• Báo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt NamBáo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt Nam

    MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 I.Lịch sử hình thành và phát triển. 4 1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC 4 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIC. 7 3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 8 3.1.Phòng kiểm tra nội bộ có các chức năng sau 8 3.2. Phòng tổ chức cán bộ có các chức năng sau: 8 3.3. Phòng kế toán có các chức năng sau: 9 3.4. Phòng giám định...

    doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2998 | Lượt tải: 7