Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Là một doanh nghiệp lớn có bề dày hoạt động, số lượng nhân sự của công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đông, đòi hỏi sự tổ chức và phân công lao động một cách khoa học để tránh tình trạng lao động dư thừa hay năng lực không phù hợp Khi quyết định tiến hành cổ phần hóa (năm 2005) thì số lượng lao động tại công ty là 454 người ới mức lương bình quân 3.2 triệu đồng/người/tháng

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 3194 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
AT HA BAC. PHAN 3: NHAN XET VA KKT LOAN TINH HINH CHUNG TAI CONG TY PHAN DAM VA HOA CHAT HA BAC. N guyin Th n T hay Dram g - 407154 - I - Boo coo thgc lap ling hop DH Dan LOp Fining Long PHAN 1 QUA TRINH HINH THANK PHAT TRItN VA CO CAU TO CHUG CIA CONG TY TNHH MOT THANH VIEN PHAN DAM VA HOA CHAT HA BAC 1.1. HHAI QUM' VeCoNG TY. Ten goi day dU: COng ty TNHH mat thanh vien Phan dam va Flea chat HA Bk Ten rat gon tieng 'het: Ong ty Phan dam )41 Hes chat Ha BSc Ten giao dish guelc te: HABAC NITROGENOUS FERTILIZER AND CHEMICAL COMPANY LIMITED Ten vies tat tieng anh: HANICHEMCO Dia chi try so chinh: Phtrang Tho Xuong - TP Bac Giang - Tinh Bac Giang Email: pdhabacf@huynnyn Website:1, //www.damhabac.com.vn Dien thoai: 0240 854 538/04 8355 981 Fax: 0240 855 018. Vein diet' 14 352000.000.000 clang Lt. QUA 11111111 H1NH THANK VA PHAT TRIIN. Ging ty Phan dam vi H6a chat Ha Bac ntim tren mot khu dat rang 40 ha ben earth song Throng, thtulic phuemg Tho Xuong va Dann 6 plaa Tay Bic cba thanh phei Bic Giang, tinh Bac Giang. Ong ty la met don vi kinh to co so true thuOc sir quin ly caa Tong cOng ty H6a chat Viet Nam (goi tit la T6ng cong ty). Qua trinh hinh thlmh va phat trie'n cua Cans ty co th6 throe tem tat nhu Ngay 20/07/1959: COng ty Phan dam va H6a chat Ha Bic duoc phe duyet Ice say dung. Q113% 1/1960: Bat driu khai cong xay dung NU may Phan dam va Wm chat Ha Bac, Ngay 18/02/1961: D6 me be tong dau tien. NO), 03/04/1963: Thu tuang Pham Van Dang ye ham cong trinh xay Ong. NO.)/ 03/02/1965: Khanh thanh strong Nhiet dien. Do chitin tranh pha hoai caa My de dim bao an loan cho can be cong nhan vien nha may va nhan clan trong khu vac nen ngay 26/06/1965. Chinh phi cluyel Binh: • Thiet hi khu hOa chuydn tit lai Trung Quelc. • Nha may Nhiet dien tam Mu« BO Dien lac ham try son xuat dien phuc vu san mat. • Nha may Co khi true thuOc Tong euc H6a chat. so tan phuc vu sin xuat va queic phOng. Nguyen Thi Thay During - A07154 Bdo ago Mite flip tdng hop DIE Dan 14p Titling Long Ti nam 1965 den 1972 My dinh phi MA may 52 tan, to ye nha may bin roi 1 may bay vi bi thuong 1 may bay. Ngay 31/12/1971: Chink phi guy& dinh MIN phqc vi m6 rang. Intik sin xuat Amemitorat nay chuydn sang sin xuat UM. Ngiy 01/05/1975: Thu Mang chfnh phi quyet dinh hop Mat NM may Nhidt didn, Nha may Co khf vi ban auk bi sin xuat Minh NM may Phan dam Ha Bac. Ngay 28/11/1975: San mat ra AmOnik long (NH3 ). Ngay 12/12/1975 vin Mc 11 gib sin :cult ra bao darn Ure dau lien Ngiy 30/10/1977: Deng chi D6 MuM - Cry vien BO chfnh tri, Ph6 thir tuong chill phis cal bang With Minh nha may. Ngly 07/10/1988: Thng cuc H6a chat quy& dinh chuyen Nha may Phan dam Ha Bac thanh Xf nghiep Lien hop Phan dam va H6a chat Ha Bic. Ngay 13/02/1993: BO COng nghiep Ming quy6t dinh chuOn Xf nghiep Lien hop Phan dam va Mkt chit Ha Bac [Mob ang ty Phan dam va lida chat Ha Bk. - Ngay 23/11/2000 UM cong xay dung nang tong suat len 15 van tan Ure/nam. - Tong nam 2006 du Men Mu tu me rang Goa Cana ty nang Ong cOng suit len 48 van tan Ure/nam. Qua hem 45 nam xay Ming vi truing thanh, COng ty da trai qua bao kind khan c6 Mang ldc Wing charm nhu phii (long dm do co the quin ly vi tong ugh, lac hau chid(' tranh,... vi vay san luong hang nam IchOng dal tong suit thidt ke. 'Chi Ma binh lap lai, vao nhfmg nam 1970 - 1990 sin luting Ure than kheing dal cong mitt MI& MI Nguyen nhan la do trinh de, quan 19, may Bloc, Mt& N lac ban.... Nhtmg N nhOng vain 1990 den nay tang voi viec tang cuing ddi m6i co the quin ly, d6i m6i tong nghe san xuat bang viec Chug ty bat din ndi lei quan he yeti Trung Qudc, cii tao thiet bi tong nghe vi vay ma sin luong nam sau day cao hon nam avec va mot tong suit thiet ke Ti nam 2000 den nay voi so cd gang caa can be CNV trong loin Gang ty tong yea so gidp do ala dal tac Trung Qu6c, Gang ty tidn hash elgu to cal tao lai day chuyen sin xuat, tong nghe va d6i mai co the quip 19 do vny tic 60 tang toting hang nom khong aging tang len. Sin luong Ure ti 100.000 tan/nand tang len ten 170.000 tan/nam, CO2 lOng tt 7.200 tan len ten 14.000 tan/nam. Dieu nay di gip phan tong bubo thay the hang nhap khiu va dip dng nhu tau [Id Inning trong nude. COng ty Phan dam vi Hie chit Ha Bac da dtroc nha nu& trao tang nhieu dank hi4u nhu: Titian chuong lao ding hang Mat, Huan chuong lao dOng hang nhi. COng ty cling dal duos nhieu Minh tich Ichic nhu: Cap yang Chuang lieu COng nghiep hang au Viet Nam, thuong hidu" Ban nha nOng Viet Nam", " Hang Viet Nam chit Wong cao" do nguti hEU dbng binh chon vi nhieu phan tinging khic do can Ban, Nganh, Trung uong vi Dia phuong trao tang. Vinh quang nay la sa by sinh, phan dau bin bi, 'Meng met mei dm cac the he can beo deg nhan vien trong suds nhfmg nam qua. Nguyin Thi T hay During - A07154 Bdo cdo this Op Wag hop OH Dan Lap Thong Long 1.3. T6 CHOC OUAN 1.0 VA DI(U HANK CUR CONG TY. Trong qua tfinh bInh thanh va phat tri6n cue C6ng ty, co Su td chic quan 1y va di6u hSh 1u6n dint di6u chinh de pith hop vdi yeu tau san xuat Sub doanh Iheo lung giai don phdt mien cna COng ty cling nhu sg ghat trim chung chi Mt nude Ca cal t6 cMrc chgc quasi 12 Vs diPu hSh caa C6ng ty his nay Om: 1.3.1. HO1 DONG THANH VIER (HDTV) . HOi Ming thanh vien gem 05 thanh vien. Cha rich HDTV va 04 thanh vien HDTV. Nhiem 1G, heat Ong cUa HDTV ia 05 nam. HDTV la co quan quan 12 COng ty, nhan danh Tdng tong ty t6 chic thgc hien cat quyen va nghia vu coa CO so Mu, nhS danh COng ty d6 quya dinh moi van de lien quan tdi guars ly. guy& va nghia vu caa COng ty duck Tong Ong ty phS cap. 1.3.2. TONG GIAM DOC CONG TY VA CAC PHO TONG GIAM DOC. Tdng giam deic Ong ty. nhiem Icy hoat Ong 05 nam. T6ng giam doc ia nguesi dai Bien Elmo phap luat cUa Ging ty, do T6ng giam Mc Tdng tong ty b6 nhiem. Quy6n han, nhiem vu va nghia vu, nth nhiem cda Tong giam d6c duet quy dinh trong Dieu le t6 chic va hoar Ong Ma Cong ty. Cac Pho Tdng giam d6c, nhiem ky hoar Ong 05 nam. Pho Tdng giam die gin', Tdng giam d6c dien hanh COng ty theo phan Ong va ay oat cast Tdng giam d6c va Phap luat ye nhiem vu dues phan tong Mac ay quyen. 