• Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam thực trạng và giải phápKinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

  ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề Nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỷ qua. Vì vậy ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới muốn tìm tòi mô hình quản lý kinh tế vĩ mô thích hợp và có hiệu quả hơn Trong báo cáo chính trị của “ban chấp hành trung ương” khoá VIII trình đại hội IX của Đảng ta có đề ...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 7835 | Lượt tải: 22

 • Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào với con đường đi lên CNXH ở Việt NamVận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào với con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

  PHẦN MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã h...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 7961 | Lượt tải: 40

 • Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố Hà NộiCông tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC ---LỜI NÓI ĐẦU Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊN I. Một số khái niệm cơ bản 1) Lý tưởng 2)Lý tưởng cách mạng II. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong thanh niên 1) Quan điểm ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4450 | Lượt tải: 49

 • Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường tiến lên CNXH ở Việt NamQuá độ lên CNXH bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường tiến lên CNXH ở Việt Nam

  Mục lục A. Mở đầu B. Nội dung. I. Quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa-sự lựa chọn tất yếu trên con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội và khả năng thực hiện ở Việt Nam. 1. Tính tất yếu. 2.Khả năng thực hiện II. Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời kỳ quá độ. 1. Phát triển lực lượng sản xuất 2. Xây dựmg và hoàn thiện quan hệ sả...

  doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 11737 | Lượt tải: 16

 • Đặc điểm triết học Trung Hoa cổ – trung đạiĐặc điểm triết học Trung Hoa cổ – trung đại

  Đặc điểm triết học Trung Hoa cổ – trung đại aBối cảnh lịch sử Trung Hoa thời cổ đại chính là thời kỳ lịch sử từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ II Tr. CN mà theo cách phân kỳ lịch sử truyền thống gọi là thời Xuân thu ( 770 – 481 Tr. CN) và Chiến quốc (480 – 221 Tr. CN); cũng còn gọi là thời “Chu mạt”; về lịch sử văn hoá và tư tưởng, cũng còn được ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 16074 | Lượt tải: 55

 • Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạngPhân tích những điều kiện để giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam với chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ này, trước cả sự ra đời của giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp. Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới ...

  doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 8204 | Lượt tải: 19

 • Lý luận về nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamLý luận về nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Thời trung cổ, đa số các nhà nghiên cứu cho rằng thời kì này không có mầm mống tư tưởng về nhà nước pháp quyền vì sự thống trị của thần quyền. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng vẫn có những mầm mống về nhà nước pháp quyền trong chính các nhà thần học.Tư tưởng về nhà nước pháp quyền là tư tưởng tiến bộ hướng đến bình đẳng, công bằng, dân chủ. Đó là ...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 11571 | Lượt tải: 156

 • Tiểu luận Đường lối cách mạngTiểu luận Đường lối cách mạng

  Cương lĩnh là tuyên ngôn của Đảng, mang tầm định hướng chiến lược về con đường phát triển của đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, là ngọn cờ chiến đấu của Đảng, của dân tộc, là nền tảng lý luận, tư tưởng, chính trị, định hướng cho mọi hoạt động của chúng ta hiện nay và trong những thập kỷ tới.

  pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2710 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Tư duy của Đảng về kinh tế thị truờng thời kỳ đổi mớiĐề tài Tư duy của Đảng về kinh tế thị truờng thời kỳ đổi mới

  Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu,bao cấp Thứ nhất, nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết từ trên xuống dưới. Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch, cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước, lỗ thì Nhà nước bù, lãi thì Nhà nước thu.

  pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nayTiểu luận Cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay

  Ta đã biết đất nước ta bước vào thời kì quá độ lên CNXH khi mà nền sản xuất chưa vận động theo con đường bình thường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lực lượng sản xuất rất thấp kém. Nhưng ngày nay khi độc lập dân tộc gắn kiền với CNXH là một xu thế tất yếu của lịch sử...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2314 | Lượt tải: 5