nhu cÇu còng thay ®æi tïy theo c¸c giai ®o¹n, läai h×nh bÊt ®éng s¶n….nh­: thÞ tr­êng c¨n hé, v¨n phßng cho thuª cao cÊp vÉn ph¸t triÓn víi qui m« vµ ph¹m vi ngµy cµng chñ yÕu do møc cÇu t­¬ng ®èi cao h¬n cung. Vµ ®­îc dù ®ãan lµ sÏ cßn t¨ng cao h¬n khi ViÖt Nam héi nhËp thÕ giíi thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t­ ®Æc biÖt lµ c¸c nguån vèn tõ n­íc ngßai cña ViÖt kiÒu, c¸c c¸c nh©n tæ chøc quèc tÕ.ng­îc l¹i víi t×nh h×nh kh¶ quan cña thÞ tr­êng nhµ v¨n phßng cho thuª thÞ tr­êng nhµ ë , c¨n hé gµn nh­ “®ãng b¨ng” mÆc dï cã nhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c nhau khuyÕn khÝch mua hµng vµ gi¸ c¶ ®· gi¶m ®i nh­ng kh«ng cã nhiÒu giao dÞch ®­îc thùc hiÖn. ®Çu n¨m 2006 mét sè nhËn ®Þnh cho r»ng thÞ tr­êng ®· b¾t ®Çu s«i ®éng trë l¹i ®ã cã thÓ lµ mét dÊu hiÖu kh¶ quan cho thÞ tr­êng khi mét vµi giao dÞch ®· “nãng” lªn, gi¸ nhµ cã t¨ng lªn nh­ng vÉn cã nhiÒu ng­êi s½n sµng mua b¸n. Tuy nhiªn, thÞ tr­êng cã qua khái sù khñng háang hay kh«ng cßn ph¶i tïy thuécvµo thêi gian dµi sau míi biÕt ®­îc. ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triªn b­íc ®Çu. Tuy míi ho¹t ®éng trong mét thêi gian kh«ng dµi nh­ng thÞ tr­êng ®· ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ nhiÒu lîi Ých to lín. §ã lµ sù hßan thiÖn dÇn chÝnh s¸ch qu¶n lÝ vµ nhËn thøc cña nhµ n­íc, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu h¬n, chÊt l­îng h¬n c¸c dÞch vô vµ bÊt ®éng s¶n cung cÊp trªn thÞ tr­êng. giê ®©y, ng­êi b¸n vµ ng­êi mua ®· cã mét n¬i gÆp gì, t×m hiÓu thuËn lîi cho giao dÞch. Gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc t¨ng c­êng c¬ cÊu h¹ tÇng kinh tÕ – kü thuËt – x· héi. Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng thÞ tr­êng trong n­íc, t¹o ra sù s«i ®éng trong c¸c lÜnh vùc liªn quan nh­ giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng, nguyªn vËt liÖu.. gãp phÇn tÝch cùc vµo kÝch cÇu nÒn kinh tÕ vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Thu hót l­îng vèn ®¸ng kÓ vµo viÖc ph¸t triÓn bÊt ®éng s¶n, kÓ c¶ vèn trong d©n, vèn cña c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ nø¬c ngßai. ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¹o dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh kinh doanh bÊt ®éng s¶n nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. Sè l­îng c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp tham gia vµo ph¸t triÓn vµ cung øng bÊt ®éng s¶n ngµy cµng nhiÒu vµ hiÖu qña häat ®éng cña chóng ®­îc n©ng cao h¬n. Th«ng qua sù v©n h¹nh cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, néi dung qu¶n lý nhµ n­íc tõng b­íc ®­îc hßan thiÖn ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña c¶ n­íc vµ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ. ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n trong thêi gian qua ®· gãp phÇn ph©n bè vµ sö dông c¸c lo¹i ®Êt. bÊt ®éng s¶n hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n. C¸c nhu cÇu vÒ ®Êt ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n víi chÊt l­îng cao h¬n trong thêi kú 1996 – 2000 nhµ n­íc giao 9,3 triÖu ha ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c hé gia ®×nh, n«ng d©n, n«ng tr­êng, trang tr¹i, trªn 260 ngh×n ha ®Êt chuyªn dïng (b»ng 17% qui m« ®©t) giao vµ cho thuª 25000 ha. Ho¹t ®éng thÞ tr­êng phong phó vµ ®a d¹ng ThÞ tr­êng nhµ ®Êt ph¸t triÓn s«i ®éng h¬n 75%tæng sè hé gia ®×nh ®­îc giao nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng hoÆc mua nhµ ë. Cßn l¹i theo h×nh thøc thuª. Tuy chÊt l­îng cßn thÊp nh­ng tû lÖ sè hé cã nhµ t¨ng lªn ®¸ng kÓ tõ b×nh qu©n 3-4m2 lªn 6-8m2. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ë .Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho ng­êi n­íc ngoµi vµ ViÖt kiÒu tham gia ®Çu t­, cung cÊp, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n . -ThÞ tr­êng kinh doanh mÆt b»ng x©y dùng kinh doanh diÖn tÝch v¨n phßng kh¸ch s¹n, nhµ hµng...khëi s¾c h¬n rÊt nhiÒu . Cuèi n¨m 2001 chØ riªng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc nµy lµ gÇn 7 tû USD. C«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng vµ c¸c dÞch vô cã liªn quan ®­îc c¶i tiÕn, thay ®æi vÒ c¶ hµnh chÝnh thñ tôc lÉn c¬ chÕ vµ c¸ch thøc ho¹t ®éng. VÒ mÆt qu¶n lý, mét mÆt nhµ n­íc ®· khÈn tr­¬ng ban hµnh vµ bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n nh­ ®Êt ®ai, nhµ ë...MÆt kh¸c nhµ nø¬c ®· cã nh÷ng chinh s¸ch ®iÒu chØnh khuyÕt ®iÓmcña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n th«ng qua viÖc t¹o dùng phong x©y dùng nhµ t×nh nghÜa, trî cÊp vÒ nhµ ë....Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc èn ®Þnh vµ b­íc ®Çu ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. mét sè h¹n chÕ vµ Nguyªn nh©n. 2.3.1. h¹n chÕ Tû lÖ giao dÞch phi chÝnh qui cao. ®©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt hiÖn nay trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n . cïng víi tÝnh chÊt manh nha cña thÞ tr­êng , sè l­îng giao dÞch phi chÝnh qui chiÕm tû lÖ kh¸ lín trong tæng c¸c giao dÞch, víi nhiÌu h×nh thøc ®a d¹ng chñ yÕu lµ ë c¸c ®« thÞ (thÞ tr­êng phi chÝnh qui chiÕm kho¶ng 70 – 80%giao dÞch) vÒ ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n kh¸c, thu hót sù tham gia cña nhiÒu tæ chøc c¸ nh©n trong x· héi, kÓ c¶ c¬ quan nhµ n­íc, ®ßan thÓ doanh nghiÖp nhµ n­íc. MÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu. Nhu cÇu cña d©n c­ vÒ nhµ ë vµ nhu cÇu cña khu vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n lµ rÊt lín, ch­a ®¸p øng ®ù¬c ®Çy ®ñ. Trong khi ®ã cung vÒ mÆt b»ng trong c¸c khu c«ng nhgiÖp khu chÕ xuÊt, mÆt b»ng cho doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ diÖn tÝch v¨n phßng, kh¸ch s¹n l¹i v­ît xa cÇu. Qua träng h¬n vµ ®¸ng chó ý h¬n lµ nh÷ng bÊt ®éng s¶n mµ cung v­ît xa cÇu th­êng ®­îc h×nh thµnh tõ nguån gèc ng©n s¸ch nhµ n­íc. ThÞ tr­êng “nãng , l¹nh” thÊt th­êng, gi¸ c¶ dÔ biÕn ®éng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , thÞ tr­êng ®· tr¶i qua c¬n sèt n¨m 1993, ®ãng b¨ng n¨m 1997 – 1999 råi l¹i sèt vµo n¨m 2000 vµ l¹i bÞ “®ãngb¨ng” rÊt Ýt c¸c giao dÞch tõ ®Çu 2004 ®Õn nay. Gi¸ c¶ dÔ biÕn ®éng cã lóc theo h­íng nh¶y vät trongkhi tæng giao dÞch trªn thùc tÕ kh«ng t¨ng ®ét biÕn. Cßn tån t¹i hai gi¸: gi¸ do nhµ n­íc qui ®Þnh vµ gÝa thÞ tr­êng. ®©y lµ yÕu tè g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n trong viÖc dù b¸o nhu cÇu vµ ®Çu t­ ®¸p øngnhu cÇu vÒ bÊt ®éng s¶n. ®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh. Qui tr×nh mua b¸n phøc t¹p , qua nhiÒu kh©u trung giankh«ng cÇn thiÕt, tèn nhiÒu thêi gian , chi phÝ giao dÞch cao. Mäi lo¹i h×nh giao dÞch ®Òu cã sù tham gia cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ n­íc, Ýt nhiÒu cßn mang tÝnh chÊt “xin – cho”. ®Ó hßan thµnh mét hîp ®ång giao dÞch d©n sù, c¸c bªn tham gia ph¶i qua nhiÒu b­íc víi nhiÒu thñ tôc r­êm rµ, ph¶i ®i l¹i nhiÒu. C¸c tån t¹i c¬ chÕ bao cÊp, cßn cã sù ph©n biÖt kh«ng cÇn thiÕt quèc doanh, ngoµi quèc doanh, gi÷a trong n­íc vµ ngoµi n­íc trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong qu¶n lÝ ®iÒu hµnh cña nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n .Tån t¹i nµy t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho tham nhòng, s¸ch nhiÔu cña nh÷ng phÇn tö tho¸i hãa, biÕn chÊt trong c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, nhµ ë g©y bÊt b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi kinh doanh vµ thu nhËp trong x· héi, lµm mÐo mã c¸c quan hÖ giao dÞch trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. Th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vµ khã tiÕp cËn. Tån t¹i nµy t¹o ra nhiÒu tiªu cùc trong viÖc mua b¸n bÊt ®éng s¶n , gãp phÇn lµm gia t¨ng t×nh tr¹ng ®Çu c¬ bÊt ®éng s¶n. g©y ra nh÷ngkhiÕu kiÖn tranh chÊpnhµ ®Êt (hiÖn t¹i 60 –70 %tæng khiÕu kiÖn trong x· héi lµ khiÕu kiÖn vÒ nhµ ®Êt) ThiÕu sù ®ång bé gi÷a thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ . ng­êi kinh doanh bÊt ®éng s¶n cÇn vèn ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ (vèn vay th­êng chiÕm tû träng 60 – 80% vèn ®Çu t­ cho dù ¸n). ng­êi mua nhµ cÇn vèn vay dµi h¹n ®Ó mua nhµ tr¶ gãp.......viÖc vay th­êng kÐo theo viÖc thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n . c¸c tæ chøc bÊt ®éng s¶n lín cßn huy ®éng vèn th«ng qua thÞ tr­êng chøng khãan. chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña nhµ n­íc ch­a ®ñ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n . gi¸ ®Êt ®ai qui ®Þnhcña nhµ n­íc ®· qu¸ l¹c hËu so víi thùc tÕ thÞ tr­êng , nªn kh«ng cã t¸c dông ®iÒutiÕt thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam nhÊt lµ c¸c thµnh phè lín ®ang rÊt cao so víi thÕ giíi mÆc dï thu nhËp thuéc vµo thu nhËp thÊp nh­ng gi¸ vÉn ngÊt ng­ëng vµ v× vËy nhµ ®Êt lµ mét nhu cÇu cã thùc nh­ng kh«ng ®Õn tay ®­îc ®¹i ®a sè ng­êi cã thu nhËp thÊp cña x· héi. 2.3.2. mét sè nguyªn nh©n. . ChÝnh s¸ch, ph¸p luËt chÝnh phñ ch­a ®Çy ®ñ. C¸c v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt ®­a ra nh­ng kh«ng mang tÝnh thùc tÕ cßn chång chÐo , h¹n chÕ m©u thuÉn nhau. Nh­ luËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n dï ®· ®ùoc th«ng qua nh­ng ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn thùc thi, chËm söa ®æi luËt, khung ph¸p lý thiÕu ®ång bé, chång chÐo hay thay ®æi . do ®ã c¸c v¨n b¶n ph¸p lý th­êng ch¹y theo mét c¸ch thô ®éng. HiÖn nay sè l­îng v¨n b¶n qui ph¹m chÝnh qui do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh cã liªn quan ®Õn tõng mÆt cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n rÊt nhiÒu nh­ng vÉn ch­a ®ñ, thõa mµ l¹i thiÕu lµm cho ng­êi tham gia thÞ tr­êng gÆp nhiÒu trë ng¹i, khã kh¨n, rÊt khã thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo ®óng qui®Þnh cña ph¸p luËt ….nh÷ng qui ®Þnh vÒ gi¸, phÝ, lÖ phÝ ch­a hîp lý, nguyªn t¾c thÞ tr­êng trong h×nh thµnh gi¸ c¶ ch­a ®­îc tu©n thñ. ChÝnh s¸ch thu hót cña chÝnh phñ ch­a thËt sù hÊp dÉn ng­êi ®Çu t­, nhiÒu lóc ch­a ®ñ m¹nh ®Ó chñ ®Çu t­ v­ît qua ®­îc thñ tôc hµnh chÝnh l«i th«i, c¸ch r¸ch. V× thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n nhÊt lµ thÞ tr­êng quyÒn sö dông ®Êt cßn qu¸ míi mÎ lÝ luËn vµ nhËn thøc cßn ch­a hßan thiÖn. §i cïng víi nã lµ mét thêi gian dµi nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn qu¸ bu«ng láng kh«ng cã sù qu¶n lÝ g©y nªn hiÖn t­îng l«n xén , chÝnh v× vËy mµ thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn ch­a thÓ hßan thµnh t¹o ra mét c¶n lùc cho ng­êi tham gia thÞ tr­êng. quan ®iÓm vµ nhËn thøc tuy ®· cã nh÷ng ®æi míi nh­ng cßn chËm so víi yªu cÇu ®æi míi. Trong khi hiÕn ph¸p ®· x¸c ®Þnh ®­îc h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n trong nªn kinh tÕ lµ së h÷u tßan d©n , së h÷u tËp thÓ, së h÷u t­ nh©n, th× quan niÖm së h÷u ®Êt ®ai ®· kh«ng b¾t nhÞp ®­îc v¬Ý sù söa ®æi, bæ sung quan träng ®ã cña hiÕn ph¸p, m·i ®Õn 3/2003, quyÒn sö dông ®Êt míi ®­îc c«ng nhËn lµ hµng hãa ®Æc biÖt trong nghÞ quyÕt cña ®¶ng. Thùc tÕ cung vµ cÇu trªn thÞ tr­êng c¸ch biÖt nhau qu¸ lín, ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc lµ rÊt khã kh¨n. CÇu thÞ tr­êng th× qu¸ lín cßn cung th× qu¸ nhá, cung vµ cÇu chªnh lÖch dÉn tíi møc gi¸ cao “ngÊt ng­ëng” vµ ng­êi muèn mua th× nhiÒu nh­ng ng­êi cã kh¶ n¨ng thùc sù lµ rÊt Ýt .cã thÓ thÊy r»ng cung vÒ ®Êt cßn h¹n chÕ cho qui ho¹ch më réng ®« thÞ cña nhiÒu tØnh thµnh phè ®· ®­îc phª duyÖt nh­ng muèn cã ®Êt hµng hãa còng cÇn cã thêi gian. ChÝnh sù khan hiÕm cña hµng hãa bÊt ®éng s¶n dÉn ®Õn cÇn t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn ®· phÇn nµo ®©û gi¸ bÊt ®éng s¶n lªn cao. ViÖc cho phÐp t­ nh©n chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai mÆc dï lµm cho cung ®Êt t¨ng lªn nh­ng ®ång thêi còng lµm gia t¨ng hiÖn t­îng mua b¸n ®Êt tr¸i luËt t¨ng theo. Do yÕu tè t©m lý cña ng­êi d©n hä cho r»ng gÝa ®Êt lu«n t¨ng vµ sÏ t¨ng m·i nªn rÊt nhiÒu ng­êi ®æ x« vµo mua ®Êt hay bÊt ®éng s¶n , ®iÒu nµy lµm cho cÇu ¶o t¨ng vät, cung lu«n nhá h¬n cÇu vµ gi¸ ®Êt th× rÊt cao. RÊt nhiÒu th«ng tin cña qui ho¹ch bÞ rß rØ tr­íc khi khi ho¹ch ®­îc c«ng bè nªn ®Êt cña c¸c vïng ®ã ®· ®­îc mua ®i b¸n l¹i nhiÒu lÇn, hiÖn t­îng nµy lµ rÊt phæ biÕn ë n­íc ta hiÖn nay. Do sù t¨ng gi¸ cña vËt liÖu x©y dùng, yÕu tè ®Çu vµo.Trong qóa tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n, nhiÒu chi phÝ “b¾t buéc” vµ ph¸t sinh ®· lµm t¨ng gi¸ bÊt ®éng s¶n. Trong bèi c¶nh mÆt b»ng gi¸ míi cßn cao , c¸c nhµ ®Çu t­ ph¶i tiÕn hµnh ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. Bªn c¹nh ®ã, t¹i sè dù ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ng­êi tróng thÇu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nÕu chËm hoÆc ch­a giao ®Êt do ph¶i chôi l·i suÊt ng©n hµng ®èi víi nh÷ng chi phÝ dù thÇu. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng khu d©n c­, trªn thùc tÕ c¸c chñ ®Çu t­ ph¶i tù lo kinh phÝ ®Òn bï, gi¶i táa ®­îc 80% dÞªn tÝch mÆt b»ng th× míi cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt. ®ång thêi gi¸ c¶ ®Çu vµo cho ®Çu t­, x©y dùng nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh bÊt ®éng s¶n kh¸c cã xu thÕ t¨ng m¹nh, nhÊt lµ kÓ tõ n¨m 2004 còng lµ nh©n tè lµm t¨ng gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh bÊt ®éng s¶n. ViÖc gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu x©y dùng nh­: s¾t thÐp, xi m¨ng….tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng x©y dùng, gi¸ vËn chuyÓn( gi¸ x¨ng, gi¸ dÇu…..) vµ nhiÒu häat ®éng cã liªn quan kh¸c ®Òu t¨ng rÊt m¹nh khiÕn c¸c nhµ ®Çu t­ gÆp khã kh¨n trong c¾t gi¶m chi phÝ x©y dùng ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh bÊt ®éng s¶n. Cô thÓ c¸c mÆt hµng t¨ng gi¸ nh­ sau: TÝnh tãan dùa trªn sè liÖu cña bé th­¬ng m¹i cho thÊy, trong giai ®o¹n 2003 – 2005, gi¸ x¨ng nhËp khÈu t¨ng 47%, gi¸ dÇu ®iezen nhËp khÈu t¨ng 123%, gi¸ ph«i thÐp nhËp khÈu t¨ng 35%, gi¸ clanker nhËp khÈu t¨ng 38%. Ngoµi ra møc tr¶ c«ng cho mçi m2 x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë trªn thùc tÕ ­íc tÝnh t¨ng kho¶ng 40 – 50% trong kho¶ng 3 – 4 n¨m trë l¹i ®©y. ChØ cÇn mét sè thay ®æi nhá trong gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®· cã thÓ lµm cho gi¸ thµnh cña bÊt ®éng s¶n t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Ch­¬ng III. mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam. 3.1,®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Trong nç lùc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n lµnh m¹nh. Quèc héi vµ chÝnh phñ quan t©m thiÕt thùc ®Õn viÖc ph¸t triÓn khai th«ng thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, hßan thiÖn vµ h×nh thµnh ®ång bé c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng x¸c ®Þnh ngµnh kinh tÕ bÊt ®éng s¶n lu«n lµ h­íng ­u tiªn ph¸t triÓn, lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña c¶ nø¬c ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Víi vai trß cña m×nh nhµ n­íc - chñ thÓ qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ x· héi thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lÝ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n th«ng qua ph¸p luËt vµ b»ng nh÷ng c«ng cô vÜ m« nh­: c«ng cô hµnh chÝnh( qui ho¹ch ®« thÞ, kÕ ho¹ch cung cÊp ®Êt ®ai..), c«ng cô tµi chÝnh ( tµi chÝnh tiÒn tÖ: thuÕ,phÝ…), c«ng cô ph¸p luËt. Tr­íc mét thÞ tr­êng nh­ vËy, ba c«ng cô ®ã liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng vµ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng “ côc bé b¶n vÞ”. Môc tiªu chung nhÊt cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n lµ nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc ®Êt ®ai, c«ng tr×nh bÊt ®éng s¶n ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t triÓn vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi d©n. c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch ph¶i h­íng tíi thóc ®Èy thÞ tr­êng ph¸t triÓn lµnh m¹nh, theo nghÜa ®¶m b¶o møc gi¸ giao dÞch trªn thÞ tr­êng kh«ng qu¸ cao nh»m tr¸nh g©y hiÖn t­îng “ bong bãng bÊt ®éng s¶n” gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, song kh«ng ®Ó thÞ tr­êng bÞ “®«ng cøng” (®Ó h¹n chÕ rñi ro cho hÖ thèng c¸c nhµ ®Çu t­, nhÊt lµ ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i). Ngoµi ra thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ph¶i tù qu¶n th«ng qua c¸c héi nghÒ nghiÖp nh­: hiÖp héi kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n,qu¶n trÞ bÊt ®éng s¶n….mçi tæ chøc ®Òu cã qui t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp riªng. Sù qu¶n lÝ cña nhµ nø¬c vµ cña tù qñan cña thÞ tr­êng nh»m h­íng tíi “h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n bao gåm c¶ thÞ tr­êng quyÒn sö dông ®Êt. Theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa’’ ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶, th«ng suèt lµnh m¹nh,…h×nh thµnh nªn gi¸ thÞ tr­êng tr¸nh c¬ chÕ hai gi¸ nh­ hiÖn nay. §ång thêi x©y dùng khung gi¸ nhµ ®Êt cña nhµ n­íc sao cho phï hîp víi gi¸ thùc tÕ cña thÞ tr­êng phôc vô viÖc qñan lÝ tèt h¬n cho nhµ n­íc. DÇn dÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n bÒn v÷ng, h¹n chÕ biÕn cè vµ rñi ro, kh¬i th«ng thÞ tr­êng thu hót mäi ®èi t­îng tham gia kÓ c¶ c¸c ®èi t­îng cã yÕu tè n­íc ngoµi. 3.2 .gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam. 3.2.1 Nhãm c¸c gi¶i ph¸p chung. 3.2.1.1. Hßan thiÖn m«i tr­êng ph¸p lÝ §Ó t¹o hµnh lang ph¸p lÝ thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ nø¬c ®èi víi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ häat ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®­îc hßan thiÖn nh­ sau: Më réng ®èi t­îng ®­îc tham gia giao dÞch trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. HÖ thèng ph¸p luËt vÒ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ph¶i ®­îc hßan thiÖn theo h­íng kh«ng h¹n chÕ ®èi t­îng ®­îc quyÒn mua nhµ, chuyÓn nh­îng thuÕ, thÕ chÊp, gãp vèn liªn doanh b»ng bÊt ®éng s¶n. Më réng ®èi t­îng tham gia giao dÞch mua b¸n bÊt ®éng s¶n, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt. Theo ph¸p luËt hiÖn hµnh chØ cã hä gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®­îc nhµ nø¬c giao ®Êt vµ tæ chøc kinh tÕ trong n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc ®· nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p tõ ng­êikh¸c míi cã quyÒn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt. Ngoµi ra, ph¸p luËt cßn qui ®Þnh tæ chøc kinh tÕ trong n­íc cã quyÒn chuyÓn nh­îng tµi s¶n tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª vµ ng­êi nhËn tµi s¶n ®­îc nhµ n­íc tiÕp tôc cho thuª ®Êt. víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ vËy, hiÖn nay, cßn mét sè ®èi t­îng kh«ng ®ù¬c quyÒn tham gia vµo c¸c giao dÞch mua b¸n, chuyÓn nh­îng bÊt ®éng s¶n vµ quyÒn sö dông ®Êt nh­ sau: C¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ – x· h«i, sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng trô së ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi. Tæ chøc c¸c nh©n n­íc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp ch­a ®ù¬c ph¸p luËt cho phÐp nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt. khi doanh nghiÖp mua nhµ, c«ng tr×nh th× ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt g¾n liÒnvíi c«ng tr×nh ®ã , phï hîp víi h×nh thøc mµ nhµ n­íc ®· ¸p dông víi chñ b¸n nhµ , c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp. §Ó më réng ®èi t­îng tham gia giao dÞch thÞ tr­êngbÊt ®éng s¶n, ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ®Êt ®ai ph¶i söa ®æi bæ sung, më réng ®èi t­îng ®ù¬c quyÒn mua b¸n bÊt ®éng s¶n, chuyÓn nh­îng vµ nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Trong thêi gian tíi, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp, nÕu cã nhu cÇu ®Òu ®­îc phÐp mua b¸n nhµ, c«ng tr×nh vµ chuyÓn nh­îng, nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt. TiÕp ®ã tõng b­íc më réng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c vµ ®i ®Õn kh«ng h¹n chÕ ®èi t­îng ®ù¬c quyÒn mua b¸n bÊt ®éng s¶n, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt. Riªng ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nø¬c ngoµi nªn h¹n chÕ thêi gian sö dông ®Êt vµ khèng chÕ ph¹m vi ë mét sè ®Þa ph­¬ng, khu vùc, cô thÓ ®Ó ®¶m bao an ninh, quèc phßng, qu¶n lÝ x· héi… Më réng ®èi t­îng tham gia giao dÞch cho thuª, thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n vµ quyÒn sö dông ®Êt. HiÖn nay, theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, hÇu nh­ tßan bé bÊt ®éng s¶n t¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang nh©n d©n, tæ chøc chÝnh trÞ ®Ò lµ tµi s¶n cña nhµ n­íc. §ång thêi, c¸c c¬ quan nhµ n­íc nµy chØ ®ù¬c giao sö dông tµi s¶n nhµ n­íc, kh«ng ®­îc phÐp thuª m­ín, kh«ng ®­îc phÐp thÕ chÊp t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó vay vèn, nÕu ch­a ®­îc phÐp cña c¬ qua nhµ n­íc cã thÈm quyÒn v× vËy, ®èi t­îng cßn l¹i ®­îc cho thuª bÊt ®éng s¶n lµ tæ chøc kinh tÕ vµ hé gia ®×nh c¸ nh©n. Tuy nhiªn, phÇn ®Êt ®ai nhµ n­íc cho tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n, hé gia ®×nh thuª theo ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn hµng n¨m, ng­êi sö dông ®Êt kh«ng ®­îc quyÒn thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, nh­ng l¹i ®­îc quyÒn cho thuª nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt thuª. Nhu cÇu thuª vµ cho thuª l¹i, nhu cÇu thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n trong thùc tÕ cuéc sèng lµ rÊt lín. V× vËy n¶y sinh viÖc c¸c tæ chøc kinh tÕ cho thuª mÆt b»ng nhµ x­ëng, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cho thuª bÊt ®éng s¶n ®Ó t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn…. n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc. C¸c tæ chøc kinh tÕ tù thÕ chÊp tµi s¶n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông, gi¸ trÞ bÊt ®éng s¶n thÕ chÊp do hai bªn cïng tù x¸c ®Þnh dÉn ®Õn viÖc lîi dông, x©m ph¹m, x©m chiÕm tµi s¶n c«ng. ChÝnh v× vËy, ph¸p luËt vÒ bÊt ®éng s¶n cÇn ®­îc bæ sung, söa ®æi theo h­íng më réng ph¹m vi ®èi t­îng tham gia thÕ chÊp, cho thuª l¹i ®Êt. Trong thêi gian tíi, cÇn cho phÐp c¸c tæ chøc kinh tÕ ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt kh«ng ph©n biÖt ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt hay kh«ng tr¶ tiÒn thuª ®Êt, ®Òu ®­îc phÐp thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, ®­îc phÐp cho thuª l¹i ®Êt. §ång thêi, cho phÐp ®¬n vÞ ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ, nÕu cã d«i d­ bÊt ®éng s¶n còng ®Òu ®­îc quyÒn thÕ chÊp, cho thuª bÊt ®éng s¶n ®Ó thu l¹i vèn, nhµ n­íc xö lÝ ph©n phèi hîp lÝ phÇn thu nhËp thu ®ù¬c tõ cho thuª bÊt ®éng s¶n cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®Ó b¶o ®¶m lîi Ých cña c¸c ®¬n vÞ nhµ n­íc. Qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n chØ ®ù¬c phÐp thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n vay vèn t¹i tæ chøc tÝn dông trong nø¬c, do ®ã h¹n chÕ viÖc huy ®éng vèn nø¬c ngßai. V× vËy, luËt ph¸p cÇn ®­îc ®iÒu chØnh theo h­íng cho phÐp tæ chøc hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong nø¬c cã quyÒn thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông nø¬c ngoµi ®Ó ph¸t triÓn häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªncÇn qui ®Þnh thêi h¹n sö dông ®Êt trong tr­êng hîp ng­êi thÕ chÊp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh tãan nî vµ quyÒn sö dông ®Êt thuéc vÒ tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi vµ qui ®Þnh râ quyÒn lùc thu håi ®Êt ®èi víi tr­êng hîp nµy. §ång thêi, qui ®Þnh râ tæ chøc c¸ nh©n nø¬c ngßai ®ù¬c mua bÊt ®éng s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ph¶i lµ chñ ®Çu t­ cã dù ¸n ®Çu t­ trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Gi¶m bít c¸c h¹n chÕ vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc tham gia giao dÞch bÊt ®éng s¶n. Theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ng­êi sö dông ®Êt khi ®ùoc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi . cho thuª thõa kÕ……ph¶i cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Tuy nhiªn tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000, cßn cã 95% ®Êt ch­a cã ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. V× vËy, kh«ng thÓ tham gia vµo thÞ tr­êng chÝnh thøc. Trong khi ®ã mÆc dï ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p nh­ng tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn cßn rÊt chËm, trung b×nh chØ cÊp ®­îc 1%. Bªn c¹nh ®ã luËt ph¸p cßn qui ®Þnh ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ chuyÓn nh­îng, cho thuª, thÕ chÊp…nh­ng qui ®Þnh ®ã lµ rÊt h¹n hÑp, ch­a phï hîp víi b¶n chÊt c¸c quan hÖ cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, ch­a phï hîp víi thùc tiÔn cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi n­íc ta lµm thu hÑp ®èi t­îng tham gia giao dÞch trªn thÞ tr­ßng. ChÝnh v× vËy luËt ph¸p nªn ®ùoc söa ®æi theo h­íng sau Cho phÐp tæ chøc c¸ nh©n, ®­îc quyÒn chuyÓn dæi chuyÓn nh­îng cho thuª, thÕ chÊp,…. B»ng quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng cÇn cã giÊy tê chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt nÕu cã giÊy tê chøng minh cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®ù¬c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. hoÆc kh«ng cã gi¸y tê chøng minh quyÒn sö dông ®Êt nh­ng ®­îc UBND x·, ph­êng x¸c nhËn lµ ®Êt ®ang ®­îc sö dông kh«ng cã tranh chÊp . sau khi giao dÞch ®ù¬c thùc hiÖn , c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒm sÏ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒ së h÷u cho ng­êi nhËn chuyÓn nh­îng, ng­êi cho thuª ®Êt, ng­êi dïng bÊt ®éng s¶n lµm tµi s¶n gãp vèn liªn doanh, ng­êi cho thuª. Bá c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i ®Êt khi chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª….. b»ng gÝa trÞ quyÒn sö dông ®Êt. T¨ng c­êng giao dÞch cã ®¨ng kÝ víi c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc. Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh , hé gia ®×nh c¸c nh©n cã ®Êt chuyÓn nh­îng ph¶i göi hå s¬ ®Õn UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn, ®Ó kiÓm tra x¸c nhËn vµo b¶n hîp ®ång chuyÓn nh­îng vµ göi ®Õn phßng ®Þa chÝnh quËn, huyÖn, thÞ x· xem xÐt, x¸c nhËn ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng. Sau ®ã phßng ®Þa chÝnh th«ng b¸o cho bªn chuyÓn nh­îng vµ bªn nhËn chuyÓn nh­îng ®Ó nép thuÕ vµ lÖ phÝ tr­íc b¹. Sau khi c¸c bªn ®· lµm xong nghÜa vô tµi chÝnh ph¶i göi hå s¬ ®Õn phßng ®Þa chÝnh ®Ó vµo sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai. Qui tr×nh nµy lµ qu¸ dµi vµ nhiÒu phiÒn phøc. Do®ã, cÇn bá qui ®Þnh viÖc chuyÓn nh­îng quyÒn s­ dông ®Êt, bÊt ®éng s¶n ph¶i ®ù¬c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp, thay vµo ®ã lµ ph¸p luËt cÇn cã qui ®Þnh b¾t buéc ng­êi chuyÓn nh­îng vµ nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, bÊt ®éng s¶n ph¶i ®¨ng kÝ chuyÓn nh­îng. Theo ®ã, hai bªn tham gia giao dÞch tù ký kÕt hîp ®ång d©n sù vµ ®Õn ®¨ng kÝ giao dÞch t¹i mét c¬ quan do nhµ n­íc qui ®Þnh. C¬ quan nµy cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng kÝ giao dÞch bÊt ®éng s¶n, qua ®ã h¹n chÕ bít thñ tôc phiÒn hµ, thóc ®Èy thÞ tr­êng chÝnh thøc ph¸t triÓn. 3.2.3. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. 3.2.3.1 H×nh thµnh c¬ quan qu¶n lÝ ®¨ng kÝ giao dÞch thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. §Ó n©ng cao hiÖu lùc cña c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, trø¬c hÕt, cÇn tæ chøc l¹i hÖ thèng c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ bÊt ®éng s¶n. CÇn lùa chän mét trong c¸c c¬ quan : ®Þa chÝnh, x©y dùng, tßa ¸n kinh tÕ hoÆc thµnh lËp mét tæ chøc chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn viÖc ®¨ng kÝ giao dÞch bÊt ®éng s¶n. Tæ chøc chuyªn tr¸ch nµy ®­îc giao ®Çy ®ñ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®Ó qu¶n lÝ viÖc ®¨ng kÝ giao dÞch thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n thay thÕ cho thñ tôc hµnh chÝnh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Bø¬c ®Çu, c¬ quan nµy ®­îc thµnh lËp t¹i c¸c thµnh phè , thÞ x·, thÞ trÊn. HÖ thèng c¬ quan nµy cÇn cã ®ñ c¸n bé, ph­¬ng tiÖn, kinh phÝ cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai c¸c c«ng viÖc ®¨ng kÝ tµi s¶n, cËp nhËp sù thay ®æi cña bÊt ®éng s¶n( vÒ hiÖn vËt, gi¸ trÞ, chñ së h÷u), cung cÊp th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n cho c¸c ®èi t­îng cÇn mua ,b¸n, tranh chÊp, khiÕu kiÖn, xö lÝ vÒ bÊt ®éng s¶n. 3.2.3.2 §æi míi c«ng t¸c quy ho¹ch Bªn c¹nh ®ã, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n qui ho¹ch cÇn ph¶i ®­îc h×nh thµnh nh­ mét c«ng cô ®Ó nhµ n­íc qu¶n lÝ ®Êt ®ai vµ x©y dùng. Theo ®ã, qui tr×nh lËp , th«ng qua c¸c lo¹i v¨n b¶n qui ho¹ch cÇn ®­îc söa ®æi, bæ sung, ®ång thêi x¸c lËp mét c¬ quan ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh thèng nhÊt trong hÖ thèng v¨n b¶n qui ho¹ch còng cÇn ph¶i ®­îc ®æi míi theo h­íng võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ngµy cµng t¨ng ë c¸c ®« thÞ võa t¹o ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng c­êng qu¶n lÝ ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®« thÞ. §ång thêi tÝnh ph¸p lÝ cña v¨n b¶n qui ho¹ch cÇn ®­îc n©ng cao, nhÊt lµ c¸c v¨n b¶n kh«ng do thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt. CÇn ban hµnh c¬ chÕ ®Ó ng­êi d©n vµ tæ chøc cã lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖm trong vïng qui hoÆc ®ù¬c tham gia thiÕt thùc vµo viÖc x©y dùng, thÈm ®Þnh, ®iÒu chØnh qui ho¹ch. C¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ qui ho¹ch cÇn cã h×nh thøc phæ biÕn phï hîp cho mäi ®èi t­îng mäi ng­êi biÕt vµ tu©n thñ. ViÖc qu¶n lÝ vµ thanh tra tu©n thñ qui ho¹ch cÇn ®­îc t¨ng c­êng vµ cñng cè, ®ång thêi cã biÖn ph¸p c­¬ng quyÕt trong c­ìng chÕ. 3.3 T¨ng c­êng qu¶n lý ®Êt, bÊt ®éng s¶n. QuÜ ®Êt, nhµ x­ëng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc, trô së lµm viÖc vµ quÜ ®Êt cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ lùc l­îng vò trang nÕu sö dông kÐm hiÖu qu¶ cÇn ph¶i ®­îc xö lÝ. §èi víi nh÷ng diÖn tÝch ®Êt ®ai lµm trô së lµm viÖc ®ang ®ù¬c sö dông ®óng môc ®Ých t¹i c¸c tæ chøc nhµ n­íc th× tiÕn hµnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt( trong ®ã cã quyÒn së h÷u c¸c tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt) cho c¸c tæ chøc nµy. §èi víi nh÷ng diÖn tÝch ®Ó hoang hãa ®· v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp vÒ thêi gian th× nhµ n­íc thu håi l¹i, viÖc thu håi nµy kh«ng cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña tæ chøc cã ®Êt vµ c¬ quan cÊp trªn cña tæ chøc nµy. Cßn víi nh÷ng diÖn tÝch ®Êt vµ nhµ ®· vµ ®ang bÞ tæ chøc qu¶n lÝ ®em b¸n hoÆc cho thuª, chuyÓn nh­îng….sai qui ®Þnh th× ph¶i xö lÝ sai ph¹m vµ cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt hËu qu¶. 3.4 §Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n chÝnh thøc ph¸t triÓn. Nhµ nø¬c cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ cho c¸ ®èi t­îng sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ. §Ó thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é trªn, cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: ChÊp nhËn nh÷ng sai sãt vµ hiÖu qu¶ do bu«ng láng qu¶n lÝ trong nh÷ng n¨m qua vÒ nhµ, ®Êt. Kh¾c phôc tÝnh ®a môc tiªu cña c«ng t¸c nµy, kh«ng g¾n viÖc thu thuÕ, thu tiÒn sö dông ®Êt vµo viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ. Thùc hiÖn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn thay v× cÊp hai lo¹i nh­ hiÖn nay ®èi víi ®Êt g¾n liÒn víi nhµ . Qui ®Þnh linh ho¹t c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c cÊp ®é kh¸c nhau tïy theo thùc tr¹ng hå s¬( kh«ng cã giÊy tê gèc, ®ù¬c nhµ nø¬c giao ®Êt hoÆc cho thuª..) vµ cÊp cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ®ang cã nhµ, ®Êt kh«ng tranh chÊp. NÕu bé m¸y c«ng qu¸ t¶i trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn nµy th× mét sè c«ng viÖc cã thÓ giao cho c¸c tæ chøc tù thùc hiÖn nh­: ®o ®¹c, lËp b¶n ®å… 3.5. Hßan thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®Êt. C¬ chÕ qu¶n lÝ gi¸ cña nhµ nø¬c cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, tuy nhiªn, trong thêi gian qua, c¬ chÕ nµy cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. ViÖc tån t¹i hÖ thèng hai gÝa hiÖn nay ®èi víi ®Êt, nhµ ( gi¸ nhµ n­íc, gi¸ thÞ tr­êng) víi sù kh¸c biÖt trªn thùc tÕ tõ 2 – 4 lÇn lµm n¶y sinh nhiÒu tiªu cùc, do sù vËn sông tïy ý cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ duy tr× c¬ chÕ “ xin – cho” trong c¸c giao dÞch bÊt ®éng s¶n lµm k×m h·m viÖc mua b¸n vµ thanh lÝ nh÷ng tµi s¶n thuéc së h÷u nhµ n­íc, t¹o ra nh÷ng nhu cÇu vÒ nhµ ®Êt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¬ quan c«ng quyÒn, doanh nghiÖp nhµ n­íc tïy tiÖn chuyÓn diÖn tÝch ®Êt, trô së ch­a sö dông cña m×nh thµnh nhµ ë, ®Êt ë, hoÆc cho thuª tr¸i phÐp nh»m kiÕm lîi riªng. §Ó ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ gi¸ theo h­íng khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lÝ cña nhµ n­íc vÒ bÊt ®éng s¶n, c¬ chÕ qu¶n lÝ gi¸ cÇn ph¶i ®æi míi nh­ sau: Khung gi¸ bÊt ®éng s¶n do nhµ n­íc ban hµnh chØ ¸p dông trong ph¹m vi giao dÞch gi÷a nhµn­íc víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong viÖc giao b¸n, khãan vµ cho thuª bÊt ®éng s¶n, båi th­êng hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng. B·i bá qui ®Þnh b¾t buéc c¸c bªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ph¶i tu©n thñ khung gÝa qui ®Þnh cña nhµ n­íc. H×nh thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng c¸c trung t©m ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. c¸c trung t©m thÈm ®Þnh gi¸ (kh«ng ph©n biÖt c«ng, t­) d­íi d¹ng c«ng ty t­ vÊn vª ®Þnh gÝa ®Êt vµ c¸c c«ng tr×nh g¾n liÒn víi ®Êt, ho¹t ®éng theo qui chÕ chungvµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu sö dông gi¸ kh¸c nhau theo nguyªn t¾c h­ëng phÝ dÞch vô. ®ång thêi cÇn cã hÖ thèng chÝnh chØ cho c¸c chuyªn gia ®Þnh gi¸ theo c¸c ph­¬ng ph¸p th«ng dông trªn thÕ giíi. §èi víi c¸c l« ®Êt cã vÞ trÝ thuËn tiÖn cã nhiÒu lîi thÕ, cho phÐp chÝnh quyÒn ®i¹ ph­¬ng thùc hiÖn ®Êu gÝa, ®Êu thÇu c«ng khai quyÒn sö dông ®Êt vµ t¨ng thu ng©n s¸ch. 3.6, Hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n. ViÖc h×nh thµnh mét hÖ thèng th«ng tin thÞ th­êng xuyªn vÒ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cho phÐp thÞ tr­êng ho¹t ®éng th«ng tho¸ng, gi¶m chi phÝ giao dÞch, t¨ng hiÖu qña ho¹t ®éng th«ng tho¸ng, gi¶m chi phÝ giao dÞch, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng vµ cã thÓ gi¶m nguy c¬ nÒn kinh tÕ bong bãng do ®Çu c¬ qu¸ møc vµo bÊt ®éng s¶n, cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa, c«ng khai hãa, minh b¹ch th«ng tin, theo ®ã ®­a th«ng tin vÒ ph¸p luËt, c¬ chÕ chÝnh s¸ch qui ho¹ch, kÕ ho¹ch, cã liªn quan ®Õn qu¶n lÝ vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vµo m¹ng ®iÖn tö cña chÝnh phñ, bé x©y dùng, bé tµi chÝnh, tæng côc ®Þa chÝnh, UBND (thµnh phè, thÞ x·, quËn), khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®­a c¸c th«ng tin giao dÞch vÒ bÊt ®éng s¶n lªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ c¸c trang web cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã, tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n ®Òu cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn hÖ thèng th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n. §iÒu nµy sÏ gãp phÇn h¹n chÕ sù biÕn ®éng cña gÝa c¶ bÊt ®éng s¶n do t¸c ®éng cña t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin . Xãa bá c¸c c¶n trë trong viÖc hµnh nghÒ cña c¸c chuyªn gia, khuyÕn khÝch viÖc h×nh thµnh c¸c hÞªp héi nghÒ nghiÖp, tiÕn tíi chuyÓn mét sè chøc n¨ng c«ng sang cho c¸ tæ chøc cung cÊp th«ng tin vµ t­ vÊn c©n thiÕt vÒ ph¸p luËt, qui ho¹ch , kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch…§èi víi bÊt ®éng s¶n th«ng qua c¸c tæ chøc c«ng, t­. Nhµ n­íc cÇn ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lÝ cho ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m ®Þa èc, siªu thÞ ®Þa èc, c¸c trung t©m m«i giíi….TiÕp tôc h×nh thµnh vµ më réng ho¹t ®éng cã hiÖu qña. Sù ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cña hÖ thèng th«ng tin trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. Ngoµi ra cÇn cã c¸c chøng nhËn c¸c giÊy phÐp hµnh nghÒ cho ng­êi cung cÊp dÞch vô trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. §Ó ng­êi thùc hiÖn dÞch vô ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶n th× nhµ n­íc ph¶i cã ngay c¸c chÕ tµi cho ®èi t­îng nµy ho¹t ®éng kh«ng thÓ ®Ó ®èi t­îng nµy häat ®éng ngoµi khu«n phÐp. MÆt kh¸c tr×nh ®é vµ kÜ n¨ng cña ng­êi cung cÊp dÞch vô trªn thÞ tr­êng kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ giÊy chøng nhËn hµnh nghÒ hay giÊy phÐp hµnh nghÒ mµ cßnlµ thùc lùc cña ng­êi lµm dÞch vô. §iÒu nµy ®ßi hái ng­êi lµm dÞch vô ph¶i lµ ng­êi ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n, cã häc vÊn ë c¸c tr­êng líp, c¸c khãa häc. V× vËy nhµ n­íc ph¶i khuyÕn khÝch , më réng n©ng cao tay nghÒ cho ®èi t­îng cung cÊp dÞch vô th«ng qua viÖc ®µo t¹o c¸c khãa häc, cïng bé tµi chÝnh, bé ngµnh cã liªn quan cÊp chøng chØ cho ng­êi tham gia khãa häc. ®ång thêi x©y dùng nguån lùc l©u dµi chØnh thÓ trong c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng. 3.7, Ph¸t triÓn hÖ thèng doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n. HÖ thèng doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. c¸c doanh nghiÖp lµ chñ thÓ chñ yÕu t¹o ra hµng hãa bÊt ®éng s¶n cho thÞ tr­êng, cung øng dÞch vô t­ vÊn, m«i giíi ®èi víi c¸c ®èi t­îng tham gia giao dÞch bÊt ®éng s¶n. hiÖn nay, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n ë n­íc ta cßn nhiÒu h¹n chÕ: ThiÕu b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ho¹t ®éng tù ph¸t n»m ngoµi sù kiÓm sãat cña nhµ n­íc, thiÕu mét sè lo¹i h×nh häat ®éng doanh nghiÖp…§Ó ph¸t triÓn hÖ thèng doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n, cÇn cã mét sè biÖn ph¸p sau: C¸c doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®­îc b×nh ®¼ng trong viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp, ­u ®·i vÒ vèn, giao ®Êt ( nhËn chuyÓn nh­îng vµ chuyÓn nh­îng quyÒn s­ dông ®Êt), cho thuª ®Êt, miÔm thuÕ, vay vèn,…. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®­îc ®¨ng kÝ kinh doanh hµnh nghÒ vµ lµm nghÜa vô tµi chÝnh víi nhµ n­íc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. §èi víi c¸c tæ chøc , c¸c c¸ nh©n m«i giíi bÊt ®éng s¶n n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ ph¸t triÓn, tiÕn tíi tõng b­íc gi¶m vµ h¹n chÕ, lo¹i bá , ®ång thêi thµnh lËp c¸c tæ chøc t­ vÊn cho c¸c giao dÞch bÊt ®éng s¶n, t­ vÊn th«ng tin ph¸p luËt, t­ vÊn th«ng tin thÞ tr­êng, t­ vÊn th«ng tin tµi chÝnh, gi¸ c¶, lËp hîp ®ång giao dÞch. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt: doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c vµ ph¸t triÓn vïng ®Êt míi , t¹o mÆt b»ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, tÝn dông…. T¹o quÜ ®Êt ®Ó chuyÓn nh­îng , cho thuª.. doanh nghiÖp nµy ®­îc qu¶n lý tÊt c¶ c¸c vïng ®Êt do nhµ n­íc qu¶n lÝ nh­ng ch­a giao cho ai sö dông, ®Êt nhµ n­íc ®· thu håi nh­ng ch­a giao cho c¸c dù ¸n. ngoµi ra, doanh nghiÖp nµy sÏ thù hiÖn thu håi ®Êt vµ thùc hiÖn ®Òn bï theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc cã thÈm quyÒn sau ®ã giao l¹i cho dù ¸n… §Ó h×nh thµnh lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy, cÇn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh­: §Çu t­ (hç trî) vèn ban ®Çu cho doanh nghiÖp tù nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, mua bÊt ®éng s¶n…Thay cho viÖc thu håi ®Êt vµ thùc hiÖn ®Òn bï nh­ hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp thùc hiÖn qui ho¹ch chi tiÕt mÆt b»ng sö dông ®Êt thùc tÕ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n x©y dùng theo qui ho¹ch. 3.8, Ph¸t triÓn vµ t¹o lËp hµng hãa cho thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. Thêi gian qua, trªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n n­íc ta lu«n x¶y ra t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng cung – cÇu, mét phÇn nguyªn nh©n lµ do häat ®éng ®Çu c¬, phÇn nguyªn nh©n quan träng kh¸c lµ do cung hµng hãa bÊt ®éng s¶n cßn thÊp h¬n so víi cÇu. §Ó thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ph¸t triÓn lµnh m¹nh vµ æn ®Þnh, cÇn ph¶i cã mét gi¶i ph¸p ph¸t triÓn vµ t¹o lËp hµng hãa bÊt ®éng s¶n. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, theo qui ho¹ch, tõ n¨m 2010, nhu cÇu vÒ ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n rÊt lín. Hµng hãa bÊt ®éng s¶n trªn ®Êt ®­a ra giao dÞch trªn thÞ tr­êng tr­íc hÕt phô thuéc vµ kh¶ n¨ng cung vÒ ®Êt hµng hãa. HiÖn t¹i ®Êt hµng hãa do ch­a ®­îc t¹o lËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, cã chÊt l­îng nªn viÖc t¹o lËp bÊt ®éng s¶n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi sö dông trùc tiÕp gÆp khã kh¨n, trë ng¹i, ¸ch t¾c…….®Ó thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cã nhiÒu hµng hãa cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p sau: C«ng t¸c qui ho¹ch x©y dùng khu d©n c­ n«ng th«n vµ c¸c lo¹i ®« thÞ cÇn sím ®­îc hßan thµnh. C«ng khi qui ho¹ch x©y dùng chi tiªt vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Qui ®Þnh râ vµ c«ng khai, ®¬n gi¶n hãa c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víÝ c¸c dù ¸n ®©ï t­, trong ®ã, ®èi víi lo¹i dù ¸n nhá cã h­íng dÉn bá thôc thu håi vµ giao ®Êt, nhµ n­íc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi ®· cã sù tháa thô©n gi÷a chñ ®Çu t­ vµ ng­êi sö dông ®Êt. §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c, cho phÐp chÝnh quyÒn c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng trùc tiÕp thu håi tßan bé khu vùc qui ho¹ch x©y dùng dù ¸n ®Ó cho chñ ®Çu t­ thuª ®Êt thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­. Thùc hiÖn h¹ tÇng cã tr­íc lÊy gi¸ trÞ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng t¹i chç. Nhµ n­íc chiô tr¸ch nhiÖm thu håi ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®©t vµ giao ®Êt ®· cã h¹ tÇng cho c¸c bªn kinh doanh vµ sö dông ®Êt theo ph­¬ng thøc ®Êu gi¸. Trø¬c m¾t cÇn giao nhiÖm vô t¹o lËp vµ ph¸t triÓn ®Êt cho mét sè c«ng ty kinh doanh ®Þa èc ®¶m nhËn. §èi víi ph¸t triÓn ®¸t hµng hãa, viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng ph¶i ®i tr­íc, tõ ®ã chuyÓn ®Êt cã gÝa trÞ thÊp thµnh ®Êt cã gÝa trÞ cao , t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. ®èi víi mét sè dÞch vô h¹ tÇng nh­ ®iÖn, th«ng tin…..cÇn cã sù ph©n bæ chu phÝ h¹ tÇng hîp lÝ, tr¸nh tÝnh hÕt vµo gi¸ b¸n cho ng­êi sö dông trùc tiÕp. TËp trung ®Çu t­ døt ®iÓm cho tõng dù ¸n, tr¸nh ®Çu t­ dµn tr¶i nh­ hiÖn nay, thùc hiÖn viÖc lÊy gÝ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng t¹ chç. X©y dùng qui chÕ ph©n bæ vµ sö dông nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Çu t­ cho ph¸t triÓn bÊt ®éng s¶n, ®Æc biÖt trong ®Çu t­, n©ng cao gÝa trÞ cña hµng hãa. KhÈn tr­¬ng ®Èy nhanh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸c nh©n, nhÊt lµ ®Êt ®« thÞ vµ ®Êt khu d©n c­ n«ng th«n. Do ch­a cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nªn mét tû lÖ rÊt lín bÊt ®éng s¶n kh«ng thÓ trë thµnh hµng hãa ®Ó tham gia vµo thÞ tr­êng giao dÞch chÝnh thøc. §Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é, cÇn gi¶m bít thñ tôc xÐt, thÈm ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc c¸c cÊp. TiÕn tíi UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn x¸c nhËn lµ ®Êt ®ang sö dông vµ kh«ng cã tranh chÊp. ®ång thêi qui ®Þnh râ rµng thêi h¹n ®Ó xem xÐt, x¸c nhËn cña UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn. C¸c tr­êng hîp ®· cã ®ñ giÊy tê theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt th× ng­êi sö dông ®Êt tù lµm ®¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt göi th¼ng c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp, kh«ng ph¶i qua sù xem xÐt cña c¬ quan nhµ n­íc trung gian. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp sö dông ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng tr­íc luËt ®Êt ®ai 1993, mµ kh«ng do nhµ n­íc giao, th× kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ ®Þa chÝnh lÖ phÝa tr­íc b¹ khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Thèng nhÊt mÆt b»ng chÝnh s¸ch ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng tham gia t¹o lËp bÊt ®éng s¶n, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n. ChÝnh s¸ch thuÕ vµ chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch cÇn ®­îc ¸p dông mét c¸ch thèng nhÊt , ®ãi víi doanh nghiÖp thuéc méi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia t¹o lËp hµng hãa bÊt ®éng s¶n. c«ng t¸c ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt cÇn ®­îc hßan thiÖn theo h­íng t¨ng tØ lÖ tham gia b¾t buéc cña khu vùc ngßai quèc doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng ®éc quyÒn “ om” c«ng ®Én ®Õn tiªu cùc. CÇn cã biÖn ph¸p ®Ó ®¸p øng nhu cÇu di dêi cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, nhµ ë cña d©n. hiÖn t¹i, qui tr×nh ph¸t triÓn hiÖn ®¹i hãa ®« thÞ ®ang ®ßi hái ph¶i di dêi hµng lo¹t nhµ d©n, c¬ quan, doanh nghiÖp (®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp g©y « nhiÔm) tõ néi thµnh , néi thÞ ra c¸c vïng xung quanh. ViÖc tiÕn hµnh di dêi nµy kh«ng thÓ tiÕn hµnh theo c¬ chÕ bao cÊp cña nhµ n­íc vµ cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò phøc t¹p vµ cã nhiÒu viÖc ph¶i gi¶i quyÕt. Trong thêi gian tíi,cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c chñ sö dông ®Êt cã thÓ b¸n vµ mua quyÒn sö dông ®Êt t¹i n¬i ®Õn theo gi¸ thÞ tr­êng. Cho phÐp c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang nh©n d©n tù s¾p xÕp l¹i trô së lµm viÖc theo h­íng c¸c tæ chøc nµy nÕu kh«ng ho¹t ®éng ë lÜnh vùc th­¬ng m¹i, ng©n hµng, tµi chÝnh, dÞch vô……di chuyÓn khái trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô. Nhu cÇu sö dông bÊt ®éng s¶n t¹i c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ dÞch vô lµ rÊt cao. Tuy nhiªn hiÖn nay nhiÒu c¬ quan nhµ n­íc, nhiÒu ®¬n vÞ vò trang, doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh (kh«ng kinh doanh trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô) ®ang cã trô së t¹i trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô. Trong khi, nhiÒu trô së c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ®ang rÊt xuèng cÊp, nh­ng ng©n s¸ch nhµ n­íc l¹i ch­a ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp…V× thÕ, cÇn chuyÓn trô së cña nh÷ng ®¬n vÞ nµy ra khái trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô. Nh÷ng ®¬n vÞ chuyÓn trô së ®­îc phÐp b¸n tµi s¶n, bÊt ®éng s¶n bao gåm c¶ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông®Êt. tßan bé sè tiÒn thu ®­îc sö dông®Ó x©y trô së ë ®Þa ®iÓm míi. Tuy nhiªn, ®Êt cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®ang sö dông lµ do nhµ n­íc giao kh«ng thu tiÒn sö dông vµ ®Êt cña doang nghiÖp nhµ n­íc lµ do nhµ n­íc cho thuª, do ®ã, kh«ng ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng. V× vËy, tr­íc khi chuyÓn nh­îng cÇn chuyÓn môc ®Ých dö dông ®Êt, sau ®ã giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt cho ng­êi nhËn chuyÓn nh­îng . gi¶i ph¸p nµy sÏ gãp phÇn t¨ng cung vÒ hµng hãa bÊt ®éng s¶n t¹ic¸c trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô. N©ng cao chÊt l­îng dù b¸o nhu cÇu nhµ ë vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ ®Ó ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nhµ ë t¹i ®« thÞ . C«ng t¸c dù b¸o nhu cÇu cÇn ®­îc hßan thiÖn ®Ó dù b¸o ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i nhµ ë cña c¸c nhãm d©n c­,trªn c¬ së ®ã, t¹o c¬ héi cã nhµ ë phï hîp cho mäi ng­êi. Qui ho¹ch ®ù¬c x©y dùng ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n®èi, hµi hßam gi÷a c¸c dù ¸n chØnh trang ®« thÞ, ®ång thêi ban hµnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch m¹nh mÏ c¸c h×nh thøc kinh doanh nhµ nhiÒu tÇng, kh¾c phôc t©m lÝ kh«ng thÝch chung c­. §Èy nhanh viÖc b¸n nhµ thuéc së h÷u nhµn­íc theo h­íng ph©n ®Þnh ph¹m vi c¸c chÝnh s¸ch x· héi vµ ph¹m vi c¸c chÝnh s¸ch thÞ tr­êng trong viÖc cho thuª, b¸n nhµ thuéc sá h÷u nhµ n­íc. Theo h­íng nµy, c¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng trî cÊp, cßn viÑc thuª vµ mua nhµ theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng. Ban hµnh c¬ chÕ khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc t¹i chÝnh tham gia thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. ngoµi c¸c tæ chøc tÝn dông, cÇn khuyÕn khÝch sù tham gia trong mét ph¹m vi thÝch hîp cña tæ chøc tµi chÝnhkh¸c nh­: c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty t µi chÝnh…trong viÖc ®µu t­ vµo thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. ®ång thêi ban hµnh c¬ chÕ hç trî vÒ l·i suÊt, thuÕ..®Ó khuyÕnkhÝch c¸c nhµ ®Çu t­ kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Æc biÖt lµ x©y dùng nhµ ë cho ®èi t­îng cã thu nhËp thÊp, ®èi t­îng chÝnh s¸ch. Më réng sù tham gia cña ng­êi n­íc ngßai vµo thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng x©y nhµ ®Ó b¸n vµ cho thuª. 3.9. Mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam. 3.9.1. §æi míi chÝnh s¸ch thu tiÒn sö dông ®Êt. §Ó khuyÕn khÝch hîp thøc hãa bÊt ®éng s¶n. ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, t¨ng l­îng hµng hãa bÊt ®éng s¶n giao dÞch trªn thÞ tr­êng chÝnh thøc, chÝnh s¸ch thu tiÒn sö dông ®Êt cÇn ®­îc söa ®æi vµ bæ sung nh­ sau: Thùc hiÖn kh«ng thu tiÕn sö dông ®Êt khi hîp thøc hãa viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸c tr­êng hîp ®ang sö dông ®Êt ë do nhËn chuyÓn nh­îng, nhËn thõa kÕ tõ «ng, bµ, cha , mÑ...®Ó l¹i mµ ng­êi nhËn chuyÓn nh­îng ,ng­êi thõa kÕ ch­a cã hå s¬ ban ®Çu (giÊy tê hîp lÖ) vÒ ®Êt mµ kh«ng thuéc ®Êt nhµ n­íc giao tr­íc ngµy 15/10/1993, c¸c h×nh thøc nhËn chuyÓn nh­îng nh­ng ng­êi b¸n còng kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ tr­íc ngµy 1/10/2001 ®­îc nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thay ng­êi b¸n, lÖ phÝ tr­íc b¹ ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp sö dông ®Êt bÊt hîp ph¸p (lÊn chiÕm ®Êt c«ng) tr­íc ngµy 15/10/1993, nay phï hîp víi qui häach, ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng nép ®­îc tiÒn sö dông ®Êt th× ghi nî cho ng­êi sö dông ®Êt hßan tr¶ khi chuyÓn nh­îng, thõa kÕ ®Êt ®ai. Gi¶i quyÕt hµi hßa mèi quan hÖ gi÷a thu tiÒn sö dông ®Êt víi ®Òn bï thiÖt h¹i nh»m ®¶m b¶o gi¶m chi phÝ cho ng­êi sö dông ®Êt theo h­íng: Ng­êi ®­îc giao ®È tõ ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng th× møc thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt trªn thùc tÕ trõ ®i gi¸ ®Êt tÝnh ®Òn bï. Thu chªn lÖch gi¸ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt giao tõ ®Êt n«ngnghiÖp ®Ó sö dông ®Êt lµm nhµ ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh. Tøc lµ tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh vµo gi¸ ®Êt. ®Êt ë chuyªn dïng cho x©y dùng c«ng tr×nh trõ ®i chi phÝ ®Òn bï theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp. 3.9.2. §æi míi chÝnh s¸ch thu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ tr­íc b¹. C¸c kháan thuÕ vµ phÝ ph¶i nép khi thùc hiÖn viÖc chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt cao vµ trïng lÆp lµ mét nguyªn nh©n khiÕn cho hiÖn