1.3.3. Kg RAN TRIUNG CONG TY. K6 taan trOng, nhi6m ky hoat Ong 05 nam. gitip Tang giam Cong ty chi dao, td elide duo hien Ong the hach man k6 toan. thong ke, tai chink tha Cong ty. Miens vu. Mach nhiem va quyen tha Ke man slang Ong ty. tieu chain va dieu kien Gia K6 toan twang Ong ty that hien then quy dinh cast Luat 1c6 Loan nam 2003. 1.3 4. MEM SOAT VIEN. 03 ki6m sit vien, nhiem ky hoat Ong 03 nam. ming ski c6 melt nguasi phu trach chung do T6ng tong ty chi dinh. 1.3.5. CAC DON VI TRVC THUOC CONG TY. Gem 15 phong, 1I don vi san xuat, 02 don vi phut vu va deli song. co chic nang cu tho sau: + Phong Ky thud' COng ngh0 (KTCN): La phong ky thuat. cb chic nang this muu va chiu mach nhiem floe Tdng gisim die COng ty ve tong tic main IS ky thuat Ong nghe Ida. nhiet, cap thoat mr6c caa COng ty. + PhOng Olin kr sun xuOi (1)1)SX): La pheng ky Ihual, c6 chic nang gigp Tdng giam d6c COng ty chi huy /lieu hanh san xuat toan Cong ty nham dam So dal sin busing, chat lgong san pham, giam dinh mgc lieu So. an loan ve noel va thiet N guyin Thi T hie), Ong - A07154 - 4 - lido coo thac tap ang hop DH Dan hip Thing Long + Phong Ky thud!, an Wan (KTAT): C6 chic nang tham muu va chiu trach nhiem truerc Tong giant ddc COng ty ye cling tac quail 19 ky thuat an toan, bao he lao Ong. phOng chat/chi:fa chat,. halo ye m6i tnrong trying toan Cling by. + PhOng Dien - Do Wang - Tu &Ong /Ma (Dien - DL- TDH): La ['Mug tham mw va chiu trach nhiem truer. Tong gitim doe COng ty ve tang tac <wan 19 k9 thuat chuyen nganh dien. do luting - to dOng Ma, dien to - tin hoc cua COng ty. + Phong Co khi: La phOng ky thuar. c6 chic nang them muu va chiu Erich nhiem me& Trig giant ddc C„Ong ty ye cling tic quin 19 thief bi va k9 thuat co khi trong loan COng ty. + Pining Ddu to - Xay dung (DTXD): La pitting ky thuat - nghiep vu, ce chic nang tham muu va chin trach nhiem truOc T6ng giam ddc Gang ty ve deg tac dati to va xay dgng, quan II/ tit sir dung dat dai, Ong truth kien true. he thong throng si thuds plum vi COng ty, theo thing quy dinh cua Nha nude. + Pitting RCS (Kiln tra chat Wong sdn ph&n): La phring ky thuat, co chic nang tham muu va chin trach nhiem tribe TOng giam dec COng ty ye tong tac kithn tra chart Juicing cric loci san phArn do Ong ty sav midi; kidm tea chat luring °lc nguyen. nhien lieu, vat at, thiet hi CEng ty mum phAn Lich ki6m tra cite chi tieu kheng the sin xuat theo quy dinh. + Van ;thong COng ty: La phOng nghiCp vu. c6 chic rang than mw, gitip vier va chin trach nhiem trueic Tong gitim ddc Cling ty ye cOng tic van phbng, van thu Itm nil, phap che, ding tic phien dich va quail N ngueri nu& ngorti den Cling ty lam viec. + PhOng chid - Nhdn so: La phbng nghiep vu, ce chic nang tham muu, gitip viec va chiu (rich nhiem truerc Tdng girim ddc Cling ty tong tac tO chic - can Ix) - lao dung - [ten laying va tong tac dao tao cUa COng ty. + PhOng Woo,: - Thong ke -Tai chinh (KTTKTC): La phOng nghiep vu kinh te', co chic nang tham muu va chiu [rich nhiem tribe Tong giant d& COng ty ye cling tac quin l9 tat chinh. Ire man, thong ke trong Loan Cling ty nheun dam bap cat: hoot dOng tat chinh, ke toan. Meng ke cna Cling ty theo dting phap luat va ch6d0 hien hanh. + Phong Ke hooch: La phbng nghiep vu kinh te, c6 click nang chum owe va chiu Erich nhiem try& Ming giant ddc Cling ty ve Chien lutx kinh doanh, ve tang lac Ise huich boa va ke hooch san twit kinh doanh ciu Ong ty. + PhOng Thi traong: La phOng nghiep vu kinh te, ott chic nang Mani muu va chin teach nhiem nu& Tong girim dec. Cling ty ye tang tic thi traetng va tieu thu can phm. + Pining lint ttt - Vtin (di: La phbng nghiep vu kinh le, cO chew nang tham RUM va chin nth nhiem try& T6ng giant des COng ty ve cling lac mua. ban, pan 19, cap phit, thu hOi vat at va tong lac van tai phut vu san +mit kinh doanh cent Cring ty. + Phong Y ti: La phbng gitip viec va chiu trach nhiem lmOc Tong giam ddc CEng ty ye tong lac chant sac sac khce ban dau cho CNVC, throng we so cent. cap Nguyen Thi T hgy Duang - A07154 B4o goo Bum hip tong hop OH Dan LOp Thang Long cnu CNVC bi tai non lao dOng, Ong Sc ye sinh, phOng thong dich benh trong COng ty; theo dei firth hinh site khee, benh nghe nghiep cita CBCNV Gang ty. + Pheng Bdo we - Qudn so (BVQS): LA phong nghiep vu, ca chile nang tham mw va chin trach nhiem Irv& Tang Main Mc COng ty ye tong tae bao ve, cOng tae quan sir, tong pining chay china chay, phimg chdng bao lut caa Cong ty. + Nha Van hoar LA don vi phyc vu, phu nth tong Mc thong tin, tuyen truyen va le cluk phyc vu cac haat dOng van h6a the Chao coa COng ty. + Phan xuJng Phuc vu Doi song (PVDS): có chat Ming phyc vu an ueng giUa ca, bdi throng ca 3, dOc hai,... cho CNVC, phuc viz an uang cho kith tha Cong ty va an dieu dung tai cho cho CNVC khi Cong ty yeu cau. + Thong Nude: Lk don vi san xuat, c6 chic !fang wan) 19, van hanh Man Is) he thong x519, cap va thai nu6c, dap fmg yen eau san xuat dm Cong ty. + Xiang Than: La don vi san xuaq c6 nhiem vu man 19 Ben tang, Irk del van chuyen than vac, Echo, quin 19 va cap than cho sin nl( ciita strong Nhiet, xthang Tao khi, dap (mg yeu eau san 'mat tha Cong ty. + Xtterng Nhigl: LA don vi san swat chinh thuOc day chuyen san xuM ure, co nhiem vu san may hoi ntric, P het hop san sitar dien va cung cap hoi nubs cac loaf hop each, ntreic mem khit Oxy theo yen can san auk h6a tong cUa Ong ty. + Xstinag Too khi: La don vi san xuat chinh thuOc day chuyen san xuat ure, co nhiem vu san 'mat khi than de cung cap cho strong Amthiac. + fling Anainide (NH3): LA don vi san auk chinh thuOc day chuyen san auk are, c6 nhiem vu tinh the