Đề tài Gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS Nghệ An

LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện Nghị quyết Trung ương (Khoá VII); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần2) của BCHTW Đảng (Khoá VIII); Nghị quyết 79 của thường vụ ĐUQSTW về đổi mới và chỉnh đốn Đảng Nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng TSVM làm cơ sở xây dựng đơn vị VMTD. Trong những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong quân đội đã gắn kết hữu cơ giữa xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD và đã thu được kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng. Nhờ đó các tổ chức đảng thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo có hiệu quả mọi hoạt động của đơn vị theo đường lối, chủ trương của Đảng nà nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ của quân đội, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của quân đội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới mà Dảng ta đã xác định. Những thành tựu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được trong thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo một lần nữa chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi. Tuy nhiên đứng trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm sau đây: Sự suy thoái về chính trị tư tưởng, tình trạng tham nhũng quan liêu, lãng phí của một bộ phậ n cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng. Tổ chức Đảng các cấp chưa được chỉnh đốn thực sự vững mạnh . Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Đảng ta phải tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Riêng đối với các tổ chức Đảng trong quân đội, việc tổng kết kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một việc làm cần thiết và cấp bách trên cơ sở nguyên tắc xây dựng cơ sở Đảng TSVM găn liền với xây dựng đơn vị VMTD. Chính vì vậy tiểu luận tập trung nghiên cứu đề tài: "Gắn xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện". Phạm vi của tiểu luận chỉ đề cập đến những nội dung cơ bản sau đây: Chương I: Những vấn đề chung. Chương II: Tình hình thực hiện việc gắn xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD. Tổng kết những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo đơn vị của Đảng bộ Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS Tỉnh Nghệ An.Các giải pháp cơ bản để thực hiện tốt sự kết hợp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD.Kết luận.

dotChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3243 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dotTinhdoi.dot
Luận văn liên quan