• Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất đồ hộp thịtĐồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất đồ hộp thịt

  Sau hơn 12 tuần làm việc, em đã hoàn thành đồ án môn học với đề tài “Thiết kế phân xƣởng sản xuất đồ hộp thịt”. Đây là một đề tài rất hay và bổ ích vì: - Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nói riêng, đang phát triển kinh tế mạnh, những năm gần đây tổng sản phẩm quốc nội luôn tăng ở mức cao, đạt từ 7 – 10%. Đời sống ki...

  pdf52 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành – tỉnh Đồng NaiKhóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai

  Nếu thực hiện thành công thì thông tin về chủ sử dụng của thửa đất đã tham gia biến động sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý. Hệ thống sẽ báo lỗi khi không thành công để người sử dụng chỉnh lý dữ liệu để tiếp tục nhập thông tin. 3.3.2.4 Mục đích sử dụng thửa đất Chức năng này sẽ thêm thông tin về mục đích sử dụng của thửa ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Ứng dụng gis xây dựng hệ hỗ trợ phõng cháy chữa cháy trực chiến tại thành phố Hồ Chí MinhKhóa luận Ứng dụng gis xây dựng hệ hỗ trợ phõng cháy chữa cháy trực chiến tại thành phố Hồ Chí Minh

  Sau đây là một số đề xuất mở rộng thêm cho đề tài: Đề tài cần ý kiến của các chuyên gia thẩm định để hoàn thiện hơn để có thể ứng dụng vào thực tế. Thu thập ý niệm về phòng cháy chữa cháy của ngƣời dân trong từng khu vực đối chiếu với kết quả tính toán, điều phối lƣợng lƣợng chữa cháy tập trung trực tại những khu vực đó. Cần bổ sung một số...

  pdf50 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ứng dụng webgis hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình DươngKhóa luận Ứng dụng webgis hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương

  Đề tài “Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dƣơng” đã đạt đƣợc những kết quả cụ thể nhƣ sau: - Kết hợp đƣợc với cơ sở dữ liệu của phần mềm ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dƣơng do tác giả Trần Thị Thi Thi thực hiện để xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu cung cấ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình DươngKhóa luận Ứng dụng gis hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương

  Đề tài “Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương” đã xây dựng được phần mềm hỗ trợ cho cán bộ văn phòng cấp GCNQSDĐ quản lý thông tin đất đai, thuận lợi trong việc quản lý và cấp GCNQSDD. Phần mềm đạt được các mục tiêu sau: - Tích hợp dữ liệu không gian (hiển thị bản đồ địa chính) và dữ liệu thuộc tính (cá...

  pdf81 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Tích hợp gis và ahp trong đánh giá thích nghi cây điều tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình PhướcKhóa luận Tích hợp gis và ahp trong đánh giá thích nghi cây điều tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

  Để phát triển và hoàn thiện đề tài cần nghiên cứu theo hướng hoàn thiện như sau: 1. Nghiên cứu của đề tài đã sử dụng công nghệ thông tin địa lý GIS trong lĩnh vực quy hoạch phát triển một mục tiêu (phát triển vùng nguyên liệu điều) dựa trên một số yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn về kinh tế - xã hội chưa nghiên cứu đ...

  pdf86 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình ThuậnĐề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận

  Mùa khô ở Bình Thuận bắt đầu từ tháng 11, thời kỳ hạn nặng nhất là vào khoảng tháng 1, 2 (năm sau) và đến tháng 4 tình hình hạn về cơ bản chấm dứt. Bình Thuận là tỉnh có lƣợng mƣa tƣơng đối thấp, lƣợng bốc hơi lại cao, nguồn nƣớc ngầm kém phong phú, mật độ sông phân bố không đồng theo không gian và thời gian, đất có khả năng giữ nƣớc kém nhƣng ...

  pdf93 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ứng dụng gis và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh Đồng NaiKhóa luận Ứng dụng gis và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh Đồng Nai

  Sau quá trình nghiên cứu đề tài đã thực hiện đƣợc những nội dung sau: - Dựa vào dữ liệu quan trắc các chất trong không khí, đề tài thực hiện tính toán chỉ số AQI của từng chất gồm bụi, SO2, NO2 và CO. - Thực hiện tính toán các hệ số tƣơng quan R2 và chỉ số NSI và từ đó dựa vào hệ số tƣơng quan R2 và chỉ số NSI để đánh giá mức độ chính xác của c...

  pdf108 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng mô hình swat đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La NgàĐề tài Ứng dụng mô hình swat đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La Ngà

  Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt đƣợc những kết quả sau: - Ứng dụng mô hình SWAT mô phỏng lƣu lƣợng dòng chảy và các thông số CLN tại lƣu vực sông La Ngà, trong giai đoạn 1997 – 2010. - Sử dụng số liệu LLDC thực đo (1997 – 2003) đƣợc cung cấp bởi VQHTLMN để đánh giá độ chính xác của kết quả mô phỏng LLDC. Theo đó, R2 dao động từ 0,331 đ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 3

 • Khóa luận Tích hợp gis và ahp trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình PhướcKhóa luận Tích hợp gis và ahp trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước

  Đề tài đã sử dụng các thuật toán xử lý dữ liệu trên mô hình dữ liệu raster, kết quả đạt được là khá tin cậy, hiệu quả trong mô hình hóa bài toán.  Đề tài đã xây dựng được mô hình bài toán đánh giá thích nghi đất đai cây cao su có thể nhân rộng trên các địa bàn khác có điều kiện tương tự. Ngoài ra mô hình, cho phép thay đổi các trọng số ảnh hưở...

  pdf91 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0