khi nguyen lieu, san ;mat amOnik, CO, hop each de cung cap cho sin xuat CO, long - ran, NH, long thaong phem. + Xdong Uri: LA don vi san 'mat chinh thu6c day chuyen san stilt ure. co nhiem vu san xuat ure, CO, long - ran va I s6 san pham boa chat khic dude Cong ty giao. + Intent Dqn: La don vi san xuar, c6 nhiem vu quip 19, van hAnh may pilaf dien via tan Is) he thOng dien, siva china, bao duOng va lap dat Viet bi dien trong roan °Mg ty. + Xtrang Sda chita: La don vi san swat, c6 nhiem vu sna china 16n cac thief bi cu khi trong Gang ty va lap dat thief bi phuc vu nhiem vu SX - KD con Chug ty. + Xadng Do Wong -To Ong h6a: LA don vi san math, c6 nhiem vu quan 19 k9 thuat thief bi, van Minh, bao throng, sira chaa, kiem dinh thiet bi va he thong do luring - ty dOng boa (Om ca he [hang DCS), cac [hie[ bi can, thong tin lien lac dm Ong ty. + Phan 'song Than phi ligu: La don vi san xuar phy, co nhiem vu tan thu cac loci than ph6 lieu thai ra tic 16 too Ica° khi, 16 nhiet dien caa Gang ty de sigh ban cho klatch hang, (king thai so 19 mOi twang thong gay 6 nhiem. + Xadng NPR.: La don vi SX - KD phan lion hop NPK cac loaf, two thuOc Cong Nguyen Thi They Deung - A07154 - 6 - lido cap thar tap king hop OH Dan hip Thdng Long Em S O AT V IE N z 5 0 Nguyin Thi Thay During - A07154 1 i 4i 4 • Kg roan vat Lu kho Cong ty K6 roan vat to kho xu&ng eaa cao thuc tap tong hop DH Dan Lap Thong Long 1.4. DAC DltIVI T6 CHOC BO MO laTOON CUR LONG TV. Be may k6 man dm Cong ty dude t6 chtic theo m6 hinh Ice loan tap thing, Wan 60 cling viec ka man to ghi s6 k6 Loan, tong hop s6 lieu k6 toan, lap cac bao cao deu duqc thqc hien 6 phong KTTKTC. S6 lacing nhan vier trong phOng la 27 nguai trong do 46 k6 loan tru8ng va 03 pho phdng, chia lam 4 t6: - T6 TM chinh gem 08 [Ivo' do K6 Man trudng truc 66p phu nth. - T6 Hach Loan vat to va k6 toan miring (Vi& tat la T6 HTVT) gam 12 nguOi do 01 Ph6 pheng phu - T6 Hach man t6ng hop (Via tat la T6 HTTH) g6m 03 nguei do 01 Ph6 phong php trach. - T6 Dan to g6m 04 ngudi do 01 PIM pheng phu trach. TO char by may ki roan &la (Ong ty dew khdi qua! then so do scut: Ke Loan twang Pho phOng phu trach T6 Dau to Kg man TSCH K6 man Saa chfra lon 146 toan du an PM phOng phu trach T6 HTTH K6 loan gia thanh Ke roan tong hyp T6 Tai chinh K6 toan ngan hang K6 toan thanh toan K6 Man tin lucmg, BH K6 Loan tien mat Thu qug PM phong phu trach T6 HTVT - Nguen: Phong KTTKTC Nguyen T Thily Diving - A07154 - 8 - thio So that tOp ?dug hop OH Dan LOp Thong Long 0 TOAN TRUONG. Languid' gittp T6ng Maim dOc COng ty td chtic flux his loan bei tong tac k6 roan, thong Ice, tai chinh cda CEng ty rking that thuc hien vac kidm tra kidm soat town 60 boat dOng kinh te. tai chinh Cong ty, chiu su chi dao trot tap dm T6ng giam doic va su chi dao, kidm tra cUa VMS au Van va cac carman tai chinh cung cap. Ke Main truOng co nhiem vu td eh& hvong clan Ethic his va tram tra thuc hien ghi clap, tinh toxin, phan anh chinh xac, vung thuc, kip thbi day Mil loan be tai thud phai n0p, cac khoan quy, cac heat clOng kinh te, tai chinh, cac bao cao cda COng T6 chfic chap hanh nghiem menh lenh kidm tre cart co quail ce thdm quyen. T6 clinUc va chting kidm viec ban giao yang viec cUa can bp, nhan vien Ice toan, the quy m6i khi cosy thuyen chuyen. Xay dung va t6 chtit ke hoach dao Mo. beii durIng, nang cao trinh dO nghiep vu cho can 60 nhan vien ke loan, kidm tra, kith], soar viec thim hien dinh mire kinh to, ky thuat, Sc du Man chi phi, time hien day du Sc the do, the le then quy dinh cua nha nude ddi voi mint doanh nghiep SXKD. *CHOC NANG NHIeM VIl LOA CAC Td TOAN. TO. Tdi chink Gitip T6ng giam doic xay dung vat guar' ly ke hoach tai chinh cua COng ty. Dam nhan tong lac tai chinh toan COng ty, theo doi hach loan va lo trim ngudn tai chinh dap Crag mai nhu can boat Ong san wait kinh doanh cua COng ty. Thanh Loan tong no giim Cong ty va khrich hang, thanh loan Mang. BHXH cho ding nhan ten chac, ding hop cac guy luong. BHXH va kinh phi Ming daan. Theo dOi tieu thu sin phdm cua COng ty va danh gia ket qua tieu thu toan Ging ty, cung cap so lieu, nhat ky chiring tit, bang ke vat cac Ida dm chi tat de tap hop chi phi va filth hinh thu, chi tan mat, hen miti,... D TV Hach loon vat nt vd ke loan =tang: Hang ngay tap hop tinh hinh san xuat kinh doanh trong ngay va nhiing pith sinh ye tieu hao vat tu. Theo doi nhap xuat On vat hr. Hang Mang Ming hop nen bang phan 66 vat to phut vu cho Ong tac tinh gia thanh. Tan hanh kidm ke dinh ky loan h0 vat tu his ca, lap brio cao can that cho ding ttic guy& toan [hang, quy, nam. To' Hach loan nut hop: Co trach nhiem tap hop cac chi phi, tinh Loan gia thanh san pham, tong hop tinh hinh san mat kinh doanh. phan anh doanh thu ban hang, lap cac IA° cao tai chinh theo quy dinh cna Nha nude, kidm tra cac khau chi tat. Nguyen Thi They Awing - A07154 • Edith dao Ong ty Bdo ado Iliac lOp tong hop DH Dan Dip Thang Long Sau khi cO day du cdc bda Go chi list, nhat k9 bang ke, bang phan 66 ke toan tong hop vao sa cai va lap bang can d6i tat sin, phan tich tat chinh trong thing, qu9, flan a lap bao cao tang giam TSCD, tang, slam von, linh hinh npp Ngan skit. To °du at Theo dOi hach Loth thubc ede linh true Jan tu, xay dtmg, TSCD, sire ch[re 1th, cdc dg an dm Cong ty. * Mei quan ha gala Di align ki Dan vd the ha plain kb& trong (Ong ty: • • (2) Cac 60 phan khac Bb Phan Ke town ( ) Can ca cdc chting tir ban dal de ghi diet) va phan ;Mb cac nghiep vu ke man tren s6 Ice town. (2) Bac cap tinh hinh boat citing thea dinh Icy hoac khi co yeu eau dm 60 than lanh dao. (3) Lap bdo ego& d6i chik, ki&n tra s6 lieu vat be phan co lien quan nbu: Phbng TONS, phong Re hoach, phOng Thi truth& be phan kho phong ce -fa 1.5. DOC DIEM CONG TAC T6 CHI:TC NF TORN Tel CONG TV. 7 me t e m; raiz,A9 I .5.I. NHONG THONG TIN CHUNG NUR TO CHI3L CONG TAC KB TOAN. COng ty dang du dung the d8 ke man ban hank tbec , guy& dinh s6 15/2006/QD - BTC ngay 20/03/2006, LAIR ke toan 12/2003/L - CTN do Quoc hOi khan IX cOng bo ngay 26/06/2003, chudn mac k@ Loan Viet Nam do B6 Tai chinh ban Ranh va ede van ban sim 461. b6 sung, Wang clan