Đề tài Thực tập tại Công ty Du Lịch Quảng Ninh

Giới thiệu chung. 1) Công ty Du lịch Quảng Ninh - Quá trình ra đời và phát triển Công ty du lịch Quảng Ninh là một trong những công ty được thành lập sớm nhất của ngành du lịch Việt Nam. (Cách đây 42 năm, ngày 7- 9 - 1960 Công ty du lịch Quảng Ninh được thành lập). Chính trên mảnh đất xây dựng cửa hàng của Công ty, ngày nay là cơ sở vật chất ban đầu của Công ty, đó là một phòng bán giải khát (Rejreshment Room) cho thuỷ thủ nước ngoài mà nhân dân địa phương vẫn gọi là "Quán thuỷ thủ", lúc đó Quán thuỷ thủ chỉ có 5 nhân viên và cũng chỉ đủ chỗ phục vụ cho mười năm khách. Còn ở Hòn Gai lúc đó chưa có một cơ sở nào. Đến năm 1962, theo quyết định của liên ngành ngoại thương và Công ty Du Lịch Việt Nam, Công ty cung ứng tàu biển và Du lịch khu Hồng Quảng được thành lập. Cơ sở vật chất chủ yếu là khu biệt thự (nhà tròn) 8 mái của sĩ quan Pháp dùng để điều dưỡng và nghỉ ngơi mà ta tiếp quản trên địa bàn Bãi Cháy khu Hồng Quảng. Năm 1964, sau khi sáp nhập khu Hồng Quảng (tiền thân là Hồng Gai và Quảng Yên) với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh, 2 cơ sở Du lịch và Cung ứng tàu biển ở hai tỉnh cũng sáp nhập thành " Công ty Du Lịch kiêm cung ứng tàu biển Quảng Ninh " trực thuộc Bộ Ngoại thương. Tháng 5 năm 1965 trong hoàn cảnh chiến tranh chống Mỹ diễn ra ác liệt, công ty Du lịch kiêm cung ứng tàu biển Quảng Ninh tách ra thành Công ty Du Lịch Quảng Ninh và công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh. Đến tháng 12/1966 lại sáp nhập làm một và lấy tên là Công ty cung ứng tàu biển và Du lịch Quảng Ninh. Tháng 12 năm 1977,tưởng theo quyết định của Công ty Du lịch Việt Nam (nay là tổng cục Du lịch Việt Nam) lại tách Công ty cung ứng tàu biển và Du lịch Quảng Ninh ra làm 2 Công ty: Công ty Du lịch Quảng Ninh (trực thuộc tổng cục Du lịch) và Công ty cung ứng tàu biển và Du lịch Hạ Long (trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh). (Theo tài liệu được cung cấp của Công ty). Kể từ khi thành lập năm 1960, trải qua nhiều lần sáp nhập và tách ra, Công ty Du Lịch Quảng Ninh đang càng ngày càng lớn mạnh và làm ăn có hiệu quả hơn trong kinh tế thị trường. Ngày nay, Công ty du lịch Quảng Ninh đã có một hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồ sộ với 7 khách sạn (trong đó 1 khách sạn đã cho thuê, một khách sạn đã chuyển giao cho ban Quản lý vịnh Hạ Long, một khách sạn liên doanh, còn lại 4 khách sạn vẫn được Công ty quản lý và kinh doanh) với tổng cộng gần 130 phòng các loại. Tổng số nhân viên lên đến 400 người, trong năm 2002 còn dự định nâng số nhân viên lên 410 nhân viên. Đồng thời công ty lại có vị trí địa lý thuận lợi cho kinh doanh cả về lữ hành và lưu trú ở phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long Quảng Ninh.

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty Du Lịch Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Giíi thiÖu chung. 1) C«ng ty Du lÞch Qu¶ng Ninh - Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®­îc thµnh lËp sím nhÊt cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. (C¸ch ®©y 42 n¨m, ngµy 7- 9 - 1960 C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh ®­îc thµnh lËp). ChÝnh trªn m¶nh ®Êt x©y dùng cöa hµng cña C«ng ty, ngµy nay lµ c¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña C«ng ty, ®ã lµ mét phßng b¸n gi¶i kh¸t (Rejreshment Room) cho thuû thñ n­íc ngoµi mµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vÉn gäi lµ "Qu¸n thuû thñ", lóc ®ã Qu¸n thuû thñ chØ cã 5 nh©n viªn vµ còng chØ ®ñ chç phôc vô cho m­êi n¨m kh¸ch. Cßn ë Hßn Gai lóc ®ã ch­a cã mét c¬ së nµo. §Õn n¨m 1962, theo quyÕt ®Þnh cña liªn ngµnh ngo¹i th­¬ng vµ C«ng ty Du LÞch ViÖt Nam, C«ng ty cung øng tµu biÓn vµ Du lÞch khu Hång Qu¶ng ®­îc thµnh lËp. C¬ së vËt chÊt chñ yÕu lµ khu biÖt thù (nhµ trßn) 8 m¸i cña sÜ quan Ph¸p dïng ®Ó ®iÒu d­ìng vµ nghØ ng¬i mµ ta tiÕp qu¶n trªn ®Þa bµn B·i Ch¸y khu Hång Qu¶ng. N¨m 1964, sau khi s¸p nhËp khu Hång Qu¶ng (tiÒn th©n lµ Hång Gai vµ Qu¶ng Yªn) víi tØnh H¶i Ninh thµnh tØnh Qu¶ng Ninh, 2 c¬ së Du lÞch vµ Cung øng tµu biÓn ë hai tØnh còng s¸p nhËp thµnh " C«ng ty Du LÞch kiªm cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh " trùc thuéc Bé Ngo¹i th­¬ng. Th¸ng 5 n¨m 1965 trong hoµn c¶nh chiÕn tranh chèng Mü diÔn ra ¸c liÖt, c«ng ty Du lÞch kiªm cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh t¸ch ra thµnh C«ng ty Du LÞch Qu¶ng Ninh vµ c«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh. §Õn th¸ng 12/1966 l¹i s¸p nhËp lµm mét vµ lÊy tªn lµ C«ng ty cung øng tµu biÓn vµ Du lÞch Qu¶ng Ninh. Th¸ng 12 n¨m 1977,t­ëng theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam (nay lµ tæng côc Du lÞch ViÖt Nam) l¹i t¸ch C«ng ty cung øng tµu biÓn vµ Du lÞch Qu¶ng Ninh ra lµm 2 C«ng ty: C«ng ty Du lÞch Qu¶ng Ninh (trùc thuéc tæng côc Du lÞch) vµ C«ng ty cung øng tµu biÓn vµ Du lÞch H¹ Long (trùc thuéc UBND tØnh Qu¶ng Ninh). (Theo tµi liÖu ®­îc cung cÊp cña C«ng ty). KÓ tõ khi thµnh lËp n¨m 1960, tr¶i