• Quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước taQuy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta

  LỜI MỞĐẦU Xã hội loài người đã trải qua năm chế độ xã hội: xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Lịch sử phát triển của loài người là sự đấu tranh thay thế lẫn nhau của các chế độ xã hội, xã hội sau cao hơn xã hội trước. Sự thay thế các hình thái xã hội này là tất yếu do các quy luật kinh tế chi phối...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 6151 | Lượt tải: 17

 • Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ - Công ty con trong nền kinh tế Việt NamKhả năng vận dụng mô hình công ty mẹ - Công ty con trong nền kinh tế Việt Nam

  MỞ ĐẦU Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường đổi mới. Để đối đầu với những thách thức đó,Việt Nam đang nỗ lực tiếp thu và tăng cường đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự đòi hỏi của quy luật tích tụ và tập trung sản xuất Do vậy, việc tập trung nguồn lực và quản...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 4

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nóLý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

  LỜI MỞ ĐẦU Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu t...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 6660 | Lượt tải: 5

 • Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt NamCon đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam

  ĐỀ TÀI: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam I.> Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa ở Việt Nam. 1. Thời kì quá độ . Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội – Xã hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây là thời kì bao gồm những mảng, những phần, những bộ phận...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 23434 | Lượt tải: 44

 • Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nayMâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 Chương I: CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI2 I/ Cơ sở lý luận. 2 1. Lý luận về mâu thuẫn. 2 2- Lý luận về cơ chế thị trường:4 3/ Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần:5 II- Cở sở thực tế:7 1/Trước đổi mới:7 2/Trong thời kỳ đổi mới:7 Chương II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ9 I/ Các mâu thuẫn cơ bản trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Nước...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 3

 • Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nayMối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU1 PHẦN I: CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 2 I. NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT MÂU THUẪN PHÉP BIỆN CHỨNG2 II. TÍNH TẤT YẾU CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN3 III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ.5 1. Mặt thống nhất5 2. Mặt mâu thuẫn:7 PHẦN II: THỰC TRẠNG - GIẢI PHÁP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 0

 • Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nayTình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh xuất bản phẩm là một quá trình đầu tư công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hoá xuất bản phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận liên tục và không ngừng phát triển. Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 3

 • Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt NamKinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

  MỤC LỤC Trang Lời mở đầu . 1 ChươngI: Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI:Foreign Direct Investment) . 2 I. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế . 2 1.1. Quan điểm của LêNin về FDI 2 1.2. Bản chất của FDI . 3 1.3. Các hình thức chủ yếu của FDI . 6 1.4. Đặc điểm chủ yếu của FDI . 8 1.5. Vai trò của FDI đ...

  doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước taThực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta

  MỞ ĐẦU Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo c...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 6

 • Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt NamHãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC I . LỜI MỞ ĐẦU 1 II. NỘI DUNG 2 1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA 2 1.1 – Về quy mô dân số 2 1.2- Cơ cấu dân số: 3 1.3 Chất lượng dân số 4 1.4 Phân bố dân cư 4 2. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 5 2.1 Dân số tác động đến lao động và việc làm 6 2.2 Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế 10 2.3 Dân số tiêu dùng và tích l...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4513 | Lượt tải: 4