thuc hien kern the°. - Men da kE toan: Nien dO ke" loan dm COng ty bat dau a 01/01 va ke[ thtic vac, 31/12 hang nam. Ky hach Loan cda COng ty le mtta Mang. - Don vi Ian 10 set gong trong Wan: DEng Viet Nam- - Phztong phap hach loan hang ton Dun Phuang Oat) ke khai thuang xuyen. Rieng than do dac di6m to chtic san xuat b6c, cap than then bang tai nen Ging ty sd dung phucmg phdp hop 19 ia kiem ke dinh Phuong phap linh gid (hue IC vat to nun kho: COng ty ap dung phtnmg phut) binh quan gia guy& - Pluton phap danh gid san plaint do clang oak 10: Theo phuang phdp chi phi nguyen vat lieu true tiep. - Phaang pluip link khan hao TSCD: TSCD duos ghi nhan theo gia g6e. Trong qua" trinh sir dung TSCD ductc ghi than theo nguyen gid, hao [nth lay ke va gia tri con lai. Rhuang phap khan hao ap dung theo quyet dinh s6 206/2003/ QD - BTC ngay 12/12/ 2003 am BO truing BO tai chinhva [hang Itt 33/20051T7- BTC ngay 29/4/2003 dm BO tai chinh huong clan 1 sä dieu tai Quy the quail H Tai chinh cda Cong ty nha Nguyen Thi Play Dwung - A07154 - 10 - Btio coo that top tong heft OH Dan 74p Thong Long mr6c va quin 19 von nha nudc dau tu van doanh nghiep Ichic. Rieng day chuyen then dam clang slat 15 van tan/nam duoc thuc Men kMu hao nhanh 16 4-5 lin, chi Of Ichau hao nhanh con lai ap dung cho ca iii sin la nha cna, vAt kien MSc thue,c day chuyen Cu caa Nha may. - Thal vd cat, khodn phdi nop Nhd nude: Cann ty ip dung viec k@ khai tinh thus gil tri gia tang (GTGT) theo ThOng tu sd 32/2007/ IT-BIC ngay 09/4/2007 cila BO MI chfnh !mons din 'hi hinh Nghi dinh s6 158/ND-CP ugly 10/12/2003, Nghi dinh s6 148/2004/ND-CP ngay 23/7/2004 va Nghi dinh sd 156/ND-CP ngly 15/12/2005 cua Chinh phu quy dinh chi lids thi hash Lunt thud Gil 1.4 gia tang VA Lunt sun d61, b6 sung mot s6 dieu cua Lunt thud gil tri gia tang. Thud thu nhap doanh nghiep the° Thong tu s6 134/1T-BTC ngiy 23/11/2007 hmIng din thi hank Nghi dinh s6 24/2007/ND-CP ugly 14/02/2007 cua Chinh phi quy dinh chi ti6t Ihi Muth Lunt (hue thu ohnp doanh nghiep. - Minh thee von dung so sach ki twin: Do dac diem sin ;mat kinh doanh phtic tap, cac sin phAm chi:mg loci da tang , vine quin 19 sir dung nhieu tai khoin nen COng ty km chon hinh that s6 k6 loan Nhat k9 cluing to thee quyet dinh lij 152006/Q0 - BTC cua BO trubng BO tai chink co sul16 tro cua phin mem ke loan SAS'ERP 6.0 Net. So' dd: Trinh t u ghi sd ki todn theo hinh thee NhOt kf cheng to Cluing to ketoan va tic bin tan b6 Ghi chat GM hang ngay Ghi cudi ky .1- chieu s6 lieu Nguyin Tin Thay Duong - 407154 Chang to Ice man sd k6 roan: - 56 tang hop - SO chi tier Bdo coo (hue tap tang hop OH Dan LyM Tilting Long Toan bq tong test Ic6 loan tai Ong ty duct thuc hien tren may vi tinh theo mot chuong trinh phan mem da duct thief k6 san theo nguyen the cda hinh Mire ke- loan Nhat k9 chimg Cu - Phan mem SAS ERP 6.0 Net. (I) Hang ngay k6 roan can ca vao cluing td k6 loan va Bang tang hop chting tV k6 toin ding loai da dtroc kiem ha, duce dung lam can cd ghi sd, xdc dinh tai khca'n ghi no, Lai khoin ghi co de nhap Ilea vao may vi tinh theo cat bang bieu throe thiG ke san trong phan mem ke Theo quy dinh cda phdn mem he loan. cac thOng tin tg Ong nhap vao sd Ice town tong hop va cac sd, the Ice" man chi tiG có lien quan. (2) Cuth thdng, quy, nam Ice toan that hien khoa s6 va lap Bao cao tai chinh. Viec ddi chien so lieu tang hop va 6 lieu chi net &roc (hue hien to dOng, dam bao chinh xac, trong thuc theo thong tin da nhap trong IGh Nhan vien ke Man có the kiern tra, ddi chieu gift so Ice loan vbi Bao cao tai chinh khi in ra gidy. CuOi kY s6 ke Loan tang hop va s6 Ice loan chi Wel duct in ra gdy, fling thanh quy6n va °Igo Men thii tut phap ly ye s6 k6 man ghi bang lay. So do: Trinh tgt ghi twin thee hinh thaw Ka/ Wan may PHAN MUM KE TOAN Bang tang hop chting to ke loan ding loai - Bao cao tai chinh - Rio cao quan to 1.52. H€ THONG CHONG Tn . KE TOAN. Cling ty dip dung he thong chting tit Ic6 loan duct ban hanh theo Quyet dinh sd I5/2006/QD - Bit ngay 20/03/2006 cimE16 trtrang B6 tai chinh. He thOng cluing tir ke [than g6m hai loai: He th6ng chimg in bat buQe va he thong chimg to hudng clan. Ong ty so dung day chi cac loai chang to bat buOc va Iva Nguyin Thi nay num g - A07154 Belo cdo thgc tap fling hop OH Dan Ldp Thang Long chon met sd chdng td mang tinh &Ong din phuc w cho viec bach loan ban dau. Quy trinh hgto chuydn chiing td dtpc quin 19 chat the va day A. 1.53. HE THONG TA1KHOAN Kg TOAN. Do Jac diem sin xu& kinh doanh da clang nen Gang ty s8 dung Mu Mt Mc [Ai khoin cap I duoc ban hanh trong QD sd 15/2006/QD - BTC dm BO tai chinh.114 thdng tit Oman chi tier dive xay dung that each khoa hoc, chi tilt den cap 4 cho tong than 'Luang, Ong sin pharn va Ong lieu khoin, gidp cho cOng viec hash loan dude dg ding, cu thd, chat the va chinh 1.5.4. HE THONG s6 Men Kg TOAN. COng ty sir dung day dv ode sd sach, nhat ky chdng tir, bang ke can thin phuc vu cho hop dOng sin anal kinh doanh: - Cdc that ky cluing td NKCT sd I den NKCT sd 10) - Clic bang ke (Tn bang ae sd I den bang ke sd II) - S6 cat cac tai khoin. - S6 chi fiat ciic khoin. - S6 tdng hqp che T cac tit khoin. Bing can ddi sd phit sinh cac Ichoin. Bing s6 du dau ky , cudi ky cac tai khoin. 1.5.5. HE THONG BAO cAo KE TOAN. Cub mOi thing, quy, nam COng ty lien hanh lap cac Bao cdo tai chinh theo dung quy dinh tha BO tai chinh bao gam: - Bang can ddi ke loan, - Bk cdo ket qua Mat Ong kinh doanh, - Thuyel minh bao cdo tai - Biio coo hru chuyen lien M. Ngoai 4 Mo coo tai chinh co ban lien, COng ty con 1ap mQt sd bao cdo chi tie nham ink dich quin tri nhu: Bao cdo Ong kit ky sus, Bso can sin Ming hdi quy, Mao cdo hoan nguyen, Palo can gia thanh thgc te,... Nguyen Thi Thay Dwmg - A07154 Boo We awe trip tong hop EMI Dan Grip Thong Long PHAN 2 THVC TRANG HOAT HONG SAN XUAT KINH DOANH CUA CONG TY PHAN DAM VA BOA CHAT HA BAC 1.1. DOC D141 WAN NGIMUNI1 DORM. Cling ty Phan dam va Hoa chat Ha Bic hien dang den hanh cac hoat dOng sau: 3 San xuat, kinh doanh phan dam Ure, phan hOn hop NPK. 3 San 'mat, kinh doanh boa chat co ban. 3 San xuat, kinh doanh dien, qua» ly van hanh lath dien phan phdi trong pham vi COng ty Phan dam va H6a chat Ha Bac co cap then ap to 35KV tr& xu6ng. 3 San xuat kinh doanh NH, long, CO 2 lOng, CO2 ran, cac son phdm khi cOng nghiCp. 