qua nhiÒu lÇn s¸p nhËp vµ t¸ch ra, C«ng ty Du LÞch Qu¶ng Ninh ®ang cµng ngµy cµng lín m¹nh vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n trong kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngµy nay, C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh ®· cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi ®å sé víi 7 kh¸ch s¹n (trong ®ã 1 kh¸ch s¹n ®· cho thuª, mét kh¸ch s¹n ®· chuyÓn giao cho ban Qu¶n lý vÞnh H¹ Long, mét kh¸ch s¹n liªn doanh, cßn l¹i 4 kh¸ch s¹n vÉn ®­îc C«ng ty qu¶n lý vµ kinh doanh) víi tæng céng gÇn 130 phßng c¸c lo¹i. Tæng sè nh©n viªn lªn ®Õn 400 ng­êi, trong n¨m 2002 cßn dù ®Þnh n©ng sè nh©n viªn lªn 410 nh©n viªn. §ång thêi c«ng ty l¹i cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho kinh doanh c¶ vÒ l÷ hµnh vµ l­u tró ë ph­êng B·i Ch¸y thµnh phè H¹ Long Qu¶ng Ninh. 2) Ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh. Tõ khi thµnh lËp, C«ng ty chñ yÕu phôc vô c¸c kh¸ch nghØ thuéc ChÝnh phñ, c¸c ®oµn kh¸ch quèc tÕ cã quan hÖ mËt thiÕt víi chÝnh phñ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng ®· hai lÇn vÒ kh¸ch s¹n H¹ Long 1 cña c«ng ty ®Ó nghØ ng¬i vµ lµm viÖc. Cho ®Õn khi nhµ n­íc chñ ch­¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty ®· cã c¬ héi ®Ó b¾t ®Çu khai th¸c c¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1993, C«ng ty Du lÞch Qu¶ng Ninh ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn kinh doanh víi sè vèn ban ®Çu trªn 7 tû VND, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty lµ: "DÞch vô Du lÞch vµ th­¬ng m¹i (L÷ hµnh, kh¸ch s¹n, vËn chuyÓn, ¨n uèng, h­íng dÉn Du lÞch, phiªn dÞch, dÞch vô th«ng tin, vui vh¬i gi¶i trÝ vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c...)". Víi viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÉu ngµnh nghÒ nh­ trªn cho thÊy C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch Du lÞch trong qu¸ tr×nh ®i du lÞch. 3) C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty. C«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè, tØnh nh­ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, Chi nh¸nh t¹i L¹ng S¬n, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mãng C¸i... §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, c«ng ty cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cao, nhiÒu kinh nghiÖm. C«ng ty cã mét ®éi xe ¤t« gåm c¸c lo¹i xe tõ 4 ®Õn 15 chç ngåi ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, tuy nhiªn míi chØ lµ kh¸ch ®i lÎ, kh¸ch du lÞch c«ng vô... Cßn khi cã ®oµn kh¸ch lín, C«ng ty phèi hîp víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c cïng phôc vô kh¸ch ( vÝ dô: phèi hîp víi Sµi Gßn Tourist vËn chuyÓn kh¸ch tµu biÓn Super Star Leo's...). C«ng ty còng cã mét ®éi tµu ®Ó phôc vô kh¸ch ®i th¨m vÞnh H¹ Long vµ chuyªn chë kh¸ch tõ trªn tµu biÓn lªn ®Êt liÒn hay ®ãn trùc tiÕp kh¸ch tõ tµu biÓn ®i th¨m vÞnh... Víi b¶y kh¸ch s¹n bao gåm c¸c kh¸ch s¹n H¹ Long 1, 2, 3, 4, kh¸ch s¹n S¬n Long, kh¸ch s¹n VÞnh H¹ Long, vµ kh¸ch s¹n H¶i ¢u (n»m t¹i bÕn §oan thµnh phè H¹ Long). Trong ®ã kh¸ch s¹n S¬n Long c«ng ty ®· cho thuª qu¶n lý, kh¸ch s¹n H¶i ¢u c«ng ty ®· chuyÓn giao quyÒn qu¶n lý cho Ban qu¶n lý VÞnh H¹ Long, cßn kh¸ch s¹n VÞnh H¹ Long lµ do c«ng ty liªn doanh víi C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi víi tû lÖ vèn gãp lµ 51%. §Õn cuèi th¸ng 12 n¨m 2001, C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh b¸n 51% cæ phÇn cña m×nh cho c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. Nh­ vËy, c«ng ty hiÖn cßn 4 kh¸ch s¹n H¹ Long ®Ó thùc hiÖn kinh doanh dÞch vô l­u tró. C¸c kh¸ch s¹n cña c«ng ty ®Òu cã mÆt ban c«ng h­íng ra VÞnh H¹ Long, ®iÒu nµy tËn dông ®­îc nh÷ng luång kh«ng khÝ trong lµnh tõ biÓn thæi vµo vµ tËn dông ®­îc phong c¶nh VÞnh. §»ng sau kh¸ch s¹n lµ rõng th«ng xanh cã t¸c dông ch÷a bÖnh mÊt ngñ vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ rÊt tèt, l¹i tao nªn ph«ng c¶nh yªn ¶, tr÷ t×nh. C¬ cÊu vµ quy m« c¸c kh¸ch s¹n ®ã cô thÓ nh­ sau: - Kh¸ch s¹n H¹ Long 1: Lµ khu nhµ 3 tÇng, c¬ së tiÕp qu¶n tõ thêi Ph¸p, ban ®Çu kh¸ch s¹n lµ khu nghØ ®iÒu d­ìng ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1935. Tõ thêi ®iÓm ®­a vµo sö dông ®Õn nay, kh¸ch s¹n ®· ®ãn nhiÒu ®oµn kh¸ch quèc tÕ quan träng, c¸c nguyªn thñ quèc gia vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng ®· 2 lÇn nghØ ng¬i vµ lµm viÖc t¹i phßng 208 cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn 3 sao (***) theo tiªu chuÈn xÕp h¹ng quèc tÕ. Møc gi¸ b¸n cña kh¸ch s¹n kh«ng cè ®Þnh theo mét b¶ng cô thÓ, mµ cã thÓ ¸p dông linh ho¹t cho c¸c ®èi t­îng, c«ng ty l÷ hµnh kh¸c nhau. Tuy nhiªn chóng t«i xin ®­îc ®­a ra møc gi¸ chung phæ biÕn. Kh¸ch s¹n cã 23 phßng, cô thÓ lµ: Kh¸ch s¹n H¹ Long 1(***) Lo¹i phßng Sè l­îng (phßng) Gi¸ (USD) VIP 1 65 Deluxe A 11 40 Deluxe B 11 40 - Kh¸ch s¹n H¹ Long 2: Tiªu chuÈn 2 sao (**), lµ khu nhµ 3 tÇng víi quy m« 38 phßng, ®­îc cÊu t¹o cô thÓ lµ: kh¸ch s¹n H¹ Long 2(**) Lo¹i phßng Sè l­îng (phßng) Gi¸ cho kh¸ch néi ®Þa Gi¸ cho kh¸ch quèc tÕ Double 3 330.000 VND 40 USD Twin 35 280.000 VND 35 USD (Trong ®ã) VIP 2 500.000 VND 50 USD - Kh¸ch s¹n H¹ Long 3: TiÕu chuÈn 1 sao (*), lµ mét khu nhµ 5 tÇng víi quy m« 56 phßng. Cô thÓ nh­ sau: kh¸ch s¹n H¹ Long 3(*) Lo¹i phßng Sè l­îng (phßng) Gi¸ (USD) Double 6 25 Twin 50 25 - Kh¸ch s¹n H¹ Long 4: Tiªu chuÈn 1 sao, lµ mét khu nhµ 1 tÇng, víi quy m« 22 phßng Twin víi gi¸ b¸n cho ng­êi n­íc ngoµi lµ 15 USD vµ cho ng­êi ViÖt Nam th× dao ®éng tõ 120.000 ®Õn 150.000 VND. II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng c¸c bé phËn cña c«ng ty. 1) M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. KÓ tõ khi ra ®êi, c«ng ty ®· ¸p dông mét sè m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp víi tõng thêi kú, hiÖn nay ban l·nh ®¹o c«ng ty ®ang Êp ñ vµ nghiªn cøu m« h×nh tæng c«ng ty víi c¸c c«ng ty con, nh÷ng t×nh h×nh thùc tÕ lµ kh«ng ®¬n gi¶n. C«ng ty còng ®ang cè g¾ng thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nh­ng do mét sè tËp ®oµn lín c¶m nhËn ®­îc sù thuËn lîi trong viÖ ®Çu t­ vµo c«ng ty nªn nÕu cæ phÇn ho¸, nguy c¬ mÊt quyÒn kiÓm so¸t c«ng ty lµ rÊt cao. §©y kh«ng chØ lµ dù ®o¸n mµ lµ t×nh h×nh thùc tÕ, c«ng ty ®· ®Þnh cæ phÇn ho¸ tõng phÇn, b¾t ®Çu tõ kh¸ch s¹n H¹ Long 2. C«ng ty ®· t¸ch ban qu¶n lý kh¸ch s¹n H¹ Long 2 ra khái c«ng ty, t¸ch hÖ thèng kÕ to¸n thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chuÈn bÞ cæ phÇn ho¸ kh¸ch s¹n. Nh­ng vÊp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh, tr­íc t×nh h×nh ®ã viÖccæ phÇn ho¸ kh¸ch s¹n ®µnh ph¶i huû bá, c«ng ty l¹i ph¶i cho s¸p nhËp ®¬n vÞ kÕ to¸n trë l¹i vµ cè ®ang g¾ng s¸p nhËp nèt bé m¸y qu¶n lý kh¸ch s¹n vÒ C«ng ty( hiÖn nay, c«ng ty vÉ cã Gi¸m ®èc riªng cho kh¸ch s¹n H¹ Long 2). HiÖn t¹i, c«ng ty ®ang ¸p dông mét m« h×nh qu¶n lý nh­ sau: Mét ®iÒu ®¸ng nãi lµ c«ng ty hiÖn nay ch­a cã phßng Marketing, ®©y cã thÓ nãi lµ mét ®iÓm yÕu cña c«ng ty. Trong n¨m 2002, c«ng ty dù ®Þnh sÏ thµnh lËp phßng Tæng hîp trong ®ã cã tæ Marketing ®Ó cã thÓ lµm tèt c«ng t¸c kinh doanh hiÖu qu¶ vµ ®óng h­íng. 2) Chøc n¨ng c¸c bé phËn trong c«ng ty. 2.1 Gi¸m ®èc c«ng ty D­¬ng Quang ThiÕt: Lµ ng­êi ®iÒu hµnh chung c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty, vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr­íc ®¬n vÞ chñ qu¶n lµ Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam vµ tr­íc toµn tËp thÓ c«ng ty. 2.2 Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch tµi chÝnh kiªm gi¸m ®èc xÝ nghiÖp l÷ hµnh Ph¹m Quang Phóc: Lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh vµ l÷ hµnh, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty. 2.3 Phã gi¸m ®èc c«ng ty kiªm gi¸m ®èc c¸c kh¸ch s¹n H¹ Long §ç ThÞ BÝch: Lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ toµn bé kÕt qu¶ m¶ng kinh doanh kh¸ch s¹n. 2.4 Tæ kinh tÕ viªn (chuyªn viªn): Chuyªn viªn lµ mét ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cã tr×nh ®é qu¶n lý nhµ n­íc ë cÊp ®¹i häc hoÆc t­¬ng ®­¬ng trë lªn, lµm chøc n¨ng t­ vÊn, tham m­u cho Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch tµi chÝnh kiªm Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp l÷ hµnh trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n, ®èi néi, ®èi ngo¹i... Tr­íc ®©y, c«ng ty cã mét bé phËn lµ bé phËn chuyªn viªn lµm c«ng t¸c nh­ trªn, nh­ng hiÖn nay, xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ cña bé m¸y, c«ng ty ®· nhËp bé phËn chuyªn viªn vµo tæ kho¸n vµ ®æi tªn tæ nµy thµnh tæ kinh tÕ viªn lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh, t­ vÊn tham m­u vµ c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh kh¸c. 2.5 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Thùc thi nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu trong viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c quy chÕ, néi quy, khen th­ëng, kû luËt, chÕ ®é tiÒn l­¬ng; thay ®æi ®éi ngò, ®µo t¹o... Ngoµi ra Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cßn ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc v¨n phßng cña c«ng ty trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. 2.6 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty nh­ theo dâi ghi chÐp chi tiªu cña c«ng ty theo hÖ thèng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc, theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn, tµi s¶n cña c«ng ty... Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, kÞp thêi ph¶n ¸nh c¸c thay ®æi ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. Theo dâi thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi víi l·nh ®¹o c«ng ty. 2.7 Phßng nghiÖp vô Tham m­u cho l·nh ®¹o c«ng ty c¸c nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña c«ng ty vÒ nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. 2.8 Qu¶n ®èc Qu¶n lý trùc tiÕp mét bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n. Trùc tiÕp ®«n ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. 