• Luận văn Ngoại giao văn hoá của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềmLuận văn Ngoại giao văn hoá của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm

  Trong thời đại ngày nay, ngoại giao văn hóa (Cultural Diplomacy) có vai trò và ý nghĩa lớn lao cho sự phát triển xã hội bền vững. Văn hóa ngày càng thể hiện rõ là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển lâu bền, vì mục tiêu nhân văn, vì con người với cuộc sống đích thực và trong quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Thực tiễn cho thấy giao lưu...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Kiến tạo sức mạnh mềm trung quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21Luận văn Kiến tạo sức mạnh mềm trung quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21

  Về nghiên cứu tác dụng ngoại giao thể thao, Jeremy Goldberg thấy rằng trong đại hội Olympic Sydney, thay đổi lớn nhất là thể thao bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính trị quốc tế, thông qua hoạt động thể thao của các nƣớc đã thể hiện ƣu thế thể chế chính trị. Hiện nay, ngoại giao thể thao đƣợc coi là cách thức liên kết chặt chẽ ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ở đồng bằng Sông HồngKhóa luận Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ở đồng bằng Sông Hồng

  Trong bối cảnh nước ta còn gặp nhiều khó khăn, sự đầu tư của Nhà nước cho thư viện công chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu thực tế của Việt Nam cũng như nhu cầu của nhân dân, thì sự ra đời của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hình thành thói quen đọc cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu di tích đình làng kim tiên (xã Xuân nộn, huyện Đông anh, Hà nội)Khóa luận Tìm hiểu di tích đình làng kim tiên (xã Xuân nộn, huyện Đông anh, Hà nội)

  Một trong những vấn đề cấp bách trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá ở nước ta là công tác bảo tồn, trùng tu và khai thác những giá trị văn hoá còn ẩn chứa bên trong các di tích lịch sử - văn hoá. Chúng ta luôn phải có ý thức bảo vệ, nghiên cứu những viên ngọc quí giá của cha ông để lại. Gìn giữ cho hiện tại và tương lai, kế thừa những tinh hoa...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nguồn lực thông tin tại thư viện viện dân tộc họcKhóa luận Nguồn lực thông tin tại thư viện viện dân tộc học

  Xây dựng và phát triển NLTT, đồng thời nâng cao chất lượng khai thác thông tin là biện pháp tích cực để hoàn thiện hoạt động thông tin của Viện Dân tộc học. Với những nhiệm vụ, mục tiêu và phương hướng phát triển đã được vạch ra từ khi tiến hành tin học hóa TT - TV, Thư viện Viện Dân tộc học đang có những giải pháp và bước đi phù hợp để đáp ứng...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu sưu tập hiện vật đồng văn hóa đông sơn trưng bày tại bảo tàng lịch sử Việt NamKhóa luận Tìm hiểu sưu tập hiện vật đồng văn hóa đông sơn trưng bày tại bảo tàng lịch sử Việt Nam

  Ba nền văn hóa của thời đại kim khí được biết đến trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay là văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Dốc Chùa. Trong đó thì nền văn hóa Đông Sơn được nghiên cứu tường tận hơn cả. Cách đây 87 năm văn hóa Đông Sơn được phát hiện lần đầu tiên tại Thanh Hóa do một người câu cá ngẫu nhiên tìm được một số đồ đồng ở bờ sô...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường đại học ngoại thương Hà NộiKhóa luận Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường đại học ngoại thương Hà Nội

  Công tác phục vụ bạn đọc là công tác trung tâm của mỗi thư viện nói chung và thư viện Đại học nói riêng nhằm nhanh chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc của cán bộ, giảng viên và học viên. Các công tác khác trong cơ quan thông tin – thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại, xử lý nội dung, phổ biến thông tin đều có mục đích cuối cùng là đá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội xên mường của người thái đen tại Sơn LaKhóa luận Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội xên mường của người thái đen tại Sơn La

  Khoá luận là chuyên khảo đầu tiên về lễ hội “Xên Mường” của người thái ở Sơn La được miêu tả một cách toàn diện. Đưa ra những giải pháp có tính khả thi góp phần khôi phục lại trong đời sống văn hoá tộc người. Góp phần làm rõ nguyên nhân, tính chất, và đặc điểm có tính địa phương về tín ngưỡng dân gian thông qua lễ hội cổ truyền giúp chung ta hi...

  pdf11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Phong trào xây dựng gia đình văn hóa của người Tày xã Phúc lương - Đại từ – Thái NguyênKhóa luận Phong trào xây dựng gia đình văn hóa của người Tày xã Phúc lương - Đại từ – Thái Nguyên

  Và cho đến nay vấn đề gia đình đã và đang được các nhà nghiên cứu tiếp cận ở nhiều góc độ khoa học khác nhau: Tâm lý học, xã hội học, dân tộc học và đã cho ra nhiều công trình nghiên cứu đạt kết quả cao. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện, đồng thời cũng đặt gia đình và công ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh PhúcKhóa luận Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Những năm đầu triển khai, một mặt đã phát huy được tính tích cực, góp phần không nhỏ cùng các thiết chế văn hóa của Nhà nước (Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, bảo tàng ) nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, được sự đồng tình của xã hội; khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước là đúng đắn. Mặt khác, những năm gần đây, cùng...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0