3 San xuat kinh doanh hang co khi. 3 Xay lap cac cling trinh, lap du an tau tu — fly dung cOng trinh, chit kE lhi& bi, cOng ngh.O hen chat. 3 Dau lir kinh doanh tai chinh. 3 Kinh doanh Sc nganh nghe Ithac nhau theo guy dinh caa phap luau. P.P. DAC DIEM OUY TRINH CONG NGHE. LW TRINH CONG NGFIG SAN XUAT [IRE Dec diem cOng nghe sin xuat dam cila Cling ty la di tir khi Ma than. Qua trinh khi boa 6 khan tao khi, sir dung nguyen lieu chinh la than cue, hoi nadc va khOng khi de the" khi than Si. KhOng khi va hai nude (P = 0,49Mpa, = 250°C) duqc dua qua tang than ming do vao lb kW boa (lo tao khi ) = I. HOC thuc hien Sc phan sing tao ra hen hop cac khi: CO, CO 3 . H2S, H2, N2 va 044 throe goi la hem hop khi than dm. MOt so` (mg boa hoc chit ySti xay ra: 2C + 01 = 2C0 + Q C + 02 = CO2 + Q2 2C0 + 0.2 = 2CO2 + Q, C+ 1120 = CO + 142 + C + 2H20 = CO2 + 2H2 + Nguyen TN They Aeon - A07154 - 14 - Boo can that tap tong hop DH Ddn L4p Thong Long Mite dich chi qua trinh khi boa than chi nhAtn thu dugc H2 va N, theo tjt H2 ! N2 = 3: 1 lam nguyen lieu cho qua trinh tang hop NH,. WOK hop khi than am can duoc lam each va dua tai cling doan !chit H 2 S Chap ap (c6 tananh lam xdc tic). Theo during dan, Mn hop khi vao doan I may nen 6 dont, de thus hien qua uinh nang ap. Ra down 3 dm may nen, h6n hop khi (c6 P = 2,1Mpa, t o < 40°C) duoc dua tth thap tient ddi CO (hoi nude P= 2,45Mpa, = 300 °C ÷ 320°C). Phan ang dm qua trinh: CO +1-120 = CO, + H2 Hon hop 'chi tip tuc lam sach va dugc dua ten thint hi khi) H 2S (c6 tananh talc tact thea during din tai thief bi kilo CO 2 (cO dung dich kiem K 2CO2). Khi CO 2 du& dua tot thap t6ng hop Ure con hon hop khi du& dua vaa down 4 &la may nen khi. Sau khi ra kh6i doan 5 hon hop khi lei dugc dua tai thidt hi khir vi luting CO. CO 2 . H 2 S (CO dung dich dOng Kern) va theo during clan den doan 6 can may nen khi. lac nay thanh ph& chi) yea cUa Lon hop khi la H2 va N2 theo t le 3:1 (chienn khoing 98%). N2 + 3H2 = 2NH 3 + Q Sau qua trinh titan hoan cO d yad, dung dich NH, tdruing dO thap chuyen thanh NH, lOng co nOng dO 99,8% du& burn vac, kho du chat. Tt kho cau NH, long duqc born den Map tong hop Ure ding vdi CO 2 . Dan den NH, va CO2 theo t)) le NH3 : CO2 = 4:1 voi sued mat dm hut nude P =1,6Mpa lien hanh phan Ling tno thanh dung dich Cacbonat amOn (NRICOONH2 ): 4NH, + 2CO 2 + H20= 2NH 4COONH 2 + Q Sau do dung dich Cacbonat amOn tach nude tao thanh Ure: NI-14COONH 2 = (NH2)2C0 + H20 + Q Rat gon 2 phan ling tren to co' pit (rug wing hop: 2NH, + CO2 = (NH 2)2CO + H 20 + Q (NH2)2CO: COng dude boa hoc caa Ure. Nguyen Thi Thay Aims - A07154 - 15 - LOnhi@tdien chi tam hoi mac Than aim MAI then La U1E ton kla than dm itha H2S mug khi mt H2S tong kW Wan dii Lo Nen ddi CO Bdo coo thtic Sip tong hop OH Don Ldp Ming Long Sa dd Jim trinh cling nghe sdn said Ure CO2 ,C01 den v ludng Doan I —a Doan 2 —a Doan 3 Doan 4 I Doan 5 Dom 6 May nen kin nguyen ham 6 cap --1M1y nen CO Kb* H S Tdnghop 3NH, Lang Ding hop Niis Tao hat Ur@ —4 Dang bao —11Kho chi a U May nen co —.I CO2 Lang, it NguyinThiTh4y Throng - A07154 - 16 - Brio cao three tap tong hop OH Dan Lap Thong Long 2.3. PHAN ITCH MOT 56 CHI TIFU TAI CHINN CUR CONG TY. 23.1. CO CAU TAI SAN VA CO CAU DOWN VON. De Lien hank hoar dOng san xuat kinh doanh ce hieu qua, Mt kj, doanh nahiep nao cling phai (Pc biet quan tam tai cac nation huy dOng von ngoai nguOn von to co. phan ph& va sa dung von mot each co hieu qua de kip thOi dap ang nhu cat' sin xuat kinh doanh. Ehang thei co Mu giaa la; . an va nguan v6n co hop la the hien chinh doh kinh doanh cua doanh nghiep qua do quyet dinh thknh cOng cua doanh nghDp. Duda day la mat vai s6 lieu the lien co can Lei san va ngiaan v6n cua Cong ty DVT: DenR Chi liSu 31/12/2006 31/12/2007 Chenh lech S6 Oen SS lien S6 lue91 del A. Tai son 920.145.090.845 100 1.076.997.910.700 100 56.852.819.855 17,05 I. TSLD va DTNH 715.283.590.484 77,74 994.465.192.213 92,34 279.181.601329 39,03 I. Tien 98.828.168.631 1094 122116.481.404 11.36 23.088.312.773 23.77 2. Cac khoin phai thu 382930.725.119 41,62 672.107 783.458 62,41 289.177.058.339 75.52 3. Hang i6n kho 212.195.112.360 23,06 177.815.934.482 16,51 (30.379.177.878) (16,20) 4 TSLD khan 21.329.580.374 2.32 22.224.992.869 2,06 895.408.495 4,20 H. TSCD va DTDH 104.861.500.361 22,26 82.532.718.487 7,66 (122.328.781.874) (59,71) B. Ngu6n vein 920.145.090.845 100 1.076.997.910.700 100 1 .851.819.855 17,05 I. NI phi) tra 476.908504.685 51,8. 525.145.284 953 48,76 48.244.780.268 i 10,12 1 No nein h6n 345.455.187.462 37.54 351443.8 .040 32.63 5.988.618.578 2. No dal hen 131.445.317.223 14.29 173301.478.91 16.13 42.256.161690 32.1 5 H. Nguon VCSH 403.240.586.160 48,17 551.852.625.747 51,24 108.608.039.587 24,50 I. Ngu6n v6r00.19 415.211.687.467 45,12 513.316.173.097 47,66 98.104.485.630 23.63 2. Nguiin kinh phi 28.032.898.693 3,05 38.536.452.650 3,58 10.503.553957 37.47 - Nguon: Bao Brio quyil mein tram 2006 - 2007 - Phong KTTKT - .1.1n1111MIMM, NauyEn T hi Thuv Ducmg - 407154 - 17 - Belo Me thge Op tong hop OH Dan Ldp Thong Long Dna vao s6 lieu tren ta th6y: Nam 2007 tong Tai san cua Ong ty Phan dam va Bia chgt Ha Bac D 1.076.997.910.700 &mg. Trong do TSLD va DINH la 994.465.192.213 don chi6m 92,34%, TSCD va DTDH la 82.532.718.487 deng chiem 7,66%. So voi 'lam 2006 thi nam 2007 co TSLD va DTNH tang 279.181.601.729 &Mg voi toe dO tang 39,03%, TSCD va DTDH giam 122.328.781.874 d6ng. "bag tai san van tang len la 156.852.819.855 d6ng tucmg dng voi tiSc ch6 tang la 17.05%. Dieu do cho MS)/ trong nam 2007 quy ma vein caa COng ty tang, TSLD dal] to cha yeti vao cac khoan phai thu tucmg img voi t6c ck) tang 62,41%. Hang ton kho giim 16,51%, do tieu thu dude Wong hang ton kho nen cac khoan phai thu tang keo theo doanh thu tang. Song COng ty hien clang bi chiem dung von khieb rui ro thu hoi von cling tang theo. 1661 voi nguon vdv, ta they nam 2007 so voi ram 2006 no ngan han tang 