2.9 C¸c chi nh¸nh, tr¹m t¹i Hµ Néi, Thµnh phè HCM, L¹ng S¬n, Mãng C¸i §­îc thµnh lËp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng trªn, lµ ®Çu mèi tæ chøc thu hót kh¸ch hoÆc ®Çu mèi triÓn khai nh»m thùc hiÖn yªu cÇu cña c«ng ty t¹i c¸c ®iÓm du lÞch; thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng cña c«ng ty t¹i ®Þa bµn; thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o kÞp thêi mäi thay ®æi cho l·nh ®¹o c«ng ty. 2.10 Tæ ®iÒu hµnh h­íng dÉn a) Tæ ®iÒu hµnh tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Tæ ®iÒu hµnh th­êng ®­îc tæ chøc theo nhãm c«ng viÖc (vÐ m¸y bay, visa, ¤t«...) hoÆc theo c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch chñ yÕu, ®«i khi dùa trªn c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty. Tæ ®iÒu hµnh cã nh÷ng nhiÖm vô sau: - Lµ ®Çu mèi triÓn khai toµn bé c«ng viÖc ®iÌu hµnh ch­¬ng tr×nh, cung cÊp c¸c dÞch vô du lÞch trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch, th«ng b¸o vÒ kh¸ch do bªn thÞ tr­êng göi tíi. - LËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­ ®¨ng ký chç trong kh¸ch s¹n, visa, vËn chuyÓn... ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian vµ chÊt l­îng. - ThiÕt lËp vµ duy tr× c¸c mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan (ngo¹i giao, h¶i quan...) ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô du lÞch (hµng kh«ng, ®­êng s¾t...). Lùa chän c¸c nhµ cung cÊp cã nh÷ng s¶n phÈm ®¶m b¶o uy tÝn chÊt l­îng. - Theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. Phèi hîp víi c¸c c«ng ty göi kh¸ch vµ c¸c nha cung cÊp du lÞch. Nhanh chãng xö lý c¸c tr­êng hîp bÊt th­êng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. b) Tæ h­íng dÉn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch kh¸ch, tæ chøc ®iÒu ®éng bè trÝ h­íng dÉn viªn vµ céng t¸c viªn chuyªn nghiÖp. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng häc tËp, båi d­ìng ®Ó ®éi ngò h­íng dÉn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, phÈm chÊt nghÒ nghiÖp tèt, ®¸p øng c¸c nhu cÇu h­íng dÉn cña c«ng ty. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c bé phËn trong c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. H­íng dÉn viªn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng, nhiÖm vô theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. Tæ h­íng dÉn lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch du lÞch vµ c¸c b¹n hµng, c¸c nhµ cung cÊp. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ th«ng qua qu¸ tr×nh h­íng dÉn cña h­íng dÉn viªn. Tæ h­íng dÉn ®­îc ph©n chia theo c¸c nhãm ng«n ng÷ ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu ®éng h­íng dÉn viªn, vµ chÊt l­îng cña tour du lÞch theo ®èi t­îng kh¸ch ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. 4.11 C¸c tæ dÞch vô t¹p vô. Phôc vô c¸c dÞch vô kh¸c nh­ giÆt lµ, vËn chuyÓn ®å ®¹c... 4.12 Tæ b¶o vÖ. §¶m b¶o c«ng t¸c an ninh cho c«ng ty vµ c¸c kh¸ch s¹n H¹ Long. ë c¸c kh¸ch s¹n, tæ b¶o vÖ cã thÓ kiªm nhiÖm vô Doorman. III. Thùc tËp t¹i c¸c bé phËn. 1. Tæ lÔ t©n. a) LÔ t©n trung t©m. * DiÖn tÝch phßng lÔ t©n trung t©m: 36m2 . * Trang thiÕt bÞ vËt chÊt: Mét v« tuyÕn JVC 14'. Hai dµn m¸y vi tÝnh, mét m¸y in, 2 m¸y Fax (preview). 2 m¸y ®iÒu hoµ National. 2 ®Ìn chïm. 4 ®ång hå treo t­êng chØ giê t­¬ng øng Hµ Néi, Paris, London, New York. Mét bé bµn ghÕ S« fa(12 ghÕ) dµnh cho kh¸ch chê. 2 chËu c©y c¶nh . 4 m¸y ®iÖn tho¹i bao gåm mét m¸y phôc vô néi bé, 1 m¸y tæng ®µi, 2 m¸y nhËn ®Æt phßng. * VÞ trÝ: N»m kÕ bªn kh¸ch s¹n H¹ Long 1vµ s¸t víi trô së c«ng ty du lich Qu¶ng Ninh nªn rÊt thuËn tiÖn trong viÖc b¸o c¸o hay nhËn c¸c luång th«ng tin tõ c«ng ty. * Sè l­îng nh©n viªn gåm 9 ng­êi lµm viÖc theo 3 ca(mçi ca 8 tiÕng). Thµnh phÇn mçi ca lµm viÖc gåm: Mét nh©n viªn lÔ t©n. Mét nh©n viªn phô tr¸ch ®iÖn tho¹i. Mét tæ tr­ëng. * Chøc n¨ng: NhËn ®Æt phßng chñ yÕu lµ ®Æt tr­íc vµ ®i theo ®oµn Th«ng tin cho kh¸ch vµ c¸c nguån giö kh¸ch vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty. Th«ng b¸o cho bé phËn lÔ t©n t¹i c¸c kh¸ch s¹n vÒ sè l­îng kh¸ch, ngµy giê kh¸ch ®Õn... Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cho kh¸ch du lÞch. Khi c¸c ®oµn liªn l¹c ®¨ng ký víi bé phËn lÔ t©n trung t©m ®Òu cã yªu cÇu rÊt râ rµng vÒ viÖc ®¨ng ký phßng ë kh¸ch s¹n nµo, phßng lo¹i g×... Sau ®ã bé phËn lÔ t©n trung t©m l¹i chuyÓn th«ng tin qua c¸c phßng lÔ t©n ë c¸c kh¸ch s¹n t­¬ng øng. Nh­ vËy, viÖc cã bé phËn lÔ t©n trung t©m lµm cho qu¸ tr×nh trë nªn cång kÒnh. Thay v× ®ã, nÕu kh¸ch ®Æt phßng trùc tiÕp ®Õn c¸c kh¸ch s¹n cã lÏ sÏ ®¬n gi¶n h¬n. b) LÔ t©n t¹i c¸c kh¸ch s¹n (cô thÓ lµ kh¸ch s¹n H¹ Long 2) * VÞ trÝ: Th­êng ®­îc ®Æt t¹i tiÒn s¶nh cña kh¸ch s¹n. Gian s¶nh cña kh¸ch s¹n H¹ Long 2 cã diÖn tÝch kho¶ng 70m2, c¸c trang thiÕt bÞ vËt chÊt nh­: 4 §ång hå chØ giê Hµ Néi vµ 3 thµnh phè lín kh¸c lµ Paris, London, New York. 4 ®Ìn chïm trang trÝ. 1 bÓ c¸ c¶nh. Bé ghÕ Sofa cho kh¸ch chê gåm 6 bµn vµ 24 ghÕ. Hai chËu c©y c¶nh. C¸c thiÕt bÞ kh¸c nh­ ®Ìn chiÕu s¸ng, ph¸t thanh... * Trang thiÕt bÞ vËt chÊt cña bé phËn lÔ t©n t¹i kh¸ch s¹n H¹ Long 2. QuÇy lÔ t©n b»ng gç. 1 tñ ng¨n ®Ó ch×a kho¸ phßng kh¸ch s¹n 1 tñ ng¨n göi ®å cña kh¸ch. 2 m¸y ®iÖn tho¹i. C¸c thiÕt bÞ kh¸c. * Sè l­îng nh©n viªn: 4 ng­êi. * Thêi gian lµm viÖc: 2 ca. - 1 ca cã thêi gian biÓu nh­ sau: 14 giê chiÒu ®Õn 22 giê. Tõ 22 giê ®Õn 6 giê s¸ng h«m sau ®­îc nghØ. TiÕp tôc lµm viÖc tõ 6 giê s¸ng ®Õn 14 giê, sau ®ã lµ ca tiÕp theo. * Sè l­îng nh©n viªn trong 1 ca: 1 nh©n viªn. Chøc n¨ng: NhËn ®Æt phßng víi kh¸ch v·ng lai vµ nhËn danh s¸ch kh¸ch ®Æt phßng theo ®oµn tõ bé phËn lÔ t©n trung t©m. Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh cho bé phËn lÔ t©n trung t©m ®Ó bé phËn nµy ph©n bæ phßng cho hîp lý vµ chÝnh x¸c (rÊt bÊt tiÖn v× viÖc nµy hä cã thÓ tù lµm). §èi t­îng kh¸ch chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc, mét sè Ýt kh¸ch §øc vµ l¸c ®¸c cã kh¸ch Anh, Ph¸p, Nga... Thêi gian kh¸ch check in th­êng tõ 15h ®Õn 16h hoÆc 21h ®Õn 22h. Thêi gian check out th­êng tõ 7h - 7h30' ®Õn 9h - 10h s¸ng. Thêi gian l­u tró b×nh qu©n th­êng lµ 1 ngµy. §iÒu nµy chøng tá kh¸ch s¹n ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nghØ d­ìng cña kh¸ch du lÞch. 2. C¸c tæ nghiÖp vô buång ( thùc tËp t¹i bé phËn buång kh¸ch s¹n H¹ Long 2). Sè l­îng nh©n viªn trong mét ca: 3 nh©n viªn. Thêi gian lµm viÖc tõ 8 giê s¸ng, khi kh¸ch rêi phßng th× b¾t ®Çu c«ng viÖc, nÕu kh¸ch ra chËm th× ph¶i gâ cöa phßng xin phÐp ®­îc tiÕn hµnh c«ng viÖc. Chøc n¨ng: Lµm vÖ sinh phßng ë, th«ng b¸o t×nh h×nh phßng cho bé phËn lÔ t©n, th«ng b¸o nh÷ng háng hãc cho bé phËn qu¶n lý ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a, b¶o d­ìng. Trang thiÕt bÞ vËt chÊt trong 1 buång Twin cña kh¸ch s¹n H¹ Long 2 nh­ sau: diÖn tÝch kho¶ng 20m2. 2 gi­êng ®¬n ®­îc phñ ga mµn tr¾ng. 1 tñ ®ùng quÇn ¸o, ®å ®¹c Ban c«ng quay ra biÓn. 1 tñ l¹nh mini Daewoo + ®å uèng. 1 TV NEC. 1 ®Ìn ngñ. §iÖn tho¹i. M¸y ®iÒu hoµ Toshiba. G­¬ng 1 bé bµn ghÕ uèng n­íc, 1 bé bµn ghÕ lµm viÖc hoÆc trang ®iÓm. Tranh kh¶m trai. 2 ®«i dÐp, 1 thïng r¸c. Nhµ vÖ sinh bao gåm: Lavabo, bån cÇu, vßi t¾m hoa sen, b×nh nãng l¹nh, bån t¾m (tÊt c¶ ®Òu cã nh·n hiÖu D&G - Design and Quality). C¸c trang thiÕt bÞ an toµn: Kho¸ chèng téi ph¹m, b×nh cøu ho¶, c¸c thiÕt bÞ b¸o ch¸y... 3. C¸c tæ chÕ biÕn mãn ¨n vµ nghiÖp vô bµn. Thùc hiÖn c«ng viÖc cña bé phËn bÕp, chÕ biÕn mãn ¨n theo ®Æt tiÖc cña kh¸ch. Gåm Tæ chÕ biÕn cña c«ng ty vµ c¸c tæ chÕ biÕn ë c¸c kh¸ch s¹n H¹ Long. §èi t­îng kh¸ch chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc. Kh¸ch Nga thÝch ¨n ¢u cßn c¸c kh¸ch nh­ Ph¸p, Trung Quèc, vµ c¸c n­íc kh¸c l¹i thÝch ¨n ¸. Gi¸ mét b÷a ¨n tõ 27.000 VND trë lªn, kh¸ch s¹n chñ yÕu chØ phôc vô 2 b÷a ¨n trong ngµy lµ ¨n s¸ng ( tõ 6h ®Õn 8h 30') vµ ¨n tèi (18h ®Õn 21h), b÷a tr­a kh«ng phôc vô v× Ýt kh¸ch yªu cÇu. C«ng suÊt sö dông chç ngåi tíi 70%. Nhµ hµng cña kh¸ch s¹n ®­îc trang bÞ nh­ sau: DiÖn tÝch kho¶ng 70 m2, n»m c¹nh gian s¶nh cña kh¸ch s¹n. Trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt: Tæng sè chç ngåi: 64 chç (ghÕ mÒm, cã bäc ®Öm ®á), 5 bé bµn trßn mçi bµn cã 6 ghÕ, 4 bµn vu«ng ®¬n, mçi bµn cã 4 ghÕ, 3 bµn vu«ng ghÐp ®«i mçi bµn cã 6 ghÕ, 1 bµn chê, 1 bµn ®Ó dông cô, 1 tñ l¹nh, 1 tñ thuèc l¸. C¸c kh¨n tr¶i bµn mµu ®á hoÆc mµu hång. Nh©n viªn lµm viÖc theo 2 ca t­¬ng tù nh­ bé phËn lÔ t©n. 4. QuÇy Bar. Phôc vô dÞch vô ®å uèng cho kh¸ch ë c¸c kh¸ch s¹n. VÞ trÝ n»m ë phßng tiÒn s¶nh, c¹nh bµn lÔ t©n. Trang thiÕt bÞ gåm tñ ®å uèng víi nhiÒu lo¹i ®å uèng kh¸c nhau kÓ c¶ ®å uèng kh«ng cån. QuÇy bar b»ng gç, cã 4 ngÕ cao ch©n dµnh cho kh¸ch. Nh©n viªn lµm viÖc theo ca nh­ bé phËn lÔ t©n. IV. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. 1) T×nh h×nh chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ch to¸n ®éc lËp. Kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch, c«ng ty ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ l­u tró, l÷ hµnh cã h­íng dÉn viªn, vËn chuyÓn vµ c¸c nhu cÇu bæ sung kh¸c cña kh¸ch du lÞch. KÓ tõ khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn kinh doanh, trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty ®· khai th¸c rÊt tèt tµi nguyªn du lÞch VÞnh H¹ Long, ®ãn nhiÒu ®oµn kh¸ch trong nuíc vµ quèc tÕ. Tuy nh÷ng n¨m ®Çu cßn khã kh¨n, cïng víi thêi gian gÇn ®©y lµ khñng ho¶ng kinh tÕ tµi chÝnh Ch©u ¸, nh­ng c«ng ty ®· cè g¾ng v­ît qua vµ lµm ¨n cã l·i. Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, thÞ tr­êng kh¸ch dulÞch Trung Quèc bïng næ ë Qu¶ng Ninh, c«ng ty ®· tæ chøc khai th¸c thÞ tr­êng nµy rÊt tèt c¶ kh¸ch du lÞch theo ®­êng bé ( qua cöa khÈu Mãng C¸i) vµ kh¸ch du lÞch tµu biÓn. C«ng ty ®· phèi hîp víi Saigon Tourist cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸c tiÕp ®ãn thµnh c«ng kh¸ch du lÞch tµu biÓn Super Star Leo's, ®ång thêi tù tæ chøc tiÕp ®ãn kh¸ch du lÞch trªn tµu Minerva. Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lµ kinh doanh dÞch vô l­u tró víi sù qu¶n lý 4 kh¸ch s¹n H¹ Long, c«ng ty ®· cã nh÷ng lîi thÕ lín trong nhiÒu n¨m. Tuy nhiªn trong vµi n¨m nay, viÖc ra ®êi cña mét sè kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn 4 sao cña c¸c ®¬n vÞ l©n cËn khiÕn cho c«ng ty mÊt dÇn thÞ phÇn kh¸ch du lÞch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c¬ së l­u tró cña m×nh. Khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n­íc trong khu vùc, cïng víi sù kiÖn khñng bè ngµy 11/9/2001 ë Mü ®· lµm gi¶m ®¸ng kÓ c¸c nguån kh¸ch du lÞch quèc tÕ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao, khiÕn cho c¸c kh¸ch s¹n cña c«ng ty ph¶i liªn tôc h¹ gi¸ b¸n. §iÒu nµy dÉn tíi mét viÖc lµ mÆc dï c«ng suÊt sö dông buång phßng t­¬ng ®èi cao (62% - 80%) nh­ng gi¸ b¸n l¹i gi¶m tíi gÇn 1/2 (tõ 70 ®Õn 80 USD xuèng con 35 ®Õn 50 USD) lµm c¸c kh¸ch s¹n lç vÒ gi¸ vµ tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty kh«ng cao. Trong n¨m 2002 vµ c¸c n¨m tíi, thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch æn ®Þnh trë l¹i cã thÓ lµm t¨ng tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty. 2) Sè liÖu thùc tÕ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ n¨m 1996 ®Õn nay, so s¸nh víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. (®­îc tr×nh bµy cô thÓ trong c¸c biÓu sè liÖu ë c¸c trang tiÕp) V. Ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh 2002 - 2005. Gi¸m ®èc c«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nhËn thøc ®­îc muèn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®Èy m¹nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng trªn, n¨m 2001 c«ng ty ®· tiÕn hµnh cñng cè chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, L¹ng S¬n vµ tr¹m ®¹i diÖn Mãng C¸i. §Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng ch©u ¢u (chñ yÕu lµ kh¸ch ë c¸c n­íc T©y ¢u), B¾c Mü, chó ý thÞ tr­êng kh¸ch trong khèi ASEAN. §iÒu nµy ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Trªn c¬ së ®ã, c«ng ty ®· ®Ò ra mét sè ph­¬ng h­íng nh­ sau: 1) TËp trung ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c chØ tiªu cô thÓ. Trong n¨m 2002, C«ng ty tiÕp tôc s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc cho phï hîp víi h­íng kinh doanh míi. Tæ chøc ph©n cÊp qu¶n lý cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh»m ph¸t huy quyÒn tù chñ cña ®¬n vÞ c¬ së vÒ qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh khai th¸c triÖt ®Ó c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt hiÖn cã. Ph©n cÊp qu¶n lý nh»m ®éng viªn tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, chñ ®éng vµ quan t©m h¬n n÷a ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng c«ng t¸c. Tæ chøc ngiªn cøu thÞ tr­êng th«gn tin qu¶ng c¸o nh»m thu hót nguån kh¸ch du lÞch n­¬vs ngoµi vµo ViÖt Nam. Tæ chøc cho c«ng d©n ViÖt Nam ®i du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sö dông tµi s¶n ë c¸c c¬ së ph¶i b¶o ®¶m duy tr×, c¶i t¹o vµ më réng tµi s¶n ®­îc giao, th«ng qua kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt ®Ó mua s¾m, ®æi míi tµi s¶n cho phñ hîp víi yªu cÇu kinh doanh b»ng tiÒn vay ng©n hµng. DÇn dÇn thay ®æi c¬ cÊu vèn kinh doanh. C¨n cø vµo chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ c¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh giao chØ tiªu, kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ®¬n vÞ chi tiÕt theo tõng quý. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ t¹i doanh nghiÖp, th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ t¹i c¸c c¬ së. Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lùc l­îng lao ®éng, tuyÓn bæ sung nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷ ®Ó dÇn dÇn thay thÕ lao ®éng cao tuæi nghØ chÕ ®é, thay thÕ lao ®éng lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶ nh»m ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu vÒ lao ®éng cña kinh doanh l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n. C¸c chØ tiªu cô thÓ trong nh÷ng n¨m tíi nh­ sau: 2) ChØ ®¹o c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. N¨m 2002 C«ng ty sÏ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi, dù ¸n c¶i tao n©ng cÊp c¸c c¬ së dÞch vô, tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt, gãp vèn cæ phÇn c¬ së vËt chÊt míi trªn mÆt b»ng c«ng ty. Trong thêi gian tr­íc m¾t, nh÷ng khu ®Êt, nh÷ng c¬ së vËt chÊt ch­a cã ®iÒu kiÖn ®­a vµo kinh doanh ph¶i tËn dông cho liªn doanh, liªn kÕt hoÆc cho thuª vµ kª khai nép thuÕ ®Êt. Khu ®Êt ë trung t©m giao cho chuyªn m«n t×m ®èi t¸c ®Çu t­ cho liªn doanh hoÆc cho x©y dùng quy ho¹ch ®Ó chµo mêi ®èi t¸c. §¶ng uû l·nh ®¹o chuyªn m«n c©n t¹o ®iÖu kiÖn ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t­ lùa chän ®óng h×nh thøc ®Çu t­, thêi gian vµ quy m« cña dù ¸n nh»m ®¶m b¶o cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®óng quy ho¹ch vµ co hiÖu qu¶. TiÕp tôc ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¸n, kho¸n, cho thuª c¬ së vËt chÊt theo LuËt doanh nghiÖp. TËp trung nguån vèn x©y dùng c¬ së vËt chÊt míi hoÆc gãp vèn liªn doanh x©y dùng c¬ së vËt chÊt trªn mÆt b»ng c«ng ty. 3) Ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong n¨m tíi c«ng ty tiÕp tôc më réng s¶n xuÊt, t×m ®ñ viÖc lµm vµ b¶o ®¶m ®êi sèng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh míi cña Nhµ n­íc vµ cña Tæng côc du lÞch. TiÕp tôc mua B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng. B¶o ®¶m trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña ngµnh. TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ®Ó cã thÓ khen th­ëng ®óng ng­êi, ®óng viÖc, tr¸nh t×nh tr¹ng khen th­ëng b×nh qu©n chñ nghÜa. §ång thêi c«ng ty ph¶i lµm tèt c«ng t¸c Y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao, c«ng tcs th­¬ng binh x· héi. 4) X©y dùng c«ng t¸c an ninh quèc phßng, x©y dùng néi bé §¶ng trong c«ng ty. Trong n¨m tíi, c«ng ty tiÕp tôc chØ ®¹o thùc hiÖn tèt Th«ng t­ 767/LBNVDL ngµy 8/9/1993 gi÷a Bé néi vô vµ Tæng côc du lÞch còng nh­ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, téi ph¹m x· héi. TiÕp tôc kiÖn toµn lùc l­îng b¶o vÒ, phèi hîp víi lùc l­îng c«ng an tiÕp tôc thùc hiÖn tèt phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh Tæ quèc. TriÓn khai nh÷ng néi dung c¬ ban cña nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé c¸c cÊp tíi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong n¨m tíi, §¶ng bé th­êng xuyªn thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c gi¸o dôc vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng ®èi víi c¸n bé §¶ng viªn, n©ng cao nhËn thøc vÒ lý luËn M¸c Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Trong c«ng t¸c sinh ho¹t §¶ng, thùc hiÖn tËp trung d©n chñ tù phª b×nh vµ phª b×nh n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong ®¬n vÞ. X©y dùng vµ ®µo t¹o ®éi ngò §¶ng viªn míi ®¶m b¶o cho sù v÷ng m¹nh cña §¶ng bé. VI. NhËn xÐt chung 1) Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña c«ng ty. HiÖn nay, t×nh h×nh thÕ giíi diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p ¶nh h­ëng rÊt lín tíi thÞ tr­êng kh¸ch cña c«ng ty. N¨m 2001 c«ng ty ®· ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu v­ît qua c¸c khã kh¨n tõ nhiÒu n¨m tr­íc, nhÊt lµ sau vô khñng bè ngµy 11/9/2001 t¹i Mü ®Ðn nay, thÞ tr­êng kh¸ch T©y ¢u cã nguån thu t­¬ng ®èi æn ®Þnh gi¶m ®i rÊt nhiÒu. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i nhanh chãng t×m ra vµ thu hót nh÷ng thÞ tr­êng kh¸ch míi. §Æc biÖt lµ dù ®o¸n sù bïng næ cña thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n, ch©u ¢u, ch©u ¸ vµ c¸c n­íc trong khèi ASEAN trong nh÷ng n¨m tíi. Gi¸ c¶ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ gi¸ ®iÖn, gi¸ n­íc t¨ng nhanh. HÇu hÕt c¸c nghiÖp vô cña c«ng ty ®Òu bÞ c¹nh tranh ph¸ gi¸, g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n. HiÖn nay c«ng ty ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh rÊt lín vÒ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc tõ mét sè ®¬n vÞ l÷ hµnh cña c¸c tØnh b¹n. C¸c ®¬n vÞ l÷ hµnh ®ã ®ãn kh¸ch tõ mét sè cöa khÈu kh¸c (L¹ng S¬n) sau ®ã ®i theo tour vÒ Hµ Néi, ®i H¶i Phßng råi ®i tµu ra th¨m VÞnh H¹ Long (kh«ng hÒ lªn bê, hay l­u tró trªn bê) vµ kÕt thóc tour. Kh¸ch du lÞch võa ®­îc ®i th¨m Hµ Néi, H¶i Phßng mµ vÉn ®­îc th¨m VÞnh H¹ Long... rÊt hÊp dÉn, lµm gi¶m ®¸ng kÓ luång kh¸ch Trung Quèc ë Qu¶ng Ninh. Thùc tÕ nµy ®ßi hái ph¶i cã sù c¶i tiÕn c¸c ch­¬ng trinh du lÞch s½n cã cña c«ng ty vµ c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸ch ®Ó thu hót kh¸ch. Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn vay cña ng©n hµng (chiÕm 85% tæng sè vèn kinh doanh). §iÒu nµy ®Æt c«ng ty tr­íc mét ¸p lùc rÊt lín vÒ viÖc thanh to¸n l·i vay hµng n¨m (l·i vay hµng n¨m lªn ®Õn h¬n 3 tû ®ång). VÊn ®Ò nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i tÝch cùc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ dÇn thay ®æi c¬ cÊu vèn vay thµnh vèn tù cã. Lao ®éng cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®«ng vµ bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi cång kÒnh. Tuæi ®êi b×nh qu©n cña lao ®éng trong c«ngty lµ cao, viÖc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty theo yªu c©u ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ cña ngµnh lµ rÊt khã kh¨n. Nhu cÇu vÒ ®êi sèng ngµy cµng t¨ng nªn c«ng ty ph¶i cè g¾ng ®ane b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh. V× lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cho nªn khã kh¨n nµy chØ cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt khi c«ng ty nghiªn cøu thµnh c«ng m« h×nh tæ chøc vµ c¬ cÊu bé m¸y míi vµ phï hîp h¬n, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®· ®­îc ®Çu t­ mét b­íc nh­ng nh×n chung ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch. §ßi hái ph¶i n©ng cÊp c¸c c¬ së l­u tró nÕu kh«ng sÏ cã nguy c¬ bÞ mÊt thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. §ång thêi ph¶i ®Çu t­ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, gi¶i trÝ cho phong phó vµ ®a d¹ng, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, t¨ng thêi gian l­u tró b×nh qu©n cña kh¸ch. §iÒu nµy lµ rÊt khã kh¨n trong t×nh