• Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa quaĐề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua

  Cô quan Toång cuïc Thueá coù chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN. Ñoàng thôøi, cuõng coù nhieäm vuï chæ ñaïo toaøn dieän vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thu thueá vaø thu khaùc thoáng nhaát trong caû nöôùc; ñeà xuaát caùc qui trình, bieän phaùp...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1983 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu ôn thi công chức năm 2011 phầnTài liệu ôn thi công chức năm 2011 phần

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên thì được khen thưởng. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định tại khoản này. 2....

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn thi công chức năm 2011Tài liệu ôn thi công chức năm 2011

  Hiện nay có 03 cách phân loại công chức: -Phân loại theo trình độ đào tạo: chia công chức thành 03 loại: +Công chức loại A: Là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học gồm: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. +Công chức loại B: Là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chu...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 6

 • Bộ đề thi Công chức tư pháp và hộ tịch giỏiBộ đề thi Công chức tư pháp và hộ tịch giỏi

  Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 (2 điểm) quy định người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý gồm: a) Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0.5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; (1 điểm) d) Thương binh, người hưởn...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 5

 • Một số đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chứcMột số đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chức

  (Bản scan) Câu 1: Anh (chị) hãy chọn một phương án trả lời đúng và đánh giá dấu (X) vào ô trống Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào số: Công văn gửi vào Đảng ủy Công văn mật Thư viết tay trao đổi công việc giữa lãnh đạo hai cơ quan nhà nước cấp huyện (X) Công văn của cơ quan chủ quản

  pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2598 | Lượt tải: 5

 • Tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức: Quản lý nhà nướcTổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức: Quản lý nhà nước

  (Bản scan) Công sở là nơi giao tiếp với công dânm nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ các cơ quan nhà nước thực thi công vụ, là hình ảnh thấy được cảu cbính quyền nhà nước trong quá trình hoạt động của mình theo chức năng và nhiệm vụ đươc giao.

  pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 5774 | Lượt tải: 23

 • Đề thi tuyển Sinh viên thực tập tại Ngân hàngĐề thi tuyển Sinh viên thực tập tại Ngân hàng

  Tổng hợp các bộ đề thi tuyển sinh viên thực tập và tuyển dụng nhân viên chính thức vào các vị trí kế toán, giao dịch viên, nhân viên, . ở các ngân hàng như sacombank, vietcombank, viettinbank, Á châu, Đông Á, ngân hàng nhà nước . Bao gồm 10 bộ đề thi

  pdf1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2729 | Lượt tải: 1

 • Đề thi tuyển vào các Ngân HàngĐề thi tuyển vào các Ngân Hàng

  Tổng hợp 30 bộ đề thi tuyển dụng ứng viên, sinh viên thực tập vào ngân hàng Sacombank, ACB, Techcombank Eximbank, Agribank, Vietinbank, SHB, HSBC, Vietcombank . ứng tuyển vào các vị trí như: kế toán, kiểm toán, thanh toán quốc tế, giao dịch viên, chuyên viên khách hàng, .

  pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3565 | Lượt tải: 22

 • Tài liệu ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh - Đại học kinh tế Tp Hồ Chí MinhTài liệu ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh - Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh

  Marks & Spencer (M&S) is Britain's favourite store. Tourists Jove it, too. It attracts a great variety of customers, from housewives to millionaires. The duchess of York, Dustin lIoffman, and the British Prime Minis1er arc just a few of its famous customers. Last year it made a profit of 529 mmion pounds, which is more than 10 million pounds a w...

  pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2636 | Lượt tải: 4

 • Tài liệu ôn thi công chức ThuếTài liệu ôn thi công chức Thuế

  Tài liệu ôn thi công chức Thuế CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội ch...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3008 | Lượt tải: 2