5.988.618.578 Jong, con no dai han tang 42.256.161.690 &Ong Ngu6n VCSH tang 108.608.039.587 clang, Chung to Cong ty kinh doanh co hieu qua, loi nhuan duac b6 sung On cho cac quy cua COng ty. Chien ludo quin 19 ngutin von cua Ong ty la dOng ngutin ngan ban tai trd cho tai san dai han, • Phan tich tinh hinh co du tin san Inman von: STT Chi tieu COng Mile tinh DVT 2006 2007 Chenh tech 1. TS, trong TSLD/E TS TSLD 100 — x % 77,74 92,34 14,60 E TS 2. T9 trong TSCD/ E TS TSCD 100 — x % 22.26 7,66 (14.60) E TS 3. T9 trong NVCSHIE NV NVCSH 100 x 48,17 51.24 3.07 E NV 4 He s6 no No plub Ira % 51 .83 48,76 (3,07) x 100 ENV - Nguon: Pining KTTKTC - Qua bang phan tich tinh hinh co du Di san, nguan von ta May TSLD nam 2006 chiem 77,74% trong t6ng tai san, can tin san c6 dinh chi6m 22,26% trong king tai san. Sang nam 2007. TSLD chiem 92,34% trong tang tai san, con TSCD chiem 7,66%. Nhu vay t9 trong TSLD tang ten clang thdi TSLD giarn di. ISLE) chiem phan Ion trong tong N gm yin 714 May Dining - A07154 18 Bdo cdo (hue ley ang hop OH Dan Ldp Ming Long tai san chdng to Cling ty dang ngay tang da dang Ma !Oh ofic kinh doanh dac INO la thucmg TY' trong TSLD trong nam 2007 tang 14,60% so vai nam 2006 nguyen nhan la do Cong ty dau ttr van cac khann phei thu va chinh sach tin dung cite Cling ty. TY' trong nguein v6n CSH tren Ong nguon vein tang Ur 48.17% nam 2006 len 51,24% nam 2007, trong khi do he s6 no Oi giam LV 51,83% nam 2006 xu6ng con 48,76% nam 2007. Tir he s6 no cho they dE dau to 1 Ong cho tai sin CEng ty phai huy Ong vao nam 2006 la 0,5183 d6ng va nam 2006 la 0,4876 d6ng tt nguen no. Han trong nguen v6n CSH tren ling nguan von nam 2007 so ven ram 2006 lai tang 307% nen hien COng ty dang c6 kha nang tu chit ye tai chinh 161. Phan tick kha Whop thanh loan: Chenh Chi titu COng Mix tinh DVT 2006 2007 Itch KN thanh Man no £ TSLD ngan han Lan 2,07 2,83 0,76 £ No ngan han £ TSLD - Hang ton kho KN Molt toan nhanh Lan 1,46 2,32 086 £ No ngan hart - Nguen: PhOng KTTKTC nherng s6 lieu tren cho to they: Kha rang thanh toan no ngan han cna COng ty nam 2006 la 2,07 Ian, sang nam 2007 la 2,83 lan, tang 0,76 lan. Qua hai nam 2006 va 2007 kha nang thanh loan ngan han Oa Dag ty tang va 05 he s616n hon 1 hay mio du vet TSLD NI dA trang trai cho cac khaki no ngan han. Kha nang thanh man nhanh cda COng ty tang len, Om 2006 la 1,46 lin, Om 2007 la 2,32 Mn. tang 0,86 len He s6 thanh town nhanh cna Cong ty trong as hai nam deu lern hon 1 dieu do chting to kha Hang thanh man nhanh Oa cOng ty rat Ot. 2.3.2.1th QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA LONG TY. Ket qua hoat Ong san xuat kinh doanh la meet trong nhung nguan cung cap cac th6ng tin tai chinh quan trong khOng chi d6i yen cac nha quan ly doanh nghiep ma con duqc rat nhieu clei wog kirk quan tam nhu: Cic nha dau Iv. khach hang, Minh Nguyin Thi Thay Thong - A07154 Brio nag thug (4164 hop OH Dtin LOp T hang Long Dieu d6 cang lam cho kha nang sinh 164 ket qua kinh doanh trqi thanh muc lieu de doanh nghiep ton tai va phat trien. Keit qui hoar dOng sin xuat kink doanh 2 nam qua caa Ong ty Phan dam va Dia chgt Ha Bac duoc the hien qua bang dudi day: DVT: Deng STT Chi lieu 2006 2007 Chenh Itch 1 Ring Doanh Thu 754.607.524.788 767.218.809.574 12.611.284786 2 Doanh thu thuan 754.266.240.788 767.218.809.574 12.952.568.786 3 Loi nhuan try& thug 109.329.340.055 218.488.570.700 109.119.230.645 4 Thue TNDN 18.722.281.856 34.108.433.554 15.336.151.698 5 Lai nhuan eau thug 90.557.058.199 184.340.137.146 93.783.078.947 - Nguon: !Thong KTTKTC - Qua bang kat qua hoar chang sin xuat kinh doanh cna COng ty trong 2 nam qua, to [hay tdng doanh thu nam 2006 la 754.607.524.788 Ming va nam 2007 la 767.218.809.574 Mang, tang 12.611.284.786 clang vOi ty la tang 1,67%. Day la t9 le tang khang clang kE nhung n6 cho May chat luting eau Mu pliant ma Gang ty cung cap ngay cang Tao &roc uy tin d6i v6i khach hang. Doanh thu than nam 2007 tang bon so vdi nam 2006 la 12.952.568.786 clang, tang 1,72%. ye loi nhuan nam 2006 la 109.329.340.055 (king thi Mini 2007 la 218.448.570 700 doing, tang 109.119.230.645 doing. Tft chi tieu doanh thu, chi tieu Im nhuan thubng xuyen tang nen tien luting binh quan cua CNVC cling tang len. NS nhu den Mang binh quan 'Min 2006 la 2.893.078 dOnginguoi/thang thi lien luting bImh quan nam 2007 la 3.121.190 diainginguielithang, tang 7,9%. Nhin chung, kqt qui hoar doing San xuat kinh doanh cUa COng ty luting d61 Dieu d6 n6i len sir nO luc cUa Ban Tang Om d6c Gang ty cling nhu roan the can bQ cang nhan vien trong Ceng ty. Nguyen The 2 hey Duong - A07154 - 20 - Bah cho thur trip fling hop DH Min Dip Thcing Long Ben canh d6, Cong ty loon hoan thanh tot nghia vu nOp thud va cac khoin phi khgc cho Nha tunic &mg hon. Nam 2006. thus thu nh5p doanh nghiUp phai Om la 18.772.281.856 (long. Nam 2007, thue thu nh4p doanh nghiep phai ndp la 34.108.433.554 don& tang len so voi nam 2006 la 15336,151.698 chling. + Phan Lich kha nano sinh lei: STT Chi lieu Gang thne tinh DVT 2006 2007 Chen h Itch 1. TS stilt sinh lei tren t6ng tai sari LN tong % 9,84 17,12 7,28 £ TS Ty suit sinh lai tren tong VCSH LN Mug 20,43 AO 2,97 £ VCSH 3. TS/ suat sinh lei ven doanh thu LN thug % 12,01 24,03 12,02 Doanh thu thuitn - Nguan: Pitting KTTKTC - Qua bang s6 lieu tren to thay suat sinh lor tren tong tai san cUa Cling ty nam 2006 la 9,84%, ram 2007 la 17,12% tang 7,28%. Dieu do cho thay I Sang dau to cho TSCD sinh Ibi 9,84 /long Idi nhu5n sau thu6 nam 2006 va 17,12 (Ong Idi nhuan sau thue nam 2007. T9 le nay kha cao. suat sinh lei tren t6ng von CSH net, xet tang nam thi kha cao, nam 2006 la 20,43%, nam 2007 la 33,40%, so Math 2 nam voi nhau thi ty' suat sinh lei tren t6ng v6n CSH cha nam 2007 tang so voi nam 20061a 12,97%. Doanh thu nam 2007 tang hon so vdi nam 2006 la 12.611.284.786 clang va tj, suat sinh loi men doanh thu caa nam 2007 tang so vdi nam 2006 la 12.02%. Dieu do co nghia la n6u 1 dons doanh thu tao ra 12,01 (Long lei nhuan sau thue nam 2006 thi tao ra 24,03 Sang lqi nhuan sau thug nam 2007. Tn do cho May Mk 110 tang doanh thu Nguyen Thi Thay Ehtemg - A07154 - 21 - B6o cao (hue lap tong hop DH Dan Ldp Thong Long tuong during t6c do tang loi nhuk, chung C6 Ming tac quan 19 chi phi dm COng ty kha hop 19. 