• Luận văn Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụLuận văn Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ

  Kết quả trong bảng 3.24 cho thấy hiệu quả hấp phụ giảm dần theo các chu kì. Một tỷ lệ nhỏ chất bị hấp phụ không ñược thu hồi bởi quá trình tái sinh là do trong cấu trúc của copolyme có những mao quản nhỏ nên một số ion Cu2+ có thể chui vào và bị giữ lại, do ñó các ion này khó có thể giải hấp. Bên cạnh ñó, giải hấp phụ là quá trình thuận nghịch...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit hcl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch nướcLuận văn Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit hcl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch nước

  Qua kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH dung dịch ñến khả năng hấp phụ của các ion kim loại có thể thấy: Khả năng hấp phụ ion M2+ của than bùn hoạt hóa phụ thuộc rất lớn vào pH của dung dịch hấp phụ, phù hợp với qui luật chung của quá trình tạo phức giữa các ion kim loại với phối tử thuộc nhóm các axit yếu HnL. + Ở pH thấp, khả năng hấp phụ của th...

  pdf16 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu chiết tách axít hydroxycitric từ lá, vỏ quả bứa bằng dung dịch kiềmLuận văn Nghiên cứu chiết tách axít hydroxycitric từ lá, vỏ quả bứa bằng dung dịch kiềm

  Lượng axit tổng trung bình là 3,21 % là tương đối thấp, so với vỏ bứa thì lượng nồng độ cần thiết để đưa môi trường chuyển từ môi trường axit sang kiềm yếu là thấp hơn so vỏ bứa.Vậy tạo khảo sát này thì nồng độ KOH 0,3 M là thích hợp

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bảnLuận văn Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bản

  Luận văn Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bản, mà cụ thể: - Trinh bày lại một số khái niệm về phương trình hàm công tính, nhân tính, hàm logic và hàm lũy thừa, thông qua đó đã khảo sát được tính ổn địn của các phương trình hàm này - Tiếp theo đã xét được mối quan hệ giữa các đại lượng trung bình

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của tinh bột đậu xanh (virgna radiata) trước, sau biến hình và tạo lòng trắng trứng chayLuận văn Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của tinh bột đậu xanh (virgna radiata) trước, sau biến hình và tạo lòng trắng trứng chay

  Khi đã hoàn thành việc tạo gel tinh bột đậu xanh biến hình, để nghiên cứu đặc tính cơ học của gel tinh bột đậu xanh biến hình, dùng máy phân tích cấu trúc thực phẩm Texture Profile Analyser (T.P.A). Máy T.P.A. hoạt động theo nguyên tắc đánh giá đặc tính cơ học của thực phẩm tương tự như đánh giá cảm quan bằng miệng. Hệ thống thiết bị của máy đ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tính chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trên vật liệu sba - 15 biến tínhNghiên cứu tính chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trên vật liệu sba - 15 biến tính

  Để so sánh sự khác nhau về các nhóm chức năng trong sản phẩm chức năng hóa và polymer hóa, các vật liệu tương ứng cũng ñược ñặc trưng bởi phổ IR và kết quả ñược trình trong hình 3.21. Các kết quả chỉ ra rằng các sản phẩm sau polymer hóa với cùng một hàm lượng MPS ñều cho cường ñộ pic xung quanh 1700 cm-1 tăng. Điều này minh chứng rằng chúng tô...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu phối tạo công thức pha chế thuốc tiêm đông khô carboplatin 50mg/lọ dùng điều trị ung thưNghiên cứu phối tạo công thức pha chế thuốc tiêm đông khô carboplatin 50mg/lọ dùng điều trị ung thư

  Dựa vào kết quả bảng 3.19 ta so sánh và chọn ra công thức nào ñạt tiêu chuẩn cao nhất. Công thức 5A và 5B: Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hàm lượng giữa các công thức với mức ý nghĩa α = 0,05 (F > Fα). Theo kết quả bảng 3.30 hàm lượng Carboplatin trong công thức 5A (99,405%, thời gian pha chế là 5 giờ) cao hơn công thức 5B (98,0217%, thời...

  pdf29 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 1

 • Các bài toán tối ưu trên đồ thị và ứng dụngCác bài toán tối ưu trên đồ thị và ứng dụng

  Như trong mục trên ñã phân tích, chúng ta thấy hình học thuần túy không thể giải quyết ñược bài toán Steiner. Với hình học thuần túy, chúng ta chỉ tính toán ñược ñộ dài tối ưu khi hình dáng của mạng giao thông ñược hình thành. Vấn ñề hết sức quan trọng trong việc xác ñịnh ñược hình dáng của cây tối ưu là xác ñịnh ñược số ñiểm Steiner của cây t...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hệ thức lượng giác và ứng dụng trong chương trình toán bậc trung họcĐề tài Hệ thức lượng giác và ứng dụng trong chương trình toán bậc trung học

  Với mục tiêu ñã ñược ñặt ra, luận văn “Hệ thức lượng giác và ứng dụng trong chương trình Toán bậc trung học” ñã thực hiện ñược các vấn ñề sau: * Hệ thống các hệ thức lượng giác * Hệ thống và phân loại một số lớp bài toán giải ñược bằng các hệ thức lượng giác, cụ thể: - Lớp các bài toán nhận dạng tam giác - Các bài toán liên quan ñến cạnh và ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận án Lễ hội phủ dầy trong đời sống văn hóa cộng đồng hiện nayLuận án Lễ hội phủ dầy trong đời sống văn hóa cộng đồng hiện nay

  Giải pháp trong việc bảo tồn các giá trị tín ngưỡng tâm linh của lễ hội Phủ Dầy, chúng ta cần bảo tồn nguyên gốc các giá trị tinh hoa có tính chất cốt lõi. Bằng cách, nghiên cứu, sưu tầm tài liệu gốc, cũng như khai thác tối đa tri thức dân gian của những người cao tuổi tại địa phương. Những tài liệu thành văn hay ký ức của người cao tuổi được đ...

  pdf237 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0