tr¹ng c¬ cÊu vèn cña c«ng ty hiÖn nay. C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu kinh doanh c¬ së l­u tró du lÞch, bé phËn l÷ hµnh cña c«ng ty cßn ch­a ph¸t triÓn nªn ®· bá qua mét sè c¬ héi nh­ ph¶i liªn kÕt víi Sai gon Tourist ®Ó ®ãn kh¸ch du lÞch tµu biÓn. §ßi hái ph¶i chó träng h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng l÷ hµnh. MÆt kh¸c, sù thiÕu v¾ng cña bé phËn Marketing trong c«ng ty còng g©y kh«ng Ýt trë ng¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty sÏ gÊp rót thµnh lËp vµ hoµn thiÖn bé phËn Marketing ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2) Nh÷ng thuËn lîi. §øng tr­íc c¸c khã kh¨n nh­ trªn, nh­ng c«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh chñ tr­¬ng khai th¸c tèi ®a c¸c lîi thÕ cña m×nh ®Ó cã thÓ tiÕp tôc sù tån t¹i vµ p¸ht triÓn. C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn th­êng xuyªn cã ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o trùc tiÕp cña TØnh Uû, UBND TØnh, Tæng côc du lÞch vµ së du lÞch Qu¶ng Ninh, cïng c¸c ban ngµnh h÷u quan trªn ®Þa bµn. Gióp cho c«ng ty lu«n ®i ®óng h­íng trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®Çy khã kh¨n võa qua. C«ng ty cã lîi thÕ rÊt lín so víi c¸c ®¬n vÞ du lÞch kh¸c trªn ®Þa bµn vÒ vÞ trÝ ®Þa lý vµ hÖ thèng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng. VÞ trÝ cña c«ng ty hiÖn nay cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thuËn lîi nhÊt khu vùc dµnh cho kh¸ch du lÞch. N»m ngay c¹nh ®­êng H¹ Long (tr­íc thuéc quèc lé 18A) rÊt thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vµ ®ãn kh¸ch du lÞch. C¸c c¬ së l­u tró cña kh¸ch s¹n ®Òu h­íng ra VÞnh H¹ Long, phÝa sau lµ ®åi th«ng xanh, kh«ng khÝ trong lµnh rÊt cã lîi cho søc khoÎ vµ tinh thÇn cña kh¸ch du lÞch. C¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty ®· t¹o thµnh mét hÖ thèng t­¬ng ®èi hîp lý vµ ®Çy ®ñ. MÆt b»ng cña c«ng ty rÊt réng lín, cã thÓ triÓn khai x©y dùng nh÷ng c¬ së vËt chÊt míi khi cã ®iÒu kiÖn, thuËn lîi cho viÖc më réng c¸c lo¹i h×nh l­u tró vµ dÞch vô. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc vµ dµy d¹n kinh nghiÖm, ®iÒu nµy rÊt quan träng trong c«ng viÖc qu¶n lý c«ng ty trong t×nh h×nh phøc t¹p hiÖn nay vµ viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý míi. C¸c bé phËn trong c«ng ty lu«n ®­îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña l·nh ®¹o c«ng ty; ®éi ngò c¸n bé kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é, dµy dÆn kinh nghiÖm ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu trong kinh doanh l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã hÖ thèng c«ng nh©n viªn nghiÖp vô cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, thÝch øng nhanh, nguån nh©n lùc hïng hËu cã thÓ ®¸p øng tèt yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Còng nh­ c¸c c«ng ty du lÞch kh¸c trªn ®Þa bµn, c«ng ty cã lîi thÕ lín vÒ viÖc khai th¸c t¹i nguyªn du lÞch VÞnh H¹ Long , di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi, ®éc nhÊt v« nhÞ, cã søc thu hót kh¸ch du lÞch rÊt lín. C«ng ty ®· cã lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ rÊt l©u (h¬n 40 n¨m) so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. V× vËy c«ng ty ®· cã ®­îc uy tÝn vµ mèi quan hÖ mËt thiÕt ®èi víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. §iÒu nµy mang lai nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n vµ cac nguån kh¸ch th­êng xuyªn, æn®Þnh nh­ c¸c ®oµn kh¸ch Trung Quèc hay kh¸ch du lÞch tµu biÓn Super Star Leo's. §em l¹i nguån doanh thu th­êng xuyªn cho c«ng ty. Trong n¨m tíi, sù ph¸t triÓn ®i lªn cña C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n thö th¸ch, song víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m qua, cïng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña c«ng ty trong h¬n 40 n¨m, C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh ®oµn kÕt mét lßng kiªn tr× ®æi míi v­ît qua thö th¸ch, khã kh¨n, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ ho¹ch Nhµ n­íc n¨m 2002 - 2005./. Lêi kÕt Trªn ®©y lµ nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh. Do sù thiÕu kinh nghiÖm vµ ®iÒu kiÖn liªn l¹c víi thµy gi¸o huíng dÉn lµ khã kh¨n nªn bµi viÕt cã thÓ cã nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ, em rÊt mong cã ®­îc sù th«ng c¶m cña c¸c thµy c« gi¸o vµ c¸c c«, chó c¸n bé trong c«ng ty. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng hîp vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp nµy. Xin c¶m ¬n c¸c thµy c« gi¸o trong khoa ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em cã c¬ héi t×m hiÓu thùc tÕ c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc. Em rÊt m«ng ®­îc sù gióp ®ì nhiÒu h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh thùc tËp chuyªn ®Ò. Xin c¶m ¬n. Qu¶ng Ninh 2/2002. X¸c nhËn cña c¬ së thùc tËp: Sinh viªn: C«ng ty Du lÞch Qu¶ng Ninh. Vò Ph¹m Trung Phong

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Du Lịch Quảng Ninh.DOC
Luận văn liên quan