2.4. ANN HUM NOVOI LAO DONG CAR CONG TY PHAN DAM VA Hon CHAT HA SAC. Cong v6i viec xay dung COng ty ngay tang vung math, Ban lath dao Cong ty lien tuc dau to sac Itm, td me va tai chinh vac viec dac, tao Jai va dim tai mei dai ngii lao Ming via can 140 quail 19. 16 chile cac 16p dao tao tai ch6. nang cao. mo ring kik fink chuyen men, nghiep vu cho can 140 quail 19, can be chuyen man va nang cao fay nghe cho ding nhan. arm ty ea fd chic 13 16p hoc cho 25 In ngubi ye cac rith vire then, van hanh hOa, tieing 110 do, him chiu thiet, nang cao ly Ben chinh tri, quail 19 chi phi va hack loan, nghiep vu ding tic bao h0 lao ding.... COng ty loon chit trong tai the de dai ng0 dai vii can be cOng nhan vien: tang qua nhan dip ngity le, Tel, Qthc khenh, Trung thu, t6 ehnc cho can be cOng than vien nghi mat trong nam, hang Chang Bich va nap BHXH, BHYT day du. COng ty co phOng y Be vii trang thiet bi hien dai, bac sT, y ta nhiet tinh. hang nam co 46 chttc kham stic Mime dinh kit cho man be can be cOng than vien. Hien nay, ye so Wong, COng ty Phan dam va H6a chat Ha Bac 65 tai 2280 can MO ding nhan vien, Bong do co 88 can be quail 19, 249 lao Ming chuyen men, phut vu, 1.801 lao Ming true Bee SXKD va 142 lao dOng b6 sung. VC trinh do chuyen mitt, s6 nguoi co Binh da dai hoc, ky SIT la 268 ngubi, Binh dO cao Ming la 95 nguoi, Binh de trung cap la 180 nguoi, so con lai la cOng nhan ky thuat, gan 100% lao Ming da chide dao tao cc ban va co he thong. W Binh de 19 luan chinh tri, COng ty c6 13 ngubi c6 trinh do cu nhan, cao cap 19 Nan chinh tri, 165 ngubi c6 Binh dO trung cap va tuong duong. 250 [moil co trinh de so cap. thu nhap cita ngubi lao Ming, Cu chi tieu doanh thu, chi lieu Igi nhuan thueing xuyen tang, nen ties luong binh quan cfing tang len. Neu nhu luong binh quan nam 2005 la 2.893.078 chingingubi/thang thi luong binh twig) nam 2006 dat 3.121.190 deingingdeii/thang. Qua do nOi len dai song cua can be Ming nhan vien Bong COng ty Phan dam va Hea chM Ha Bk ngay tang duce. cai Mien. Ben canh Dining tien be Ming nhu Miring that tuu da dat chroc COng By da gap than vao hoan thank nhiem vu chung cua toan nganh Hem chat Viet Nam, xting clang la met Bong thong nganh kinh to quan trong cua dat nu6c, viec sir dung lao ding 6 Germ ty Phan dam va Hem chat Hit Bac hien van con ton tai yen kern Mai dinh. D6 la chua that huy het duct tiem nang von co cita nguth nhan luc. nguen nhan Itic ten roan COng ty yin chua duct khai lhac triet dd. Nguyen Thi They Throng - A07154 Bdo coo (hue tip tong hop DH Thin Ldp Thong Long PHAN 3 NHAN NET VA KET LUAN TINH WENN CHUNG TAI CONG TY PHAN DAM VA MA CHAT HA BAC 3.1. Mell TRIroNG KINH DORNH. Cling ty Phan dam va Floli chat Ha Elic co the duoc coi la con chim lin dim trong ISM vuc san xuat Phan dam va 116a chat trong ca nude. TM qua nhdrig thang tram Ma lich so [AIM tridn, vdi tniyen tiling Joan lc& va phat huy ndi Ipc, COng ty Phan dam va Iboa chat Ha BSc da s alit qua nhieu kho khan. Mir thich d@ khang dinh vi the' can minh trong nen kinh te qudc dan. Cac sin pharn mang thuang hied HA BAC (Ure HA BAC, NIL HA BAC, CO2 HA BAC) do COng ty San anal co chat liking Wang throng hang ngoai Map va dam danh gia la nhimg san pham co chat Wong hang dau tren thi tnling Vitt Nam hien nay. Tuy nhien link syc san xuat kinh doanh cac san pharn phut vu Ming nghitp cling nhu cac nganh khac dang shims mu& sir canh tranh vO Ming manh me, dac hitt la lin dal nude to dd tr .& thanh thanh vien cita t6 chtit thuong mai tilt gidi WTO, dieu nay del hOi sir nO Inc Ans mai ca nisi]) not rieng va tap the n6i chung, vuqt len thach thtic, kho khan de co ch6 Ming tren thi truemg. 3.2. THUAN LQI vA KH6 KHAN. 3.2.1. THUAN LOT. Trong nam vice qua tinh hinh boat cling san xuat kinh doanh cda COng ty Wong dai hidu qua. Ben canh nIning thudn Idi co bli) do tian trinh dthi moi kinh t@ tin dat nude dem lai thi CEng ty Phan dam va Floa chat Ha Bac eon c6 rat nhieu thudn lqi khac trong vitt phat Mien Ging ty ngay cang vfmg manh hon. Nganh nghe san xuat kinh doanh elm Ong ty duoc Nha nu& tau lieu kiln va khuyen khich pith tries. Gang ty cb clan ngal can 66 c6ng Man vien duct dad too, (titling xuyen fling cao trinh dO nghitp vu, bat nhip yea aing nghe, ky thuli tien tien. &mg ty sd dung he thong s6 sach day du va theo quy dinh cua the JO Ice wan Nha nage nhung van dam boo su phu hop vdi boat cling Ma Cong ty. Cling ty sir dung hd tiling cluing to ke toan theo maw dm BO Tli chill. Hien nay roan Lid Ong tac Ica roan tai COng ty dugc that hitn trap may vi tinh theo mit chuong "Mb OM mem dA duoc MI& san theo nguyen Sc Ma hinh that ke wan NMI ay,' citing 117 - Phan mem SAS ERP 6.0 Net. Nguyen Thi Thily Diamg - A07154 - 23 - Brio coo thus top tong luyp DH El4n Ldp Thong Long HO may quan ly cim °inn ty da tao ra mOt co can t6 chat hoin chinh can del, vtla tap trung vita phan cap, phat huy tinh chu Ong va id chiu trich nhiem cOa tang cd nhan. San hon 45 ram hinh thanh va phat Bien, Cong ty Than dam vh H6a chat Ha Bac da xay dung duct uy tin rat Ian trong nganh Ma chat Viet Nam, chinh vi ly do de ma Cling ty c6 die° kien hon trong vies thn hem va phuc vu Muth hang, mang den Mang san pluirn chat luring cho khach hang. Cling ty loan oat 16c dO tang Inning phat trien loan lien co chat laying cao ca ve doanh thu, nQp Ngan sach, dam bao viec lam tang thu nhap cho ngubi lao Ong Chat Wong san pham va chat luting agudn nhan Igo duoc nang Viec xay dung doanh nghiep dune Tian hanh (long b0: ca ve phat then san xuat kinh doanh, tu luring hi chit WI can be, chi Bong xay dung Ding, cac td eh& pan trong d6 cong tic xay dtrog Ding ludn dude coi trong phis then ve s6 luring, dung thai chti trong Mug cao chat luring Da.'ng vien, thus hanh net lciem tang curing kiem tra giam sit can IM Ding vien, to giac hoc tap va dko mo de dip frog dirge nhiing nhu can do Moe lien pith trien dei 3.2.2. MID KHAN: Theo nhieu yen t6 khach quan va chit quan lit d0ng, ben earth cac thinh tgu da dat throe Ging ty van con gap nhidu kh6 khan ddi hoi phai sOm aim ra Nen phip khk phuc. Thi truing san xuat kinh doanh san pham phan dam nay sinh sg caul] tranh nhat la sau khi nha may Dam PM My di vao bout Ong do dinh, san phim NII3 cua COng ty mat hin thi truing lieu thg b phia Nam do laving carat tranh duoc veti san pham NH 3 caa nhl may dam Phi My ve khoang each In chuyen. Gil nguyen lieu cao nen Anil huong 16n den gia thanh san xuat. 