Đề tài Thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình

Lời nói đầu Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh là một nhu cầu tất yếu khách quan của mọi hình thái kinh tế xã hội. Bao gồm chủ thể quản lý và khách thể quản lý . Mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và khách thể quản lý là các dòng thông tin. Để thu thập và xử lý và cung cấp thông tin thì đòi hỏi con người phải thực hiện hàng loạt các động tác như: quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép đối với hoạt động sản xuất đó hay nói cách khác là con người phải hạch toán. Hạch toán kế toán là một bộ môn khoa học kinh tế nhằm thu thập và xử lý và cung cấp thông tin một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống về tình hình hiện có cũng như sự vận động của hệ thống kế toán. Nhờ có hạch toán kế toán mà nó đảm bảo có thể thu thập xử lý và cung cấp kịp thời - chính xác về toàn bộ các thông tin về quá trình sản xuất kinh doanh, giúp cho các nhà quản lý để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Nhờ có hạch toán kế toán mà nó giúp cho nhà quản lý có thể nắm bắt được thông tin về tình hình hiện có và sự vận động của toàn bộ các loại tài sản và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Và cũng nhờ có hoạch toán kế toán mà nó giúp cho cơ quan quản lý cấp trên có thể kiểm tra được tình hình chấp hành chế độ - chính sách, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Và cũng nhờ có hạch toán kế toán đã giúp cho nhà đầu tư - các tổ chức tín dụng đưa ra được những quyết định đúng đắn đối với doanh nghiệp. Từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đã đem lại diện mạo mới cho toàn bộ nền kinh tế xã hội. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng có xu hướng phát triển mạnh cả về chiến lược lẫn quy mô, nhờ có những chính sách mới về mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Kết hợp với sự vươn lên tự khẳng định mình trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị của một quốc gia độc lập. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới có nền kinh tế ổn định và ngày càng phát triển. Trong đó ngành kinh doanh thương mại góp phần không nhỏ vào việc giao lưu, trao đổi, buôn bán các sản phẩm giữa các vùng - miền trong nước và giữa các quốc gia. Góp phần đẩy mạnh sản xuất và tăng thu nhập cho đời sống nhân dân, xây dựng nước Việt Nam tươi đẹp, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhằm thực hiện toàn diện mục tiêu đào tạo của nhà trường kết hợp lý luận với thực tiễn. tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến tức lý luận đã được trang bị ở trường, bổ sung kiến thức về chuyên môn được đào tạo, chuẩn bị cho sinh viên khi ra trường có thẻ đảm nhận ngay các công việc thuộc chuyên ngành đào tạo tạ các đơn vị thực tế. Là một sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đã được học những kiến thức mà thầy cô giáo đã truyền thụ cho, chúng ta phải biết kết hợp giữa kiến thức đó với thực tế để phát huy những kiến thức đã học. Qua thời gian thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình đã giúp em hiểu biết thêm và nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán kế toán, hiểu thêm về nghề kế toán mà em đã chọn và những nghiệp nghiệp vụ thực tế về công tác tài chính kế toán diễn ra tại Công ty. Do trình độ và thời gian thực tập có hạn, bản báo cáo thực tập này chắc chắn còn nhiều những thiếu sót. Em mong đươc các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Lương thực Hà Sơn Bình quan tâm giúp đỡ, góp ý phê bình để bản báo cáo của em đạt kết quả tốt hơn.Qua đây em xin trân trọng cảm ơn tới các thầy cô giáo đã giảng dạy và hướng dẫn em thực tập và Ban Giám đốc, Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Lương thực Hà Sơn Bình đã giúp đỡ trong thời gian em thực tập.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, chóng ta ®· ®­îc häc nh÷ng kiÕn thøc mµ thÇy c« gi¸o ®· truyÒn thô cho, chóng ta ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc ®ã víi thùc tÕ ®Ó ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh ®· gióp em hiÓu biÕt thªm vµ nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n, hiÓu thªm vÒ nghÒ kÕ to¸n mµ em ®· chän vµ nh÷ng nghiÖp nghiÖp vô thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n diÔn ra t¹i C«ng ty. Do tr×nh ®é vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®­¬c c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh quan t©m gióp ®ì, gãp ý phª b×nh ®Ó b¶n b¸o c¸o cña em ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.Qua ®©y em xin tr©n träng c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o ®· gi¶ng d¹y vµ h­íng dÉn em thùc tËp vµ Ban Gi¸m ®èc, Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh ®· gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. Em xin tr©n träng c¶m ¬n./. PhÇn I Tæng quan vÒ doanh nghiÖp C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh ------------------------ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc,lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty l­¬ng thùc MiÒn b¾c – Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 4350 Q§/BNN - TCCB ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2002 cña Bé Tr­ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Trªn c¬ së hîp nhÊt gi÷a hai C«ng ty:C«ng ty L­¬ng thùc Hµ T©y vµ C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh. Trô së C«ng ty: §­êng 430 - CÇu Am - ThÞ x· Hµ §«ng - Hµ T©y. 1. Chøc n¨ng kinh doanh: Theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 1041 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2002 cña së kÕ ho¹ch ®Çu t­ tØnh Hµ T©y: Kinh doanh b¸n bu«n l­¬ng thùc, c«ng nghiÖp xay s¸t, chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, n«ng s¶n. §¹i lý vµ tiªu thô hµng ho¸, cung øng vµ uû th¸c xuÊt khÈu l­¬ng thùc. dù tr÷ l­u th«ng, chÕ biÕn vµ kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ n«ng s¶n, thùc phÈm, vËt t­ n«ng nghiÖp, vËt liÖu x©y dùng. b¸n lÎ vµ ®¹i lý x¨ng dÇu, hµng c«ng nghÖ phÈm - dÞch vô kinh doanh hµng ®iÖn tö. DÞch vô ¨n uèng - nhµ nghØ, vËn t¶i hµng kh¸ch, hµng ho¸, l÷ hµnh néi ®Þa, kinh doanh ®¹i lý n­íc gi¶i kh¸t cã cån vµ kh«ng cã cån, dÞch vô v¨n phßng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kinh doanh siªu thÞ, dÞch vô nhµ ®Êt. Vèn ph¸p ®Þnh: 19.859 triÒu VN§ C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty l­¬ng thùc miÒn B¾c. Tªn giao dÞch quèc tÕ: VINAFOODI §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty: Kinh doanh hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n hai tØnh: Hoµ B×nh vµ Hµ T©y. Kinh doanh bu«n b¸n víi c¸c vïng - miÒn trªn toµn quèc. 2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n. + VÞ thÕ kÓ tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét vÞ thÕ t­¬ng ®èi tèt trªn c¶ hai lÜnh vùc kinh doanh cung øng hµng xu¸t kh¶u cho tæng c«ng ty l­¬ng thùc MiÒn B¾c víi sè l­îng hµng n¨m cao h¬n n¨m tr­íc vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng yªu cÇu. Trong lÜnh vùc kinh doanh néi ®Þa c«ng ty ®· x©y dung cho m×nh mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c, kinh doanh cã l·i vµ gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng. + VÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong tæ chøc kinh doanh, tuy nhiªn toµn bé lao ®éng ®­îc chuyÓn tõ thêi bao cÊp sang, chñ yÕu lµ ch­a qua ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o l¹i do vËy mµ tr×nh ®é nghiÖp vô kh«ng theo kÞp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, nªn mét sè ng­êi lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm æn ®Þnh. Trong thêi gian tíi c«ng ty ph¶i tiÕp tôc tËp trung nguån nh©n lùc ®Ó ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n víi nhiÒu h×nh thøc ®Ó phôc vô cho tr­íc m¾t vµ l©u dµi. + VÒ tµi s¶n: tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm phÇn nhiÒu trong tæng sè vèn ph¸p ®Þnh ®­îc Nhµ n­íc giao. Tµi s¶n cò, l¹c hËu ®­îc x©y dùng tõ thêi kú bao cÊp, ®a phÇn lµ n»m ë vïng s©u, vïng xa, xa trung t©m chØ phï hîp víi thêi kú ®Êt n­íc cã chiÕn tranh. + ChÝnh s¸ch kinh tÕ: ChÝnh s¸ch thuÕ hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt cËp víi ngµnh l­¬ng thùc ®èi víi viÖc mua hµng ho¸ n«ng s¶n trùc tiÕp tõ ng­êi s¶n xuÊt, th× kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo. + ChiÕn l­îc kinh doanh: C«ng ty l­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh ®· cã ®Þnh h­íng râ rµng phï hîp víi thùc lùc cña c«ng ty trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu ph¸t triÓn. Víi ®µ ph¸t triÓn céng thªm nh÷ng nh©n tè tÝch cùc c«ng ty phÊn ®Êu hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. D­íi sù chØ ®¹o cña cÊp uû §¶ng, Ban Gi¸m ®èc. C«ng ty ®· s¾p xÕp l¹i tæ chøc, S¾p xÕp l¹i ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, gi¶i quyÕt nh÷ng lao ®éng d«i d­ theo NghÞ ®Þnh 41 cña ChÝnh phñ. hoµn thiÖn bé m¸y phôc vô cho lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh tù khai th¸c nguån hµng ®Ó cung øng cho kh¸ch hµng, vµ tæng c«ng ty ®Ó phôc vô thÞ tr­êng trong n­íc vµ cung øng xuÊt khÈu. C«ng ty th¸o gì dÇn ®­îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu nh­: Thanh lý- nh­îng b¸n bít nh÷ng tµi s¶n thiÕt bÞ nµo kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n cò, l¹c hËu, ®Çu t­ nh÷ng tµi s¶n thiÕt bÞ míi phï hîp ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt ®­îc sù hç trî vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Tæng C«ng ty l­¬ng thùc miÒn B¾c trong viÖc chØ ®¹o vµ cho phÐp C«ng ty mua cung øng xuÊt khÈu g¹o cho Tæng C«ng ty t¹i thÞ tr­êng miÒn Nam. 3. Tæ chøc mé b¸y qu¶n lý. ban Gi¸m ®èc PhßngTC-HC Phßng KH-KD Phßng TC-KT XNCB KDLT Phó TÝn XNCB KDLT Thanh Hoµ XNCB KDLT S¬n T©y XNCB KDLT Th¹ch Mü XNCB KDLT §an Hoµi XNCB KDLT L­¬ng Kú XNCB KDLT S«ng §µ XNCB KDLT S«ng B«i Cöa Hµng Hµ §«ng XNCB KDLT T©n Mai XNCB KDLT Yªn L¹c + Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc C«ng ty do Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty L­¬ng thùc MiÒn B¾c (VINAFOODI) bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc vÒ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh - qu¶n lý tiÒn vèn - tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®­îc giao vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®­îc Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty L­¬ng thùc miÒn B¾c bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty, lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty, ®­îc ph©n c«ng ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. + C¸c phßng ban: - Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh: x©y dùng ph­¬ng ¸n ®æi míi ph­¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng, x©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng, qu¶n lý viÖc ®µo t¹o, sö dông ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cho phï hîp víi tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. -Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: X©y dùng quy chÕ tµi chÝnh, kÕ to¸n tµi chÝnh. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ®ång thêi h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n néi bé theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh göi cÊp trªn vµ nh÷ng c¬ quan cã liªn quan. - Phßng Kinh doanh – KÕ ho¹ch: X©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, tham m­u cho ban gi¸m ®èc, tæ chøc chØ ®¹o h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng h­íng, ®óng ph¸p luËt, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ. Trùc tiÕp lµm hµng xuÊt khÈu khi cã kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty giao. - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: lµ ®¬n vÞ thÓ nh©n, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng ®Þa ph­¬ng ®Ó giao dÞch. Thanh to¸n, h¹ch to¸n kÕ to¸n néi bé, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c tr­íc ph¸p luËt Nhµ n­íc vµ Gi¸m ®èc C«ng ty. - Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, tr­ëng c­¶ hµng trùc thuéc chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban Gi¸m ®èc, sù chØ ®¹o vµ h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng chØ ®¹o, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña cÊp trªn vµ t×nh h×nh ®Æc ®iÓm thùc tÕ cña ®¬n vÞ ®Ó triÓn khai nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp qua mét sè chØ tiªu ph©n tÝch. §VT: 1.000VN§ STT N¨m N¨m 2003 N¨m 2004 ChØ tiªu KH TN % hoµn thµnh KH TN % hoµn thµnh 1 Tæng doanh thu 100.000.000 104.147.607 104,15 125.000.000 131.111.632 104,89 Trong ®ã: - Doanh thu xuÊtkhÈu 2 Tæng chi phÝ 99.700.000 103.749.982 104,06 124.550.000 130.382.583 104,68 3 Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 1.397.203 1.644.093 117,67 Trong ®ã: - ThuÕ GTGT 1.200.000 1.225.657 104,03 1.250.000 1.305.698 - ThuÕ TT§B 9.782 7.828 - ThuÕ TNDN 204.133 - ThuÕ ®Êt +MB 161.764 126.434 4 Tæng møcLîi nhuËn sau thuÕ 300.000 397.625 132,54 450.000 524.915 116,65 5 TNBQ ng­êi lao ®éng /th¸ng 650.000 672.000 103.38 700.000 820.000 117.14 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ kh¶ quan: Tæng doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 26.964.025 ngh×n ®ång t¨ng t­¬ng øng 25,89%. Tæng chi phÝ cña n¨m 2004 cao h¬n so víi n¨m 2003 lµ do tæng doanh thu n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003. Nh­ vËy lµ hîp lý. Tæng sè nép ng©n s¸ch ®¹t còng cao h¬n n¨m 2003 lµ 246.890 ngh×n do cã l­îng hµng ho¸ b¸n ra nhiÒu h¬n. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2004 t¨ng so víi kÕ ho¹ch 74.915 ngh×n ®ång v­ît 16,65%. So víi n¨m 2003 t¨ng 127.290 ngh×n ®ång t¨ng 32,01%, lµ do c«ng ty tæ chøc l¹i bé m¸y, m¹ng l­íi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thanh lý nh÷ng tµi s¶n cò kh«ng sö dông, kÐm hiÖu qu¶. tiÕt kiÖm chi phÝ, do ®ã thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ®· ®­îc n©ng lªn, ®êi sèng dÇn ®­îc c¶i thiÖn, gióp ng­êi lao ®éng yªn t©m, phÊn khëi lµm viÖc. Nh×n chung, lµ mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp, ®Þa bµn qu¶n lý phøc t¹p, nhiÒu ®¬n vÞ ë xa C«ng ty, lao ®éng d«i d­ kh«ng cã viÖc lµm, nh­ng nhê cã sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn C«ng ty, d­íi sù l·nh ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ®· tæ chøc x¾p sÕp, ®µo t¹o l¹i lao ®éng gi¶i quyÕt mét sè lao ®éng d«i d­ theo nghÞ ®Þnh 41 cña ChÝnh phñ. Do vËy mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi kh¶ quan mÆc dï ch­a ®¹t ®­îc nh­ sù mong muèn nh­ng ®· gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu nh÷ng tån t¹i, ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn ®i lªn cña doanh nghiÖp. PhÇn II c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh ---------------------------------- I. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn: + C«ng t¸c huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp: Trong ®iÒu kiÖn vèn Nhµ n­íc cÊp cã h¹n, do vËy kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc b×nh th­êng, liªn tôc ®¬n vÞ ph¶i huy ®éng vèn bæ sung b»ng c¸ch vay ng¾n h¹n ng©n hµng. BiÕn ®éng vµ kÕt cÊu tµi s¶n doanh nghiÖp §VT: 1.000 VN§ TT N¨m 2003 2004 So s¸nh ChØ tiªu Sè tiÒn Tû lÖ A TSL§ & §TNH 45.538.479 44.337.698 -1.200.781 -2,64 1 TiÒn 2.317.153 3.120.313 803.160 34,66 2 C¸c kho¶n §TNH 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 24.682.115 22.088.405 11.468.556 107,99 4 Hµng tån kho 12. 532.455 15.905.558 3.373.103 26,91 5 TSL§ kh¸c 5.986.356 3.223.421 -2.762.935 -46,15 6 Chi phÝ sù nghiÖp 20.400 B TSC§ & §TDH 7.465.492 7.325.580 -139.912 -1,87 1 TSC§ 7.336.927 5.880.862 -1.456.065 -19,85 2 C¸c kho¶n §TTC dµi h¹n 115.000 805.000 690.000 3 Chi phÝ XDCB dë dang 639.718 - 4 C¸c kho¶n kq,ký c­îc dµi h¹n 13.565 5 C¸c kho¶n tr¶ tr­íc dµi h¹n C Tæng céng TS 53.003.972 51.663.279 -1.340.693 -2,53 NhËn xÐt : Nh×n vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n ë b¶ng ph©n tÝch trªn cho ta thÊy Tæng sè tµi s¶n n¨m 2004 so víi 2003 gi¶m 1.340.693 ®ång t¬ng øng víi -2,53 %. ThÓ hiÖn quy m« cña tµi s¶n cña C«ng ty gi¶m ®i lµ do n¨m 2004 c«ng ty thanh lý mét sè tµi s¶n cè ®Þnh cò l¹c hËu kh«ng cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cô thÓ n¨m 2004 gi¶m 1.456.065 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi 19,85%. TiÒn : n¨m 2004 so víi 2003 t¨ng 803.160 ngh×n ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 34,66 %, nh­ vËy phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty. C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 víi 2003 t¨ng 11.468.556 ngh×n ®ång t­¬ng øng 107,99 % ®©y lµ biÓu hiÖn ch­a tèt vÒ thu håi vèn l­u ®éng cña C«ng ty. Hµng tån kho n¨m 2004 so víi 2003 t¨ng 3.373.103 ngh×n ®ång ®iÒu nµy chøng tá C«ng ty ch­a thùc hiÖn tèt trong kh©u Mua - B¸n, dù tr÷ hµng hãa. TSL§ kh¸c gi¶m 2.762.935 ngh×n ®ång t­¬ng øng -46,15 % do t¹m øng cho c¸c cöa hµng triÓn khai nhiÖm vô ch­a ®­îc thanh to¸n. T×nh h×nh biÕn ®éng vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp §VT: 1.000 VN§ TT ChØ tiªu 2003 2004 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ% A Nî ph¶i tr¶ 32.925.647 31.991.242 -934.405 -2,84 I Nî ng¾n h¹n 32.712.508 31.932.619 -779.889 -2,38 1 Vay ng¾n h¹n 7.417.000 10.559.000 3.142.000 42,36 2 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 6.645.685 4.389.219 -2.256.466 -33,95 4 Ngêi mua tr¶ tiÒn tr­íc 380 5 ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i n«p 466.439 446.440 -19.999 -4,29 6 Ph¶i tr¶ CNV 507.708 989.246 481538 7 Ph¶i tr¶ néi bé 16.263.508 14.867.691 -1.395.817 -8,58 8 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 1.411.785 681.021 -730.764 -51,76 II Nî kh¸c 213.139 58.622 -154.517 -72,50 1 Chi phÝ ph¶i tr¶ 8.239 58.622 50.383 B Nguån vèn CSH 20.078.325 19.672.036 -406.288 -2,02 1 Nguån quü 20.013.729 19.460.337 -553.392 -2,77 2 Nguån vèn kinh doanh 17.484.509 17.212.260 -272.249 -1,56 + Vèn cè dÞnh 9.173.171 8.048.416 -1.124.755 -12,26 +Vèn l­u ®éng 8.311.337 9.163.843 825.506 10,26 3 C¸c quü 2.529.220 2.248.077 -719.250 -24,24 III Nguån KP, quü kh¸c 64.596 211.699 147.103 227,73 1 Tæng céng 53.003.972 51.663.279 -1.340.693 -2,53 NhËn xÐt : Theo kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn ta thÊy chØ tiªu Nî ph¶i tr¶ n¨m 2004/2003 gi¶m 934.405 ®ång t­¬ng øg víi -2,84 %, chñ yÕu gi¶m ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé, ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c, C¸c kho¶n nî kh¸c gi¶m 154.517 ngh×n ®ång t­¬ng øng -72,5%. VÒ nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 406.288 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi -2,02 %, chñ yÕu lµ gi¶m nguån vèn kinh doanh, trong ®ã gi¶m nguån vèn cè ®Þnh lµ 1.124.755 t­¬ng øng víi -12,26% lµ do c«ng ty ®· thanh lý mét sè tµi s¶n cò, l¹c hËu sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong khi ®ã nguån vèn l­u ®éng t¨ng 825.506 ngh×n ®ång t­¬ng øng 10,26% lµ rÊt tèt ®©y lµ nguån vån bæ xung phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ii. C«ng t¸c ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty: NhiÖm vô träng t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng lµ kinh doanh, sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶. Cho nªn yªu cÇu cña bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh võa tinh gi¶m gän nhÑ võa ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu cña C«ng ty ®Ò ra. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ phßng chøc n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Do vËy mµ c«ng t¸c ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh ®­îc ph©n cÊp nh­ sau: + Gi÷a doanh nghiÖp víi cÊp trªn: C«ng ty ®­îc Tæng C«ng ty giao vèn Nhµ n­íc toµn c¬ së víi sè liÖu hîp nhÊt gi÷a hai C«ng ty. C«ng ty L­¬ng thùc Hµ T©y vµ C«ng ty L­¬ng thùc Hoµ B×nh, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ n­íc giao. + Gi÷a doanh nghiÖp vµ ®¬n vÞ trùc thuéc: C¸c ®¬n vÞ (cöa hµng, xÝ nghiÖp) lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®­îc vay vèn l­u ®éng, ®­îc uû quyÒn qu¶n lý tµi s¶n, lao ®éng, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó thanh to¸n vµ giao dÞch. H¹ch to¸n kÕ to¸n phô thuéc, hµng quý, hµng n¨m cã b¸o c¸o tµi chÝnh, thùc hiÖn kinh doanh lÊy thu bï chi vµ cã l·i. Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc vÒ viÖc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. §­îc Gi¸m ®èc C«ng ty cho vay vèn l­u ®éng ®Þnh møc cña n¨m tµi chÝnh ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. HoÆc Gi¸m ®èc uû quyÒn vay ng©n hµng tõng lÇn. Song mçi lÇn vay ph¶i cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, ph¶i tr¶ l·i suÊt cho C«ng ty vµ ng©n hµng vµ tr¶ nî ®óng kú h¹n mäi kho¶n vay. Riªng phÇn vay vèn l­u ®éng ®Þnh møc lµ do C«ng ty lÊy tõ nguån vèn l­u ®éng cña C«ng ty cho vay vµ thu l·i cã tÝnh chÊt néi bé b»ng tû suÊt thu sö dông vèn Nhµ n­íc quy ®Þnh. §¬n vÞ trùc thuéc ®­îc mua s¾m c«ng cô, dông cô th«ng th­êng, cã gi¸ trÞ nhá ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ hay gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh÷ng tµi s¶n lín cã gi¸ trÞ lín ph¶i lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vµ ®­îc C«ng ty phª duyÖt th× ®­îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ hoÆc gi¸ thµnh qua chi phÝ chê ph©n bæ cña ®¬n vÞ. §¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®­îc nh­îng b¸n, cÇm cè thÕ chÊp, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Tr­êng hîp cho thuª tµi s¶n nh­ nhµ cöa, kho tµng... lóc nhµn rçi ch­a sö dông ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o C«ng ty. §¬n vÞ trùc thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n thõa thiÕu, tæn thÊt, c«ng nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §¬n vÞ trùc thuéc ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh viÖc ®iÒu tiÕt vèn, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c khi C«ng ty ®iÒu ®éng. §¬n vÞ trùc thuéc ph¶i ®¶m b¶o nghÜa vô tµi chÝnh c¸c kho¶n nép nh­ sau: + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + BHXH, BHYT, KPC§ + C¸c lo¹i thuÕ theo luËt ®Þnh + Thu sö dông vèn + Toµn bé lîi nhuËn vÒ C«ng ty + L·i vay ng©n hµng (nÕu cã) * Ph©n cÊp qu¶n lý doanh thu - Chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Doanh thu cña doanh nghiÖp bao gåm: doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, doanh thu vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ doanh thu kh¸c. - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: lµ toµn bé doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung øng dÞch vô trªn thÞ tr­êng sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m trõ... - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh: + TiÒn l·i cho vay; l·i tiÒn göi, l·i b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, l·i ®Çu t­ tr¸i phiÕu, chiÕt khÊu thanh to¸n, l·i cho thuª tµi chÝnh. + Thu nhËp tõ cho thuª tµi s¶n, cho ng­êi kh¸c sö dông tµi s¶n. + Cæ tøc ®­îc chia + Thu nhËp tõ ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n + Thu nhËp tõ c¸c kho¶n ®Çu t­ kh¸c. + Chªnh lÖch l·i do b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch tû gi¸. - Doanh thu kh¸c: + Doanh thu tõ thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh +Doanh thu ph¹t tõ vi ph¹m hîp ®ång + Thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý + C¸c kho¶n thuÕ ®­îc ng©n s¸ch hoµn l¹i... + C¸c kho¶n thu nhËp tõ n¨m tr­íc bÞ bá quªn... Chi phÝ cña doanh nghiÖp bao gåm chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ kh¸c. - Chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: nguyªn, nhiªn,vËt liÖu, tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, dÞch vô thuª ngoµi, vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c... - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: c¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ ®i vay, cho vay, chi phÝ gãp vèn liªn doanh, lç do chuyÓn nh­îng chøng kho¸n ng¾n h¹n, c¸c kho¶n lç vÒ chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ vµ b¸n ngo¹i tÖ... - Chi phÝ kh¸c: lµ nh÷ng kho¶n chi do thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn bÞ ph¹t cho vi ph¹m hîp ®ång, bÞ ph¹t thuÕ, c¸c kho¶n chi do kÕ to¸n bá quªn hay h¹ch to¸n nhÇm khi ghi sæ, c¸c chi phÝ kh¸c. * Ph©n cÊp vÒ thanh to¸n víi ng©n s¸ch: Toµn C«ng ty cã ¸p dông ph­¬ng ph¸p thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - V¨n phßng C«ng ty: kª khai c¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép vµ c¸c lo¹i thuÕ ®­îc khÊu trõ. Nép kª khai t¹i Côc thuÕ Hµ T©y vµ nép thuÕ t¹i Kho b¹c tØnh Hµ T©y. - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: tù kª khai c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép vµ c¸c lo¹i thuÕ ®­îc khÊu trõ víi Chi côc thuÕ ®Þa ph­¬ng, nép thuÕ t¹i kho b¹c huyÖn, thÞ... * Ph©n cÊp trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp: Lîi nhuËn cña C«ng ty lµ tæng lîi nhuËn cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ khèi v¨n phßng C«ng ty theo quyÕt to¸n hµng n¨m. ViÖc ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ theo quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty. §¬n vÞ c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc nªn kh«ng ®­îc trÝch lËp 3 quü, nÕu cã l·i sÏ ®­îc C«ng ty xem xÐt bæ sung vµo quü l­¬ng ®¬n gi¸ vµ ®­îc ®iÒu tiÕt mét phÇn quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, quü khen th­ëng, quü phóc lîi. * Ph©n cÊp vÒ qu¶n lý ®Çu t­: C«ng ty cã quyÒn sö dông vèn, tµi s¶n, quyÒn sö dông ®Êt thuéc quyÒn qu¶n lý cña C«ng ty ®Ó ®Çu t­ ra ngoµi C«ng ty. Riªng viÖc dïng quyÒn sö dông ®Êt ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt, luËt ®Êt ®ai .ViÖc ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vèn, ph¸t triÓn vèn, t¨ng thu nhËp vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ ph¶i cã ph­¬ng ¸n tr×nh Tæng C«ng ty. Bao gåm, nh­ mua tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, liªn doanh gãp vèn, cæ phÇn víi doanh nghiÖp kh¸c... vµ kh«ng ®­îc ®Çu t­ vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c do bè mÑ, vî chång, con cña Gi¸m ®èc lµ ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh, hoÆc chñ së h÷u. iII.c«ng t¸c KÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn cho tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cho phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m tr×nh Tæng C«ng ty. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®­îc Tæng C«ng ty phª duyÖt, C«ng ty triÓn khai thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng yªu cÇu b¶o ®¶m hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch tæng C«ng ty ®· giao. - C«ng t¸c quyÕt to¸n: §èi víi ®¬n vÞ trùc thuéc: ph¶i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n hµng quý, n¨m göi C«ng ty. §èi víi C«ng ty: quyÕt to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty lµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh cña khèi v¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Ph¶i lËp hµng quý, n¨m gøi Tæng C«ng ty l­¬ng thùc miÒn B¾c vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan nh­: Côc thuÕ, Ng©n hµng, Côc thèng kª... IV.t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty 1/C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh §VT: 1.000 VN§ TT ChØ tiªu 2003 2004 So s¸nh t¨ng gi¶m Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ 1 Doanh thu b¸n hµng 103.847.810 129.097.178 25.249368 24,31 2 Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n 20.078.325 19.672.036 -406.289 -2,02 3 Lîi nhuËn 397.625 524.915 127.290 32,01 4 HÖ sè doanh thu trªn vèn kinh doanh 9,54 10,40 0,86 5,24 5 HS lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh 0,02 0,03 0,01 50 C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng ta cã nhËn xÐt: C«ng ty sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ bëi v× hÖ sè doanh thu trªn vèn vµ hÖ sè lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, nguyªn nh©n lµ do doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng vµ vèn b×nh qu©n l¹i gi¶m. +Sè lÇn lu©n chuyÓn vèn kinh doanh : Sè lÇn lu©n chuyÓn vèn kinh doanh = Tæng møc doanh thu thuÇn thùc hiÖn Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú - N¨m 2003 = 103.847.810 = 5,17 20.078.535 - N¨m 2004 = 129.097.178 = 6,56 19.672.036 ChØ tiªu nµy cho ta biÕt sè lÇn lu©n chuyÓn vèn kinh doanh n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003, nh­ vËy c«ng ty ®· lu©n chuÓn tèt vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. + Sè ngµy lu©n chuyÓn vèn : Sè ngµy lu©n chuyÓn vèn = 360 sè lÇn lu©n chuyÓn vèn - N¨m 2003 = 360 = 69,63ngµy/v 5,17 - N¨m 2004 = 360 = 54,88ngµy/v 6,56 ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 tèt h¬n n¨m 2003. + Møc danh lîi cña vèn kinh doanh: Møc danh lîi vèn kinh doanh = Tæng møc lîi nhuËn thùc hiÖn trong kú Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú - N¨m 2003 = 397.625 = 0.02 20.078.325 - N¨m 2004 = 524.915 = 0.03 19.672.036 Qua ph©n tÝch chØ tiªu nµy ta biÕt møc danh lîi vèn kinh doanh n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003. 2. C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ chi phÝ kinh doanh. HÖ sè chi phÝ kinh doanh = Tæng møc doanh thu thuÇn thùc hiÖn Tæng møc chi phÝ trong kú - N¨m 2003 = 104.147.607 = 1,0 103.749.982 - N¨m 2004 = 131.111.632 = 1,01 130.382.583 ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø mét ®ång chi phÝ sÏ t¹o ra bao nhiªu doanh thu thuÇn. Qua sè liÖu trªn cho biÕt hÖ sè chi phÝ kinh doanh n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003.C«ng ty cÇn tiÕt kiÖm chi phÝ t¨ng thªm lîi nhuËn. HÖ sè lîi nhuËn kinh doanh = Tæng møc lîi nhuËn thùc hiÖn trong kú(tr­íc thuÕ) Tæng møc chi phÝ thùc hiÖn trong kú - N¨m 2003 = 397.625 = 0,00 103.749.982 - N¨m 2004 = 729.048 = 0,01 130.382.583 ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø mét ®ång chi phÝ th× sÏ t¹o ra ®­îc bao nhiªu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Qua ph©n tÝch cho thÊy hÖ sè lîi nhuËn n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003, ®¬n vÞ ®· qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ hiÖu qu¶. 