t­îng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, mua b¸n nhµ trao tay kh«ng qua ®¨ng ký víi c¬ qua qu¶n lý nhµ nø¬c diÔn ra phæ biÕn. Khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, ng­êi cã ®Êt chuyÓn quyÒn ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt(tõ 2- 4%), cßn ng­êi mua ph¶i nép lÖ phÝ tr­íc b¹ (1%). Hai kháannép nµy (tõ 3 – 5%) lµ kh¸ nÆng ®èi víi ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, nhÊt lµ ®èi víi viÖc kinh doanh bÊt ®éng s¶n , ®ång thêi cã phÇn trïng lÆp §èi víi thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®Þnh h­íng l©u dµi lµ bá thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thay vµo ®ã b»ng mét lo¹i thuÕ míi lµ thuÕ “gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ®Êt”. s¾c thuÕ nµy ®¸nh gi¸ trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ®Êt khi chuyÓn nh­îng, thõa kÕ.... C¨n cø tÝnh thuÕ lµ diÖntÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông, møc thuÕ vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ®Êt chuyÓn nh­îng. Gi¸ trÞ t¨ngthªm cña ®Êt b»ng gi¸ b¸n trõ ®i gi¸ mua. Gi¸ mua lµ gÝa tÝnh thuÕ lÇn mua tr­íc nÕu kh«ng cã lÇn mua tr­íc th× x¸c ®Þnh b»ng chi phÝ nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 3.9.3. Hç trî tÝn dông ®èi víi c¸c ho¹t déng kinh doanh bÊt ®éng s¶n Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho vay l·i suÊt ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n (trõ c¸c doanh nghiÖp häat ®éng t­ vÊn, dÞch vô, m«i giíi), ®Æc biÖt lµ x©y dùng nhµ ë nh»m môc ®Ých cho thuª, b¸n tr¶ gãp ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp. PhÇn chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt ­u ®·i vµ l·i suÊt thÞ tr­êng ®­îc ng©n s¸ch nhµ n­íc hoÆc quü hç trî ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ cña nhµ n­íc hç trî. 3.9.4. Hç trî tµi chÝnh cho ng­êi nghÌo mua hoÆc thuª nhµ ë. Thêi gian qua, nhµ n­íc ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ­u ®·i, hç trî tµi chÝnh dèi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n nh­ kh«ng ph¶inép thuÕ sö dông ®Êt, cÊp vèn h¹ tÇng...C¸c gi¶i ph¸p nh»m môc ®Ých t¨ng cung hµng hãa bÊt ®éng s¶n, b×nh æn thÞ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n. tuy nhiªn, c¸c ­u ®·i cña nhµ n­íc mang l¹i cho nh©n d©n cßn rÊt Ýt v× vËy thay v× c¸c biÖn ph¸p hç trî c¸c doanhnghiÖp, cÇn t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p hç trî trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch cña nhµ n­íc tíi trùc tiÕp tay ng­êi d©n. nhµ n­íc hç trî trùc tiÕp mét sè tiÒn nhÊt®Þnh cho tõng ®èi t­îng thuª, mua cô thÓ, nhµ nø¬c cho vay kh«ng thu l·i.... 3.9.5. H×nh thµnh c¸c tæ chøc ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n vµ t¹o ®éi ngò chuyªn gia ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. Tæ chøc ®Þnh gi¸cã nhiÖm vô ®Þnh gi¸ ®Êt phôc vô cho viÖc ban hµnh gi¸ ®Êt cña nhµ n­íc, phôc vô chuyÓn nh­îng, chuyÓn ®æi, cho thuª, thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n . ®Ó tæ chøc nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia thµnh th¹o nghiÖp vô, bëi v× ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n lµ mét c«ngviÖc võa ®ßi hái cã chuyªn m«n s©u, võa ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vÒ nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ- x· héi.. Do ®ã cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî vÒ ®µo t¹o c¸c chuyªn gia t­ vÊn, ®Þnh gÝa bÊt ®éng s¶n, t¹o nguån nh©n lùc cho häat ®éng cña thÞ tr­êng. 3.10. Ngoµi con ng­êi tham gia mua , tham gia b¸n, cßn cã con ng­êi qu¶n lÝ. Cã thÓ nãi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n chôi ¶nh h­ëng rÊt lín c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Mµ c¸c chÝnh s¸ch cã thùc hiÖn ®­îc hay kh«ng lµ tïy thuéc nhiÒu vµo con ng­êi nhÊt lµ con ng­êi lµm qu¶n lÝ. V× vËy n©ng cao phÈm chÊt tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lµm qu¶n lÝ lµ cÇn thiÕt ®Ó môc tiªu vµ mong muèn cña nhµ nø¬c ®Õn víi ®ù¬c d©n chóng. Con ng­êi kh«ng nh÷ng giái vÒ chuyªn m«n nghÒ nghiÖp mµ cÇn cã t­ chÊt, nh©n c¸ch tèt, n©ng cao tinh thÇn lµmviÖc tr¸nh tham nhòng ®ôc khoÐt, lîi dông kÏ hë cña ph¸p luËt ®Ó t­ lîi, bãp mÐo thÞ tr­êng. ®ång thêi chôi tr¸ch nhiÖm khi lµm sai chø kh«ng ph¶i bá mÆc “ cha chung kh«ng ai khãc”. ViÖc qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm nµy hßan tßan cã thÓ ®ù¬c trong c¸c v¨n b¶n luËt vµ qui ®Þnh vÒ hµnh nghÒ dÞch vô, qu¶n lÝ. Ng­êi tham gia trong ho¹t ®éng ph¶i hßan tßan tu©n thñ nÕu tr¸i lµ vi ph¹m ph¸p luËt. KÕt luËn ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n n­íc ta ®ang dÇn ®i ®Õn hßan thiÖn mét c¬ chÕ ho¹t ®éng ®Ó ph¸t triÓn. Dù b¸o trong c¸c n¨m tíi ®©y thÞ tr­êng sÏ khëi s¾c h¬n rÊt nhiÒu v¬i sù tham gia nhiÒu h¬n cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngßai. Trong xu thÕ héi nhËp thÕ giíi b­íc vµo WTO ®ßi hái thÞ tr­êng ph¶i hßan thiÖn h¬n ®Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn. Kh«ng nh÷ng thÕ con ng­êi tham gia thÞ tr­êng ph¶i lµ nh÷ng con ng­êi n¨ng ®éng cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó häat ®éng tèt nhÊt, lîi Ých cao nhÊt kh«ng chØ cho b¶n th©n mµ cßn cho tßan x· héi. Trªn ®©y lµ mét sè ®iÓm vµ mét vµi c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vÒ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®Ó ta thÊy ®­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, ®ång thêi cã ®­îc nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ häat ®éng cña thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam cã thÓ ®i ®óng h­íng nh­ ®Þnh h­íng cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta hay kh«ng ®ßi hái rÊt nhiÒu sù cè g¨ng cña c¸c chñ thÓ tham gia. ®ã lµ c¶ mét qu¸ chuyÓn biÕn l©u dµi kh«ng thÓ ngµy mét ngµy hai lµ cã thÓ lµm xong. Ch¾c ch¼n trong thêi gian tíi thÞ tr­êng sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®¸p øng ®ù¬c ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n, chÊt l­îng h¬n cho ®êi sèng d©n c­. Phô lôc Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ..... 1 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n 1 Kh¸i niÖm 1 Ph©n lo¹i 2 Vai trß 5 §Æc ®iÓm 7 C¸c yÕu tè t¸c ®éng lªn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n 10 Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi 13 Ch­¬ng II. Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n 18 2.1 Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng 18 2.2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n tån t¹i 28 2.2.1H¹n chÕ 28 2.2.2 Nguyªn nh©n 30 Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n 31 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng 31 3.2 Gi¶i ph¸p 32 Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o. Nguyªn lý thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n T¹p chÝ ®Þa chÝnh sè 32 ngµy 5/09 – 2006. T¹p chÝ ®Þa chÝnh sè 12 ngµy 25/4/2006 T¹p chÝ ®Þa chÝnh sè 19 ngµy 15/3/2006 T¹p chÝ ®Þa chÝnh sè 3 th¸ng 6/2006 T¹p chÝ ®Þa chÝnh sè 6 th¸ng 12/2005 T¹p chÝ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng sè 11 th¸ng 11/2005 T¹p chÝ bÊt ®éng s¶n sè 32 ngµy 5/9/2006 T¹p chÝ bÊt ®éng s¶n sè 19 ngµy 15/3/2006 T¹p chÝ bÊt ®éng s¶n sè 10 ngµy 5/12/2005 B¸o Vietnamxpress. B¸o Sµi Gßn gi¶i phãng. B¸o Vietnamnet.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC
Luận văn liên quan