'Binh de hoc van va tranh dO ngoai nail cim dOi ng0 nhan vien trong Gang ty chua cao. Viec phdi hop gida cac don 11 (Tong qua tranh giai quy& cOng viec nhieu khi khOng duoc tat, nth nhiem, guy& ban eau mot sd don vi va ca nhan chug dirge Oran dinh rd rang, mot s6 su Sc cham zit ly Ina de, chug quy filch nhiem cu the cho tang a Man. 3.3. XU HONG MAT TRI(N (OA Coll& TY. Nliting thanh tau trong nhfing nam d6i men ciia Cong ty la ding ghi nhan, rat Iran trong de gin gin, phat huy vi phis Men ben viing hon. Trong nhang nam t6i, Cling ty phai c.6 dinh hufing chitin loot cho luting Iai, tan dung co hOi de bat phi phat then, Nguyin 1/4 Thoy Duang - A07154 Bdo coo thgc tap tang hop OH Dan 1.4p Thdng Long no lac vat qua nhOng Ira ngai thach that, Mi nhap nhanh hon vao nen kinh to cria dot nude va the giti. De doanh nghiep ngay Zang phat Irian vi ph& then twat each ben yang, ngay td bay gib loan the can 130 cOng nhan vien COng ty phar quan niet va that hien quyel list cac chit tmong, mac tieu da xac dinh. Trutc het phai phit Irian manh me cgc thi Inning, tap trung vao thi twang dem nang, c6 lien quan trot tiep, c6 tac dyng chi phdi do dinh sir phit Ulan oil a ang ty, ma Ong thi truing trong nutc. Tien hanh trian khai an dung he thdng quan ly chat luring then tieu chart qudc to ISO 9001: 2000 va ap dung cic Bien phip quan ly lien lien vao sin xugt Sun Jiang cao nang suet lao don& giam chi phi, M gia thanh san pham. Tang sin nixing Ure ta 100.000 taninam len tren 170.000 tan/nam, CO2 dal tren 30.000 tan/nam. Trong nheng Mm tai COng ty se tiep Mc din tu tai tao va xay dung them nhi may san xuat Ure nang tang cOng sat cim COng ty len 480.000 tffinInam vi Mu to sin mat mot sd sin pham mai nhu Hydropeoxit, Metanol,... gip phip tang Met May the hang nhap khdu dip ang nhu Su cUa thi trueng trong nude. Da chit dOng nom bit ca b0i mdi, hOi nhap kinh H, van de dio tao ngudn nhan Inc cao se ductc quan tam nhieu hon, town dien hon. Nang cao tfinh dO san xual, trinh di) nghiep va, trinh dO ngoai ngir, tang cuong giao Km hoc Hp v6i So don vi trong nude vi [ham gia hoc tap 6 nude ngoai. Tich arc quang ha mic nen, ma Deng mans 1116i phan phdi san phdm dm Gang D61 mdi co the quan 19, man Wit dung then cac quy dinh cna phip luat, xay dung Ding trong sach yang manh tren co se hop Mc doin kat. Nguyen Thi Thay Along - A07154 Itio ctio flute Op tong hop DH Dan Ldp Thang Long air hun Qua met that gian ngan tam hien lbw to tai Cling ty Phan dam va Hga chat Ha Bac, em da hoan thanh tea dot thee tap cart Minh. Tai day, em da Ap dung dude khgi lgong kien thdc eo dude to trong truong vao thgc tien doanh nghigp. Viet lc& hop 19 luan va thgc Oen Mein cho em hied sau sac hon ve nghigp try chuyen man caa mlnh to d6 yang tin vao ban than. Ngoai ra, em con hoc Kai them duce nhieu ky Ming, kink nghiem c6 ich elm cOng vier thgc tecna em sau nay. Trong thbi gian thgc tap, dude su gig') do tan firth caa cac cO, chti, anh, chi trong phOng Kg Loan Thong ke TM chinh COng ty Phan dam va Bea chat Ha Bac em ea hoan thanh chuong trinh thuc tap va vier bao cao cim mirth. Do theg gian thgc tap chug throe lan tong nhu trinh de va kinh nghiem dm ban than dm han chg, do vay bai vier se khOng trait IchOi Wing thieu sot. Em by vong se nhan dude su gap y cna may, CO giao va cac CO chg, Anh chi trong phbng Ke man ThOng Ice Tai chinh Ong ty bai via crm em duoc hoan thien hon. Em xin chan thanh cam on cac Co chti, Anh chi trong pheng K@ toga Thong ke Tai chinh COng ty Phan dam va Hoa chgt Ha Bac cling car: may. CO giao caa truO'ng Dai hoc Dan lap Thang Long da Mop em hoan thank dot thug tap nay. Em xin china thanh &in on! Nguyen 7' hf 1hay Dame - A07154 - 26 - Bea coo thvc tap (dug hop DR Dan L4p Thong Long MIX LUC LOI NOIDAU• 1 PHAN 1: QUA TRINE! H1NH THANH, PHAT TRIEN VA CO CAL TO CHGC CUA GONG TY PHAN DAM VA HOA CHAT HA BAC. 1.1: 1Chai quit ye Ging ty: 2 1.2: Qua trinh hinh thanh va phat trien: 2 1.3: T6 chic quan 19 vh dieu hanh cast COng ty: 4 1.11: HOi <long thanh view 4 1.3.2: Tong giant d6c Ging ty va cac PM tong giam d6c' 4 1.13: IC6 toan won CAng ty: 4 1.3.4: Kiem scat view 4 135: Cac don vi true thuOc gong ty: 4 1.4: Dag diem 83 chat 60 may k5 toan cua COng ty 8 1.5: Dac di5m cOng tac td chtit toan tai COng ty: 10 15.1: NhCmg thOng tin chung ye t6 chat cOng tac k5 loan 10 1.5.2: H8 thong thing tO Ic6 maw 12 1.5.3: HO thAng tai khoan k6 Man: 13 1.5.4: He thAng s6 sach ke todn: 13 15.5: HO thCing bao cao Id ELIA • 13 PHAN 2: THUG TRANG HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA CONG TY PHAN DAM VA HOA CHAT HA BAC• 14 2.1: Dag didm nghnh nghe kinh doanh' 14 22: Dac [Um quy trinh cOng nghO: 14 2.3: Phan tich mot s6 chi ben tai chinh dm Cong ty 17 2.3.1: Ca can TM SS va co can Ngtrin von, 17 231: KO qua hoar dOng sin swat kinh doanh cua COng ty 19 2.4: Tinh hinh nproi lao dOng cim Ong ty Phan 4rn va Ma ch5t Ha Ric: 22 PHAN 3: NHAN XET VA KKT LOAN 'OATH HINH CHUNG TAI GONG TY PHAN DAM VA ROA CHAT HA BAC' 23 3.1: MOi truOng kinh doanh: 23 3.2: Thuan loi va MI6 khan: 23 3.2.1. Thuan loi: 23 3.2.2. KM khan 24 33. Xu Meng ph& trien con COng ty: 24 Kb' LUAN• 26 NHAN %ET CUA CO QUAN THUC TAP. 28 Nguyin Thi Thay Throng - A07154 - 27 - TRIE3U R9MG194s . ;,..; r.• chtical 4.6.r..40%-rrytt Aralf...T1t.te.r.re spens "TIMM 4140T PIM ' ->C/ANG.111. 16. Biro tiro Owe tap ang hop DH Ddn 1,0p Thdng Long NHAN XET CUA CO QUAN TRW UP Sfau..a.dille.h.felzet...iii..72iic. t.ziml.a ..... hiti ceed 95. 4/4‘..c.4439...e.a.a...ea4...tedak....axa..fr.T.Tale7cia; ...aide ,3x..taa esti can/ .1?7 CC / AaIZ N guyIn T hi Thig Thong - A07154

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc.PDF
Luận văn liên quan