3. T×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n s¸ch. Toµn doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, cßn c¸c s¾c thuÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ hiÖn hµnh. + N¨m 2003 §VT: 1.000VN§ C¸c chØ tiªu thuÕ Sè cßn l¹i ®Çu n¨m Sè ph¶i nép trong kú Sè ®· nép trong kú Sè cßn ph¶i nép trong kú 1. ThuÕ GTGT 20.000 1.225.657 1.245.657 - 2. ThuÕ TT§B - 97.828 97.828 - 3. ThuÕ TNDN - - - 4. Thu tiÒn vèn - - - - 5. ThuÕ MB + §Êt 161.764 161.764 - + N¨m 2004 §VT: 1.000VN§ C¸c chØ tiªu thuÕ Sè cßn l¹i ®Çu n¨m Sè ph¶i nép trong kú Sè ®· nép trong kú Sè cßn ph¶i nép trong kú 1. ThuÕ GTGT 1.305.698 1.305.698 - 2. ThuÕ TT§B 7.828 7.828 - 3. ThuÕ TNDN 204.133 204.133 - 4. Thu tiÒn vèn - - - 5. ThuÕ MB + §Êt 126.434 126.434 - Qua sè liÖu trªn cho thÊy t×nh h×nh chÊp hµnh vÒ thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc C«ng ty thùc hiÖn tèt. n¨m 2004 c«ng ty nép ng©n s¸ch nhiÒu h¬n n¨m 2003. ThÓ hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ n­íc. 4. C¸c chØ tiªu vÒ b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp +Møc b¶o toµn vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng vèn : Møc b¶o toµn t¨ng tr­ëng vèn hµng n¨m = Vdkú - Vckú + N¨m 2003 20.078.325 – 20.078.325 x 1= 0% + N¨m 2004 19.672.036 – 19.672.036 x 1 = 0% Tèc ®é t¨ng tr­ëng vèn hµng n¨m = Vck – V®kú Vc k + N¨m 2003 Tèc ®é t¨ng = 20.078.325 – 20.078.325 x1 = 0% 20.078.325 + N¨m 2004 Tèc ®é t¨ng = 19.672.036 – 19.672.036 x1 = 0% 19.672.036 Qua sè liÖu tÝnh to¸n hai n¨m 2003, 2004 ta thÊy møc b¶o toµn vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng vèn hµng n¨m cña c«ng ty hai n¨m ®Òu b»ng kh«ng. Trong nh÷ng n¨m tíi ®¬n vÞ cÇn ph¶i më réng thÞ tr­êng, kinh doanh ®a d¹ng mÆt hµng ®Ó kh«ng nh÷ng b¶o toµn mµ cßn ph¸t triÓn ®­îc vèn kinh doanh. 5. C«ng t¸c kiÓm tra,kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp - Hµng quý, n¨m C«ng ty ®­îc Tæng C«ng ty duyÖt b¸o c¸o tµi chÝnh, nÕu ph¸t hiÖn cã g× sai, Tæng C«ng ty yªu cÇu C«ng ty ph¶i lµm l¹i cho ®óng víi quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty. - Hµng n¨m Côc thuÕ tØnh kiÓm tra vÒ t×nh h×nh chÊp hµnh luËt thuÕ nh­ kª khai thuÕ ph¶i nép vµ kª khai thuÕ ®­îc khÊu trõ, c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý trong kinh doanh. - Trong néi bé C«ng ty: ViÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn qua b¸o c¸o hµng quý, n¨m. NÕu thÊy cã dÊu hiÖu vi ph¹m th× ph¶i thµnh lËp tæ kiÓm tra ®Ó kiÓm tra - xem xÐt sù viÖc.Bao gåm: thanh tra nh©n d©n, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n.... KÕt qu¶ kiÓm tra ®­îc Héi ®ång xö lý - kû luËt - khen th­ëng cña C«ng ty xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt t­¬ng xøng víi sai ph¹m m¾c ph¶i ®Ó kÞp thêi söa ch÷a, uèn n¾n cho ®óng víi quy chÕ mµ C«ng ty ®Ò ra. PhÇn III T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh --------------------- I/ §Æc ®iÓm Tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty 1/Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tr­ëng phßng TC-KT Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp Phã phßng kÕ to¸n kiªm tæng hîp kho hµng KÕ to¸n TSC§ c«ng nî KÕ to¸n quü - ng©n hµng KÕ to¸n v¨n phßng tæng hîp thuÕ 11 bé phËn kÕ to¸n trùc tiÕp ë c¬ së T¹i phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n toµn bé c¸c nghiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh trùc tiÕp t¹i v¨n phßng C«ng ty vµ tæng hîp sè liÖu toµn C«ng ty. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n gåm 6 ng­êi; phÇn hµnh cña tõng ng­êi nh­ sau: - Tr­ëng phßng kÕ to¸n: Lµ ng­êi l·nh ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ kÕ ho¹ch kÕ to¸n, kÕ ho¹ch tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm th«ng tin kÕ to¸n lªn Gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc vÒ sè liÖu ®· b¸o c¸o. - Phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Phã phßng lµ ng­êi gióp viÖc cho Tr­ëng phßng, kiªm tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o, c¸c b¶ng biÓu, sè s¸ch kÕ to¸n cuèi quý, cuèi n¨m. - Phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp kho hµng ho¸: Lµ ng­êi gióp viÖc cho tr­ëng phßng kiªm tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng hµng ho¸ toµn C«ng ty, lªn b¸o c¸o kho hµng hµng quý, n¨m. -KÕ to¸n thanh to¸n, ng©n hµng: Theo dâi tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay ng©n hµng... Tæng hîp b¸o c¸o phÝ l­u th«ng toµn C«ng ty. LËp b¸o c¸o phÝ l­u th«ng cuèi quý, n¨m. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng nî: Theo dâi tæng hîp c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh toµn C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch khÊu hao, theo dâi t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng nî toµn C«ng ty . - KÕ to¸n v¨n phßng, tæng hîp thuÕ: TÝnh to¸n vµ theo dâi c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch. LËp tê khai thuÕ ph¶i nép vµ thuÕ ®­îc khÊu trõ. LËp b¸o c¸o v¨n phßng C«ng ty hµng quý, n¨m. 2.H×nh thøc vµ kÕ to¸n ¸p dông - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: ph­¬ng ph¸p chøng tõ ghi sæ. C«ng ty ¸p dông chñ yÕu lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. §©y lµ h×nh thøc hîp víi mäi lo¹i h×nh ®¬n vÞ, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y tÝnh. -Sæ quü Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ : B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 3.ChÝnh s¸ch kÕ to¸n * ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: Theo quyÕt ®Þnh 1141 * ChÝnh s¸ch kÕ to¸n : - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 ®Çu n¨m kÕt thóc ngµy 31 th¸ng12 - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: theo ph­¬ng ph¸p xuÊt gi¸ ®Ých danh tõng l« hµng. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc hµng tån kho: theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh . - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT : theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ - ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao : Theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. II/ T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n : 1/H¹ch to¸n ban ®Çu: * C¸c chøng tõ sö dông: - ho¸ ®¬n mua b¸n hµng ho¸. - b¶ng kª mua b¸n hµng ho¸. - phiÕu nhËp, xuÊt hµng ho¸. - phiÕu thu , phiÕu chi. - b¶ng thanh to¸n l­¬ng. * T×nh h×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: + V¨n Phßng C«ng ty + XN, cöa hµng B¸o c¸o tµi chÝnh Tæng hîp LËp chøng tõ NVKT ph¸t sinh Tæng hîp Ghi sæ kÕ to¸n BC kÕ to¸n v¨n phßng LËp chøng tõ NVKT ph¸t sinh Tæng hîp Ghi sæ kÕ to¸n BC XN, cöa hµng * NhËn xÐt : h¹ch to¸n ban ®Çu cña doanh nghiÖp cã vai trß quan träng nã th­êng xuyªn cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña nh÷ng tµi s¶n trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2. VËn dông tµi kho¶n a. HÖ thèng tµi kho¶n c«ng ty sö dông: Sè thø tù Tªn tµi kho¶n Sè hiÖu CÊp 1 CÊp2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -TiÒn mÆt - §Çu t­ ng¾n h¹n - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Ph¶i thu néi bé - Ph¶i thu kh¸c - T¹m øng - C«ng cô dông cô - Hµng ho¸ - Tµi s¶n cè ®Þnh + TSC§ h÷u h×nh + TSC§ v« h×nh - §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n - Ký quü, ký c­îc dµi h¹n - Vay ng¾n h¹n - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc - Ph¶i tr¶ CNV - Ph¶i tr¶ néi bé - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - Nguån vèn kinh doanh - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn - Quü dù phßng tµi chÝnh - Quü khen th­ëng phóc lîi - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Thu nhËp kh¸c - Chi phÝ kh¸c - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - TK111 - TK112 - TK128 - TK131 - TK136 - TK138 - Tk 141 - TK 153 - TK 156 - 211 - 213 - 221 - 244 - 311 - 331 - 333 - 334 - 336 -338 - 411 - 414 - 415 - 431 - 511 - 515 - 642 - 711 - 811 - 911 -Chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng -1361,1368 -1381,1388 - chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng - 1531,1532 - 1561,1562 - 2112,2113,2115,2118 - 2131,2138 - 2211,2212 -3331,33311,3332,3334, 3337,3338,3339 - 3382,3383,3384,3388 - 4311,4312,4313 - 5111,5113 6421,6422,6423,6424,6425,6427 b/ H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: + KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn mua: Tµi kho¶n ¸p dông: TK 156, 157, 331, 111, 112, 138, 141, 133, 311, 338, 632 - Mua hµng ho¸ nhËp kho: Nî TK 156 : Hµng ho¸ Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã 331 : Sè ph¶i tr¶ ng­êi b¸n bao gåm c¶ thuÕ VAT Khi thanh to¸n cho ng­êi b¸n Nî TK 331 :Sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK 111, 112 : Sè tiÒn thùc tÕ thanh to¸n Cã TK 156,157,632: Hµng tr¶ l¹i, chiÕu khÊu TM ®­îc h­ëng - Hµng mua göi b¸n th¼ng kh«ng qua kho: Nî TK157 : Hµng göi b¸n (gi¸ ch­a cã thuÕ) Nî TK133 : ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK111,112: Thanh to¸n b»ng TM, TG Cã TK331 : NÕu lµ mua chÞu cña ng­êi b¸n - Hµng mua ®îc giao tay ba: Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 133 : ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 111,112: Gi¸ thanh to¸n - Hµng tr¶ l¹i hoÆc ®­îc gi¶m gi¸: Nî TK 111, 112, 331 : Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 156 : Hµng ho¸ Cã TK 133 : ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ - Hµng mua bÞ thiÕu hôt tù nhiªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 : Hµng ho¸ Nî TK 133 : ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 111,112,331: Gi¸ thanh to¸n -Hµng thiÕu do c¸c nguyªn nh©n kh¸c: Nî TK 331 :NÕu lµ do ®¬n vÞ göi thiÕu Nî TK 138 : NÕu lµ do c¸n bé ¸p t¶i Cã TK 111, 112 : TrÞ gi¸ hµng thiÕu + Hµng thõa: - Do nguyªn nh©n kh¸ch quan, xö lý vµo thu nhËp bÊt th­êng. Nî TK 156 : hµng ho¸ Cã TK 711 : Thu nhËp bÊt th­êng - NÕu do bªn b¸n göi thõa, ®¬n vÞ coi nh hµng ho¸ nhËn göi hé: Nî TK 002 Khi tr¶ l¹i: Cã TK 002 -Ch­a x¸c ®Þnh nguyªn nh©n: Nî TK 156 : Hµng ho¸ Cã TK 338 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c -Xö lý: Nî TK 338 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cã TK111,112,331: ChÊp nhËn mua l¹i l« hµng Cã TK 156 : NÕu tr¶ l¹i b»ng hµng ho¸ + KÕ to¸n tiªu thô: - Khi xuÊt hµng ho¸ chuyÓn th¼ng ®Õn ®¬n vÞ mua, c¨n cø vµo trÞ gi¸ xuÊt kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 : Hµng göi b¸n Cã TK 156 : Hµng ho¸ - Khi ph¸t sinh chi phÝ kh¸c: Nî TK138 : Ph¶i tr¶ kh¸c Cã TK 153 : Bao b× theo hµng Cã TK 111,112 : Chi phÝ vËnchuyÓn, bèc xÕp do bªn mua ph¶i chÞu - Doanh thu b¸n hµng: Nî TK 111,112,131 : Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n Cã TK 511 : Gi¸ cha cã thuÕ Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ph¶i nép - Ph¶n ¸nh hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i. + Trêng hîp chuyÓn b¸n, khi bªn mua nhËn ®îc tõ chèi ngay (khi ch­a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô). Nî TK 156 Cã TK 157 :NhËp l¹i hµng ho¸ göi b¸n bÞ tr¶l¹i +NÕu göi b¸n mµ bÞ tr¶ l¹i khi ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô: Nî TK 531 : TrÞ gi¸ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i Nî TK 3331 : ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã Tk 111,112,131: TrÞ gi¸ tr¶ l¹i - Ph¶n ¸nh nghiÖp vô gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 532 : TrÞ gi¸ hµng ho¸ gi¶m gi¸ Nî Tk 3331 : ThuÕ VAT ph¶i nép Cã TK 111,112,131: Tæng trÞ gi¸ l« hµng gi¶m gi¸m Cuèi kú kÕt chuyÓn Nî TK 511 : Doanh thu Cã TK 532 : TrÞ gi¸ l« hµng gi¶m gi¸ - ChiÕt khÊu th¬g m¹i: Nî TK 521 : Sè tiÒn chuÕt khÊu TM Nî TK 333 : ThuÕ VAT ph¶i nép Cã TK111,112,131: Tæng trÞ gi¸ chiÕt khÊu Cuèi kú kÕt chuyÓn Nî TK 511 Cã TK 521 TrÞ gi¸ chiÕt khÊu TM - ChiÕu khÊu thanh to¸n Nî TK 635 : Chi phÝ tµi chÝnh Nî TK111,112 : TM, TG ng©n hµng Cã TK 131 :Ph¶i thu kh¸ch hµng - B¸n hµng ®¹i lý: Nî TK 111,112,131 : Tæng gi¸ thanh to¸n hµng ho¸ Nî TK641 : Hoa hång ®¹i lý Cã TK511 : Doanh thu b¸n hµng cha thuÕ Cã TK 3331 : ThuÕ VAT ph¶i nép - XuÊthµng theo gi¸ vèn: Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng ho¸ Cã TK 156 - Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn vµo kÕt qu¶ kinh doanh: Nî TK 911 Cã TK632 : TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n lín, sö dông trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n bÞ hao mßn vµ ®­îc chuyÓn dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + KÕ to¸n t¨ng TSC§ Nî TK 211 Cã TK 441 : TS do Nhµ n­íc cÊp - Mua TSC§ lµ vËt kiÕn tróc g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt : Nî TK 211 : TSC§ lµ nhµ cöa –VKT Nî TK 213 : QuyÒn sö dông ®Êt Nî TK 133 : ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,112,131 : Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n §ång thêi bót to¸n ghi t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ph¶i kÕt chuyÓn nguån vèn ®èi víi tr­êng hîp mua b»ng nguån vèn quü cña doanh nghiÖp nh­ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü phóc lîi, nguån vèn ®Çu t­ x©y dung c¬ b¶n ®Ó t¨ng vèn kinh doanh. Nî Tk 414 : Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Nî TK 431(2) : Quü phóc lîi Nî TK 441 : Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n Cã TK : T¨ng nguån vèn kinh doanh + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : - Gi¶m do nh­îng b¸n: Nî Tk 111,112,131 : Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 711 : Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ Cã TK 333(1) : ThuÕ ph¶i nép - Xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh : Nî TK 811 : PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214(1) : Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Cã TK 211 : Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh NÕu cã chi phÝ th¸o dì, m«i giíi… Nî TK 811 Nî TK 133 Cã TK 111,112 - Thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh : Xo¸ sæ tµi s¶n cè ®Þnh : Nî TK 811 : Gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214 : Gi¸ trÞ hao mßn Sè tiÒn thu thanh lý : Nî TK 111,112,152 Cã TK 711 NÕu cã chi phÝ trong qu¸ tr×nh thanh lý : Nî TK 811 Nî TK 133 Cã TK 111, 113 + ChuyÓn thµnh tµi s¶n cè ®Þnh c«ng cô - dông cô : Nî TK 153 Cã TK 211 : NÕu lµ gi¸ trÞ míi tr­a sö dông Nî Tk 142(1), 242 : Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lín Nî TK 214 : Hao mßn luü kÕ Cã TK 211 : Nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 641, 642 : Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ nhá Nî TK 214 : Hao mßn luü kÕ Cã TK 211 : Nguyªn gi¸ TSC§ + KÕ to¸n khÊu hao TSC§ §Þnh kú, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch khÊu hao hµng quý , hµng n¨m, kÕ to¸n ghi : Nî TK 641,642,627 : Chi phÝ kinh doanh, s¶n xuÊt Cã TK 214 : Hao mßn §ång thêi ghi : Nî TK 009 NÕu TSC§ ding vµo phóc lîi, sù nghiÖp th× hµng th¸ng, quý kh«ng tÝnh vµo khÊu hao. KhÊu hao ®­îc tÝnh mét lÇn vµo ngµy cuèi cïng cña niªn ®é kÕ to¸n. Nî TK 431 (3) Cí TK 214 : Gi¸ trÞ hao mßn 1 n¨m + KÕ to¸n söa ch÷a - §èi víi söa ch÷a nhá, ®¬n vÞ h¹ch to¸n vµo chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK 641,642,627 Cß TK 111, 112, 331 - §èi víi söa ch÷a lín: Nî TK 241(3) : Chi phÝ söa ch÷a lín Nî TK 133 : ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331 - Khi thanh to¸n tiÒn : Nî TK 331 Cã TK 111, 112 : Tæng gi¸ thanh to¸n NÕu doanh nghiÖp tù lµm : Nî TK 241 (3) Cã TK 152, 153, 214, 334, 338, 111, 112 + KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH - Hµng th¸ng tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn: Nî TK 641, 642 Cã TK 334 - TrÝch BHXH,BHYT,Kinh phÝ c«ng ®oµn: Nî TK 641,642 : 19% Cã TK 338 (1) : 15% BHXH Cã TK 338 (3) : 2% BHYT Cã TK 338 (4) : 2% Kinh phÝ c«ng ®oµn - Khi thu 6% cña ng­êi lao ®éng (trõ vµo l­¬ng) Nî TK 334 : 6% Cã TK 338 (1) : 5% BHXH Cã TK 338 (3) : 1% BHYT - Khi nép vÒ b¶o hiÓm x· héi: Nî TK 338(1), 338(3), 338(4) : 25% Cã TK 111,112 + KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : Doanh nghiÖp sö dông TK 641, 642 tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau : - Hµng th¸ng tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn ë bé phËn b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 641,642 Cã TK 334 : TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ - TrÝch BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ Nî TK 641,642 Cã TK 338, (2,3,4) : BHXH, BHYT, KPC§ - Khi xuÊt kho c«ng cô dông cô sö dông bé phËn b¸n hµng Nî TK 641,642 Cã TK 152 : Nguyªn, nhiªn vËt liÖu Cã TK 153 : C«ng cô – dông cô lo¹i ph©n bæ 100% Cã TK 142(1) : Ph©n bæ 50% gi¸ trÞ c«ng cô - Khi trÝch khÊu hao TSC§ Nî TK 641,642 Cã TK 214 : Kh¸u hao TSC§ Cã TK 331 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + KÕ to¸n kÕt qu¶ ph©n phèi thu nhËp - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sang TK 911 kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 911 Cã TK 641 : KÕt chuyÓn chi phÝ Cã TK 642 Cã TK 811 - Cuè kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn : Nî TK 911 Cã TK 632 : KÕt chuyÓn gi¸ vèn - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 515, 511, 711 Cã TK 911 : Doanh thu thuÇn - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nî TK 911 Cã TK 635 : Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh - cuèi kú kÕt chuyÓn ho¹t ®éng kh¸c : Nî TK911 : NÕu lµ l·i Cã TK 421 Nî TK 421 Cã TK 911 : NÕu lµ lç + KÕ to¸n ph©n phèi thu nhËp: Sau khi kÕ to¸n ®­îc duyÖt, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, c«ng ty trÝch lËp c¸c quü: Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, phÇn cßn l¹i trÝch lËp quü khen th­ëng phóc lîi. - TrÝch lËp quü tõ phÇn lîi nhuËn ®Ó l¹i: Nî TK 421 Cã TK 411 - Khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp : Nî TK 333(4) Cã TK 111, 112 - Khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt chÝnh thøc: Nî TK 421 : NÕu sè t¹m trÝch nhá h¬n quyÕt to¸n ®­îc duyÖ tth× trÝch thªm Cã TK 333 NÕu sè ®· nép nhá h¬n sè ®· nép th× ng©n s¸ch ®­îc hoµn tr¶ hoÆc bï trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép n¨m sau. - NhËn xÐt : T×nh h×nh vËn dông tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt vµ x©y dung danh môc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n chi tiÕt ë doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §· x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ néi dung ghi chÐp ph¶n ¸nh ë tõng tµi kho¶n phï hîp víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n * C¸c sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông: - Sæ s¸ch kÕ to¸n: +Sæ c¸i: Lµ sæ ph©n lo¹i (ghi theo hÖ thèng) dïng ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp. Mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh trªn mét vµi trang sæ c¸i (cã kÕt hîp ph¶n ¸nh chi tiÕt) theo kiÓu nhiÒu cét hay Ýt cét. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ ghi theo thêi gian ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i. Mäi chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®Òu ph¶i ®¨ng ký vµo sæ nµy ®Ó lÊy sè liÖu vµ ngµy th¸ng. Sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh liªn tôc tõ ®Çu th¸ng (hoÆc ®Çu n¨m) ®Õn cuèi th¸ng (hoÆc cuèi n¨m). Ngµy th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh theo ngµy ghi "Sæ ®¨ng ký chøng tõ". + Sæ nhËt ký chung +Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: cung cÊp th«ng tin chi tiÕt cô thÓ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh + B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n: dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®Çu kú, ph¸t sinh trong kú vµ t×nh h×nh cuèi kú cña c¸c lo¹i tµi s¶n vµ nguån vèn víi môc ®Ých kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp còng nh­ cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¶n lý. + Sæ quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. + Sæ kho. + C¸c sæ vµ thÎ chi tiÕt: Sæ chi tiÕt c«ng nî, sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu hµng ho¸, Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt (vËt liÖu, dông cô, tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô...) ¦u nh­îc ®iÓm cña c¸c sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông: ­u ®iÓm: viÖc ghi chÐp trªn c¸c sæ kÕ to¸n t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, dÔ lµm, dÔ kiÓm tra, c«ng viÖc kÕ to¸n dµn ®Òu trong th¸ng, do ®ã dÔ ph©n c«ng c«ng t¸c kÕ to¸n. Nh­îc ®iÓm: ghi trïng l¾p nhiÒu lµm cho c«ng viÖc kÕ to¸n t¨ng lªn. Sö dông nhiÒu sæ kÕ to¸n nªn ®ßi hái ph¶i lµm ®ång thêi vµ th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu nhÊt lµ vµo cuèi th¸ng. II. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n. Th«ng th­êng C«ng ty sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh sau: STT Tªn b¸o c¸o Ngêi lËp Kú h¹n b¸o c¸o Thêi ®iÓm lËp N¬i nhËn 1 B¸o c¸o kÕt qu¶ sx kinh doanh KT T.Hîp Quý C. Kú Tæng c«ng.ty, Côc thuÕ, Côc thèng kª Së tµi chÝnh 2 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n _ Quý C. Kú 3 b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ _ Quý C. Kú 4 ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh _ Quý C. Kú 5 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh _ Quý C. Kú NhËn xÐt: hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ chÝnh s¸c phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ N­íc. PhÇn IV C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh -------------------------- I/ T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ë doanh nghiÖp. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Qua ®ã lµm râ chÊt l­îng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng ¸n nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc râ ®­îc vai trß cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh ®· th­êng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m gióp l·nh ®¹o trong kh©u tµi chÝnh, lç - l·i ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt s¸ch thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc Gi¸m ®èc C«ng ty ®· giao nhiÖm vô cho ®ång chÝ Tr­ëng phßng kÕ to¸n ph©n tÝch tõng quý, n¨m. II/ ph©n tÝch T×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp 1/ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (n¨m 2003 vµ n¨m 2004) §VT: 1.000VN§ TT C¸c chØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Sè tiÒn, CL Tû lÖ 1 Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp DV 103.847.810 129.097.178 25.249.368 24,31 Trong ®ã: -Doanh thu xuÊt khÈu 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 97.828 - Gi¸ gi¸ hµngb¸n - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i - ChiÕu khÊu - c¸c lo¹i thuÕ XK,TT§B, GTGT 3 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ CCDV 103.749.982 129.097.178 25.347.196 24,43 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 99.059.178 123.078.054 24.018.876 5 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ CCDV 4.690.804 6.019.123 1.328.319 28,32 6 Tû suet lîinhuËn gép (%)/DT 4,52 4,66 0,14 7 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 686091 141.336 - 544.755 - 79,40 8 Chi phÝ tµi chÝnh 799.057 1.034.638 235.581 29,48 - Trong ®è : l·i vay ph¶i tr¶ 601.500 1.034.638 433.138 72,01 9 Chi phÝ b¸n hµng 4.174.552 4.716.440 541.888 12,98 10 Tû suet chi phÝ b¸n hµng/DTT(%) 4,02 3,65 -0,37 11 Chi phÝ QLDN 159.382 195.987 36.605 22,97 12 Tû suet CPQLDN/DTT(%) 0,15 0,15 - 13 Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 243.904 213.393 -30.511 -12,51 14 Thu nhËpkh¸c 231.928 1.873.118 1.641.190 707,63 15 Chi phÝ kh¸c 78.207 1.357.463 1.279.256 16 Lîi nhuËn Kh¸c 153.720 515.654 118.029 29,68 17 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 397.625 729.048 331.423 83,35 18 Tû suet lîi nhuËn tr­íc thuÕ /Tæng DTT(%) 0,38 0,56 0,18 19 ThuÕ TNDNph¶i nép 204.133 20 Lîi nhuËn sau thuÕ 397.625 524.915 127.290 32,01 21 Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ/ doanh thu thuÇn(%) 0,38 0,41 0,03 NhËn xÐt: Qua b¶ng 1. C¸c kho¶n gi¶m trõ: Trong kú kinh doanh n¨m 2003 ®¬n vÞ ®· cã ph¸t sinh kho¶n gi¶m trõ ®ã lµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 2. Tæng doanh thu thuÇn vÒ hµng b¸n vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2004 so víi n¨m 2003 ®· t¨ng ®¸ng kÓ ,t¨ng 25.249.368 ngh×n ®ång, t­¬ng øng t¨ng 24,31% lµ do C«ng ty ®· më réng ®­îc thÞ tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®· kinh doanh ®a d¹ng mÆt hµng ho¸. 3. Tû suÊt lîi nhuËn gép: n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 0,14 % lµ do doanh thu n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003, c«ng ty ®· tiÕt kiÖm chi phÝ . 4. Tû suÊt chi phÝ tµi chÝnh: 4/ Qua chØ tiªu ph©n tÝch doanh thu vµ chi phÝ tµi chÝnh ta thÊy n¨m 2004 so víi n¨m 2003 doanh thu gi¶m 544.755 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi – 79,40% n¨m 2004 C«ng ty ph¶i tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng nhiÒu h¬n n¨m 2003. Bëi n¨m 2004 C«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay nhiÒu h¬n lµ do c«ng ty vay ng¾n h¹n ®Ó mua dù tr÷ g¹o cung øng xuÊt khÈu cho tæng c«ng ty. 5. Tû suÊt chi phÝ b¸n hµng: Chi phÝ b¸n hµng t¨ng so víi n¨m 2003 lµ: 541.888 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi 12,98%. MÆc dï chi phÝ cã t¨ng nh­ng doanh thu cña n¨m 2004 t¨ng, nh­ vËy lµ hîp lý. Tû suÊt chi phÝ so víi doanh thu thuÇn gi¶m -0,37% nh­ vËy C«ng ty ®· sö dông vµ qu¶n lý chi phÝ hîp lý- tiÕt kiÖm. 6. Tû suÊt chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 36.065 ngh×n ®ång t­¬ng øng t¨ng 22,97%. trong khi ®ã tû xuÊt chi phÝ qu¶n lý trªn doanh thu n¨m 2004 vµ 2003 ®Òu ë møc 0,15%. Nh­ vËy c«ng ty ®· chi phÝ hîp lý. 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2004 lµ n¨m c«ng ty ®· æn ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh sau mét n¨m s¸t nhËp. C«ng ty ®· më réng thÞ tr­êng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm,.®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng doanh thu tiÕt kiÖm chi phÝ ®ã lµ nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn so víi n¨m 2003 lµ 127.290 ngh×n ®ång t­¬ng õng víi møc t¨ng 32,01%. 2.ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n §¬n vÞ : 1000 ®ång Nî ph¶i tr¶ 2003 2004 Tµi s¶n l­u ®éng 2003 2004 1. Nî ng¾n h¹n 32.712.508 31.932.619 1.TiÒn 2.317.153 3.120.313 trong ®ã: 2.§Çu t­ TC ng¾n h¹n -Nî ®Õn h¹n tr¶ 3.C¸c kho¶n ph¶i thu 24..682.115 22.088.405 3. Nî kh¸c 213.139 58.622 4.Hµng tån kho 12.532.455 15.905.558 5. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 5.986.356 3.223.421 Tæng céng 32.925.647 31.991.241 Tæng céng 45.538.479 44.337.698 -HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n: §¬n vÞ : 1000 ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 1.HÖ sè thanh to¸n hiÖn thêi 45.538.479 = 1,39 32.712.508 44.337.698 = 1,39 31.991.241 0 2.HÖ sè thanh to¸n nhanh 45.538.479 – 12.532.455 = 1,01 32.712.508 44.337.698 – 15.905.558 = 0,8 31.991.241 - 0,12 3.HÖ sè thanh to¸n tøc thêi 2.317.153 + 0 = 0 0 3.120.313 + 0 = 0 0 0 NhËn xÐt : KÕt qu¶ trªn cho ta thÊy n¨m 2004 hÖ sè thanh to¸n nhanh lµ 0,8 thÊp h¬n n¨m 2003 lµ - 0,12 lµ do l­îng hµng ho¸ tån kho nhiÒu h¬n, hÖ sè thanh to¸n hiÖn thêi vµ hÖ sè thanh to¸n tøc thêi hai n¨m 2003 vµ 2004 ®Òu b»ng kh«ng nh­ vËy c«ng ty vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n . V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt huy ®éng c¸c nguån ®Ó tr¶ nî, nhÊt lµ gi¶i quyÕt hµng tån kho ®Ó doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n. * KÕt luËn chung: Tõ nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ngµnh l­¬ng thùc nãi riªng, mÆc dï cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng Ban Gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ®oµn kÕt v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. MÆc dï kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nh­ mong muèn, nh­ng nã ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn ®i lªn cña doanh nghiÖp. kÕt luËn Trªn ®©y lµ thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc Tµi chÝnh - KÕ to¸n - KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh. Qua nghiªn cøu, nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®· chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu lËp chøng tõ gèc, tr×nh tù lËp, lu©n chuyÓn vµ l­u gi÷ chøng tõ ®óng quy ®Þnh. C«ng t¸c tµi chÝnh rÊt ®­îc l·nh ®¹o quan t©m, tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc, th­êng xuyªn vµ nã còng thÓ hiÖn lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu gióp l·nh ®¹o ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®óng ®¾n. Cã thÓ nãi, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh, ®­îc tiÕp xóc vµ nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ tæ chøc ho¹t ®éng trong c«ng ty. T«i thÊy r»ng C«ng ty ®ang ph¸t triÓn rÊt v÷ng ch¾c, cã kh¶ n¨ng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh h¬n n÷a. Trong t­¬ng lai, C«ng ty sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß lµ c¸nh tay ®¾c lùc trong ho¹t ®éng qu¶n lý nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc theo ®óng ®Þnh h­íng Nhµ n­íc ®Ò ra . Mét lÇn n÷a em xin ®­îc c¶m ¬n sù quan t©m, gióp ®ì cña Ban Gi¸m ®èc vµ anh chÞ em phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n C«ng ty L­¬ng thùc Hµ S¬n B×nh. §Æc biÖt, em xin tr©n träng c¶m ¬n tíi thÇy gi¸o TiÕn SÜ §inh V¨n S¬n, ThÇy gi¸o TiÕn sÜ NguyÔn Duy ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong ®ît thùc tËp nµy. Em xin tr©n träng c¶m ¬n./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình.DOC
Luận văn liên quan