• Luận văn Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng TrịLuận văn Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

  Trong giai đoạn hiện nay, bảo hiểm xã hội bắt buộc giữa vai trò quan trọng đối với người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có một vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển chính sách an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trong mối quan hệ lao động, để bù đắ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật quy hoạch sử dụng đất ở - Qua thực tiễn tỉnh Quảng TrịLuận văn Pháp luật quy hoạch sử dụng đất ở - Qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị

  Quy hoạch sử dụng đất ở có nhiều vai trò đặc biệt quan trọng trong phân phối và quản lý đất đai. Ý nghĩa của nó không chỉ tạo ra những lợi ích cho Nhà nước mà còn tạo ra lợi ích cho công dân, cho xã hội. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã làm rõ các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xây dựng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở. Pháp luật quy hoạch s...

  pdf34 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật phòng chống và khắc phục ô nhiễm nước, qua thực tiễn tại Quảng BìnhLuận văn Pháp luật phòng chống và khắc phục ô nhiễm nước, qua thực tiễn tại Quảng Bình

  Nội dung luận văn tập trung vào các vấn đề: nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận của việc phòng chống, khắc phục ô nhiễm nƣớc nhƣ tổng quan về tài nguyên nƣớc, sự cần thiết điều chỉnh vấn đề phòng chống, khắc phục ô nhiễm nƣớc bằng pháp luật, Pháp luật về phòng chống và khắc phục ô nhiễm nƣớc, tiêu chí để đánh giá pháp luật về phòng chống và kh...

  pdf24 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội dƣới góc độ bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữLuận văn Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội dƣới góc độ bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ

  Pháp luật về thỏa ƣớc lao động tập thể là một đề tài có nội hàm liên quan đến nhiều nội dung trong Bộ luật Lao động. Từ việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về thỏa ƣớc lao động tập thể và thực tiễn thực hiện, tác giả rút ra một số kết luận sau: 1. Thỏa ƣớc lao động tập thể là văn bản ghi nhận quá trình thƣơng lƣợng giữa tập thể lao ...

  pdf134 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tại tỉnh Quảng TrịLuận văn Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

  Hiện nay, nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tình hình buôn lậu, gian lận thƣơng mại ngày càng gia tăng về quy mô với nhiều phƣơng thức, thủ đoạn phức tạp, tinh vi, đặc biệt ở các khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, Lào, Campuchia, tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thƣơng...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật hợp đồng mua bán nhà ở chung cư trong các dự án đầu tưLuận văn Pháp luật hợp đồng mua bán nhà ở chung cư trong các dự án đầu tư

  Qua nghiên cứu chúng tôi rút ra những kết luận sau đây: 1. Luận văn đã phân tích cơ sở lý luận về hợp đồng mua bán nhà ở chung cư trong các dự án nhà ở thương mại. Đây là một dạng hợp đồng nhưng tính phức tạp trong tranh chấp hợp đồng thể hiện ở nhiều khía cạnh như là: do có nhiều người (bên mua nhà) cùng tranh chấp với chủ đầutư (bên bán nhà)...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tửLuận văn Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

  Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng trong giao dịch TMĐT đang là một vấn đề cấp thiết của toàn xã hội trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhƣ ở nƣớc ta hiện nay. Các vụ việc xâm hại quyền lợi ngƣời tiêu dùng trong giao dịch TMĐT đang xảy ra ngày càng nhiều và gây tổn thất lớn cho ngƣời tiêu dùng. Trong khi đó, hệ thống quy phạm pháp ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà NẵngLuận văn Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng

  Nhƣ vậy, có thể thấy, môi trƣờng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với du lịch. Giữa môi trƣờng và du lịch có quan hệ tác động qua lại và mang tính tƣơng hỗ với nhau. Để phát triển du lịch, không thể không quan tâm đến bảo vệ môi trƣờng. Pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động du lịch là một lĩnh vực pháp luật tƣơng đối rộng lớn và liê...

  pdf36 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hộiLuận văn Pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm xã hội là một trong hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với chủ trương đảm bảo về mặt vật chất, tinh thần cho mọi người tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ở mọi thành phần, khu vực kinh tế. Trong những năm qua, công tác bảo hiểm xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực h...

  pdf36 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu giá trị thương hiệu bia Sài gòn khảo sát ở tỉnh DaklakLuận văn Nghiên cứu giá trị thương hiệu bia Sài gòn khảo sát ở tỉnh Daklak

  Nghiên cứu này đã tổng hợp một số công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà nghiên cứu uy tín trên thế giới và Việt Nam về đề tài giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng. Với đề tài “Nghiên cứu giá trị thương hiệu Bia Sài gòn ở Tỉnh DakLak”, mục tiêu chính được đưa ra là xác định các thành phần cấu thành thương hiệu và nghiên cứu mối quan hệ ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0